Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Công ty cổ phần đào tạo nghề và vận tải ô tô Thành Công

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (313.24 KB, 10 trang )

(1)

LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiPhân“tích tài chính cung cấp cho doanh nghiệp những thơng tin tài chính khác nhau


để đưa ra các quyết định với mục đích khác nhau. Hiện nay, cơng tác phân tích tài chính
đã được các doanh nghiệp chú trọng tuy nhiên vẫn có những vướng mắc và cần được


hồn thiện hơn để khơng làm hạn chế hiệu quả của công tác này.


Công ty cổ phần đào tạo nghề và vận tải ô tô Thành Công cũng quan tâm tới phân


tích tài chính doanh nghiệp song, vì những lý do khác nhau, trên thực tiễn việc phân


tích tài chính của Cơng ty chưa có hệ thống và chưa thực sự là công cụ đắc lực cho việc


ra quyết định của các nhà quản lý.”


Chính vì vậy, để khắc phục những tồn tại trong hoạt động phân tích tài chính tại


Cơng ty cổ phần đào tạo nghề và vận tải ô tô Thành Công, tôi đã quyết định nghiên cứu


đề tài “Hồn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty Cổ phần đào tạo nghề và


vận tải ô tô Thành Công”.


2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tàiMục tiêu của đề tài: Đánh giá kết quả hoạt động phân tích tài chính của Cơng ty
Cổ phần Đào tạo nghề và vận tải ô tơ Thành Cơng để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm

hồn thiện hoạt động phân tích tài chính của Công ty.


Nhiệm vụ của đề tài:


-

Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động phân tích tài chính doanh


nghiệp.


-

Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty Cổ phần


đào tạo nghề và vận tải ô tô Thành Công trong thời gian qua.


-

Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại


Cơng ty Cổ phần đào tạo nghề và vận tải ô tô Thành Công trong thời gian tới.


3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
(2)

-

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động phân tích tài chính của Công ty Cổ
phần đào tạo nghề và vận tải ô tô Thành Công trong thời gian từ năm 2013 đến năm


2015.


4. Phương pháp nghiên cứu của đề tàiCác“phương pháp được sử dụng gồm: Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp,


phân tích: Nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu, thu thập thông tin về cơ sở lý thuyết liên quan


đến đề tài và liên quan tới vấn đề phân tích tài chính doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp


so sánh và phương pháp tỷ số để đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của Cơng ty qua
các năm và trong mối quan hệ với các doanh nghiệp cùng ngành. Trên cơ sở đánh giá đó


nhằm đưa ra những giải pháp cần thiết cho việc hồn thiện hoạt động này tại Cơng ty.”


5. Kết cấu luận vănNgoài phần Mục lục, Danh mục các chữ viết tắt, Danh mục bảng biểu, sơ đồ, Mở


đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương chính:


Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động phân tích tài chính của doanh nghiệp


Chương 2: Thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty cổ phần đào


tạo nghề và vận tải ô tô Thành Cơng


Chương 3: Giải pháp hồn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty cổ


phần đào tạo nghề và vận tải ô tô Thành Công.


Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI


CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP1.1. Doanh nghiệp và phân tích tài chính của doanh nghiệpHoạt động tài chính của doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản của hoạt


động kinh tế của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trongquá trình sản xuất kinh doanh được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ gắn trực tiếp với việc


tổ chức, huy động, phân phối và sử dụng vốn trong q trình sản xuất kinh doanh.


Tài chính doanh nghiệp được hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các


chủ thể trong nền kinh tế.(3)

pháp, công cụ cho phép xử lý các thông tin tài chính và các thông tin khác về quản lý


nhằm đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện nay của doanh nghiệp, đánh giá mức độ


rủi ro, chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó giúp những đối tượng


quan tâm đi tới những dự đốn đúng đắn về tình hình tài chính của doanh nghiệp, đưa ra
được những quyết định phù hợp với lợi ích của họ.


Hiện nay việc phân tích tài chính được rất nhiều đối tượng quan tâm.


* Phân tích tài chính đối với các nhà quản trị: PTTC làm nổi bật tầm quan trọng


của dự báo tài chính và là cơ sở cho các nhà quản trị làm sáng tỏ không chỉ chính sách tài


chính mà cịn làm rõ các chính sách chung.


