Tải bản đầy đủ (.pdf) (15 trang)

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.73 KB, 15 trang )

(1)

TR

NG

I H C KINH T QU C DÂN* * *Chu Th Thu ThuHỒN THI N H TH NG KI M SỐT N I BCHI PHÍ S N XU T KINH DOANH CÔNG TYPH N K T C U THÉP C KHÍLU N V N TH C S KINH T
(2)

M U


Qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh (SXKD) là n i dung quan tr ng hàng
u trong các doanh nghi p s n xu t t c m c tiêu ti t ki m chi phí, h giá
thành s n ph m và t ng c ng l i nhu n.


Công ty c ph n K t c u thép C khí là m t doanh nghi p m i c thành
l p t n m 2005. Do ó th c tr ng h th ng ki m soát n i b v chi phí SXKD cịn
nhi u b t c p nh v mơi tr ng ki m sốt, v h th ng thông tin và các th t c
ki m sốt.


Vi c nghiên c u tài “Hồn thi n h th ng ki m soát n i b v chi phí


SXKD Cơng ty c ph n K t c u thép C khí” là h t s c c n thi t, giúp cho


Cơng ty t ng b c hồn thi n và qu n lý m t cách hi u qu chi phí s n xu t, ti t
ki m chi phí, h giá thành s n ph m, nâng cao v th và m r ng th ph n c a mình


trong mơi tr ng c nh tranh kh c li t


Ngồi L i m u và K t lu n, Lu n v n c k t c u theo 3 ch ng:


Ch ng I: s lý lu n c a h th ng ki m soát n i b v chi phí SXKD
trong doanh nghi p s n xu t K t c u thép;


Ch ng II: Th c tr ng h th ng ki m soát n i b v chi phí SXKD t i Cơng


ty c ph n K t c u thép C khí;


Ch ng III: Ph ng h ng và gi i pháp hoàn thi n h th ng ki m soát n i b
v chi phí SXKD t i Cơng ty c ph n K t c u thép C khí.


C ng I: C s lý lu n c a h th ng ki m soát n i b v chi phí s n xu t kinh


doanh trong doanh nghi p s n xu t k t c u thép


1.1.Nh ng v n chung v ki m soát n i b trong doanh nghi p


1.1.1. B n ch t c a h th ng ki m soát n i b(3)

1.1.2. Các y u t c b n c a h th ng ki m soát n i b


1.1.2.1. Mơi tr ng ki m sốt


Mơi tr ng ki m sốt bao g m tồn b các nhân t bên trong n v và bên
ngồi n v có tính mơi tr ng tác ng n vi c thi t k , ho t ng và x lý d
li u c a các lo i hình ki m soát n i b . Các nhân t trong mơi tr ng ki m sốt n i
b bao g m: c thù v qu n lý; c u t ch c; Chính sách nhân s ; Công tác k


ho ch; U ban ki m sốt; Mơi tr ng bên ngồi.


1.1.2.2. H th ng k toán


H th ng k toán: Là các quy nh v k toán và các th t c k toán mà n
v c ki m toán áp d ng th c hi n vi c ghi chép k toán và l p báo cáo tài
chính. H th ng k tốn bao g m h th ng ch ng t k toán, h th ng s k toán, h
th ng tài kho n k toán và h th ng b ng t ng h p và cân i k toán.


1.1.2.3. Th t c ki m soát


Các th t c ki m soát do ban giám c n v thi t l p và th c hi n nh m t
c m c tiêu qu n lý c th . Các th t c ki m soát c thi t l p d a trên ba
nguyên t c c b n: Nguyên t c phân công, phân nhi m rõ ràng; Nguyên t c b t
kiêm nhi m và nguyên t c u quy n và phê chu n.


