Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Đề kiểm tra học kì 2 vật lí 8 Phan Bội Châu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (510.25 KB, 10 trang )

(1)

Phòng GD&ĐT Đại Lộc


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II


Môn : VẬT LÝ Lớp : 8
Người ra đề : Hồ Tấn Phương


Đơn vị : THCS Phan Bội Châu


A.MA TRẬN ĐỀ


Chủ đề kiến
thức


Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG


Số câu
Đ


KQ TL KQ TL KQ TL


- Cơ năng
- Cấu rạo chất


Câu C1 2a 3


Đ 0,5 1 2- Đối lưu
- Truyền nhiệt


Câu C3 C4


Đ 0,5 0,5


- Nhiệt năng
- Nhiệt lượng
-Phương trình
cân bằng nhiệt


Câu C2 C5,C6


Đ 0,5 0,5; 0,5 5,5


TỔNG Câu Đ 18 10


B.Đề:


Câu 1: Quả bóng đang bay có mang dạng năng lượng nào?


A. Chỉ có thế năng B. Chỉ có động năng


C. Chỉ có nhiệt năng D. Cả 3 dạng năng lượng trên


Câu 2: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng
nào sau đây của vật không tăng ?


A. Nhiệt độ B. Khối lượng C. Nhiệt năng D. Thể tích


Câu 3. Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?


A. Chỉ ở chất khí. B. Chỉ ở chất lỏng


C. Ở chất khí và chất lỏng. D.Chỉ ở chất rắn.
Câu 4. Vật A truyền nhiệt cho vật B khi:


A. Nhiệt độ vật A cao hơn vật B
B. Nhiệt độ vật B cao hơn vật A


C. Nhiệt năng vật A cao hơn nhiệt năng vật B
D. Nhiệt năng vật B cao hơn nhiệt năng vật A


Câu 5 Khi các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì :(2)

Câu 6 . Thả vào chậu nước có nhiệt độ t1 một thỏi nhơm được đun nóng đến nhiệt độ t2 , t2
> t1 Sau khi cân bằng nhiệt , cả hai có nhiệt độ t . Ta có:


A. t2 > t1> t B. t2 > t> t1 C. t > t1> t2 D. t > t2> t1
II. Tự luận: ( 7điểm )


Bài 1:Phát biểu các nguyên lí truyền nhiệt ?


Bài 2: Tại sao khi rót nước sơi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng ?Muốn
cốc khỏi bị vỡ khi rót nước sơi ta phải làm như thế nào ?


Bài 3 :(2điểm) Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 500C
biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/Kg.K


Bài 4. ( 3 điểm): Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5 kg vào nước nóng . Miếng


đồng nguội từ 800C xuống còn 200C . Biết nhiệt độ ban đầu của nước là 150C , nhiệt dung
riêng của đồng là 380J/Kg.K của nước là 4200J/Kg.K . Tính khối lượng của nước.


C.PHẦN ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I.Trắc nghiệm: ( 3điểm ) Mỗi câu đúng 0,5 điểm


1 2 3 4 5 6


D B C A D B
II. Tự luận: ( 7 đ)


Bài 1: Nêu đầy đủ 3 nội dung (1 điểm)
Bài 2: Giải thích đúng ( 1 điểm)


Bài 3. ( 2điểm )


Nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ lên từ 200C đến 500C là:
Q = m. c.Δ t = mc (t2 - t1) (1,0đ)


Q = 5308 (50- 20)


= 57 000(J) ( 1,0 đ)
Bài 4.(3.đ)


Nhiệt lượng của miếng đồng tỏa ra để hạ nhiệt độ từ 800c xuống 200C
Ta có : Q1= m1c1( t1- t)= 0,5 .380.( 80-20)=11400(J) (1,0)
Q2= m2c2( t-t2)


= m2 4200 ( 20-15)
= 21000m2 (1,0đ)
Theo phương trình cân bằng nhiệt
Ta có: Q1=Q2


, <=> 11400 = 21000m2


=> m2 = 11400/21000= 0,54 (Kg) (1đ)(3)

Phòng GD&ĐT Đại Lộc


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMơn :

