Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

HỎI ĐÚNG ĐỂ TỰ HỌC VÀ HỌC TẬP CỘNG TÁC THÀNH CÔNG – HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG NGƯỜI HỌC NGOẠI NGỮ ĐỘC LẬP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 11 trang )

(1)

Tập 183, số 07, 2018Tập 183


, Số 07(2)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN – KINH TẾMôc lôc

TrangHồng Thị Phương Nga - Mơ hình du lịch văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy” 3


Phạm Thị Thu Hồi, Trần Thị Thanh - Tiếng lóng trong truyện về đề tài giáo dục của Văn Thành Lê 9


Ngô Thị Thanh Nga, Phạm Thị Hồng Vân - Vài nét về các phương thức thể hiện tình vợ chồng trong văn


học trung đại Việt Nam 15


Nguyễn Thị Thắm,Nguyễn Minh Sơn - Ý thức đối thoại của Nguyễn Ngọc Tư với văn học truyền thống thông


qua những nhân vật nữ trong tập truyện Không ai qua sông 21


Đặng Thị Thùy, Nguyễn Diệu Thương - Lơ gích của các hiện tượng “phi lơ gích” trong ca dao, tục ngữ


người Việt 27


Đinh Thị Giang - Những nhân tố ảnh hưởng đến lối sống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay 33Nguyễn Diệu Thương, Nguyễn Thị Lan Hương - Phương thức tạo hàm ý trong tiểu phẩm trào phúng 39


Nguyễn Thu Quỳnh, Vì Thị Hiền - Từ ngữ chỉ đồ gia dụng trong tiếng Thái ở tỉnh Điện Biên 45


Nguyễn Thị Thu Oanh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam giai


đoạn 1945 - 1975 và một số bài học kinh nghiệm 51


Đỗ Hằng Nga, Phạm Quốc Tuấn - Việc thu thuế trong làng xã qua tư liệu hương ước cải lương tỉnh Thái Nguyên 57


Lê Văn Hiếu - Hiệu quả hoạt động của mô hình “ban tuyên vận” xã, phường, thị trấn và “tổ tuyên vận” thôn, bản, tổ


dân phố ở tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay 63


Thái Hữu Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hà - Vai trò của hậu phương Bắc Thái trong cuộc


tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 69


Phạm Anh Nguyên - Sức hấp dẫn trong Hài đàm của Phan Khôi 73


Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Tuấn Anh - Nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động ngoại
khoá trong dạy học môn giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái


Nguyên hiện nay 79


Nguyễn Văn Dũng, Đào Ngọc Anh - Thực trạng thể chất của sinh viên không chuyên thể dục thể thao Trường


Đại hoc Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 85Trần Bảo Ngọc, Lê Ngọc Uyển, Bùi Thanh Thủy và cs - Thực trạng xếp loại tốt nghiệp sinh viên diện cử


tuyển ở trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 91


Nguyễn Thúc Cảnh - Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tế trong giảng dạy cơ học cho


học sinh trung học phổ thông 97


Hà Thị Kim Linh, Chu Thị Bích Huệ - Giáo dục kiến thức pháp luật cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số ở huyện


Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 105


Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Thị Khánh Ly, Vũ Kiều Hạnh - Tăng cường sự tham gia của sinh viên
vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đơng nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học


Y Dược – Đại học Thái Nguyên 111


Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy - Vận dụng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng


phong cách làm việc đối với cán bộ chủ chốt ở nước ta hiện nay 117


Đàm Quang Hưng - Thiết kế bài học khoa học lớp 4, lớp 5 theo hướng tìm tịi thực nghiệm 123


Hồng Thị Thu Hồi - Những khó khăn trong việc dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên cho sinh viên chuyên


ngành điều dưỡng, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và một số giải pháp đề xuất 129


Journal of Science and Technology183

(07)

(3)

Nguyễn Lan Hương, Văn Thị Quỳnh Hoa - Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nói tiếng Anh của sinh


viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 135


Vũ Kiều Hạnh - Những yếu tố quyết định đến mức độ đọc hiểu của sinh viên năm thứ hai tại trường Đại học


Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 141


Nguyễn Thị Quế, Hoàng Thị Nhung - Hỏi đúng để tự học và học tập cộng tác thành công – hướng tới xây


dựng người học ngoại ngữ độc lập trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế 147