1.1.2.4. Ki m toán n i b


Ki m toán n i b là m t b ph n c l p c thi t l p trong n v ti n
hành công vi c ki m tra và ánh giá các ho t ng ph c v yêu c u qu n tr n i b


n v . Ki m toán n i b là m t trong nh ng nhân t c b n trong h th ng ki m
soát n i b c a doanh nghi p, b ph n ki m toán n i b cung c p m t s quan sát,
ánh giá th ng xuyên v toàn b ho t ng c a doanh nghi p, bao g m c tính
hi u qu c a vi c thi t k và v n hành các chính sách và th t c v ki m soát n i
b .


1.1.3. c m c a h th ng ki m sốt n i b trong mơi tr ng x lý thông tin(4)

1.1.3.1. nh h ng c a h th ng x lý thơng tin b ng máy vi tính n ki m soáttrong các t ch c


H th ng x lý thông tin b ng máy vi tính có nh h ng áng k n bi n
ng v m t t ch c, tính rõ ràng c a các thơng tin và sai s ti m n trong các t
ch c s d ng nó. Do ó h th ng này c ng có nh ng tác ng n h th ng ki m
soát n i b c a t ch c.


1.1.3.2. Q trình ki m sốt n i b trong môi tr ng x lý thông tin b ng máy vi


tính


Q trình ki m sốt n i b trong môi tr ng x lý thông tin b ng máy vi tính
c phân ra làm hai lo i: Q trình ki m sốt chung và q trình ki m sốt ng
d ng.


Q trình ki m sốt chung g m: Q trình ki m sốt ph n c ng; Ki m soát
quy n s d ng thi t b , các ch ng trình và h s d ki n.


Q trình ki m sốt ng d ng g m: S phê chu n tr c giai n x lý; Q
trình ki m sốt tính an tồn c a u vào; Q trình ki m sốt h s h p l sai, các
th th c s a sai, các th th c làm b n sao và ph c h i; Xem xét l i sau quá trình x
lý; Quá trình ki m soát h s g c và ki m toán n i b nh k .


1.2. Ki m soát n i b chi phí s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p s n xu t


k t c u thép


1.2.1. c thù c a ngành s n xu t k t c u thépNgành s n xu t k t c u thép thu c Ngành Xây d ng c b n, vì v y nó có
nh ng c i m gi ng v i Ngành Xây d ng c b n, nh ng c ng có nh ng c i m
riêng có. C th : S n ph m k t c u thép là nh ng TSC có giá tr l n; S n ph m
mang tính cá bi t; Giá thành s n ph m r t ph c t p; Quá trình l p d ng s n ph m
ch u nh h ng c a y u t th i ti t; i u ki n làm vi c ph i di chuy n theo a


i m t s n ph m …


1.2.2. Khái ni m và phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh(5)

Chi phí SXKD là tồn b hao phí v lao ng s ng và lao ng v t hoá c
bi u hi n b ng ti n phát sinh trong quá trình SXKD c a doanh nghi p trong m t k
nh t nh (tháng, quý, n m).


1.2.2.2. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh


Tu theo yêu c u c a công tác qu n lý và h ch tốn chi phí SXKD mà có
nhi u cách phân lo i, nh ng có 2 cách phân lo i ch y u c s d ng trong các
doanh nghi p s n xu t k t c u thép là phân lo i chi phí SXKD theo ch c n ng ho t


ng và phân lo i chi phí SXKD theo cách ng x chi phí.


1.2.3. c m ki m soát n i b v chi phí trên các kho n m c


1.2.3.1. Ki m sốt n i b v chi phí nguyên v t li u tr c ti p


Ki m sốt chi phí ngun v t li u trong các doanh nghi p s n xu t k t c u
thép g m: Ki m soát nghi p v mua nguyên v t li u và nh p kho nguyên v t li u;
Ki m soát nghi p v xu t kho nguyên v t li u; Ki m soát n i b nguyên v t li u
trong quá trình s n xu t;1.2.3.2. Ki m soát n i b v chi phí nhân cơng tr c ti p


T ch c ki m soát n i b i v i chi phí nhân cơng tr c ti p g m: Ki m soát
b ng k ho ch lao ng - ti n l ng; Ki m soát b ng phân công, phân nhi m trong
công tác v lao ng - ti n l ng; Ki m sốt n i b i v i chi phí nhân công tr c
ti p thông qua vi c i chi u s li u trên s sách ch ng t .