* Phân tích tài chính đối với nhà đầu tư: đối với các nhà đầu tư thì PTTC là để đánh


giá DN và dự đoán giá trị cổ phiếu dựa vào những kết quả trong BCTC, phân tích khả


năng sinh lời, PT rủi ro trong KD ….* Phân tích tài chính đối với người cho vay: người cho vay là những người đáp ứng


vốn cho DN để đảm bảo nhu cầu SXKD của doanh nghiệp. Khi tiến hành cho vay, họ


phải nắm được các thông tin về khả năng hồn trả số tiền mình đã cho vay. Từ việc cho


vay họ sẽ nhận được một khoản thu nhập chính là lãi suất tiền vay. Do đó, đối với người


cho vay thì PTTC là xác định khả năng hoàn trả nợ của khách hàng.


1.2. Hoạt động phân tích tài chính của doanh nghiệpNguồn thơng tin sử dụng trong phân tích tài chính của doanh nghiệp: Thông tin


về TC, kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam, các thông tin về pháp lý, kinh tế đối với doanh


nghiệp. Bảng CĐKT; Báo cáo KQKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC.


Quy trình phân tích tài chính của doanh nghiệp: Thu thập thơng tin; Xử lý thơng


tin; Dự đốn và ra quyết định.


Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp: Phương pháp phân tích tài chính


bao gồm một hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện,


hiện tượng, các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi


tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết nhằm đánh giá tình hình tài chính của
(4)

(Dupont).


Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp: Phân tích các chỉ tiêu về khả năng


thanh toán; Phân tích các chỉ tiêu về khả năng hoạt động (sử dụng tài sản); Phân tích các


chỉ tiêu về khả năng sinh lời; Phân tích các chỉ tiêu về khả năng huy động vốn.

1.3. Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính của doanh nghiệpPhân“tích tài chính được coi là hồn thiện khi kết quả của q trình phân tích đạt
được các mục tiêu của người phân tích đề ra, đồng thời là cơ sở tin cậy cho nhà quản trị tài
chính doanh nghiệp ra quyết định tài chính trong điều hành doanh nghiệp.


Chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính của doanh


nghiệp: Thời gian và tần suất phân tích; Chi phí phân tích; Đánh giá chính xác tình hình


tài chính của doanh nghiệp và mức độ vận dụng kết quả phân tích.”


1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phân tích tài chính của doanh


nghiệpCác nhân tố chủ quan: Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
doanh nghiệp; Lựa chọn phương pháp phân tích trong doanh nghiệp; Trình độ cán bộ
thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp; Tổ chức cơng tác phân tích tài chính doanh
nghiệp; Đặc điểm của doanh nghiệp.


Các nhân tố khách quan: Các chế độ kế tốn; Mơi trường kinh tế; Mơi trường
chính trị, luật pháp; Hệ số chỉ tiêu trung bình ngành.Chương 2:“THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI


CƠNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ VẬN TẢI Ô TƠ THÀNHCƠNG”2.1. Giới thiệu khái qt về Cơng ty cổ phần Đào tạo nghề và vận tải ô tô


Thành CôngTên“công ty: Công ty cổ phần đào tạo nghề và vận tải ô tô Thành Công


Địa chỉ trụ sở chính: Số 22, ngõ 157, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng,


quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.


Công ty được Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy phép hoạt động
kinh doanh ngày 20 tháng 06 năm 2010.(5)

18.000.000.000 đồng.”


“Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận cấu thành
nên bộ máy quản trị và mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận đó. Mơ hình tổ chức bộ máy


quản lý của Công ty theo cấu trúc trực tuyến chức năng. Các lãnh đạo có thể giao nhiệm


vụ và kiểm tra trực tiếp đến từng nhân viên trong công ty về các chức năng và nhiệm vụ


của họ. Đây là bộ máy quản lý gọn nhẹ và đơn giản, bao gồm:


-

Giám đốc


-

Phó Giám đốc điều hành - Phó Giám đốc Marketing


-

Phịng Hành chính Nhân sự - Phòng Tuyển sinh - Phịng Tài chính Kế tốn -
Phịng Đào tạo.


