Tải bản đầy đủ (.pdf) (176 trang)

nghiên cứu đặc điểm định ngữ hình dung từ tiếng hán hiện đại đối chiếu với định ngữ tính từ tiếng việt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.57 MB, 176 trang )

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRẦN THỊ HỒNG ANH

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM
ĐỊNH NGỮ HÌNH DUNG TỪ TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
—— ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỊNH NGỮ TÍNH TỪ TIẾNG VIỆT

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CHUYÊN NGÀNH:
MÃ SỐ:

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
9220204.01

HÀ NỘI

2019


河内国家下属外国语大学
研究生培训院

TRẦN THỊ HỒNG ANH

现代汉语形容词定语 特点研究
——与越南语形容词定语对比

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM


ĐỊNH NGỮ HÌNH DUNG TỪ TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
—— ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỊNH NGỮ TÍNH TỪ TIẾNG VIỆT

研究专业: 汉语言学专业
专业代号: 9220204.01
指导教师: 阮文康 博士、教授
(GS.TS. NGUYỄN VĂN KHANG)

河内

2019 年版权声称

本人保证,此份题为《现代汉语形容词定语 特点研究——与越南语
形容词定语对比 》的汉语言专业博士学位论文是我在我导师阮文康博士、
教授的热情指导下进行研究所获得的成果。这一成果与我自己多年来不
断刻苦钻研、奋发向上的敬业精神分不开。本论文所涉及的相关理论依
据以及统计数字真实可靠,尚未出现在任何论文中。
特此保证!

2019 年 10 月于河内
陈氏黄英

论文作者签字

导师签字


陈氏黄英

阮文康教授

2019 年 10 月

2019 年 10 月

I


致谢辞
本人在河内国家大学下属外语大学研究生院攻读博士研究生期间,
非常荣幸能够得到研究生院以及其他相关培训基地的各位教授、各位专
家、各位老师的热情指导与帮助。在学习与研究的过程中,我从求知态
度、研究方法、思维方式乃至为人道理上实在是获益匪浅。这不但是因
为我本身刻苦努力,而且还是因为得到诸位良师以及亲朋好友的莫大支
持和帮助。
值此论文完成之际,首先,我谨向我的导师阮文康博士、教授致
以由衷的谢意。在阮教授的精心指导下,我在知识积累以及科研方法上
逐步有了巨大的收获。我克服了种种困难,认真阅读大量相关文献,进
行语料收集、统计处理和分析。每一环节都离不开导师的精心指点与帮
助。经过阮教授再三修改之后,我的论文今天已经完成。
其次,我要向河内国家大学下属外语大学研究生系和科研管理处、
以及中国语言文化系已经付出精力和时间帮助过我的诸位领导、诸位老
师和职员表示由衷的谢意。在各位的尽情帮助下,我的学习和科研过程
有了很大的便利和极大的鼓舞。这也是我完成学习与研究任务的重要因
素。再次请允许我向诸位致以谢意和祝福。
陈氏黄英


2019 年 10 月

II


摘要
在题为“现代汉语形容词定语特点研究 —— 与越南语形容词定语对比”
的博士论文中,笔者主要采取文献法、考察统计分析法以及描写法、对比法,
对现代汉语形容词定语进行探索,阐明其结构、语义、语用特点。从而与越
南语形容词定语进行对比,指出两者的异同。本论文共分三章。第一章对形
容词、定语、语言对比及对比语言学等相关理论进行综述,同时对国内外相
关研究做出总结,以便作为本论文的理论框架。第二章主要针对现代汉语单
音节形容词定语定语的特点进行考察与分析,阐明其特点。第三章主要针对
多音节形容词以及多项形容词定语的结构、语义尤其是语序安排进行考察与
分析,弄清其特点。此外,本论文在考察过程中还特别对形容词定语标记
“的”的隐现问题进行剖析,指出不需用“的”、可有可无、必须加“的”
三种情况。在第二章和第三章的每一项考察与分析内容都适当地联系到越南
语形容词定语,经对比指出两者之间的异同。经研究,笔者发现,现代汉语
形容词定语中,可分文 AN 和 A+ 的+N,名词中心语接受形容词修饰作为定语
时,名词所表示的人或事物都得以解释说明或限制其内在或外在的性质及特
征。在形容词定语结构中,结构助词“的”有时扮演着重要角色。多项形容
词作定语的时候,其顺序并不是随意的而是有其规则的。这一顺序的安排与
民族认知的特点以及语言使用者的主观意识有关。现代汉语形容词定语与越
南语形容词定语从结构到语义都有异有同。在越南语形容词定语结构中,形
容词作定语与中心语之间没有任何助词联系,可是在汉语形容词定语结构中,
结构助词“的”作为标记,时隐时现。在表达方面和语序方面也有所不同。
经研究,笔者已经指出了汉越语中形容词定语结构、语义及语用上的异同。
此项研究会有助于汉越互译以及语言教学工作。
关键词:汉语;越南语;形容词;定语;对比


