Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN MỨC ĐỘ ĐỌC HIỂU CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1020.84 KB, 11 trang )

(1)

Tập 183, số 07, 2018Tập 183, Số 07
(2)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN – KINH TẾMôc lôc

TrangHồng Thị Phương Nga - Mơ hình du lịch văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy” 3


Phạm Thị Thu Hồi, Trần Thị Thanh - Tiếng lóng trong truyện về đề tài giáo dục của Văn Thành Lê 9


Ngô Thị Thanh Nga, Phạm Thị Hồng Vân - Vài nét về các phương thức thể hiện tình vợ chồng trong văn


học trung đại Việt Nam 15


Nguyễn Thị Thắm,Nguyễn Minh Sơn - Ý thức đối thoại của Nguyễn Ngọc Tư với văn học truyền thống thông


qua những nhân vật nữ trong tập truyện Không ai qua sông 21


Đặng Thị Thùy, Nguyễn Diệu Thương - Lơ gích của các hiện tượng “phi lơ gích” trong ca dao, tục ngữ


người Việt 27


Đinh Thị Giang - Những nhân tố ảnh hưởng đến lối sống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay 33Nguyễn Diệu Thương, Nguyễn Thị Lan Hương - Phương thức tạo hàm ý trong tiểu phẩm trào phúng 39


Nguyễn Thu Quỳnh, Vì Thị Hiền - Từ ngữ chỉ đồ gia dụng trong tiếng Thái ở tỉnh Điện Biên 45


Nguyễn Thị Thu Oanh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam giai


đoạn 1945 - 1975 và một số bài học kinh nghiệm 51


Đỗ Hằng Nga, Phạm Quốc Tuấn - Việc thu thuế trong làng xã qua tư liệu hương ước cải lương tỉnh Thái Nguyên 57


Lê Văn Hiếu - Hiệu quả hoạt động của mô hình “ban tuyên vận” xã, phường, thị trấn và “tổ tuyên vận” thôn, bản, tổ


dân phố ở tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay 63


Thái Hữu Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hà - Vai trò của hậu phương Bắc Thái trong cuộc


tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 69


Phạm Anh Nguyên - Sức hấp dẫn trong Hài đàm của Phan Khôi 73


Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Tuấn Anh - Nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động ngoại
khoá trong dạy học môn giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái


Nguyên hiện nay 79


Nguyễn Văn Dũng, Đào Ngọc Anh - Thực trạng thể chất của sinh viên không chuyên thể dục thể thao Trường


Đại hoc Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 85Trần Bảo Ngọc, Lê Ngọc Uyển, Bùi Thanh Thủy và cs - Thực trạng xếp loại tốt nghiệp sinh viên diện cử


tuyển ở trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 91


Nguyễn Thúc Cảnh - Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tế trong giảng dạy cơ học cho


học sinh trung học phổ thông 97


Hà Thị Kim Linh, Chu Thị Bích Huệ - Giáo dục kiến thức pháp luật cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số ở huyện


Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 105


Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Thị Khánh Ly, Vũ Kiều Hạnh - Tăng cường sự tham gia của sinh viên
vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đơng nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học


Y Dược – Đại học Thái Nguyên 111


Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy - Vận dụng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng


phong cách làm việc đối với cán bộ chủ chốt ở nước ta hiện nay 117


Đàm Quang Hưng - Thiết kế bài học khoa học lớp 4, lớp 5 theo hướng tìm tịi thực nghiệm 123


Hồng Thị Thu Hồi - Những khó khăn trong việc dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên cho sinh viên chuyên


ngành điều dưỡng, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và một số giải pháp đề xuất 129

Journal of Science and Technology183

(07)

(3)

Nguyễn Lan Hương, Văn Thị Quỳnh Hoa - Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nói tiếng Anh của sinh


viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 135


Vũ Kiều Hạnh - Những yếu tố quyết định đến mức độ đọc hiểu của sinh viên năm thứ hai tại trường Đại học


Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 141


Nguyễn Thị Quế, Hoàng Thị Nhung - Hỏi đúng để tự học và học tập cộng tác thành công – hướng tới xây


dựng người học ngoại ngữ độc lập trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế 147


Ngô Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hoài Thu - Ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất


lượng dạy – học tiếng Việt cho học viên quốc tế tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 153


Dương Văn Tân - Đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viên


trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên 159


Bùi Thị Hương Giang - Nâng cao năng lực giao tiếp giao văn hóa trong dạy và học ngoại ngữ 165


