Tải bản đầy đủ (.pdf) (18 trang)

Tiếng Việt 1 bài 42 Vần ƯU ƯƠU | Ngữ văn, Lớp 1 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.7 MB, 18 trang )

(1)


(2)

iêu


iêu


buổi chiều


buổi chiều


hiểu bài


hiểu bài


yêu


yêu cầu


yêu cầu


già yếu


già yếuKIỂM TRA BÀI CŨ:Học vần
(3)

Viết bảng:diều sáo
(4)

Học vầnưultrái lựu
(5)

Học vầnươu
hhươu sao
(6)

ưuươuư

u
(7)

ưu


l


trái lựu


ưu


Học vần:


ươu


h


hươu sao


ươu
(8)

(9)

chú cừu

bầu rượu
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

ưu


l


trái lựu


ưu


Học vần:


ươu


h
hươu sao

ươuưu - ươuchú cừu
(18)×