Ngô Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hoài Thu - Ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất


lượng dạy – học tiếng Việt cho học viên quốc tế tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 153


Dương Văn Tân - Đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viên


trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên 159


Bùi Thị Hương Giang - Nâng cao năng lực giao tiếp giao văn hóa trong dạy và học ngoại ngữ 165


Trần Hồng Tinh, Nơng La Duy, Phạm Văn Tn - Xây dựng trung đội tự quản trong quản lý giáo dục tính


kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay 171


Trần Thị Yến, Khổng Thị Thanh Huyền - Sử dụng hình thức đọc chuyên sâu để nâng cao khả năng viết học


thuật cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh 177Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hoàng Mai Phương - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chợ Mới,


tỉnh Bắc Kạn 183


Trần Thùy Linh, Trần Lương Đức, Nguyễn Thị Thùy Trang - Cách tiếp cận của pháp luật cạnh tranh liên


minh châu Âu về hành vi lạm dụng mang tính trục lợi 189


Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Việt Hương - Xây dựng bộ tiêu chí và chỉ số kinh tế phù hợp để đánh giá quản


lý rừng bền vững ở huyện Định Hóa 195


Đinh Thị Hồi - Truyền thơng marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu Đại


học Thái Nguyên 201


Nguyễn Thị Thanh Xuân - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ


khách sạn tại Thanh Hóa, Việt Nam 207


Dương Thị Tình - Đóng góp của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái 213


Lê Minh Hải, Trần Viết Khanh - Phân tích tổ chức khơng gian lãnh thổ du lịch tỉnh Thái Nguyên 219


Hà Văn Vương - Vận dụng lý thuyết Ecgônômi trong tổ chức mơi trường làm việc tại văn phịng chi nhánh may


Sông Công II - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 227


Mai Anh Linh, Nguyễn Thị Minh Anh - Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng: nghiêncứu thực nghiệm tại siêu thị Lan Chi, Thái Nguyên 233


Đinh Hồng Linh, Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Thu Hằng - Sử dụng hàm Loga siêu việt để đánh giá hiệu quả(4)

Nguyễn Thị Quế và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 183(07): 147 - 152


147


ASKING THE RIGHT QUESTION FOR SUCCESSFUL SELF-STUDYING AND


COOPERATIVE LEARNING - TOWARDS INDEPENDENT LANGUAGE LEARNERS
IN THE CONTEXT OF ASEAN COMMUNITY AND GLOBAL INTEGRATION


Nguyen Thi Que*, Hoang Thi Nhung


TNU - University of Sciences


SUMMARY


How can EFL learners identify problems and find the right solutions? It all begins with asking the
right questions. Since a good question well-asked is a question well-answered, it plays a
significant role in helping learners define their language problems and determine ways to solve
them. This paper introduces an approach to self-study strategies using problem-based learning
projects (PBLPs) which has been piloted under National Foreign Language Project 2020 at Thai
Nguyen University of Vietnam. A number of issues related to starting a good PBL project question
will be discussed including definition, significance, criteria and steps to design a good PBLPs
action learning question and is followed by a proposed model for asking the right question for
self-studying projects. The purpose is to create capable and motivated life-long learners, so the article
is for students and teachers at any level who want to learn how PBLPs can really help enhance


their learners' English language competence, one of the important factors contributing to
Vietnam’s success in the demanding context of ASEAN community and global integration.
Key words: Asking action learning questions, problem-based learning projects, self-studying and
cooperative learning, Vietnam's National Foreign Language Project 2020.


INTRODUCTION *


The launch of the ASEAN Community 2015
is expected to bring about many opportunities
for its member countries such as the free flow
of commercial trade, tourism, educational
exchange and regional cooperation of all
fields following the liberalization. As stated
in Charter Article 34 that "the working
language of ASEAN shall be English"[1], the
member states are required to step forward
the use of the language to its people to make
it easier for us to communicate as part of a
community. These opportunities also put
Vietnam under new challenges since English
in Vietnam is considered a foreign language
to be taught at schools of all levels, not a
means of communication in daily
conversations. Moreover, it is an unpleasant
fact for us that "Vietnam is among the group
of countries which have low proficiency in
English" as reported in the 2014 EF English
Proficiency Index [2].