Trần Hồng Tinh, Nơng La Duy, Phạm Văn Tn - Xây dựng trung đội tự quản trong quản lý giáo dục tính


kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay 171


Trần Thị Yến, Khổng Thị Thanh Huyền - Sử dụng hình thức đọc chuyên sâu để nâng cao khả năng viết học


thuật cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh 177Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hoàng Mai Phương - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chợ Mới,


tỉnh Bắc Kạn 183


Trần Thùy Linh, Trần Lương Đức, Nguyễn Thị Thùy Trang - Cách tiếp cận của pháp luật cạnh tranh liên


minh châu Âu về hành vi lạm dụng mang tính trục lợi 189


Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Việt Hương - Xây dựng bộ tiêu chí và chỉ số kinh tế phù hợp để đánh giá quản


lý rừng bền vững ở huyện Định Hóa 195


Đinh Thị Hồi - Truyền thơng marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu Đại


học Thái Nguyên 201


Nguyễn Thị Thanh Xuân - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ


khách sạn tại Thanh Hóa, Việt Nam 207


Dương Thị Tình - Đóng góp của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái 213


Lê Minh Hải, Trần Viết Khanh - Phân tích tổ chức khơng gian lãnh thổ du lịch tỉnh Thái Nguyên 219


Hà Văn Vương - Vận dụng lý thuyết Ecgônômi trong tổ chức mơi trường làm việc tại văn phịng chi nhánh may


Sông Công II - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 227


Mai Anh Linh, Nguyễn Thị Minh Anh - Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng: nghiêncứu thực nghiệm tại siêu thị Lan Chi, Thái Nguyên 233


Đinh Hồng Linh, Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Thu Hằng - Sử dụng hàm Loga siêu việt để đánh giá hiệu quả(4)

Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ

183(07): 141 - 146141DETERMINANTS TO THE READING COMPREHENSION PERFORMANCE


LEVEL OF THE SECOND- YEAR STUDENTS AT THAI NGUYENUNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRYVu Kieu Hanh

*


TNU - University of Agriculture and Forestry


SUMMARYThe present study aimed to work on determinants to the reading comprehension performance level


of second-year students. This descriptive correlation study attempts to establish relationship


between the profile of students in relation to their competence, needs and motivation in reading


English. The respondents of this study were 60 second-year students at Thai Nguyen University of


Agriculture and Forestry, academic year 2017-2018. This study utilized experimental research


where set of reading questions was used as a measuring tool in the study. The test consisted of


items that measured the effects of using reading syllabus in comparison with the traditional


method in enhancing the reading skills of the respondents.Keywords: Reading comprehension; second-year students; Thai Nguyen University of Agriculture


and Forestry; determinants; performance.
INTRODUCTION

*


English is an international language widely


used in the world today. English is used in


international

meetings and conferences.


Books, magazines, and newspapers written in


English are available in many countries


around the world. Vietnam used to be a


highly centralized and uniform system, tightly


managed by the Ministry of Education and


Training. The choice of English in particular


and foreign languages in general, to be taught


at schools is affected directly by the political,


economic and social policies of the society.


In recent years, communicative approach


which considers the development of all four


skills: listening, writing, speaking and


reading, has been applied in teaching English.


As a result, the process of teaching and


learning foreign languages especially English


has had new achievements. However, for


several reasons, there still exist many


challenges and difficulties for both teachers


and learners of English. Teaching reading is a


huge complicated task. Reading is the


cornerstone of an effective education.


Without this skill, people are limited in so


many important life activities. People cannot


access the newspaper, read the directions of a


*


Tel: 0982935685; Email: luckytn85@gmail.com


new recipe, enjoy a favorite novel, or read a


prescription on a bottle of medication. The list


goes on and on.Mentioning to the importance of reading,


Stephen Krashen (2004) [1] shows that


reading is good for every learner and reading


is good for kids. In every study he has


conducted, all over the world, with different


ages, genders etc. the results have been


consistent allowing people to read what they


want, at their reading level, increases their


reading ability, their vocabulary, grammar,


and self- esteem. Nowadays, the world is


changing day by day and a lot of new things,


or surprising things, significant news over the


world can be appeared on the internet or any


other media, and without reading whether we


can access any of these issues. Therefore, no


one can deny the importance of reading. As


an English proverb says “If you read only one


book in your life, I highly recommend you


keep your mouth because the more we read,the more knowledge we gain”. Hence, one of


the most important roles of reading in daily


life is the satisfaction of knowledge.
(5)

Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

183(07): 141 - 146142level. College study becomes out of the


question and many jobs are simply out of


reach because they require some basic levels


of reading or other skills that hinges on


reading. Thus, the researcher would like to


develop a reading program which can help the


students to become more interested in reading


and can encourage them to read.LITERATURE REVIEWAdrian, D. (1998) [2] cited that providing


vocabulary instruction is one of the most


significant ways in which teachers can


improve students’ reading and listening


comprehension.

