Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Giấy làm bài thi học kỳ (trắc nghiệm - tự luận) dành cho ZipGrade và TNMaker

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (432.89 KB, 2 trang )

(1)

Thí


sinh


g
p


tờ


g


iấy th


i t


heo


d
ng


k
nà


y


TRƯỜNG THPT


PHAN BỘI CHÂUCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÀI KIỂM TRA MÔN

:

...Điểm bài thi

Họ, tên và chữ kýSố phách


(Do Chủ tịch Hồi đồng chấm thi ghi)

Bằng số

Bằng chữ

- Giám khảo số 1:...


- Giám khảo số 2:...


Điểm
trắc nghiệm


….…………đĐiểm tự luận


Câu 1:...đ


Câu 2:...đ


Câu 3:...đ


Câu 4:...đ


Câu 5:...đ


Câu 6:...đ


Câu 7:...đ


Câu 8:...đ


Câu 9:...đ


Câu 10:...đ


Cộng:...đ


Họ, tên và chữ ký- Giám thị số 1:...- Giám thị số 2:...


Số phách(Do Chủ tịch Hồi đồng chấm thi ghi)KIỂM TRA ĐỊNH KỲTUẦN ...


Ngày thi:

.../.../...


Phòng thi số

: ...


Môn thi

: ...


Số báo danh:Họ và tên thí sinh:. ………...


Lớp: ………


Ngày sinh:

.../.../...


Nơi sinh:

......


CHÚ Ý:Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở phần trên
theo sự hướng dẫn của giám thị.


Thí sinh khơng được ký tên hay dùng bất cứ ký
hiệu gì để đánh dấu bài thi.


Bài thi phải viết rõ gàng bằng một loại bút, một
loại mực, không viết bằng mực đỏ, bút chì (trừ
vẽ đường trịn); khơng đánh dấu hoặc làm ký
hiệu riêng; phần viết hỏng phải dùng thước gạch
chéo, khơng được tẩy, xố bằng bất kỳ cách gì
(kể cả bút xố).


Trái các điều trên, bài thi của thí sinh sẽ bị
loại.


...


...


...


...


......


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


......


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


......


...


...


...(2)

KHÔNG VIẾT

VÀOĐÂYThí sinh khơng viết v
ào ch

gạch chéo nàyPHẦN TỰ LUẬN...


...


...


...


...


......


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


......


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


......


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


......


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


......


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...

×