III


Summary
In this research “Exploring features of modern Chinese attributes – Compared to
Vietnamese adjective attributes”, the author used major methodology as text study,
survey, statistics, analysis and describing to explore and specific specification about
the structure, pragmatic of modern Chinese attributes. Based on this, we compared
with Vietnamese adjactives to find the similarities and diferences between two
languages.
The dissertation contains 3 chapters. In chapter I we manifest the general theory
relating to adjectives, adjective attributes, and linguistics contrast analysis. In addition,
we have carried out the systematic study of domestic and foreign related researches
to make the framework of this thesis. The main content of chapter II is surveying,
analyzing and clarifying the characteristics of structure, semantics and meanings as
well as the order of words of multi-syllable vocabulary and expressions of complex
words in modern Chinese. During the study and investigation, we also conducted a
special analysis of the "的", which indicates that three instances of "的" can not appear,
的 may or may not and the word 的 is required to appear. In the content of the survey
and analysis in Chapters II and III, we refer to comparisons and contrast analysis with
Vietnamese adjectives, while pointing out similarities and differences between the
two languages.
In our study, we found that in the modern Chinese hieroglyphic structure, it is possible
to divide into AN and A + 的 + N. Nouns when they are calculated from the
practitioner as a dialect, especially is the word that refers to the person or thing must
explain, or restrict the properties inside and outside of a person or thing. In the textual
structure of words, the "的" text structure can play a very important role. When there
are many expressions of the word in a noun structure, the position of the attributes are
not arbitrary but has its own rules. This order rule is closely related to the perception
of each nation as well as the subjective consciousness of the speaker.

Chinese and Vietnamese adjective attributes have similarities and differences in both
grammatical and semantic meanings. In Vietnamese, adjective and noun attributes do
not have any supporting words, but in Chinese, the word "的" is used as a means of
connecting. There are also differences word order. In summary, within the scope of
this dissertation, we have identified the similarities and differences in terms of
structure, semantics, and the meaning of Chinese and Vietnamese adjective attributes.
We hope this dissertation will help somewhat for translation work as well as
supporting teaching foreign languages.
Key words: Chinese; Vietnamese; adjective; attributes; compare;
IV


目录
01

绪论
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

选题理由……………………………………………………...
研究目的……………………………………………………...
研究任务……………………………………………………...
研究对象、范围……………………………………………...
研究方法……………………………………………………...
本论文的创新点……………………………………………...

论文的框架…………………………………………………...

第一章

相关研究综述及理论依据

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

相关研究综述………………………………………………...
中国的相关研究综述..…………………………………...
越南的相关研究综述..…………………………………...
相关的理论依据
汉、越语中的形容词概说…………………………………..
形容词的概念…………………………………………………
形容词的性质…………………………………………………
形容词的分类…………………………………………………

形容词与其他此类的区别……………………………………
汉、越语中的定语概说……………………………………...
定语的定义…………………………………………………...
定语的分类…………………………………………………...
汉、越语中结构助词与定语的关系…………………………..
汉、越语言接触与对比语言学简介…………………………..
语言对比及对比语言学简介…………………………………

小结
第二章
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

现代汉语单音节形容词定语结构特点与越南语单音
节形容词定语对比
汉、越语中单一的单音节形容词定语
汉、越语中不用带结构助词的单音节形容词定语结构…...
汉、越语中带结构助词的单音节形容词定语结构…...
汉、越语中带不带结构助词皆可的单音节形容词定语结构
汉、越语中单一单音节形容词定语不能加结构助词的原因
汉、越语中复杂的单音节形容词定语………………………...
汉、越语中复杂的单音节形容词定语简介………………...
汉、越语中的复杂单音节形容词定语特点………………...

V

01
03
03
04
05
06
06
08
08
08
19
22
22
22
23
25
29
33
33
36
41
43
45
49
51
51
51
63

67
70
74
74
76


2.2.3.
2.2.4.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

小结
第三章
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5
3.6.
3.6.1.
3.6.2.

汉、越语中复杂单音节形容词定语的语序规则…………...

汉、越语中多项形容词定语的排序制约因素……………...
汉、越语中单音节形容词作定语结构的异同……………...
相同之处………………...………………...………………...
不同之处………………...………………...………………...