1.2.3.3. Ki m soát n i b v chi phí s n xu t chung


i v i các doanh nghi p s n xu t k t c u thép nói chung chi phí kh u hao
tài s n c nh (TSC ), chi phí d ch v mua ngồi và chi phí khác b ng ti n chi m
m t t tr ng t ng i l n trong chi phí s n xu t chung và trong giá thành s n
ph m. Vì v y, Lu n v n này ch c p n ki m soát n i b v chi phí kh u hao
TSC , chi phí d ch v mua ngồi và chi phí khác b ng ti n.


V ki m sốt n i b chi phí kh u hao TSC g m: Thu th p b ng phân tích
t ng quát v kh u hao; Ki m tra m c kh u hao.(6)

chi phí b ng k ho ch, d toán và nh m c; Ki m sốt tính phù h p quy nh v
tính ch t c a t ng lo i chi phí h ch tốn vào t ng tài kho n giá thành.


1.2.3.4. Ki m soát n i b i v i chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p


Trong q trình ki m sốt chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p
c n chú ý nh ng v n sau: i chi u s li u trên báo cáo k t qu kinh doanh v i
s d t ng kho n m c trên S Cái và S Chi ti t; C n rà soát th ng xuyên vi c
h ch toán các nghi p v theo úng tài kho n, kho n m c chi phí quy nh; Ki m tra
tính h p lý, h p l c a ch ng t ; Ki m tra vi c tính tốn, phân b chi phí bán hàng
và chi phí qu n lý doanh nghi p cho s n ph m k t c u thép ã xác nh doanh thu;


Ki m tra tính nh t quán và h p lý c a ph ng pháp tính tốn và tiêu th c phân b .


1.2.3.5. Ki m soát n i b v chi phí s n xu t kinh doanh trong môi tr ng x lý


thông tin b ng máy tính


Ki m sốt n i b v chi phí SXKD trong mơi tr ng x lý thơng tin b ng
máy tính c ng c chia làm hai lo i: Quá trình ki m sốt chung và q trình ki m
sốt ng d ng.


C ng 2: Th c tr ng h th ng ki m sốt n i b chi phí s n xu t kinh doanh


t i Công ty c ph n K t c u thép C khí


2.1. c m c a Công ty c ph n K t c u thép C khí nh h ng n cơng


tác ki m sốt n i b chi phí s n xu t kinh doanh


2.1.1. c m hình thành và c m t ch c kinh doanh c a Công ty(7)

2.1.2. c m t ch c qu n lý c a Công ty


B máy qu n lý c a Công ty hi n nay c t ch c theo mơ hình tr c tuy n
ch c ng. V i mơ hình này, b máy qu n lý g n nh , t ng i khoa h c, phù h p
v i yêu c u qu n lý và i u hành nhi m v SXKD c a Công ty.


2.1.3. c m t ch c k toán


K toán là m t trong nh ng b ph n c u thành quan tr ng c a h th ng ki m
soát kinh t tài chính c a Cơng ty. K toán là m t l nh v c g n li n v i ho t ng


kinh t tài chính, m nh n h th ng t ch c thơng tin có ích cho Ban lãnh o
Công ty quy t nh nh ng vi c ph i làm và cách th c ti n hành t c hi u
qu t t nh t. T ch c k toán c a Công ty g m: T ch c b máy k toán và t ch c
cơng tác k tốn.