However, it is a positive signal that Vietnam


has made significant headway in English
language education, and the government
*


Tel:0963888288., Email:quenguyentnu@gmail.com


intends to further that progress by passing the
national policy on foreign languages through
Decision 1400 which declared that by 2020,
“foreign languages, particularly English, will
be a comparative advantage of development
for Vietnamese people in the cause of
industrialization and modernization,” [3, p.7].
In 2010, The National Foreign Language 2020
Project (NFLP2020) was launched by the
Ministry of Education and Training with the
goal of thoroughly renovating the tasks of
teaching and learning foreign languages within
the national educational system [4]. Under this
project, Thai Nguyen University (TNU) where
the author is working has been officially
chosen as one of five regional foreign language
centers to carry out NFLP2020 with a specific
focus of action research.(5)

Nguyễn Thị Quế và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 183(07): 147 - 152148


shown that in total two fifth of students failed
to achieve level A2 in English (equivalent to
level 2/6 in the Common European
Framework of Reference) [5, p.5] which is
one of the basic requirement for graduation
for students as stated in the project on
standardizing language skills for TNU
academic staffs and students of the 2013-2015
and the 2016-2020 periods signed by Thai
Nguyen University Director in 2014 [6, p.12].


Understanding the above challenges, as an
English educator at TNU, the author has tried
hard to rethink and renovate the English
teaching methodology to her students. Of all
the materials she and her colleagues have
designed, a self-adopted term for action
research project to avoid her students'
confusions when translating the word
“research” into their native language which
frequently refers to a scientific, theoretical
model of inquiry, Problem-based Learning
Project (PBLP) was developed as a guiding
principle for structured study strategies for
lifelong learning at her university. In this
reference, the author will discuss one of the
important initial steps to decide the success of
a self-studying learning project that is asking


the right question to determine problems in
learning English, the basic for the following
phases of actualizing a successful
self-studying or cooperative learning project.


PROBLEM BASED LEARNING PROJECTS
What is problem-based learning?


Problem based learning, also known as action
learning, is defined as putting ourselves in the
driving seat of our learning [7] or “a dynamic


approach to teaching in which students
explore real-world problems and challenges,
simultaneously developing language learning
and study skills while working individually or
in small collaborative groups” [8, p.3].


Simply speaking, problem based learning is
the enhancement of language knowledge and
skills through the process of solving specific
problems in language learning. It is obvious
that PBL projects require students to take
responsibility for their learning by making
choices about their priorities and fulfill action


learning plans to achieve their goals in
learning. These projects are meant to be
structured experiments in practical study
strategies and collaborative learning. This is


an unfamiliar approach to many Vietnamese
English language teaching (ELT) instructors
since the classrooms here are often
teacher-centered where students rely heavily on
teachers imparting the knowledge to them.
How do PBLP work?


PBL projects foster habits well-suited for
lifelong learning by requiring participants
through the process of selecting a specific
issue related to language skill development,
writing it in form of an action learning
question, planning detailed action steps to
follow through, implementing the planned
steps to address the problem or concern,
analyzing the results and finally reflecting on
the outcome [9].


Figure 1. Process of an Action learning/ PBLP [10]


Following are the major steps extracted and
summarized from a PBLP workbook [8]
designed by the author and her colleagues to
help English learners implement a successful
project during English training programs
under NFLP2020 at TNU.(6)

Nguyễn Thị Quế và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 183(07): 147 - 152


149


solve it with your peers.This step also


involves writing your project focused
problem in the form of a question which
should be specific and action oriented. Your
work as a team is in fact a determined effort
to find an answer to the question you create.
This question should simultaneously describe
the problem you face as a team or yourself
alone as well as the strategies you will use to
find solutions [8].


The second step is to make a plan about what
you can DO to actively answer your question.
Your plan should include actions steps and
possible resources that will help you and your
team carry out your project over a four to six
week time period.


The third step involves carrying out the
action steps as outlined in your plan. The
majority of your time will be set aside for you
or your team to work together on the project.
This part also include time for you and your
team to discuss the effectiveness of what you
are doing to answer your question. If your
teacher is available to help, he or she will
serve as a consultant and coach during this
time to ensure that your work is focused and
effective. During your team discussions, you


will analyze what is helpful about what you
have been doing and what has been less
helpful than expected. As a result, you may
decide to make some changes to your original
plan if you decide that doing something
different would help you reach your project
goal more quickly.