Các ngành nghề dịch vụ mà Công ty cung ứng cho nền kinh tế có một ý nghĩa văn


hố - kinh tế - xã hội to lớn. Trong đó lĩnh vực dạy nghề và dịch vụ vận tải là những lĩnh


vực hoạt động tryền thống và chủ đạo của công ty.”


2.2. Thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty cổ phần Đào


tạo nghề và vận tải ô tô Thành CôngCông“tác tổ chức phân tích tài chính: chưa được tổ chức thành một phịng ban


riêng mà nó được phịng Tài chính Kế tốn kiêm nhiệm. Chính từ việc cơng tác tổ chức
phân tích tài chính chưa được chun mơn hố như vậy dẫn tới hiệu quả cơng tác phân
tích tài chính chưa cao.”


Quy trình phân tích tài chính: Hiện nay, Cơng ty Thành Cơng đang thực hiện phân


tích tài chính theo quy trình sau: Thu thập thông tin; Xử lý thông tin; Phân tích và ra
quyết định. Công ty đang thực hiện khá tốt quy trình này, do đó kết quả PTTC là tương
đối chính xác.


Nguồn thơng tin sử dụng phân tích tài chính: Trong PTTC của doanh nghiệp có


rất nhiều các nguồn thơng tin có thể sử dụng được. Tại Công ty Thành Công, công tácPTTC chủ yếu SD nguồn thông tin từ nội bộ DN, đó là: Bảng CĐKT & Báo cáo KQKD.


Hai báo cáo này được lập hàng năm thông qua số liệu tổng hợp của từng tháng, quý.


Phương pháp phân tích tài chính: Hiện nay, Cơng ty không áp dụng một mô hình,(6)

dụng PP so sánh và PP phân tích tỷ số để tính tốn một số chỉ tiêu chủ yếu nhằm phục vụ


quá trình thực hiện báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo.


Nội dung phân tích: Cơng ty tập trung PT các nhóm chỉ tiêu chính:


- Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh tốn: KNTT của cơng ty qua các năm


2013-2015 cho thấy hai hệ số KNTT luôn đạt ở mức cao. Các con số này chỉ ra tình hình


tài chính cơng ty khá tốt tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục trong việc sử


dụng vốn khi công ty vẫn chưa tận dụng được nợ vay trong HĐ KD cũng như việc tích
trữ quá nhiều tiền mặt khiến cho hiệu quả SD vốn giảm đi, cơng ty đang bị lãng phí vốn
quá lớn. Lãnh đạo công ty cần xem xét lại HĐ PTTC tại cơng ty và sớm tìm các giải pháp
cải thiện tình hình này.


- Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động qua các năm 2013-2015: Hiệu suất


SD TSCĐ tăng dần, Hiệu suất SD TTS có sự sụt giảm, Kỳ thu tiền bình qn tăng cao.


- Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời các năm 2013-2015: Tỷ suất sinh lờitrên DT (ROS) giảm mạnh do tốc độ tăng của DT cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của


LN. Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE) giảm dần. Tỷ suất sinh lời trên TS (ROA) giảm


dần do TTS bình qn tăng mạnh hơn LNST.


- Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng huy động vốn qua các năm 2013-2015: trong


tổng nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn cũng có sự chênh lệch khá lớn giữa NPT và VCSH


với vị trí chủ đạo là VCSH. Với xu hướng như vậy, ta hiểu rằng Cơng ty Thành Cơng có


khả năng tự chủ TC cao và an toàn. Các chỉ tiêu về khả năng cân đối vốn: Hệ số nợ trên


TTS giảm dần, Hệ số tự tài trợ tăng dần và ln ở mức cao.


Chi phí phân tích, thời gian và tần suất phân tích tài chính tại Cơng ty:


Chi phí cho HĐ PT được tính chung vào chi phí của bộ phận kế tốn của cơng ty.


Chi phí cho bộ phận phân tích được tính ln trong tiền lương của bộ phận kế tốn. Chi


phí thu thập thơng tin, chi phí in ấn, máy móc thiết bị, chi phí đào tạo,… được tính hết


vào chi phí SXKD và chi phí quản lý của cơng ty.