2.2. H th ng ki m sốt n i b v chi phí s n xu t kinh doanh c a Công ty hi n


nay


2.2.1. T ng quan h th ng ki m sốt n i b v chi phí s n xu t kinh doanh c a


Công ty hi n nay


2.2.1.1. Mơi tr ng ki m sốt


Nh ng nhân t chính trong mơi tr ng ki m sốt c a Công ty c ph n K t c u
thép C khí g m: Chính sách nhân s ; Quan i m phong cách i u hành và t
t ng qu n lý c a lãnh o Công ty và ki m sốt chi phí ch y u c a Cơng ty. C
th :


Th nh t, Chính sách nhân s : Công ty ã ban hành Quy ch Tuy n d ng lao
ng; Xây d ng ban hành Quy ch phân ph i ti n l ng tu vào m c công vi c
t ng phòng ban;(8)

Th ba, Ki m sốt chi phí ch y u c a Cơng ty: Hàng tháng Công ty xây d ng
k ho ch tài chính; K ho ch s n xu t k t c u thép; K ho ch v n chuy n k t c u
thép; K ho ch l p d ng k t c u thép và xây d ng nh m c chi phí nguyên v t li u.


2.2.1.2. H th ng thông tin k tốn chi phíChi phí s n xu t kinh doanh trong k tốn chi phí c a Cơng ty g m: Chi phí
nguyên v t li u tr c ti p; Chi phí nhân cơng tr c ti p; Chi phí s n xu t chung; Chi
phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p.


H th ng thơng tin k tốn chi phí c a Cơng ty g m:H th ng ch ng t và
luân chuy n ch ng t v chi phí SXKD; T ch c tài kho n và s k toán chi phí; H
th ng báo cáo chi phí SXKD c a Cơng ty.


2.2.1.3. Th t c ki m sốt


Các th t c ki m sốt chi phí c a Công ty c thi t l p theo nguyên t c c
b n là: Nguyên t c phân công, phân nhi m rõ ràng; Nguyên t c b t kiêm nhi m và
nguyên t c u quy n phê chu n.


V nguyên t c phân công phân nhi m rõ ràng: Trách nhi m và công vi c c
th liên quan n các nghi p v phát sinh chi phí c phân chia cho nhi u b ph n
và c quy nh c th trong i u l Công ty;


V nguyên t c b t kiêm nhi m: Cơng ty ã có nh ng quy nh v s cách ly
thích h p v trách nhi m trong các nghi p v phát sinh liên quan n chi phí;


V nguyên t c u quy n và phê chu n: Theo s u quy n c a Giám c
Công ty, Phó Giám c Cơng ty, các tr ng, phó phịng c giao quy t nh và
gi i quy t m t s công vi c trong ph m vi nh t nh.


2.2.2. c m ki m sốt n i b chi phí trên các kho n m c


2.2.2.1. c m ki m sốt n i b chi phí ngun v t li u tr c ti p(9)

2.2.2.2. c m ki m soát n i b chi phí nhân cơng tr c ti pThích ng v i c ch khoán hi n t i ki m sốt n i b chi phí nhân công tr c
ti p c th c hi n t i x ng s n xu t và các i thi cơng.


Th nh t, Ki m sốt n i b chi phí nhân cơng tr c ti p t i x ng c th c
hi n khá ch t ch thông qua s ph i h p ng b gi a các phịng ban ch c n ng
trong Cơng ty và nh ng quy nh v ch ng t s d ng ch t ch ;


Th hai, Ki m sốt n i b chi phí nhân công tr c ti p t i i c ti n hành
theo 4 b c v i s tham gia c a các phòng ban ch c n ng trong Cơng ty nh Phịng
T v n Thi t k và Bán hàng, Phịng Tài chính - K toán và i tr ng các i l p
d ng.


2.2.2.3. c m ki m soát n i b chi phí s n xu t chung


i v i m i kho n m c chi phí s n xu t chung khác nhau Công ty l i có
nh ng quy nh qu n lý và ki m soát m t cách c th phù h p v i t ng lo i chi phí.