The fourth step is observing and analyzing
your result after your trial projects to see
whether you and your groups have improve
your problems. Your goal, again, is to find
answers to your original question by means of
your effort and experience. Therefore, it is an
opportunity for you and your team to
summarize what you have learned from these
projects.


The final step is reflecting on the outcome
which is essential to an action learning
activity. Since "reflection is the most
important part of the learning process" [11], it
provides opportunities for learners or the


groups to look back on the problem, ponder
over it, learn from what they have done and
then use the new knowledge to help solve
their future similar situations. Furthermore, a
sharing in classrooms or school newspapers
will also provide invaluable advice and


resources to peers who face problems similar
to your own.


DESIGNING AN ACTION LEARNING
QUESTION


What is a PBLP action learning question?


As stated in the previous part, designing an
action learning question is essential in doing a
self-studying and cooperative learning
project. It is because questions serve many
purposes for communication. On the one
hand, they focus our attention by the simple
fact that we are expected to find an answer.
On the other hand, they create a basic level of
curiosity that can motivate us forward.


A PBLP question should combine:


(1) a DESCRIPTION of your PROBLEM
with


(2) the ACTION you believe will provide a
SOLUTION.


Figure 2. Criteria an action learning question
should meet revised Marie Boyd


What makes a good PBLP question?
(7)

Nguyễn Thị Quế và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 183(07): 147 - 152


150


students to research, investigate or reflect
before responding. As a result, an open-ended
has at least one correct answer. Specific
examples of the two kinds of questions can be
seen in the following: "what is the weather
like in Thai Nguyen city of Vietnam today?"
(directed question with easy-to-answer
response) and "How do different types of
weather affect students in learning English?"
(open-ended question which requires you to
do a research to answer).


Most often learners come up with project
questions which are too general. General
questions are nearly impossible to answer
completely. One reason for this is the lack of
understanding, in the learners’ part, on the
purpose of question. They do not understand
that the question has to be something specific
and most importantly something that they can
act upon. Therefore, both Problems and
Activities such as action tools, resources or
strategies used must not be too general.


One basic way to explain an effective


question is to say that it must be measurable.
First, a measurable question is first something
that can be completed by specific action steps.
Second, a measurable question is something
that produces specific results that are easy to
identify and evaluate.


An action learning question should also be
achievable, which is neither out of reach or
below your performance. Like if you are at
level B2 in CEFR, the question of "how can
we write a simple sentence in English
correctly" would be too easy for you.


Furthermore, a good question is the one
which is related to your problems you want to
solve while the action tools or resources used
must be relevant to the skills you want to
improve. For instance, the use of recording
our conversations does not help us much in
improving our writing skill, therefore, you
should avoid using irrelevant tools to address
certain skills.


Finally, it is worth considering the time
bound you spend on doing a self-studying


project. More specifically, it answers the
question of HOW LONG or HOW OFTEN
you will do the project. For example, if you


intend to improve your pronunciation of final
"s" sounds, which is a typical lack of
Vietnamese learners, and you use group's
conversations for two hours every day, it will
not be feasible because the time of speaking
to practice a minor mistake like this is too
long and not necessary.


To wrap up, a well-asked question by nature
should be Open-ended and S.M.A.R.T which
stands for Specific, Measurable, Achievable,
Relevant, and Time-bounded.


How can we design a good PBLP action
learning question?


Step 1: State the basic problem


When formulating an action learning
question, it is best that we have some idea of
what topic interests us or what language skills
or aspect we are weak at. However, if it is
difficult to identify a specific problem, then
we can also start from something we already
know and care about. For example, you and
your group may have problems with writing.
What arises in your head is “I want to


improve my writing skills.”Step 2: Choose ONE specific language skill


It is suggested that we use MIND MAPPING
as a starting point to specify your project
focus. Do a mind map of what are the
components of the general language skills you
are interested in step 1. If your problem is
listening, by doing the mind map, we can
choose at least one area of many components
in listening that we really need to explore and
is feasible to improve in a short 6-8 week
project like "How can we improve our ability


to listen for main ideas?"


