Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: VẬT LÝ 8 Anh Hùng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (152.08 KB, 3 trang )

(1)

ĐỀ 1ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: VẬT LÝ 8
Thời gian: 45phút
Trường THCS Anh Hùng Wừu


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu mà
em chọn:


Câu 1. Vật nào dưới đây có thế năng hấp dẫn:


a. Vật chuyển động b. Vật đứng yên


c. Quả táo ở trên cây d. Vật bị biến dạng.


Câu 2. Trong trường hợp nào sau đây vật vừa có thế năng vừa có động năng?


a. Viên đạn đang bay b. Mũi tên đang bay


c. Máy bay đang bay d. Cả a, b, c đều đúng


Câu 3. Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì


a. Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn


b. Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng nhỏ


c. Vật có tốc độ càng lớn thì động năng càng lớn


d. Hai vật có cùng khối lượng nên động năng như nhauCâu 4. Thả một miếng sắt đã nung nóng vào cốc nước lạnh thì:


a. Nhiệt năng của miếng sắt tăng


b. Nhiệt năng của miếng sắt không thay đổi


c. Nhiệt năng của miếng sắt giảm


d. Nhiệt năng của nước giảm(2)

Câu 5. Hiện tượng nào sau đây không được gọi là hiện tượng khuếch tán:


a. Đường tan trong nước b. Mùi thơm của nước hoa


c. Trộn cám gạo với cám bắp d. Cả 3 câu a, b, c.


Câu 6. Một con ngựa kéo 1 cái xe đi đều với vận tốc 9km/h.Lực kéo của ngựa là
200N.Cơng suất của ngựa có thể nhận giá trị nào?


a. P = 1800W


b. P = 1500W


c. P = 250W


d. P = 500W


II.Tự luận: (7 điểm)Câu 7: Phát biểu định nghĩa, viết công thức tính cơng suất và đơn vị cơng suất? (2
điểm)


Câu 8: a/ Nhiệt năng của một vật là gì? Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ
của vật?


(2 điểm)


b/ Giải thích tại sao khi bỏ thuốc tím vào một cốc nước lạnh và một cốc
nước nóng ta thấy ở cốc nước lạnh thuốc tím lâu hịa tan hơn so với cốc nước
nóng? (1 điểm)


Câu 9: Bạn Bảo thực hiện được một công 36000J trong 10 phút. Bạn Hòa thực hiện
được một công 42kJ trong 14 phút. Hỏi bạn nào làm việc khẻo hơn? (2 điểm)(3)

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ 8 (2011 – 2012)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Trả lời đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm


Câu 1.c ; Câu 2.d ; Câu 3.c ; Câu 4.c ; Câu 5.c ; Câu 6.d


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)


Câu 7. ( 2 điểm)


- Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian
(0,75 điểm)


- Cơng thức tính cơng suất P = A/t; trong đó P là cơng suất, A là cơng thực hiện


(J), t là thời gian thực hiện (s) (0,75 điểm)


- Đơn vị cơng suất là ốt, kí hiệu là W (0,5 điểm)


Câu 8. ( 3 điểm)


a/ - Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phần tử cấu tạo nên vật (1
điểm)


- Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng
nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn (1 điểm)


b/ Vì cốc nước lạnh có nhiệt độ thấp hơn nên hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm
hơn (1 điểm)


Câu 9. ( 2 điểm)


- Công suất làm việc của bạn Bảo là: P1 = A1/t1 = 36000/600 = 60W (0,75 điểm)


- Công suất làm việc của bạn Hòa là: P2 = A2/t2 = 42000/840 = 50W (0,75 điểm)


Ta thấy P1 > P2 .Vậy bạn Bảo làm việc khẻo hơn bạn Hòa ( 0,5 điểm)

TaiLieu.VN

×