Although

growth

in


vocabulary knowledge occurs rapidly, the rate


at which word meanings are acquired can


vary greatly.According to Harmer, J. (1998) [3],


comprehension requires the reader to be anactive constructor of meaning. Researches in


learner reading ability has demonstrated that


readers do not simply "perceive" the meaning


that is in a text. In fact, expert readers


co-construct meaning with a text. The research


base shows that reading is a "transaction" in


which the reader brings purposes and life


experiences to bear to converse with the text.


This meeting of the reader and the text


resulting

in

the

meaning

makescomprehension. Comprehension does not


only attend to what is coded or written in the


text, but it also depends upon the reader's


background experiences, purposes, feelings,


and needs for interpretation.According to Penny, Ur.(2000) [4] the ways


to improve reading skills, getting the


learners to understand a simple text, is only


the beginning. Reading skills need to be


fostered so that learners can cope with more


and more sophisticated texts and tasks, and


deal

with

them

efficiently:

quickly,


appropriately, and skillfully.SUBJECT AND METHODOLOGYThe populations of this study were sixty of


second-year students at Thai Nguyen Universityof Agriculture and Forestry. Sixty sample


students who have the same mental abilities


were selected as the subjects of the study.


A researcher-made questionnaire was prepared


and organized by the writer as her major tool for


some specific question. From the data gathered


the needs and motivational factors of the


students in reading were determined.Mean, standard deviation, percentage, frequency,


Pearson R, description, and explanation were


used to interpret the data collected.FINDINGSTable 1. Demographic Profile of the RespondentsVariables

Frequency

PercentGenderMale

43

71.7Female

17

28.3Total

60

100.0Age<19

4

6.7
19-20

40

66.7>20

16

26.6Total

60

100.0Size of family<=3 person

12

20.04-5 person

36

60.0>=6 person

12

20.0
(6)

Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ

183(07): 141 - 146143Variables

Frequency

PercentMonthly family income<=1 million

13

21.71.1-2.9 million

31

51.73.0-5.0 million

8

13.3>=5 million

8

13.3
Total

60

100.0Time spend in one reading session30 minute or less

25

41.731 minutes to 60 minutes

30

50.061 minutes to 120 minutes

5

8.3Total

60

100.0Types of school graduatedSpecialized government high school

5

8.3General government high school

55

91.7Total

60

100.0It could be seen in the table, 71.7 percent are male and 28.3 percent are female; 66.7 percent are


19 to 20 years old, 26.6 percent are over 20 years old and 6.7 percent are under 19 years old; 60.0


percent are living in family having four to five members, 20.0 percent are living in big family


with more than six members and 20.0 percent are members of nuclear families with three or less


than three members; 51.7 percent had a monthly family income of 1.1 million to 2.9 million


VND and 21.7 percent earned one million VND and below and 13.3 percent earned three million


VND and above; 91.7 percent graduated from general government high school and 8.3 percent


graduated from specialized government high school.
Table 2. The parent's profession and Type of reading materialsParent


ProfessionFather

MotherFrequency

Percentage

Frequency

PercentageProfessional

10

16.7

12

20.0Businessman

5

8.3

3

5.0Skillful

45

75.0

45

75.0Total

60

100.0

60

100.0Reading


Materialat home

during the lessonFrequency

Percentage

Frequency

PercentageBook

55

54.5

61

76.2Magazine

31

30.7

7

8.8Newspaper

15

14.9

12

15.0
Total

101

100.0

80

100.0
(7)

Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

183(07): 141 - 146144Table 3. Attitude of students towards readingAttitude

Frequency

PercentI don’t like to read anything

3

2.5I always like to read any topics

12

10.1I like to read only when the topic isinteresting for me

55

46.2I like to read only when I relax

42

35.3I read only when I have to do exercise

7

5.9Total

119

100.0Table 3 shows the attitudes of students towards reading. Among the five items, the ideas that "I


like to read only when the topic is interesting for me " was ranked first with the frequency of 55.