Step 3: Choose specific actions to use(8)

Nguyễn Thị Quế và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 183(07): 147 - 152


151
of what PBLP is all about. In the action


learning model, language skills are referred to
as “dependent variables” and actions (tools,
resources and strategies) are referred to as
“independent variables”. It means to say that
whatever tools or methods we use should
have a direct impact on the language
problems we want to improve.Step 4: Make it SMART


The final step in writing an action learning
question is to consider the criteria of a good
question we have mentioned in previous part.
Remember that your question should be
open-ended in nature and S.M.A.R.T.


What does a sample PBLP question in
speaking look like?


STEP 1: State the Basic Problem


(a) Topic (general):
I have problem with ________________.
so how can I improve my _____________?


STEP 2: Choose ONE specific language skill


(b) Language Skill (specific):
How can we improve our ability to
____________.___________.____________?


STEP 3: Choose specific actions to use


(c) Actions (tools, resources and strategies):


How will the use of __________. ___________.
help us/ improve our ability to(insert languageskill focus from step 2)


_____________. ____________. ___________?


STEP 4: Give it structure


(d) Make it SMART:


To what extent does the use of (insert specific


actions from step 3)


_________________. __________________.


help us/ improve our ability to (insert language


skill focus from step 2)


___________. ____________. _____________?


Write your complete question in the box below.


Figure 3. Proposed model of asking the question


for self-studying and cooperative learning


Sample questions for Problem Based
Learning Projects


To what extend does the use of songs for 20


minutes every day improve our ability to
listen for key words?


To what extend does the practice of taking
with foreigners on social media three times a
week help us improve our pronunciation of
“s” ending sounds?


How does peer-feedback for 15 minutes every
day improve our ability to correct mistakes in
writing essays?


To what extend does the use of brainstorming
activities for 5 minutes every day help us
develop ideas about an academic topics for
longer sentences and paragraphs?


How does the use of online reading articles
for 30 minutes every day improve our ability
to answer main idea question in reading tests?
How will the use of recording our
conversations everyday help us improve our
pronunciation of word stress?


CONCLUSION(9)

Nguyễn Thị Quế và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 183(07): 147 - 152


152REFERENCES


1. THE ASEAN CHARTER (2008) at


http://www1.umn.edu/humanrts/research/Philippin
es/ASEAN%20Charter.pdf (retrieved 28/02/2016).
2. Tuoi Tre News (2014), Vietnam listed among
countries with low English proficiency, at

http://tuoitrenews.vn/education/24423/vietnam-
listed-among-countries-with-low-english-proficiency (retrieved 29/02/2016).


3. Nguyen Ngoc Hung (2010),“Innovation in
English Language Education in Vietnam:
Challenges, Opportunities and Solutions,
International Conference in TESOL, Hue, Vietnam.
4. Tuoi Tre News (2013), English teaching in
Vietnam: Teaccher "re-education", at

http://tuoitrenews.vn/education/8231/english-teaching-in-vietnam-teacher-reeducation
(retrieved 15/02/2014).


5. TNU (2018), Báo cáo công tác thực hiện “Đề
án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân giai đoạn 2008-2020” của Đại học Thái
Nguyên năm 2017, và phương hướng, kế hoạch
hoạt động năm 2018, ĐHTN.


6. TNU (2013), Project on standardizing language
skills for TNU academic staffs and students of the


2013-2015 and the 2016-2020 periods, at


http://www.tnu.edu.vn/Pages/-tnuvb-portal_VanBanPhapQuy-tnudoc-44-tnusite-1.html
(retrieved 29/02/2016).


7. Gawith, G. (1995), Action learning: student
guide to research and information skills,
Auckland: Longman Paul.


8. William C. French, Nguyen Thi Que et al.


(2013), Problem-based learning project


workbook, TNU.


9. Nguyen Thi Que et al. (2015), Proposed
Seven-step Action Plans in Implementing Problem-based
Learning Projects for English Teachers in
NFLP2020 Training Prograns at Thai Nguyen
University, Tap chi KH&CN (121/07 pages 61-64).