V ki m sốt n i b chi phí kh u hao TSC : Ki m soát n i b v chi phí
kh u hao TSC g m: Ki m soát n i b v mua m i, nh ng bán, thanh lý TSC ;
Ki m soát n i b v qu n lý, s d ng TSC ; Ki m soát n i b v trích kh u hao
TSC ;


V ki m soát n i b i v i chi phí v n chuy n k t c u thép ch y u c
th c hi n trên các ch ng t : K ho ch s n xu t k t c u thép; L nh s n xu t; K
ho ch v n chuy n; H p ng v n chuy n; Phi u báo v n chuy n; Biên b n giao
nh n hàng hoá và hoá n. Các b ph n tham gia ki m soát n i b v chi phí v n
chuy n k t c u thép g m: Phòng T v n Thi t k và Bán hàng; B ph n Qu n lý
s n xu t; Phòng K ho ch - V t t và Phòng Tài chính - K tốn;
(10)

2.2.2.4. c m ki m soát n i b chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh


nghi p


V ki m soát n i b i v i chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng c a Cơng ty
ch y u là chi phí d th u và chi phí thi t k các h ng m c cơng trình. Ch ng t k
toán s d ng trong ki m soát và h ch tốn chi phí bán hàng g m: K ho ch bán
hàng và ti p th trong tháng; H p ng c ng tác viên; Phi u thanh toán t m ng;
Hoá n…. Các b ph n tham gia ki m sốt n i b v chi phí bán hàng g m: Phòng
T v n Thi t k và Bán hàng và Phịng Tài chính - K toán;


V ki m soát n i b i v i chi phí qu n lý doanh nghi p: Chi phí qu n lý
doanh nghi p g m chi phí ti n l ng nhân viên qu n lý, chi phí kh u hao, chi phí
d ch v mua ngồi và chi phí khác b ng ti n. Tuy nhiên, Lu n v n ch c p n
ki m sốt chi phí ti n l ng nhân viên qu n lý. Ch ng t k toán s d ng trong
ki m soát n i b v ti n l ng nhân viên qu n lý g m: Biên b n giao nh n v t t
kèm theo phi u cân; Biên b n giao nh n hàng hoá… Các b ph n tham gia ki m
soát n i b v chi phí ti n l ng g m Phòng T v n Thi t k và Bán hàng, Phòng
K ho ch - V t t , Phịng Tài chính - K tốn, Phịng Hành chính - T ch c và B
ph n qu n lý s n xu t.


2.2.2.5. c m ki m sốt b ng máy tính trong Cơng ty


c i m ki m sốt b ng máy tính trong Cơng ty g m: Ki m sốt thơng qua
mã i t ng (mã v vi c, mã phí, mã t do, mã ch ng t , nh kho n tài kho n k
toán); S a s li u trên máy vi tính; B o m t và phân quy n trong ch ng trình; B o
v c s d li u. Trình t chung c a ki m soát b ng máy tính trong Cơng ty g m 3
giai o n: Ki m soát nh p li u; Ki m soát quá trình x lý d li u và ki m sốt
thơng tin u ra.2.3. ánh giá chung th c tr ng h th ng ki m sốt n i b v chi phí s n xu t


kinh doanh c a Công ty(11)

báo cáo k toán ph c v cho cơng tác ki m sốt chi phí khá phù h p; Vi c ph i h p
cơng tác nói chung và luân chuy n ch ng t nói riêng gi a các b ph n c qu n
lý khá ch t ch ; Các quy nh c ng nh quy trình ki m sốt chi phí nhân công trong
Công ty ã h n ch t i a vi c ghi kh ng chi phí ti n l ng.


Bên c nh nh ng k t qu t c, h th ng ki m sốt n i b v chi phí
SXKD c a Cơng ty cịn nhi u b t c p. C th : Các báo cáo k toán ch a th hi n
c vai trị phân tích chi phí; Cơng ty ch a xây d ng c các quy nh v qu n
lý, quy trình th c hi n công tác s a ch a TSC và xu t th ng v t t i cơng tr ng;
Th t c ki m sốt n i b i v i chi phí v n chuy n ch a th c s ch t ch ; Vi c
ki m tra tính y c a các ch ng t g c ch a úng theo yêu c u, còn qua loa,
chi u l ; Cơng ty ch a có b ph n ki m toán n i b ; Ph n m m k toán máy v n
ch a t n ki m sốt hồn h o.