Thời gian phân tích diễn ra ngắn, nhưng nhìn vào thực tế các nội dung phân tích thì


hiệu quả đem lại khơng cao. Báo cáo tài chính sơ bộ được lập theo từng quý tuy nhiên
(7)

chính thường niên.


2.3. Đánh giá chung về hoạt động phân tích tài chính tại Cơng tyNhìn chung, HĐ PTTC tại Công ty được thực hiện trong thời gian qua đã phát huy


được tác dụng của nó, phục vụ đắc lực cho các nhà quản lý TCDN trong việc nâng cao
hiệu quả HĐ KD, gia tăng lợi nhuận trong khi vẫn đảm bảo KNTT cho công ty.


- Công tác quản lý TCKT được tiến hành đúng và đầy đủ theo quy định của Nhà


nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của công ty.


- Tổ chức bộ máy PTTC linh hoạt và hợp lý.


- Thơng tin SD trong cơng tác PT chính xác và đáng tin cậy.


- PP PTTC tại Công ty đơn giản và dễ sử dụng.


- Nội dung phân tích về cơ bản đã đưa ra những thông tin khái quát nhất về tình


hình TC của DN.


Bên cạnh những kết quả đạt được trên, Cơng ty cịn có những hạn chế cần khắc


phục trong HĐ PTTC. Cụ thể là:


- Thời gian phân tích chưa thường xuyên, tần suất phân tích chưa nhiều nên chưa
đáp ứng được yêu cầu và việc ra quyết định của lãnh đạo. Cơng ty Thành Cơng chỉ tiến
hành phân tích tài chính một năm một lần. Do vậy, kết quả phân tích chưa là cơng cụ sẵnsàng cho việc ra quyết định ở mọi thời điểm.


- Chi phí phân tích khơng cao nhưng khơng thể hiện là chất lượng phân tích tốt bởi


thơng tin thu thập ít, trình độ cán bộ PT chưa đạt yêu cầu.


- Kết quả PTTC chưa được ban lãnh đạo sử dụng cho việc ra quyết định mà chỉ


dừng lại như một nguồn thông tin tham khảo.


- Việc tổ chức phân tích chưa xác định được rõ kế hoạch và mục tiêu phân tích, việc


phân tích chưa mang lại hiệu quả cao mà mới chỉ mang tính hình thức.


Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau bao gồm cả nguyên
nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan:


 “Nguyên nhân chủ quan: Ban Giám đốc chưa chú trọng đến hoạt động phân tích


tài chính. Quy trình phân tích tài chính chưa được tổ chức hợp lý. Trình độ cán bộ làm(8)

chính của cơng ty chưa đầy đủ. Phương pháp phân tích tài chính chưa được hồn thiện.
Nội dung phân tích tài chính chưa đầy đủ.


 Nguyên nhân khách quan: Việc phân tích tài chính khơng phải là nội dung bắt


buộc trên phương diện luật pháp nên công ty chưa nhận thức được sự cần thiết của công


tác này. Thị trường tiền tệ, thị trường vốn của Việt Nam chưa phát triển nên phân tích tàichính chưa được quan tâm đúng mức. Nền kinh tế vĩ mơ có nhiều biến động. Đặc thù


kinh doanh của công ty. Hệ thống chuẩn mực kế tốn chưa hồn thiện. Hệ thống chỉ tiêu


trung bình ngành chưa được xây dựng cụ thể để làm cơ sở tham chiếu cho các doanh


nghiệp trong ngành.”


Chương 3:“GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI


CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ VẬN TẢI Ô TÔTHÀNH CÔNG”3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Đào tạo nghề và vận tải ô


tô Thành Công đến năm 2020Để“tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, Cơng ty cần


phải có những chiến lược phát triển cho từng giai đoạn. Trong thời gian tới, Công ty sẽ


tiếp tục duy trì và phát triển mạnh các ngành nghề đào tạo và dịch vụ và tiến hành các


hoạt động đầu tư tài chính.”