现代汉语双音节形容词定语结构特点与越南语双音
节形容词定语对比
汉、越语中单一双音节形容词定语结构特点
现代汉语中单一双音节形容词定语带与不带结构助词比较...
现代汉语不用带“的”单一双音节形容词定语…………..
现代汉语带“的”的单一双音节形容词定语…………….
现代汉语带不带“的”皆可的单一双音节形容词定语….
汉、越语中多项双音节形容词定语结构特点
汉、越语中多项双音节形容词定语的顺序及其制约因素
中心语音节数量对结构助词“的”隐现的制约
汉语中双音节形容词修饰人称代词中心语
汉、越语中双音节形容词定语之间的异同………………..
相同之处……………………………………………………
不同之处……………………………………………………..

小结
结论
参考文献

VI

80
108
117
117

118
120
122
122
122
123
127
143
144
148
151
152
153
154
154
156
157
161


绪论
01. 选题理由
我们的万物世界五花八门,其形状、性质等方面的特点表现得特别
丰富多样,具有静态和动态的特征。在语言词汇系统中,特指万物的性质
或状态的就是形容词。形容词是世界上任何语言词类系统中均占有重要位
置及数量庞大的实词。在语法功能方面,形容词也扮演着重要的角色。我
们可以从很多角度、很多方面对形容词进行研究,其中不可不谈到形容词
的语法功能,而在其各种语法功能上,作定语用是最为突出,也是最为复
杂的一个功能。因此,一直以来都是语言研究界尤其是语法学家感兴趣的
研究课题之一。据了解,跨语言的语法调查报告表明,作定语是形容词的

两项主要句法功能之一。汉语和越南语也不例外。
但由于名词短语和形容词短语本身存在着很多复杂之处,包括它们
的语法特征、语义特征、搭配能力等方面。因此形容词定语,特别是汉语
和越南语形容词定语之间的语法、语义特征富有异同。由此可见,现代汉
语和越南语的形容词定语有很多相同点但也存在着较多的不同之处。这一
点对使用越南语为第二语言的汉语母语者人和使用汉语为第二语言的越南
语母语者带来不少麻烦。作为一名汉语教学与研究工作者,在教学与研究
的实践中,本人发现,现代汉语形容词作定语与越南语形容词作定语不仅
在定中结构中定语与中心语的位置恰恰相反,汉语中的定语居前,中心语
居后,而越南语却是定语居后和中心语居前,而且就在定语部分中的内在
结构,即构成定语的多个形容词顺序安排如何,甚至单个形容词作定语的
时候,何时必须加结构助词“的”作为标志,何时可有可无,何时不用,
加上越南语中与汉语结构助词“的”相对应的标志是什么,等多方面都存

1


在着不同之处。这一点造成越南汉语学习者在使用形名结构进行交际,尤
其是翻译时所遇的一大障碍。可以说,形容词作定语也是越南汉语教学中
的重点、难点之一。因此,本人一直在寻找 “现代汉语中哪些形容词可以
直接作定语,哪些要加标记 ‘的’ ?如果在定语位置上有两个以上的形容词
同现,它们之间的秩序如何?越南语中的形容词定语跟汉语的形名结构有
哪些不一样?” 等类似这样问题的答案。
基于上述原因,本人认为有必要深入研究汉语形容词定语,特别是
在它的句法功能、语法特征、语义特征、配价问题等方面进行分析,从而
结合越南语形容词定语有关的语言理论知识,对汉语和越南语的形容词定
语作出对比研究,找出其间的相同点和不同之处。因此,本人拟定选择
“现代汉语形容词定语特点研究——与越南语形容词定语对比” 作为汉语专
业博士学位论文课题,希望本论文撰写完毕之后能够为越南汉语教学与研
究工作提供一份参考资料。

笔者拟定选择 “现代汉语形容词定语特点研究——与越南语形容词定
语对比” 作为汉语专业博士学位论文课题。该课题就有相当大的理论意义
和实践意义。
从理论意义上,我们拟定对汉语和越南语形容词定语的语法特征、
语义特征、配价能力等基本理论问题进行探讨,深入研究,进一步系统化,
弥补前人尚未解决的问题。
另一方面,我们拟定通过汉语和越南语 2000 多个带有形容词定语的
例句进行全面细致考察、分析、对比;并针对使用汉语的越南母语者和使
用越南语的汉语母语者常犯的错误作出详细分析,提供有价值的参考资料,
以求对作为第二语言的汉语和越南语教学工作做出贡献。