10. http://actionresearch.pbworks.com/w/page/


1353001/FrontPage (retrieved 20/02/2014).
11. Tanner Christensen (2014), Reflection is the
most important part of the learning process,
at http://99u.com/workbook/25481/reflection
-is-the-most-important-part-of-the-learning-process
(retrieved 1/03/2016).TÓM TẮT


HỎI ĐÚNG ĐỂ TỰ HỌC VÀ HỌC TẬP CỘNG TÁC THÀNH CÔNG
– HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG NGƯỜI HỌC NGOẠI NGỮ ĐỘC LẬP
TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ


Nguyễn Thị Quế*, Hoàng Thị Nhung


Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên


Làm thế nào để người học ngoại ngữ nhận ra điểm yếu của mình và tìm ra giải pháp phù hợp? Tất
cả đều bắt đầu bằng việc đặt ra câu hỏi đúng. Vì câu hỏi có đúng thì mới có câu trả lời thỏa đáng,
do đó, việc đặt câu hỏi đúng đóng vai trị quan trọng trong việc giúp người học xác định chính xác
các vấn đề khó khăn khi học ngơn ngữ và cách giải quyết chúng một cách tối ưu. Bài viết này giới
thiệu một đường hướng mới trong chiến lược tự học ngoại ngữ của học viên, sử dụng các dự án
học tập dựa trên vấn đề đã được thử nghiệm giảng dạy cho giáo viên phổ thông các cấp tham gia
chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh tại Đại học Thái Nguyên trong khuôn khổ Đề án
Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Cụ thể, một số vấn đề liên quan đến việc đặt một câu hỏi phù hợp khi
bắt đầu bất cứ kế hoạch học tập nào sẽ được tác giả đưa ra thảo luận, bao gồm: định nghĩa, tầm
quan trọng, tiêu chuẩn và các bước để thiết kế một câu hỏi học tập theo hướng hành động phù hợp
và cuối cùng, tác giả đưa ra một mơ hình gợi ý cách đặt câu hỏi đúng cho các dự án tự học hoặc
học tập cộng tác theo nhóm. Với mục đích giúp người học có khả năng và động lực học tập suốt
đời, bài viết này phù hợp với sinh viên và giáo viên ở bất kỳ cấp độ nào muốn tìm hiểu cách mà
các dự án học tập dựa trên vấn đề có thể giúp nâng cao năng lực tiếng Anh cho người học – một
trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành cơng của Việt Nam trong bối cảnh gia nhập
cộng đồng kinh tế ASEAN và hội nhập tồn cầu.


Từ khố: Đặt câu hỏi đúng, đề án học tập dựa trên vấn đề, học tập cộng tác, tự học, Đề án Ngoại
ngữ Quốc gia 2020, Đại học Thái Nguyên, Hội nhập cộng đồng ASEAN và thế giới.Ngày nhận bài: 02/5/2018; Ngày phản biện: 11/5/2018; Ngày duyệt đăng: 29/6/2018
*(10)

soT

Tạp chí Khoa học và Công nghÖ

SOCIAL SCIENCE – HUMANITIES – ECONOMICSContent

Page


Hoang Thi Phuong Nga - Literature tourism model “the old Vu Dai village” 3


Pham Thi Thu Hoai, Tran Thi Thanh - Slang in Van Thanh Le's stories about education problems 9


Ngo Thi Thanh Nga, Pham Thi Hong Van - A brief description of the modes of expressing conjugal


sentiments in the Vietnam medieval literature 15


Nguyen Thi Tham, Nguyen Minh Son - The opposite view of Nguyen Ngoc Tu to Vietnamese traditional


literature via the main female characters in Khong ai qua song 21


Dang Thi Thuy, Nguyen Dieu Thuong - The logic of “non logic” phenomenon in Vietnamese folk verses, proverbs 27


Dinh Thi Giang - Factors affecting current lifestyle of Vietnamese people in the northern delta 33Nguyen Dieu Thuong, Nguyen Thi Lan Huong - Mechanisms creating implication in satirical jokes 39


Nguyen Thu Quynh, Vi Thi Hien - Household vocabulary of Thai language in Dien Bien province 45


Nguyen Thi Thu Oanh, Hoang Thi My Hanh - Position, role of the communist party of Vietnam in the period


1954 – 1975 and some lessons learned 51


Do Hang Nga, Pham Quoc Tuan - Collection of taxes in the villages through material of reformist village


convention in Thai Nguyen province 57


Le Van Hieu - The efficiency of the model "propaganda department" in communes, wards, township and


