Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TIẾNG ANH TRONG LỚP HỌC ĐÔNG NHIỀU TRÌNH ĐỘ CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (757.14 KB, 6 trang )

(1)

TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG


HỌC TIẾNG ANH TRONG LỚP HỌC ĐƠNG NHIỀU TRÌNH ĐỘ CỦA SINH VIÊN
NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


Nguyễn Thị Thanh Hồng*, Nguyễn Thị Khánh Ly, Vũ Kiều Hạnh
Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Ngun


TĨM TẮT


Với mục đích điều tra nguyên nhân chính của việc sinh viên ít tham gia vào các hoạt động học
tiếng Anh trong các lớp học đơng, nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Y
Dược- Đại học Thái Nguyên và đề xuất thực hiện một số giải pháp cho vấn đề này, nhóm nghiên
cứu đã quyết định để thực hiện nghiên cứu sau đây theo các bước của nghiên cứu hành động. Các
kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng nguyên nhân chính của việc sinh viên ít tham gia vào
các hoạt động học tiếng Anh trong các lớp học đông, nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất
trường đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên không phải từ sinh viên mà từ phía giáo viên và
phương pháp giảng dạy của mình. Sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động lớp học tiếng Anh
được cải thiện đáng kể sau khi nhóm nghiên cứu sử dụng các hoạt động với thủ thuật phân loại
sinh viên ở các cấp độ khác nhau để phù hợp trình độ của mỗi sinh viên. Do đó, bản thân giáo viên
có thể tăng cường được sự tham gia của sinh viên trong các hoạt động học trong các lớp học đơng,
nhiều trình độ bằng cách sử dụng các kỹ thuật giảng dạy phù hợp, chẳng hạn như hoạt động cặp
nhóm và phân loại trình độ.


Từ khóa: lớp học đơng sinh viên, nhiều trình độ, sự tham gia, hoạt động học, hoạt động nhóm,
phân loại trình độ.


ĐẶT VẤN ĐỀ *


Hiện nay chúng ta đang bước vào quá trình
hội nhập về kinh tế - chính trị, văn hóa với


các quốc gia trên thế giới, thông thạo tiếng
Anh là một nhu cầu rất cần thiết đối với bất kì
ai, đặc biệt đối với các sinh viên Việt Nam-
“những chủ nhân tương lai của đất nước”.
Sử dụng thành thạo tiếng Anh giúp chúng ta
tự tin trong giao lưu và hợp tác với các bạn bè
quốc tế. Trong cơng việc, ngồi năng lực
chun môn, việc sử dụng thành thạo tiếng
Anh là rất cần thiết đối với bất cứ ai.


Ở Việt Nam hiện nay, việc dạy tiếng Anh
không chỉ được thực hiện trong trường phổ
thơng mà cịn được xem là một môn học bắt
buộc ở bậc đại học. Sinh viên theo học tại các
trường tại Đại học Thái Nguyên nói chung và
tại trường Đại học Y Dược nói riêng đều phải
học các học phần tiếng Anh bắt buộc. Tuy
nhiên, có một thực tế cho thấy rằng đối với
hầu hết sinh viên, tiếng Anh là một mơn học
thực sự khó và sinh viên thường khơng hứng
*Tel: 0912898282; Email: thanhongmf@gmail.com(2)

kiến thức nào về bài học và ngày càng trở
nên chán nản hơn với các hoạt động học tiếng
Anh trong lớp.


Những vấn đề nêu trên đặt ra cho các giảng


viên tiếng Anh của Bộ môn Ngoại ngữ trường
đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên câu
hỏi về lý do tại sao sinh viên không hào hứng
và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động học
hoặc thậm chí là trốn học khi có giờ tiếng
Anh. Điều này cũng thôi thúc các giảng viên
tiếng Anh tìm giải pháp để giải quyết vấn đề
này một các hiệu quả. Do vậy, nhiệm vụ của
các giảng viên tiếng Anh là phải tìm ra các
nguyên nhân chính của việc sinh viên ít tham
gia và thụ động khi tham gia vào các hoạt
động học, thiết kế và áp dụng các thủ thuật
dạy học phù hợp để tăng cường sự tham gia
của sinh viên một cách hiệu quả nhất.


Với những lý do nêu trên nhóm nghiên cứu
quyết định thực hiện đề tài “Tăng cường sự
tham gia của sinh viên vào các hoạt động học
tiếng Anh trong lớp học đơng, nhiều trình độ
của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y
Dược- Đại học Thái Nguyên”.