Ch ng 3 : Ph ng h ng và gi i pháp hoàn thi n h th ng ki m sốt n i b


v chi phí s n xu t kinh doanh Công ty c ph n K t c u thép C khí


3.1. Tính t t y u hoàn thi n h th ng ki m soát n i b v chi phí t i Cơng ty


3.1.1. Xu h ng phát tri n c a Ngành và Công ty c ph n K t c u thép C khí


trong i u ki n h i nh p(12)

ph c nh ng t n t i ngày càng hồn thi n cơng tác kinh doanh, nâng cao hi u
qu SXKD.3.1.2. Nh ng v n t ra t nh ng b t c p trong h th ng ki m soát n i b v


chi phí s n xu t kinh doanh


Cơng tác qu n lý chi phí nguyên v t li u ch a tri t ã gây ra m t s t n
th t cho Cơng ty. Ví d : Quý I n m 2007 giá tr t n th t c tính là 33.140.727
VN . Các th t c mua s m v t t khơng ki m sốt ch t ch d n n vi c mua v t
t c tr ng cho t ng cơng trình b sai và ph i ch s d ng cho cơng trình khác,
gây ng v n c a Công ty. M t khác s ph i h p gi a Phòng K ho ch - V t t
và B ph n Qu n lý s n xu t còn nhi u khi không ch t ch d n n nh p m t s
hàng kém ph m ch t khơng s d ng c. Chi phí v n chuy n k t c u thép ơi khi
cịn b b sót d n n vi c h ch tốn thi u chi phí và giá thành s n ph m t ng cơng
trình. Cơng tác ki m sốt các chi phí khác b ng ti n ch a ng b và có ph n s
sài.


3.2. Các gi i pháp hoàn thi n h th ng ki m sốt n i b chi phí s n xu t kinh


doanh t i Cơng ty


3.2.1. Hồn thi n mơi tr ng ki m sốt


3.2.1.1.C i ti n công tác l p k ho ch, d toán


Xây d ng nh m c v t t cho t ng h ng m c cơng trình sao cho sát v i th c
t ; Xây d ng thêm nh m c chi phí s n xu t chung, nh m c chi phí bán hàng và
chi phí qu n lý doanh nghi p cho t ng công trình; u c u Phịng T v n Thi t k
và Bán hàng l p d toán giá c cho t ng h p ng và t ng h ng m c cơng trình c n
phù h p v i th c t .3.2.1.2.Thành l p b ph n ki m toán n i b(13)

soát hàng ngày d i X ng t i H i D ng và m t ng i ch u trách nhi m ki m tra
- ki m soát t i V n phịng Hà N i.


3.2.2. Hồn thi n h th ng k tốn


3.2.2.1. Hồn thi n h th ng ch ng t và luân chuy n ch ng t


M t s lo i ch ng t k toán c a Công ty ch c n b sung m t vài y u t c
b n và b sung thêm vai trị ki m sốt c a các b ph n liên quan nh m m b o
cơng tác ki m sốt c th c hi n ch t ch và có hi u qu h n. Ví d : Phi u nh p
kho b sung thêm y u t “H p ng S ”, “S hoá n mua hàng”, “Mã v vi c”.


3.2.2.2. Hoàn thi n h th ng s sách t p h p chi phí s n xu t kinh doanh


H th ng s k tốn chi phí c a Công ty thi t k khá phù h p ã giúp cho
vi c ki m tra - ki m sốt chi phí thu n l i và hi u qu . Tuy nhiên v n còn m t s s
k toán ph i thi t k l i cho phù h p h n: Th kho và S k toán Chi ti t Tài kho n
3359 VC - Chi phí v n chuy n t m tính.


3.2.2.3. Hồn thi n h th ng báo cáo chi phí s n xu t kinh doanh


C n b sung thêm báo cáo tình hình bi n ng doanh thu trên m t ng chi
phí; Báo cáo sơ li u phân tích i m hồ v n kinh doanh k t c u thép và báo cáo tình
hình bi n ng các kho n m c (y u t ) chi phí.


