Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Gợi ý phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố Địa lí 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (187.32 KB, 1 trang )

(1)

HỌC TẬP - LỚP 12 – ĐỊA LÍ LỚP 12


Phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố Địa lí 12Cơng việc: Phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố


Gợi ý:


Trong một lớp nên chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một chủ đề sao cho bao
quát hết các nội dung cần nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.


- Gợi ý các chủ đề nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.


+ Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.


+ Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh hoặc thành phố.


+ Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh hoặc thành phố.


×