Mục tiêu nghiên cứu


- Điều tra nguyên nhân của việc sinh viên ít
tham gia vào các hoạt động trong lớp ở các
lớp đơng, nhiều trình độ.


- Đề xuất một số giải pháp để tăng cường
năng lực tham gia của sinh viên trong các


hoạt động học tiếng Anh ở các lớp học đơng,
nhiều trình độ.


- Tiến hành dạy thử nghiệm để đánh giá các
giải pháp đề xuất trong việc hỗ trợ giảng viên
tiếng Anh thúc đẩy sự tham gia của sinh viên
vào các hoạt động trong lớp học tiếng Anh
đông, nhiều trình độ.


ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu


Đối tượng của nghiên cứu bao gồm: 204
sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất và
6 giảng viên tiếng Anh của Bộ môn Ngoại
ngữ, trường Đại học Y Dược - Đại học Thái
Nguyên.


Tiêu chuẩn chọn sinh viên


- Là sinh viên đại học chính quy năm thứ
nhất, có điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu
vào, đã học tiếng Anh ở bậc trung học hoặc
dự bị đại học.


Tiêu chuẩn chọn giảng viên


- Là những giảng viên có trình độ thạc sĩ,
có kinh nghiệm giảng dạy đại học từ 5 năm
trở lên.Phương pháp nghiên cứu


Nhóm nghiên cứu sẽ áp dụng nghiên cứu
hành động 7 bước của Mc Bride & Schotak
(1989) [1] để hoàn thành nghiên cứu bởi vì nó
thực sự rõ ràng và dễ áp dụng trong tình
huống thực tế tại trường đại học Y Dược-Đại
học Thái Nguyên.


Với mục đích điều tra các nguyên nhân chính
của việc sinh viên ít tham gia vào các hoạt
động học trong các lớp học tiếng Anh đơng,
nhiều trình độ; và đề xuất và thực hiện một số
giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của
sinh viên, tác giả của nghiên cứu này quyết
định thực hiện nghiên cứu theo bảy bước của
nghiên cứu hành động,


Hình 1. Sơ đồ nghiên cứu hành động của Mc
Bride & Schotak (1989)


Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu(3)

tham gia vào các hoạt động học hay hỏi giáo
viên kể cả khi không hiểu bài.


Bước 2: Thu thập số liệu


Thu thập những số liệu đầu tiên về nguyên


nhân của việc sinh viên ít tham gia vào các
hoạt động học tiếng Anh


Bước 3: Phân tích số liệu


Dựa trên việc phân tích số liệu thu thập được
từ bảng câu hỏi điều tra và phiếu quan sát lớp,
giả thuyết nghiên cứu được xây dựng để phát
triển kế hoạch hành động với việc áp dụng
các kỹ thuật mới trong giảng dạy.


Bước 4: Lập kế hoạch hành động


Lên kế hoạch cho việc dạy thử nghiệm áp
dụng phương pháp dạy học mới thông qua
việc thiết kế các hoạt động học phù hợp với
từng nhóm trình độ sinh viên trong lớp.
Bước 5: Thực hiện kế hoạch hành động
Dạy thử nghiệm phương pháp dạy học mới
trong 4 tuần.


Bước 6: Thu thập số liệu sau kế hoạch
hành động


Sau 4 tuần, số liệu về động cơ học và sự tham
gia của sinh viên và các hoạt động trong lớp
học tiếng Anh được thu thập thông qua bảng
câu hỏi điều tra và phiếu quan sát lớp.


Bước 7: Phân tích số liệu và đánh giá kết


quả đạt được


Số liệu được thu thập trong 4 tuần được phân
tích và so sánh với kết quả của 2 tuần đầu tiên
để đánh giá giải pháp đề xuất trong kế hoạch
hành động.


Công cụ thu thập số liệu


- Bảng quan sát lớp, áp dụng của Peacock, M.
(1997) [5].


- Phiếu điều tra sinh viên
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


Số liệu thu thập được từ bảng quan sát lớp
Số liệu bảng 1 cho thấy tỷ lệ phần trăm trung
bình sinh viên tham gia các hoạt động học
trong buổi 1 là 47,8%, buổi 2 là 47,6% và
buổi 3 là 50,7%.