3.2.3. Hồn thi n ki m soát n i b trên t ng kho n m c chi phí


3.2.3.1.Hồn thi n ki m sốt n i b chi phí ngun v t li uki m sốt chi phí ngun v t li u t t h n n a, Công ty c n: M t là, Nâng
cao hi u qu công tác qu n lý, mua s m và s d ng v t t ; Hai là, y m nh ki m
soát v t t xu t i cho các i thi công, các công tr ng.


3.2.3.2. Hồn thi n h th ng ki m sốt n i b chi phí ti n l ng(14)

3.2.3.3. Hoàn thi n h th ng ki m sốt n i b chi phí d ch v mua ngồi và chi phí


khác b ng ti n


Hồn thi n ki m sốt n i b v chi phí d ch v mua ngồi (chi phí v n chuy n):
Ban Giám c c n a ra nh ng quy nh v th i gian l p, luân chuy n ch ng t và
nh ng quy nh v i nh ng kho n chi phí v n chuy n phát sinh ngồi k ho ch v n
chuy n;


Hoàn thi n ki m sốt n i b v chi phí khác b ng ti n: C n có nh ng quy nh
ch t ch v hoá n ch ng t , v th i gian hoàn ch ng t cơng tác phí.


3.2.3.4. Hồn thi n thi n h th ng ki m soát n i b kh u hao tài s n c nh


ki m soát t t h n v chi phí kh u hao TSC Cơng ty ph i xây d ng Quy


nh v b o qu n, s d ng và trích kh u hao TSC . M i b ph n trong Công ty


ph i tôn tr ng và th c hi n nghiêm túc Quy nh này.


3.2.3.5. Hoàn thi n các th t c ki m sốt trên máy tính


phát huy y u th c a ki m soát chi phí trên máy, Cơng ty c n chú ý


hồn thi n ki m soát qua h th ng này theo nh ng h ng chính sau: Hồn thi n
nh p li u trên máy tính; Ki m sốt do nh p li u sai; Ki m soát quy n ti p c n tài
li u c a Công ty; B o v c s d li u, tài li u Công ty và b o v h th ng máy
tính.


K T LU N


Qua th c t tìm hi u h th ng ki m sốt n i b v chi phí SXKD t i Công ty
c ph n K t c u thép C khí k t h p v i vi c nghiên c u lý lu n v h th ng ki m
soát n i b v chi phí SXKD trong doanh nghi p s n xu t k t c u thép, Lu n v n


“Hoàn thi n h th ng ki m sốt n i b v chi phí SXKD Công ty c ph n K t


c u thép C khí” ã gi i quy t c m t s v n sau:(15)

Th hai, Tóm l c c th c tr ng h th ng ki m soát n i b v chi phí
SXKD c a Cơng ty và a ra c nh ng ánh giá i v i h th ng ki m soát n i
b v chi phí SXKD t i Cơng ty c ph n K t c u thép C khí;


Th ba, Trên c s th c t và lý lu n, Lu n v n ã a ra c nh ng
ph ng h ng và gi i pháp hoàn thi n h th ng ki m soát n i b v chi phí SXKD
t i Cơng ty áp ng c nh ng yêu c u trong tình hình m i hi n nay;


Cu i cùng, K t qu nghiên c u c a Lu n v n này có th th c hi n c t i
Công ty c ph n K t c u thép C khí nh m hoàn thi n h n n a h th ng ki m soát
n i b v chi phí SXKD Cơng ty, nâng cao hi u qu ho t ng SXKD, gi m chi
phí và h giá thành s n ph m.


Tóm l i, Lu n v n ã xây d ng c m t b c tranh khá hoàn ch nh v h
th ng ki m soát n i b v chi phí SXKD t i Công ty c ph n K t c u thép C khí.


Trên c s ó, góp ph n giúp cho các nhà qu n lý có thêm cơng c cho cơng tác
qu n lý, c bi t là công tác qu n tr tài chính nh m a ra nh ng quy t nh úng

×