2


02. 研究目的
本论文研究目的是通过对汉语和越南语形容词定语的深入研究,为
语言语法大纲研究特别是汉语语法和越南语语法研究做出贡献,并且通过
汉语和越南语形容词定语对比研究进一步找出两者之间在语法功能和认知
方面的异同。具体是弄清现代汉语形容词定语的结构及用法特点。在此基
础上联系到越南语形容词的定语结构及用法特点,通过对比分析,阐明两
者之间的异同。此项研究为越南汉语教学与研究以及中国越南语教学与研
究工作提供一份参考资料。至于语义特点方面,因为其表现得不够明显,
所以在此,我们只是初步探讨,指出多层定语的顺序以及是否用上结构助
词时在一定的程度上起到了强调与否的作用。
03. 研究任务
为了实现上述的目标,我们要完成下列具体任务:
(1)对汉语和越南语的定语尤其是形容词作定语的相关理论以及对比语
言学相关理论进行综述。其中包括对有关形容词定语的语言理论基础,特
别是有关词类、词组、句子和句子成分中词语秩序等问题进行探讨并进一
步系统化,作为此项研究的理论框架;

(2)对现代汉语单音节定语的结构特征进行考察与分析,阐明其特点,
从而联系到越南语单音节形容词定语,指出两者的异同;
(3)对现代汉语双音节形容词定语的结构进行考察与分析,阐明其特点,
从而联系到越南语双音节定语,指出两者的异同。
可以说,在本论文中,我们主要针对汉越形容词做定语的形名结构
特点进行考察与对比分析。至于形容词做定语的语义特点不够明显。因此,

3


在研究过程中,我们只是初步涉及到其语义,而不能深入探索阐明其语义
特点。
04. 研究对象、范围及语料来源
04.1. 研究对象、范围
如上所述,现代汉语形容词的研究对象及范围十分广阔,因为时间
和篇幅的关系,本论文只能对汉语书面语中具有定语功能的形容词进行分
析、研究,从而与越南语形容词定语进行对比。
本论文的研究对象及范围仅限于现代汉语形容词定语的特点方面,
越南语形容词定语只是作为对比参数,因而笔者不深入探讨越南语形容词
定语的特点,而是在前人的研究结果基础上进行对比,旨在阐明两者的异
同。
04.2. 研究的语料来源
在进行研究的过程中,笔者拟定从各种权威现代汉语词典和越南语
词典收集下大量的形容词,从而进行分类,作为本论文考察研究的语料依
据之一。具体包括:
(1)安如磐、赵玉玲(2009).形容词应用词典.北京:金盾出版社
(2)郑怀德、孟庆海(1991)形容词用法词典.长沙:湖南出版社
(3)中国社会科学院语言研宄所词典编辑室(1999)现代汉语词典.商
务印书馆
(4)张寿康、林杏光(2002)现代汉语实词搭配词典.北京商务印书馆

(5)李宝嘉、唐志超(2001).现代汉语规范词典.吉林大学出版社

4


其 次 是 通 过 CCL 语料库找出例句来作为实例为分析说明服务。
此外,笔者还从中国北京大学语料库和中国和越南现当代文学作品
以及河内国家大学下属外语大学中国语言文化系三、四年级本科生现行的
现代汉语教材等相关资料收集下适当的例子作为语料进行考察与对比分析,
希望所收集的语料真实可靠。
05. 研究方法
本文通过收集与研读大量的语料,综合运用文献法、统计、分析、
定量、定性和调查等方法对现代汉语形容词定语进行考察分析研究。从而
联系到越南语形容词定语,指出两者的异同。具体如下:
(1)文献法,用来总结前人的相关研究成果,从而确定本论文的研究
方向以及借鉴前人的研究成果,同时树立本论文的研究理论框架;
(2)考察法,用来对现代汉语形容词定语以及越南语形容词定语的实
例进行考察、统计及分类,为汉语和越南语形容词定语的定量与定性分析
提供可靠的数据;
(3)描写法、分析法用来对现代汉语形容词定语的语法结构、语义及
用法包括语用意义等方面进行描写与分析,阐明其特点;
(4)对比法,用以针对汉、越语中形容词定语在结构、语义及语用等
方面特点进行对比与分析,弄清其间之异同。
(5)例证法,本文运用例证法以便利用所收集到的实例来解释说明
要研宄的问题,笔者认为例证法使问题更加明了。
此外,在本论文中,笔者还使用演绎法、归纳法、推理法等,以便完
成研究任务。