Bảng 1. Số liệu thu thập được trước khi dạy thử nghiệm


Bài


Sống


si


nh


v
n


Số lần được ghi nhận có tham gia hoạt động


% tham gia


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 2 6 13 16 3 5 47,8%


2 1 4 10 13 8 3 2 47,6%


3 7 11 9 13 5 50,7%


Bảng 2. Số liệu thu thập được sau khi dạy thử nghiệm


Bài


S

ng


si


nh


v
n 1 2 Số lần được ghi nhận có tham gia hoạt động 3 4 5 6 7 8 9 10 % tham gia


1 9 9 17 10 72,2%


2 4 11 15 13 2 79,6%


3 5 8 12 15 5 80,4%(4)

Số liệu thu thập được từ phiếu điều tra sinh viên trước và sau khi dạy thực nghiệm


Bảng 3. Thái độ của sinh viên đối với việc học tiếng Anh


Thích Khơng thích Có thểTrước khi dạy thực nghiệm 78,0% 13,3% 8,9%


Sau khi dạy thực nghiệm 86,7% 8,9% 4,4%


Bảng 4. Ấn tượng của sinh viên với các giờ học tiếng Anh


Buồn chán Không thú vị lắm Khá thú vị Thú vị Rất thú vị
Trước khi dạy thực nghiệm 17,8% 42,2% 18,8% 24,4% 6,7%


Sau khi dạy thực nghiệm 0% 4,5% 51,1% 31,1% 13,3%


Bảng 5. Ấn tượng của sinh viên với các hoạt động trong lớp học tiếng Anh


Buồn chán Không thú vị lắm Khá thú vị Thú vị Rất thú vị
Trước khi dạy thực nghiệm 15,6% 44,4% 24,4% 11,1% 4,5%


Sau khi dạy thực nghiệm 6,6% 0% 37,8% 55,6% 0%


Bảng 6. Sự tham gia của sinh viên tới các hoạt động trong lớp học.
Không


tham gia tham gia lắm Khơng Hồn tồn tham gia Tham gia Nhiệt tình tham gia


Trước khi dạy thực nghiệm 42,2% 26,7% 20,0% 8,9% 2,2%


Sau khi dạy thực nghiệm 0,0% 11,1% 51,1% 33,3% 4,5%


Bảng 7. Ý kiến của sinh viên về sự phù hợp của các hoạt động học trong lớp học tiếng Anh
đối với trình độ của sinh viênKhơng


phù hợp phù hợp lắm Không phù hợp Khá Phù hợp phù hợp Rất


Trước khi dạy thực nghiệm 20,0% 51,1% 17,8% 11,1% 0%


Sau khi dạy thực nghiệm 0% 11,1% 55,6% 22,2% 11,1%


Bảng 8. Ý kiến của sinh viên về sự phù hợp của tài liệu học tập
Không


phù hợp Không phù hợp lắm phù hợp Khá Phù hợp phù hợp Rất


Trước khi dạy thực nghiệm 8,1% 33,3% 40% 17,0% 1,6%


Sau khi dạy thực nghiệm 0,0% 11,1% 51,1% 37,8% 0%


Bảng 9. Ý kiến của sinh viên về sự phù hợp của phương pháp giảng dạy
được áp dụng trong các giờ học tiếng Anh


Không


phù hợp Không thực sự phù hợp phù hợp Khá Phù hợp phù hợp Rất


Trước khi dạy thực nghiệm 13,3% 53,3% 24,5% 6,7% 2,2%


Sau khi dạy thực nghiệm 0% 4,4% 57,8% 37,8% 0%


BÀN LUẬN
(5)

0
20
40
60
80
100


Lesson


1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6


Phần trăm số lần sinh viên tham gia vào các hoạt động học trước và sau dạy thử nghiệm


Phần trăm số lần sinh viên tham
gia vào các hoạt động trước và
sau dạy thử nghiệm


Biểu đồ 1. Phần trăm sinh viên tham gia vào các hoạt động học trước và sau khi dạy thử nghiệm
Hầu hết sinh viên đã thể hiên sự thích thú


trong việc học tiếng Anh cũng như tham gia
vào các hoạt động trong giờ học một cách chủ
động và tích cực hơn.


Thái độ của sinh viên đối với kỹ thuật mới
được áp dụng để phân loại trình độ sinh viên
và thiết kế các hoạt động trong lớp học đã
được cải thiện đáng kể.Thái độ của sinh viên khi tham gia vào các
hoạt động học là chủ động hơn, thoải mái và
tích cực hơn.