The following was item "I like to read only when I relax" with the frequency of 42.The findings imply that topics play a very important role in reading. It contributes much to the


success of reading. Moreover, the mood of the readers also affects the reading process.
Table 4. Topics of interest of students in readingTopics

Frequency

PercentageLove story

52

28.4Science fiction

30

16.4Adventure

25

13.7Comedy

36

19.7Detective story

40

21.9Total

183

100.0As can be seen from table 4, love story is the topic most students were interested in with the


frequency of 52 (28.4 percent). This was followed by Detective story, Comedy, Science fiction


and the last is "Adventure" topic. Their preference in reading topics seemed to follow the current


trend of the youth. They are curious about love, fond of enjoyment and fun.Table 5. Level of competence of the students in reading comprehensionFrequency

Percentage

InterpretationScore3

1

1.7

PoorScore4

2

3.3

Poor
Score5

7

11.7

FairScore6

18

30.0

FairScore7

20

33.3

GoodScore8

12

20.0

GoodTotal

60

100.0Mean

7.000Standard deviation

1.14240Table 6. Level of competence of the students in vocabulary comprehensionScore

Frequency

Percentage

Interpretation9

3

5.0

Excellent8

12

20.0

Good7

18

30.0

Good6

17

28.3

Fair5

7

11.7

Fair4

2

3.3

Poor
3

1

1.7

PoorTotal

60

100.0Mean

7.0Standard deviation

1.26
(8)

Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ

183(07): 141 - 146145


It could be seen from table 5 and table 6 that level of competence of the students in reading


comprehension and vocabulary skills are quite high with the mean of 7.0 reading comprehension


with score ranged from 3 to 8 and 7.0 vocabulary skills with grade ranged from 3 to 9. The most


popular grade in reading comprehension skills was 7 with the frequency of 20 and vocabulary


skills were 7 and 6 with the frequency of 18 and 17.Table 7. Correlation between the profile of students and their competence in vocabulary abilityVariable tested for relationship

R-value

P-value

VerbalInternational


1.1 Age1.2 Gender1.3 Monthly family income


1.4 Size of family1.5 Topics of interest reading
1.6 Type of high school graduated from


1.7 Attitude of students towards reading


1.8 Types of reading material used during


reading lesson/at home1.9 Time/ Frequently spend reading-0.598


-0.191


-0.011


0.147


47.637


21.818


47.91


53.45


-0.41


0.001


0.143


0.932


0.262


0.001


0.001


0.001


0.001


0.001


significant


not significant


not significant


not significantsignificant


significant


significant


significant


significantThe table 7 presents the significant relationship between vocabulary ability and students' profile.


The findings revealed that significant relation existed between vocabulary ability and age, Topics


of interest reading, Type of high school graduated from, Attitude of students towards reading,


Types of reading material used during reading lesson/at home, Time/ Frequently spend reading,


the obtained P-values of (<0.001) respectively, being less than the threshold P-value 0.01. This


means that there are strong evidences against the null hypothesis which states that there is


significant relation between vocabulary ability and students' profiles with respect of age, Topics


of interest reading, Topics of interest reading.The study shows the significant correlation between vocabulary ability and students' profiles with


respect to Gender, Monthly family income, Size of family, the obtained P-value of 0.143, 0.932,


0.262 respectively, being higher than the threshold P-value of 0.001 which indicates that there


was very little evidence against the null hypothesis. The null hypothesis which state that there is


no significant relationship between vocabulary ability and students' profiles.Table 8. Correlation between the profile of students and their competence in reading comprehension abilityVariable tested for relationship

R-value

P-value

VI1.1 Age


1.2 Gender1.3 Monthly family income


1.4 Size of family
1.5 Topics of interest reading1.6 Type of high school graduated from


1.7 Attitude of students towards reading


1.8 Types of reading material used during


reading lesson/at home1.9 Time/ Frequently spend reading- 0.833


9.31


0.136


0.140


60


21


47


41.299


-0.755


0.001


0.097


0.301


0.288


0.001


0.001


0.001


0.001


0.001


significant


not significantnot significant


not significant


significant


significant


significant


significant


significantThe findings revealed that significant relation


existed between reading comprehension


ability and age, Topics of interest reading,


Topics of interest reading; the obtained


P-values of (<0.001), respectively, being less


than the threshold P-value 0.01. This means


that there are strong evidences against the null


hypothesis which states that there is
(9)

Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ

183(07): 141 - 146146respectively, being higher than the threshold


P-value of 0.001 which indicates that there


was very little evidence against the null


hypothesis. The null hypothesis which state


that there is no significant relationship


between reading comprehension ability and


students' profiles.CONCLUSIONS
There was significant relation between reading


comprehension ability and vocabulary ability,


educational attainment of mother, location of


high school graduated from; but none with


other factors. It concluded that significant


relation existed between vocabulary ability and


monthly income, location of high school


graduated from and profession of father. There


was no significant relation between vocabulary


ability and other indicators. Thus, the


Hypotheses are partially accepted.RECOMMENDATIONS1. There may be a comprehensive review of all


the teaching methodologies at Thai Nguyen


University of Agriculture and Forestry in


particular and the other universities as well as


the whole educational system in the general sothat a standardized teaching methodology


applicable to all segments of students’


population will be formulated.2. The teacher may introduce the students


interesting texts of different types and genres.


It is importance that the materials should be


of their favorite topics and organized and


relevant to students' world knowledge andexperience. He/she may not only try to


motivate students to read but also to maintain


the motivation by success and the level of


challenge the tasks. Moreover, it is important


that teachers exploit the advantages of visual


aids and games such as pictures, movies,


music… to motivate the students at any stage


of the lesson to regard enthusiasm.REFERENCES1. Stephen Krashen (2004), The Power of Reading


- Key Points, 2

nd

edition, Libraries Unlimited.


2. Adrian, D. (1998), Teach English, Cambridge


University Press.3. Harmer, J. (1998), How to teach English,


Longman.4. Penny, Ur. (1996), A course in Language


Teaching, Cambridge University Press.TÓM TẮTNHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN MỨC ĐỘ ĐỌC HIỂU CỦA SINH VIÊN


NĂM THỨ HAI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNVũ Kiều Hạnh

*


Trường Đại học Nơng Lâm - ĐH Thái NgunMục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu các yếu tố quyết định đến mức độ đọc hiểu của sinh viên


năm thứ hai. Nghiên cứu tương quan mô tả nhằm thiết lập mối quan hệ giữa hồ sơ của sinh viên


với sự tương quan về năng lực, nhu cầu và động lực của họ trong quá trình đọc hiểu tiếng Anh.


Đối tượng của nghiên cứu này là 60 sinh viên năm thứ hai tại trường Đại học Nông Lâm – Đại học


Thái Nguyên, năm học 2017-2018. Nghiên cứu trong bài báo sử dụng phương thực nghiệm, bằng


cách sử dụng bộ câu hỏi như một công cụ đo lường trong nghiên cứu. Bài kiểm tra bao gồm các


mục đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giáo trình đọc so với phương pháp giảng dạy truyền thống


nhằm nâng cao kỹ năng đọc hiểu của đối tượng nghiên cứu.Từ khóa:

Đọc hiểu; sinh viên năm thứ hai; Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên;yếu tố quyết định; hiệu suất.Ngày nhận bài: 03/5/2018; Ngày phản biện: 18/5/2018; Ngày duyệt đăng: 29/6/2018

*(10)

soT

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

SOCIAL SCIENCE – HUMANITIES – ECONOMICSContent

PageHoang Thi Phuong Nga - Literature tourism model “the old Vu Dai village” 3Pham Thi Thu Hoai, Tran Thi Thanh - Slang in Van Thanh Le's stories about education problems 9


Ngo Thi Thanh Nga, Pham Thi Hong Van - A brief description of the modes of expressing conjugal


sentiments in the Vietnam medieval literature 15


Nguyen Thi Tham, Nguyen Minh Son - The opposite view of Nguyen Ngoc Tu to Vietnamese traditional
literature via the main female characters in Khong ai qua song 21


Dang Thi Thuy, Nguyen Dieu Thuong - The logic of “non logic” phenomenon in Vietnamese folk verses, proverbs 27


Dinh Thi Giang - Factors affecting current lifestyle of Vietnamese people in the northern delta 33


Nguyen Dieu Thuong, Nguyen Thi Lan Huong - Mechanisms creating implication in satirical jokes 39


Nguyen Thu Quynh, Vi Thi Hien - Household vocabulary of Thai language in Dien Bien province 45


Nguyen Thi Thu Oanh, Hoang Thi My Hanh - Position, role of the communist party of Vietnam in the period


1954 – 1975 and some lessons learned 51


Do Hang Nga, Pham Quoc Tuan - Collection of taxes in the villages through material of reformist village


convention in Thai Nguyen province 57


Le Van Hieu - The efficiency of the model "propaganda department" in communes, wards, township and