506. 本论文的创新点
之前,在越南,学者们在一定的程度上已经注意到越南语句法包括
定语问题的研究并将越南语定语和其他像英语、汉语的定语进行对比研究。
但是研究成果薄弱,大多只是限于零散的文章。在撰写本论文过程中,笔
者继承前人研究的成果,进一步揭示有关现代汉语和越南语形容词定语的
语法、语义、语用特点,此项研究不但考虑到相关的理论问题,而且也通
过实际考察与分析,以便完成此项研究的任务。形容词定语分为单音节和
多音节、单一和复杂、带与不带结构助词等方面的内容去考察与分析。可
以说,这是第一次在越南出现一项研究,其内容是深入研究现代汉语形容
词定语特,同时联系到越南语形容词定语的特点,指出两者之间之异同的。
本人认为,将研究对象及范围限于形容词定语方面,本论文就可以达到一
定的深度,在一定的程度上已经弥补了前人相关研究的不足,可作为越南
汉语教学和中国越南语教学与研究工作提供一份具有深度的参考资料。
07. 论文的框架
本论文除了前言、结语、参考文献以外,包括三章,具体如下:
第一章题目为相关研究综述及理论依据。在这一章,笔者对本课题
的相关理论,诸如汉语和越南语中句子成分尤其是定语的特点、形容词的
特征、句法功能等以及对比和对比语言学等问题做了概括性的介绍。在此
基础上,继续对国内外相关的研究成果进行综述。这几项工作是为了本课
题的研究树立理论框架。
第二章题目为现代汉语单音节形容词定语结构特点——与越南语对
比。在这一章,笔者对现代汉语单音节形容词定语的结构特点进行考察与
分析。因为汉语的定语结构与结构助词“的”密切相关。“的”的隐现问
题都跟定语结构的成立有关,所以在进行汉语形容词定语结构分析时,无
6


论是单音节还是双音节,笔者都对其结构中“的”的隐现做出考察与分析。
从而联系到越南语单音节形容词定语,指出两者结构特点上的异同。

第三章题目为现代汉语双音节形容词定语结构特点——与越南语对比。
在这一章,笔者对现代汉语双音节形容词定语的结构特点进行考察与分析,
阐明其特点并进一步联系到越南语的双音节形容词定语,指出两者之异同。

7


第一章

相关研究综述及理论依据

1.1.相关研究综述
1.1.1. 中国的相关研究综述
形容词的结构、语义以及句法功能等相关问题历来深受中国学者的
重视,所获得的结果丰硕,为本论文提供了大量的参考文献。
形容词是每语言的一种实词,不但数量大,语法功能突出,而且其
结构、语义等方面都较为复杂。汉语和越南都不例外。汉语研究界对于现
代汉语形容词的相关研究一直给予高度重视且一向没有中断,所获得的结
果丰硕。到目前为止已经出现了很多学者以及著名的专著。另外还有不少
零散的相关文章和学术学位论文。最早的相关研究应该提到黎锦熙(1924)
的《中国文法》中所谈到的汉语形容词的动态性问题。不过在这一研究初
期,最杰出的贡献应该是朱德熙先生 1956 年发表的《现代汉语形容词研
究》。可以说,朱德熙的著作已为现代汉语形容词研究打下了良好的基础。
继承黎锦熙的研究成果并有所发展,赵元任在他 1968 年发表的 A Grammar
of Spoken Chinnese 中谈到形容词,认为在朱德熙题为 “Which is so far the
best treament of chinese adjectives”的这篇论文中,已经将形容词分为性质
形容词和状态形容词等两类,不但说明它们在意念上的差别,而且指出它
们在构词方式上、在句法功能上互相对立的情况。
形容词是汉语实词之一种,在汉语词类体系中占有十分重要的地位。
自从 1898 年,《马氏文通》创建汉语词汇、语法体系以来,经过上个世纪

30 年代和 50 年代两次对汉语词类问题的讨论,中国语言学专家对形容词研
究日益深入,取得了可喜的成就。研究结果表现为汉语的每一类实词包括

8


形容词在内与其他词类的划分并指出形容词在句法中的功能以及分类等众
多问题奠定了基础。
早期的语法著作所指的形容词范围比较大,除了一般形容词以外,
往往还包括数词和一些代词。马建忠(1898,2000: 21,111-112)对形容
词下定义说:“凡实词以肖事物之形者,曰静字。”,然后把“靜字”分为
“象静”和“滋静”两大类,“靜字”相当于现在的形容词,而“滋静”
相当于现在的数词。
黎锦熙(1944,2000:114)把形容词分成四小类:“性状形容词”、
“数量形容词”、“指示形容词”和“疑问形容词”。其中只有“性状形
容词”相当于现在的形容词,而后三者分别相当于现在的数词、指示代词
和疑问代词。对“形状形容词的功能”他强调地说:“用来区别实体事物
之性质、形状或程度。”
王力(1944,2000:17)对形容词下的定义为:“凡词之表示实物
德行者,叫做形容词”。他划分的形容词范围跟早期的其他著作不同,他
把数词、代词与形容词区分开来独立成类。
吕叔湘、朱德熙(1951,2002:9)认为形容词是“性质和状态的名
称”他们的形容词范围内包括数词。
刘静文(1954:20-21)认为需要是形容词的词性简单化,提出了三
个意见:第一,专用修饰名词的一类归于形容词;第二,把表明性态或程
度的副词仍划入副词类中;第三,代词一类的词性已经相当复杂,不要把
它们归入于形容词,使形容词类的词性弄得更复杂。
俞敏(1956),用形容词的句法特点来确定形容词的范围。他把形
容词所能出现的语法环境归为两个框架:“比 + 名词 + ___”和“多么 +


