Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

Bài giảng Chính tả Mèo con đi học - Tiếng Việt 1 | Ngữ văn, Lớp 1 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (693.63 KB, 14 trang )

(1)


(2)

TaiLieu.VN


Chính tả


Ki m tra bài cũể


Vi t b ng conế ả(3)

Chính t


Mèo con đi h cọ

(4)

TaiLieu.VN


Chính tả


Mèo con đi h cọ


T p chép :


Mèo con bu n b cồ ự


Mai ph i ả đ n trế ư ngờ
Bèn ki m c luôn:ế ớ


- Cái đuôi tôi m.ố
C u m i be tống:ừ ớ


- Tơi s ch a lànhẽ ữ


(5)

Chính t


Mèo con đi h cọ


T p
chép:


Mèo
ki m c ế ớ


gì đ ể
tr n ố
h c ?ọ


Mèo con bu n b cồ ự
Mai ph i ả đ n trế ư ngờ


Bèn ki m c luôn:ế ớ
- Cái đi tơi m.ố
C u m i be tống:ừ ớ(6)

TaiLieu.VN


Chính tả


Mèo con đi h cọ
T p chép :Mèo con bu n b cồ ự
Mai ph i ả đ n trế ư ngờ


Bèn ki m c luôn:ế ớ
- Cái đuôi tôi m.ố
C u m i be tống:ừ ớ


- Tơi s ch a lànhẽ ữ(7)

Chính t


Mèo con đi h cọ


Luy n vi t t khó.ệ ế ừ


T pậ chép:(8)

(9)

Chính t


Mèo con đi h c

(10)

TaiLieu.VN


Chính t


Mèo con đi h cọT p chép :


Mèo con bu n b cồ ự
Mai ph i ả đ n trế ư ngờ


Bèn ki m c luôn:ế ớ
- Cái đuôi tôi m.ố
C u m i be tống:ừ ớ


Tơi s ch a lànhẽ ữ(11)

Chính t


Mèo con đi h cọ
T p chép :


Mèo con bu n b cồ ự


Mai ph i ả đ n trế ư ngờ
Bèn ki m c luônế ớ :


- Cái đuôi tôi m.ố
C u m i be tống:ừ ớ(12)

TaiLieu.VN


Chính tMèo con đi h cọ
T p chép :


(2) a) Đi n ch

:

r, d, gi ?


Th y ....áo d y


h c.


Bé nh yả ...ây. Đàn cá ...ô l i
nư cớ .


Luy n t pệ ậ(13)

Chính t


Mèo con đi h c
T p chép :


C ng củ ố(14)

TaiLieu.VNTi t h c

ế ọ đã k t thúc

ếKính chúc q th y cơ


×