Tải bản đầy đủ (.pdf) (20 trang)

bài Tập đọc - Chim rừng Tây Nguyên | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 20 trang )

(1)

TaiLieu.VN(2)

(3)

TaiLieu.VN(4)

(5)

TaiLieu.VN(6)

(7)

TaiLieu.VN(8)

Nh ng c n gió nh làm m t nữ ơ ặ ước h Y-r -pao ồ ơ


rung đ ng. B u tr i trong xanh soi bóng xng đáy h , ộ


m t h càng xanh thêm và nh r ng ra mênh mông.ặ ồ ư ộ


N i đây c t lên nh ng ti ng chim ríu rít. Chim đ i ơ ế


bàng chân vàng m đ đang chao lỏ ỏ ượn, bóng che r p ợ


m t đ t. M i l n đ i bàng v cánh l i phát ra nh ng ặ ấ ỗ ầ


ti ng vi vu vi vút t trên n n tr i xanh th m, gi ng ế


nh có hàng trăm chi c đàn cùng hòa âm. B y thiên ư ế


nga tr ng mu t đang b i l i. Nh ng con chim k puc ắ ơ ộ ơ


mình đ chót nh nh qu t c rỏ ư ả ớ ố ướn c p m thanh ặ


m nh c a mình hót lên lanh l nh nghe nh ti ng sáo.ả ư ể


H nhà chim đ các lo i, đ các màu s c ríu rít bay ọđ n đ u nh ng b i cây quanh h , ti ng hót r n ế ậ ở ồ ế


vang c m t nả ặ ước.(9)

TaiLieu.VN


9


Chim r ng Tây NguyênNh ng c n gió nh làm m t nữ ơ ặ ước h Y-r -pao rung ồ ơ


đ ng. B u tr i trong xanh soi bóng xng đáy h , m t h ộ ặ ồ
càng xanh thêm và nh r ng ra mênh mông.ư ộ


N i đây c t lên nh ng ti ng chim ríu rít. Chim đ i bàng ơ ế
chân vàng m đ đang chao lỏ ỏ ượn, bóng che r p m t đ t. ợ ặ ấ
M i l n đ i bàng v cánh l i phát ra nh ng ti ng vi vu vi ỗ ầ ế
vút t trên n n tr i xanh th m, gi ng nh có hàng trăm ừ ư
chi c đàn cùng hòa âm. B y thiên nga tr ng mu t đang ế
b i l i. Nh ng con chim k puc mình đ chót nh nh ơ ộ ơ ư
qu t c rả ớ ố ướn c p m thanh m nh c a mình hót lên ặ
lanh l nh nghe nh ti ng sáo.ả ư ể


H nhà chim đ các lo i, đ các màu s c ríu rít bay đ n ọ ế
đ u nh ng b i cây quanh h , ti ng hót r n vang c ậ ở ồ ế(10)

(11)

TaiLieu.VN
(12)

(13)

TaiLieu.VN(14)

(15)

TaiLieu.VN(16)

(17)

TaiLieu.VN(18)

Chin r ng Tây Nguyênừ(19)

TaiLieu.VN(20)×