9


___ + 语气助词”,并指出:“在这两个空白上,不但名词填不上去,就
是动词也填不上去。凭着两个格式,可以衡量出来一个此时形容词不是。”
上个世纪 80 年代以前的不少语法著作中的形容词还包括象声词,其
中形容词范围比较爱噢小,与现在的形容词范围最接近的在张志公和丁声
树等的语法著作里可见。张志公(1956:137)对形容词下定义说“表示
实物性状的词类叫做形容词”,丁声树等(1961,1999:6-7)对形容词
的定义指出“形容词是表示性质的,…….”,这两部著作中的形容词都
没有附类,比前面的形容词范围缩小了很多。
谈到形容词不可不谈到情状范畴。不过,跟动词比较,形容词的情
状研究却相对滞后。早于 20 世纪 80 年代,汉语动词情状的相关研究取得
了可喜的成就,发表了一批高质量的研究报告。但是有关形容词情状的研
究报告极为罕见。张伯江 1994 按所表示的对象是否随着时间而变化来衡量,
建立起“名词—形容词—动词”的连续统,名词最稳定,最不易于随时间而
变化,动词最不稳定,最易于随时间而变化,形容词介于二者之间。
名词

形容词

最不易受时间变化

动词
最易受时间变化

形容词分类也是个深受语言学家高度重视的问题。性质形容词做定
语主要是给中心名词分类,而分类的目的是为了确定中心名词的指称,这
就决定了性质形容词做定语的语义指向只能是它所修饰的中心名词。从词
汇化的角度来看,现代汉语中大量存在的“形容词性语素 + 名词性语素”

的词是由形容词和名词的典型组合经固化形成的,而非典型的组合,没有
固化为词。这就是翟会锋 2010 年在语文知识研究生论坛上发表的“也论性
质形容词做定语的语义指向”中的主要内容。
张志公(1959:87)以形容词意义划分为标准,把形容词分为三类:
(1)表示人或事物的性状的,如“红、高、美丽、绿油油”;(2)表示人
10


或事物性质的,如“热、好、诚实、优秀”;(3)表示动作行为等的状态,
如“快、慢、流利、熟练”等。
黄伯荣、廖序栋(1991,2000:15)也用意义标准,把形容词分成
三类:(1)性质形容词,如“软、硬、伟大、勇敢”;(2)状态形容词,
如“雪白、笔直、绿油油、水灵灵”;(3)表不定数量的形容词,如“多、
少、许多、好些”等等。
高更胜(1990:90)将形容词意义做为划分的基本标准,在此
基础上又结合功能特点,将形容词分为两类:(1)有的形容词只表示事
物的形状,可以充当谓语、定语等,不能充当状语,可以称作事物形容词,
如:“美丽、新颖、优秀”;(2)有的形容词即表示事物的状态,也表示动
作的性状,除充当谓语、定语外,还能充当状语,可以称作事物与动作形
容词,如“快、生动、轻松”等。
有的学者根据形式来进行形容词的分类,具体有的按照形容词的语
音形式、内部构成形式上的特征来分类。
张寿庚(1956)首先将形容词分为“单纯形容词”和“合成形容词”两大
类,然后再进行仔细划分,将单纯形容词分为两类:单音的,如“大、小、
快、慢”;多音的,如“糊涂、麻利”。将合成形容词分成两类,包括不包含
补足成分的,如,“美丽、雪白、得意”;包含补足成分的,如“可爱、中国
式、孩子气”。
朱德熙(2000(1982):55、73)认为“凡受,‘很’修饰而不能带宾
语的谓语是形容词”,把形容词分为性质形容词和状态形容词两类,但是着
眼于形容词内部的构成方式,因而不同于意义标准分类。性质形容词包括

