Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

bài Kể chuyện - Bím tóc đuôi sam | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (496.38 KB, 9 trang )

(1)

MÔN: TIẾNG VIẾT LỚP 2(2)

Kể chuyện:


Kiểm tra bài cũ:(3)

Kể chuyện:


1. Kể lại đoạn 1 và đoạn 2 trong câu chuyện: Bím tóc
đi sam dựa theo hai tranh sau:(4)

Kể chuyện:


Bím tóc đi samHà có hai bím tóc ra sao?(5)

Kể chuyện:


Bím tóc đi samTuấn đã trêu chọc Hà thế nào?


Khi Hà ngã xuống đất, Tuấn làm gì?(6)

Kể chuyện:


Bím tóc đi sam
(7)

Kể chuyện:Bím tóc đi sam
(8)

Kể chuyện:


Bím tóc đi sam
(9)×