"commander" in villages, cities at the current period in Lao Cai province 63


Thai Huu Linh, Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Thi Thanh Ha - The role of the rear Bac Thai in the 1968


general offensive 69


Pham Anh Nguyen - The attraction in “Hai dam” of Phan Khoi 73


Nguyen Thi Huong, Nguyen Thi Mao, Nguyen Tuan Anh - Enhancing the efficiency of extracurrucular


activities in teaching civic education at high schools in thai nguyen city these days 79


Nguyen Van Dung, Dao Ngoc Anh - Physical status of non-sports students at Thai Nguyen University of Education 85


Tran Bao Ngoc, Le Ngoc Uyen, Bui Thanh Thuy et al - The reality of degree classification in


non-examination students at University of Medicine and Pharmacy – Thai Nguyen University in the period from


2013 to 2017 91


Nguyen Thuc Canh - The need for buiding an exercise system with practical content to teach mechanics


to high school 97


Ha Thi Kim Linh, Chu Thi Bich Hue - Educate legal knowledge for ethnic minority women in Vo Nhai


district, Thai Nguyen province 105


Nguyen Thi Thanh Hong, Nguyen Thi Khanh Ly, Vu Kieu Hanh - Improve students’ participation in
English learning activities in large mixed ability classes of the freshman students at Thai Nguyen University of


Medicine and Pharmacy 111


Pham Thi Huyen, Vu Thi Thuy - Manipulate exemplary style according to the President Ho Chi Minh’s


thought in building work style for key caders at present period 117


Dam Quang Hung - Science lesson planning for grade 4, 5 according to experimental research 123


Hoang Thi Thu Hoai - Difficulties in teaching and learning ESP vocabulary for nursing students at Thai


Nguyen Medical College and some solutions 129


Nguyen Lan Huong, Van Thi Quynh Hoa - Determinants affecting English speaking performance of the


first-year students at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 135Journal of Science and Technology183

(07)
(11)

Vu Kieu Hanh - Determinants to the reading comprehension performance level of the second- year students at


Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 141


Nguyen Thi Que, Hoang Thi Nhung - Asking the right question for successful self-studying and cooperative


learning - towards independent language learners in the context of ASEAN community and global integration 147


Ngo Thi Thu Ha, Nguyen Thi Hoai Thu - Apply interactive teaching methods to improve the quality of


teaching and learning Vietnamese to international students at Military Technical Academy 153


Duong Van Tan - An assessment of the effectiveness in application of games in general physical development


for students at Thai Nguyen University of Technology 159


Bui Thi Huong Giang - Improving intercultural communicative competence in foreign language teaching


and learning 165


Tran Hoang Tinh, Nong La Duy, Pham Van Tuan - Building self-managed platoon in disciplinary education


for students at the center for defense and security education in the current phase 171


Tran Thi Yen, Khong Thi Thanh Huyen - Improving academic writing performance for english majorsthrough intensive reading 177


Do Thi Hong Hanh, Hoang Mai Phuong - Vocational training for rural workers in Cho Moi district, Bac


Kan province 183


Tran Thuy Linh, Tran Luong Duc, Nguyen Thi Thuy Trang - European union competition law approach on


exploitative abuses 189


Nguyen Thi Thanh Ha, Pham Viet Huong - Setting up an appropriate set of economic criteria and indicators


for evaluating sustainable forest management in Dinh Hoa district 195


Dinh Thi Hoai - Marketing promotion for information - library product and service at the Learning Resource


Center of Thai Nguyen University 201


Nguyen Thi Thanh Xuan - Factors affecting customer satisfaction in hotels at Thanh Hoa province, Vietnam 207


Duong Thi Tinh - Contributions of goods export to the economic growth of Yen Bai province 213


Le Minh Hai, Tran Viet Khanh - Tourism space organization of Thai Nguyen province 219


Ha Van Vuong - Apply the ergonomics theory in working environment organization at the office of Song Cong


grarment branch II – TNG Investment and Trading Joint Stock Company 227


Mai Anh Linh, Nguyen Thi Minh Anh - Assessing service quality and customer satisfaction: an empiricalstudy at Lan Chi supermarket, Thai Nguyen city 233


Dinh Hong Linh, Nguyen Thu Nga, Nguyen Thu Hang - Applying logarithmic function to evaluate the


business efficiency of Vietnam banks 239

×