单音节形容词,如“大、红、好”;一般的双音节形容词,如“大方、干净、

11


伟大”;状态形容词包括以下五种形式:(1)单音节形容词重叠式,如
“小小儿的”;(2)双音节形容词重叠时,如“干干净净(的)”;(3)
偏正式形容词,如“雪白”、“冰凉”:(4)带后缀的形容词,如“黑
乎乎”、“绿油油”:(5)“程度副词 + 形容词 + 的”形式的合成词,
如“挺好的”、“很小的”。并进一步指出:“从语法意义上看,性质形
容词单纯表示属性,状态形容词带有明显的描写性。从语法功能上看,这
两类形容词也有很大的区别。性质形容词作修饰语远不如状态形容词自由,
无论定语或状语都是如此。”不过他所说的状态形容词的界限比较宽松,
而人们普遍认为(1)、(2)、(5)不属于状态形容词范围内,因为(1)
和(2)是形容词基本形式通过构型方式构成的重叠形式,(5)是属于词
组形式通过词的范围。
邵炳军(1999)要划份现代汉语形容词下位次类,先建立了四个原
则:(1)应遵循次级分类研究的理论性与实用性相结合;(2)每次划分
时具体标准的周边性与排他性相结合;(4)每次划分时具体标准的唯一
性与同一平面上划分角度的多样性相结合等。在此基础上,按照抽象意义、
关系意义、功能意义及语法形态四项功能作为具体标准,对现代汉语形容
词在同一平面上逐一进行了下位次类的划分。经研究,作者以抽象意义为
标准,把形容词划分为性质形容词、状态形容词、形状形容词与性状形容
词等共四类。然后又以能否受程度副词修饰的关系意义为标准,把形容词
分为程度形容词与非程度形容词两个下位次类。同时以是否只作谓语的功
能意义为标准,把形容词划分为唯谓形容词与非唯谓形容词两个下位次类。
最后以语法形态为标准,把形容词划分为形态形容词与非形态形容词两个
下位次类。
有些学者按照语法功能进行形容词的分类。具体是:


12


根据能否充当谓语这一功能来分类。对这一分类方法,要提到吕叔
湘(1999:509)对“男、女、雄、姿”等不能充当谓语的一些特殊词说:
“既不具备名词的主要特征(做主语、做宾语),又不具备谓词即动词和
一般形容词的主要特征(做谓语)。把它们归入形容词,是在勉强得很。
如果不打算单独作一词类,至少给它一个名称叫‘非谓形容词’。以便跟
一般形容词有所区别”。又对“唯谓形容词”问题,他认为“男、容易、
多、少、对、错”等有点像唯谓形容词。
叶长荫(1984:62-68),采用能否做谓语这一标准给形容词比较具
体地进行了下位分类。他把形容词分为“非谓形容词”和“能谓形容词”
两类,并根据充当谓语能力的强弱又把能谓形容词分成三类:(1)“唯
谓形容词是只能做谓语不能作定语的形容词”,如“妥、安、心切、并重”
等;(2)“条件能谓形容词做谓语,除语调外必须伴随其他一些条件,
否则就不能作谓语。”如“张罗、灰心”等;(3)“非条件能谓形容词
是指在表达上除语调外,可以独立做谓语的形容词”,如“好、坏、快、
慢、舒展、油滑”等。
对于这种分类,朱德熙(2000(1985):20)表示反对意见,他认为
“金、银、男、女”等词只能修饰名词或者在“的”字前头出现,不同于
形容词和名词,应该看成是名词和形容词以外的一个独立的词类。要是起
名字的话,可以叫“区别词”。
根据能否充当状语这一功能来分类。对这一分类法要提到陈一
(1993)通过对 2560 个形容词的具体考察,发现在能否作状语这一点上,
形容词内部显示出比较整齐的对立。据此标准,他把形容词分为两大类:
一类是“一元形容词”,即不能做状语的形容词,在功能上往往只与名词
性成分结合,主要做定语和谓语,一般只表示恒常稳定的性质;另一类是
“二元形容词”,即能做状语的形容词,在功能上可与名词性成分结合,
13也可与动词性成分结合,可以做定语、谓语、表示恒常稳定的性质,也可
以做状语、补语、表示临时性状态。
有的学者根据形容词能否充当定语这一方面进行研究,经研究指出,
做定语是形容词重要的功能之一,杨宽仁(1985;129-141)发现,有些
形容词自身不能做定语,加“的”后也不能做定语,如“*痒手、痒的
手”,这类形容词可称为“非定形容词”。他首先根据形容词能做定语的
标准,把形容词分为两大类:“可定形容词”和“非定形容词”,然后根
据形容词做谓语时存在的差异把这两类形容词再分成四类:(1)可定可
谓形容词,如“红、热、漂亮、舒服”等;(2)可定非谓形容词,如
“金、男、大兴、白色”等;(3)非定可谓形容词,如“准、傲,安好、
不适”等;(4)非定非谓形容词,如“不行、烦、停当”等。
有的根据综合功能来分类。代表的研究家和研究专著要提到韩玉国
(2001)从形容词的句法成分功能角度出发,对 2809 个形容词进行了比较全
面、细致的考察,考察内容有:能否跟受“很”修饰及充当定语、谓语、
状语、补语等五种情形。在此基础上尝试将形容词分为五大类:(1)性
质形容词;(2)唯谓形容词;(3)非谓形容词;(4)复杂形容词;(5)
情状形容词等。其中,根据能否直接做定语的标准把性质形容词又分为三
个等级:“a”能直接做定语,可做谓语的叫“一级性质形容词”;(b)
必须加“的”后才能做定语,可做谓语的叫“二级性质形容词”;(c)
必须前加“很”后加“的”才能做定语的叫“三级性质形容词”。另外,
复杂形容词也有两个次类:文言词和状态形容词。
有的根据形容词的程度变化进行分类。代表研究家及其作品有邢福
义(1998:177-178)根据形容词是否具有程度性,把形容词分为两大类:
一类是“性状形容词”,指通常用来表示性质状态的形容词,其突出特点
是具有程度性,语表形式上一般能受程度副词的修饰。这类形容词还包括
14