3.2. Giải pháp hồn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty- Nâng cao nhận thức của Ban giám đốc: Sự quan tâm thể hiện ở những quyết tâm
và những việc làm thiết thực của cấp lãnh đạo công ty là điều kiện tiền đề cho sự thành
công của HĐ PTTC của Công ty. Khơng chỉ các nhân viên mà chính Ban GĐ cũng phải


tự nâng cao tầm hiểu biết của bản thân và năng lực lãnh đạo bằng việc tham gia tập huấn,
tự học hỏi từ các chuyên gia trong ngành, tìm hiểu thêm từ các cơng ty có nhiều kinh
nghiệm khác, …


- Hồn thiện quy trình tổ chức PTTC: Quy“trình tổ chức PTTC DN cần được xây(9)

Bước 1: Lập kế hoạch phân tích
Bước 2: Tiến hành phân tích


Bước 3: Kết thúc giai đoạn phân tích”


- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện phân tích tài chính: Để có được đội


ngũ nhân viên giỏi về chuyên môn, hiểu biết sâu rộng về kinh tế, Cơng ty có thể thực


hiện bằng cách cử các cán bộ đi học hoặc bằng việc thực hiện tuyển dụng.


- Hồn thiện hệ thống thơng tin phục vụ PTTC:


 Các thông tin bên trong: Nhân viên kế tốn Cơng ty phải tiến hành ghi chép một
cách cẩn thận và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Để xử lý thông tin tốt hơn
công ty phải trang bị thêm hệ thống máy tính để tiến hành xử lý thơng tin.


 Các thơng tin bên ngồi: Thu thập chỉ tiêu TB ngành; Thường xuyên theo dõi
những biến động của nền kinh tế về các chính sách lãi suất, tỷ giá, chỉ số giá của các
nguyên vật liệu đang được Công ty sử dụng trong HĐ SXKD.


- Hoàn thiện PP PTTC:


 Phương“pháp phân tích so sánh: Hồn thiện nội dung và kỹ thuật so sánh. Phương pháp phân tích tỷ số: Cơng ty cần xây dựng hệ thống các chỉ tiêu mà
công ty đang tiến hành xem xét, đánh giá theo từng nội dung, theo từng thời kỳ cụ thể.
Cần xác định rõ ý nghĩa của mỗi hệ số cần tính tốn để thuận tiện cho q trình phân tích,
đánh giá. Xây dựng các giới hạn an toàn cho phép trong phạm vi Công ty.


 Kết hợp giữa phương pháp so sánh và phương pháp tỷ số: Kết hợp trong việc
đánh giá xu hướng biến động bằng cách so sánh các tỷ số tài chính của cơng ty qua nhiều
năm để thấy được xu hướng tốt lên hay xấu đi của các hệ số tài chính.


 Bổ sung phương pháp phân tích Dupont: Cơng ty nên áp dụng phương pháp phân
tích Dupont vào sử dụng. Đây là phương pháp phân tích khoa học, có nhiều ưu điểm và
được sử dụng phổ biến ở các nước phát triển.”


- Hoàn thiện nội dung PTTC: Giải“pháp đưa ra là cần phân tích một số nội dung sau(10)

của công ty với chỉ tiêu trung bình ngành.”

3.3. Một số kiến nghịKiến nghị với Nhà nước: Về phía Nhà nước cần có những thay đổi trong cơ chế,


chính sách.


Kiến nghị với Bộ tài chính

:

Cần hồn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực tài


chính doanh nghiệp, thơng qua việc ban hành cụ thể, rõ ràng cơ chế, chính sách tài chính,


các chuẩn mực về kế tốn kiểm toán.


KẾT LUẬN
Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng HĐ PTTC tại Cơng ty cổ phần đào


tạo nghề và vận tải ô tơ Thành Cơng, luận văn thạc sĩ “Hồn thiện hoạt động phân tích


tài chính tại Cơng ty Cổ phần đào tạo nghề và vận tải ô tô Thành Công” đã hoàn thành.
Luận văn đã khái quát được những vấn đề lý luận về PTTC, đánh giá được thực trạng HĐ


PTTC tại Công ty cổ phần đào tạo nghề và vận tải ô tô Thành Công, trên cơ sở đó đã nêu


ra những giải pháp cụ thể để hồn thiện HĐ PTTC tại Cơng ty. Hy vọng rằng những kết


quả đạt được của luận văn sẽ giúp cho Công ty cổ phần đào tạo nghề và vận tải ơ tơ


Thành Cơng có thể hồn thiện hơn hoạt động phân tích tài chính, làm cơ sở để nâng cao

×