"commander" in villages, cities at the current period in Lao Cai province 63


Thai Huu Linh, Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Thi Thanh Ha - The role of the rear Bac Thai in the 1968general offensive 69


Pham Anh Nguyen - The attraction in “Hai dam” of Phan Khoi 73


Nguyen Thi Huong, Nguyen Thi Mao, Nguyen Tuan Anh - Enhancing the efficiency of extracurrucular


activities in teaching civic education at high schools in thai nguyen city these days 79


Nguyen Van Dung, Dao Ngoc Anh - Physical status of non-sports students at Thai Nguyen University of Education 85


Tran Bao Ngoc, Le Ngoc Uyen, Bui Thanh Thuy et al - The reality of degree classification in
non-examination students at University of Medicine and Pharmacy – Thai Nguyen University in the period from


2013 to 2017 91


Nguyen Thuc Canh - The need for buiding an exercise system with practical content to teach mechanics


to high school 97


Ha Thi Kim Linh, Chu Thi Bich Hue - Educate legal knowledge for ethnic minority women in Vo Nhai


district, Thai Nguyen province 105


Nguyen Thi Thanh Hong, Nguyen Thi Khanh Ly, Vu Kieu Hanh - Improve students’ participation in
English learning activities in large mixed ability classes of the freshman students at Thai Nguyen University of


Medicine and Pharmacy 111


Pham Thi Huyen, Vu Thi Thuy - Manipulate exemplary style according to the President Ho Chi Minh’sthought in building work style for key caders at present period 117


Dam Quang Hung - Science lesson planning for grade 4, 5 according to experimental research 123


Hoang Thi Thu Hoai - Difficulties in teaching and learning ESP vocabulary for nursing students at Thai


Nguyen Medical College and some solutions 129


Nguyen Lan Huong, Van Thi Quynh Hoa - Determinants affecting English speaking performance of the


first-year students at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 135


Journal of Science and Technology183

(07)
(11)

Vu Kieu Hanh - Determinants to the reading comprehension performance level of the second- year students at


Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 141


Nguyen Thi Que, Hoang Thi Nhung - Asking the right question for successful self-studying and cooperative


learning - towards independent language learners in the context of ASEAN community and global integration 147


Ngo Thi Thu Ha, Nguyen Thi Hoai Thu - Apply interactive teaching methods to improve the quality of


teaching and learning Vietnamese to international students at Military Technical Academy 153


Duong Van Tan - An assessment of the effectiveness in application of games in general physical developmentfor students at Thai Nguyen University of Technology 159


Bui Thi Huong Giang - Improving intercultural communicative competence in foreign language teaching


and learning 165


Tran Hoang Tinh, Nong La Duy, Pham Van Tuan - Building self-managed platoon in disciplinary education


for students at the center for defense and security education in the current phase 171


Tran Thi Yen, Khong Thi Thanh Huyen - Improving academic writing performance for english majors


through intensive reading 177


Do Thi Hong Hanh, Hoang Mai Phuong - Vocational training for rural workers in Cho Moi district, Bac


Kan province 183


Tran Thuy Linh, Tran Luong Duc, Nguyen Thi Thuy Trang - European union competition law approach on


exploitative abuses 189


Nguyen Thi Thanh Ha, Pham Viet Huong - Setting up an appropriate set of economic criteria and indicators


for evaluating sustainable forest management in Dinh Hoa district 195


Dinh Thi Hoai - Marketing promotion for information - library product and service at the Learning Resource


Center of Thai Nguyen University 201Nguyen Thi Thanh Xuan - Factors affecting customer satisfaction in hotels at Thanh Hoa province, Vietnam 207


Duong Thi Tinh - Contributions of goods export to the economic growth of Yen Bai province 213


Le Minh Hai, Tran Viet Khanh - Tourism space organization of Thai Nguyen province 219


Ha Van Vuong - Apply the ergonomics theory in working environment organization at the office of Song Cong


grarment branch II – TNG Investment and Trading Joint Stock Company 227


Mai Anh Linh, Nguyen Thi Minh Anh - Assessing service quality and customer satisfaction: an empirical


study at Lan Chi supermarket, Thai Nguyen city 233


Dinh Hong Linh, Nguyen Thu Nga, Nguyen Thu Hang - Applying logarithmic function to evaluate the


business efficiency of Vietnam banks 239

×