本身含有程度的“X+形”构成的壮心式形容词及 ABB 方式构成的形容词。

另一类是“定质形容词”,指性质固定而没有级度变化的形容词,如“小
型、大型”等等。这类形容词有两个重要特点:一是没有级度变化,不能
受程度副词的修饰;一是不能单独充当谓语或谓语中心。
石毓智(1991)运用程度词法,把现代汉语形容词分为定量形容词
和非定量形容词。定量形容词指的是不能用“有点儿、很、最”加以修饰
的形容词,它们都不能不加“不(没)”否定:非定量形容词指的是至少
可以用“有点儿、很、最”三个程度词进行修饰的形容词,它们可以不加
“不(没)”否定。
有的根据配价情况进行分类。关于这一方面的分类法,上个世纪 80
年代以后,随着配价语法研究成为汉语语法研究的热点,形容词配价分析
也开始被人们关注了,其主要研究者有奥田宽、刘丹青、谭景春和张国宪
等。
奥田宽(1982)根据句中的形容词谓语同小主语、大主语联系的情
况,把形容词分成两类:一类是只能跟一个强制性的名词性成分发生关系,
这类习惯容词可称为一价形容词,如“大、小、高、低”等;另一类是能
跟两个强制性的名词发生关系,这类形容词可称为二价形容词,如“积极、
仔细、热心、慎重”等。
刘丹青(1987)从形容词的语义入手,在深层结构中确定形容词的
“向”,又对形容词和名词在表层结构中同现的各中情况进行了具体的分析
和说明,并对单向形容词的同现提出了两个公式:一是,定(形)+ 中
(名)= 主(名)+ 谓(形);一是,S(NP+VP)+ NP。他根据形容词的
“向”,把现代汉语形容词区分为三类:单向形容词、双向形容词和相向形
容词。

15


张国宪(1993)在自己博士论文中,对汉语形容词的配价进行了全
面深入的研究。文章讨论了四个部分:其一,讨论汉语配价的理论问题;
其次,讨论形容词的价对句法结构的选择;再次,讨论形容词的价对语义

结构的选择;最后,讨论配价的变化等等。他通过上述的讨论,把汉语形
容词分为三类:单价形容词,双价形容词和三价形容词,并根据补足语的
性质,把这三类的形容词进一步分为五小类:(1)代一个必有价的一价
形容词,如“空气稀薄”;(2)带一个可有价的一价形容词,如“老张
(性格)直爽”;(3)带两个必有价的双价形容词,如“这份合同有利于
甲方”;(4)带一个必有价和可有价的双价形容词,如“他(对我)很客
气”;(5)带一个必有价和两个可有价的三价形容词,如“老张高(于
我)三寸”。
中国学者不仅对形容词特点进行研究,而且形容词的语法功能研究
更加深受研究界的高度重视。
基于前人的研究成果,张国宪 2006 年发表的《现代汉语形容词功能
与认知研究》是一部比较全面、细致、深入研究现代汉语形容词的分量厚
重的优秀学术专著。张国宪研究了形容词的量、配价、体、语义指向、韵
律组配、典型特征及其词类地位。书中也谈到现代汉语形容词的主要语法
功能。张国宪把形容词分为性质形容词、状态形容词、变化形容词等三个
类型。张的分类基于情状,同时也肯定形容词的基本句法功能是作定语和
谓语。这一观点根吕叔湘、胡明扬、沈家煊等著名语言专家对形容词句法
功能的看法完全一致。
至于形容词的修饰名词或做定语的语法功能,汉语学术界也具有不
少的论文或学术报告。最为代表的应该是沈家煊在中国语文 1997 年第四期
的“形容词句法功能的标记模式”。该文详细证明性质形容词做定语是无标

16


×