KẾT LUẬN


1. Việc phân tích số liệu từ nghiên cứu trước
hành động đã khẳng định lý do của việc sinh
viên ít tham gia vào các hoạt động học trong
lớp học đơng nhiều trình độ bắt nguồn từ các
hoạt động trong lớp và quá trình giảng dạy
của giáo viên. Việc áp dụng các phương pháp
dạy học và các hoạt động học không phù hợp
với các trình độ khác nhau của sinh viên trong
cùng một lớp đã làm giảm hứng thú, sự tập
trung, động lực học của sinh viên với các hoạt
động học trong lớp học đơng, nhiều trình độ.
2. Việc áp dụng các hoạt động học có phân
loại trình độ giúp giáo viên tạo ra được môi
trường học tập tích cực và tăng cường sự
tham gia của sinh viên vào các hoạt động học.
Để làm được điều đó đòi hỏi các giáo viên
phải chuẩn bị bài giảng một cách cẩn thận có
áp dụng các hoạt động học phân loại trình độ
sinh viên và đồng thời chuẩn bị kỹ năng điều


khiển và quản lý một lớp học đông sinh viên
và nhiều trình độ.


3. Việc áp dụng các hoạt động học có phân


loại trình độ giúp thúc đẩy động lực học của
sinh viên giúp sinh viên tham gia chủ động và
tích cực hơn vào các hoạt động học.


KHUYẾN NGHỊ


1. Để sinh viên tham gia vào các hoạt động
học và thúc đẩy sự tham gia của sinh viên vào
các hoạt động học tiếng Anh trong lớp đơng,
nhiều trình độ, giáo viên cần tổ chức các hoạt
động với các nhiệm vụ và yêu cầu khác nhau
phù hợp với trình độ của mỗi nhóm sinh viên.
2. Giáo viên cần chú ý và quan tâm hơn đối
với nhóm sinh viên có năng lực sử dụng
ngôn ngữ yếu hơn để có những chiến thuật
dạy học phù hợp, do vậy có thể tăng được
thời gian tham gia vào các hoạt động học
trong lớp và thúc đẩy họ tham gia tích cực và
chủ động hơn.


3. Để làm cho sinh viên có hứng thú và tích
cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học,
giáo viên nên chia sẻ các ý tưởng thiết kế bài
giảng với sinh viên, chẳng hạn như có thể nói
với sinh viên về nhóm của họ và để họ lựa
chọn đặt tên cho nhóm mình. Theo cách này,
sinh viên sẽ cảm thấy tự tin và chủ động tham
gia vào các hoạt động trong giờ học.(6)

TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Bowen’s, T. (2006), Teaching Mixed Ability
Classes, Retrieved September 18, 2006 from
Web: http://www.onestopenglish.com /forum
2. Copur,D. (2005), Coping with the problems of
Mixed Ability classes, Retrieved September 18,
2006 from
http://iteslj.org/Techniques/Salli-Copur-Mixed Ability.html


3. Madylus, O. (2005), Teaching Mixed Ability
Teen, Retrieved September 18, 2006 from
http://iteslj.org


4. Mc Bride, R. & Schotak, J. (1989), Action
Research. Retrieved February 20, 2006 from the
http://english.sdedu.net/stud.26html


5. Peacock, M. (1997), “The effect of autentic
materials on the motivation of EFL Learners”,
ELT Journals, Vol. 51/2 April 1997, Oxford
University Press.


SUMMARY


IMPROVE STUDENTS’ PARTICIPATION IN ENGLISH LEARNING ACTIVITIES
IN LARGE MIXED ABILITY CLASSES OF THE FRESHMAN STUDENTS AT
THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY


Nguyen Thi Thanh Hong*, Nguyen Thi Khanh Ly, Vu Kieu Hanh
TNU - University of Medicine and PharmacyWith the aims to investigate the main causes of students' low participation in English classroom
activities in large and mixed ability classes at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy
and guggest and implement a solution for the problem, the researchers decided to carry out the
study following to the steps of an action research. The results of this study showed that the main
cause of students’ low participation in classroom activities at Thai Nguyen University of Medicine
and Pharmacy was not from students themselves but from teachers and their teaching
methodology. The students’ participation in English classroom activities improved greatly after the
researcher had used activities with learning tasks graded at different levels that were suitable to
their students’ level. Therefore, teachers themselves can improve students’ participation in
classroom activites in large and mixed ability classes by using suitable teaching techniques, such
as group work and grading tasks.


Key words: large mixed ability class, students’ participation, learning activities, group works,
grading tasks.


Ngày nhận bài: 25/4/2018; Ngày phản biện: 04/5/2018; Ngày duyệt đăng: 29/6/2018

×