Vật lí

Lớp : 8

Người ra đề : Nguyễn Duy Cường


Đơn vị : THCS Kim Đồng_ _ _ _ _ _ _ _ _


MA TRẬN ĐỀ


Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

TỔNGSố câu ĐKQ TL KQ TL KQ TL


Chủ đề 1: Cơ năng Câu C1 1


Đ 0,5 0,5


Chủ đề 2: Nguyễn tử -
Cấu tạo chất


Câu C2, C4 C6 3


Đ 1,0 0,5 1,5


Chủ đề 3: Nhiệt lượng Câu C5, C7,
C10,
C11,
C12,
C14


C3, C8,
C9


C13 B1,


B2,
B3


12


Đ 3,0 1,5 0,5 3,0 8,0Số câu 9 4 4


TỔNG

Đ

4,5

2,0

3,5

10ĐỀPhần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 7,0 điểm )


Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm ):


Câu 1 : Điều nào sau đây là đúng khi nói về cơ năng ?


A Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.


B Cơ năng phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.
C Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng.


D Các phát biểu A,B và C đều đúng.


Câu 2 : Khi các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì :
A Khối lượng của vật tăng


B Trọng lượng của vật tăng


C Cả khối lượng và trọng lượng của vật đều tăng
D Nhiệt độ vật tăng


Câu 3 : Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt
A Sự truyền nhiệt từ Mặt trời tới Trái đấtB Sự truyền nhiệt từ bếp lò tới người đứng gần bếp lò


C Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu khơng bị nung nóng của một
thanh đồng(4)

Câu 4 : Phát biểu nào sau đây khi nói về cấu tạo chất là đúng:


A Các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt rất nhỏ gọi là phân tử-nguyên tử.
B Các phân tử-nguyên tử luôn chuyển động không ngừng.


C Giữa các phân tử-ngun tử ln có khoảng cách
D Các phát biểu A,B,C, đều đúng


Câu 5 : Câu nào sau đây nói về nhiệt năng là khơng đúng:
A Nhiệt năng là một dạng năng lượng


B Nhiệt năng là tổng động năng và thế năng của vật.
C Nhiệt năng là năng lượng do chuyển động nhiệt mà có.


D Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.


Câu 6 : Đổ 200ml nước vào 100ml rượu thì thể tích của hổn hợp là:


A 300ml


B 100ml


C Lớn hơn 300ml
D Nhỏ hơn 300mlCâu 7 : Cơng thức tính nhiệt lượng thu vào hay toả ra trong quá trình truyền nhiệt là
A


Q =


)
(t2 t1
c


mB


Q = mc


1
2


t
t
C Q = mc(t2 – t1)
D Q = mc(t2 + t1)


Câu 8 : Vật A truyền nhiệt cho vật B khi:
A Nhiệt độ vật A cao hơn vật B


B Nhiệt độ vật B cao hơn vật A


C Nhiệt năng vật A cao hơn nhiệt năng vật
D Nhiệt năng vật B cao hơn nhiệt năng vật A


Câu 9 : Thả ba miếng kim loại đồng, nhơm, chì có cùng khối lượng và cùng được nung nóng
đến 1000C vào cốc nước lạnh. Nhiệt lượng truyền cho nước của:


A Miếng chì lớn nhất
B Miếng nhôm lớn nhất
C Miếng đồng lớn nhất
D Ba miếng đều bằng nhau


Câu10: Đơn vị của nhiệt lượng là:


A J


B J/ Kg
C J/ Kg.K
D J/s


Câu11: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu cho biết
A Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy nhiên liệu
B Nhiệt lượng cung cấp cho vật để đốt cháy vật(5)

D Nhiệt năng của của vật có được khi bị đốt cháy


Câu12: Trong các động cơ sau đây, động cơ nào không phải là động cơ nhiệt
A Động cơ máy bayB Động cơ xe máy
C Động cơ tàu thuỷ


D Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thuỷ điện


Câu13: Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng 840KJ. Hỏi nước nóng lên bao
nhiêu độ?


A Tăng thêm 200C
B Tăng thêm 250C
C Tăng thêm 300
D Tăng thêm 350C


Câu14: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu có đơn vị là:
A Jun, kí hiệu là J


B Jun trên kilơgam kelvin, kí hiệu là J/kg. K.
C Jun kilơgam, kí hiệu là J. kg


D Jun trên kilơgam, kí hiệu là J/kg


Phần 2 : TỰ LUẬN ( 3,0 điểm )


Bài 1 :
(1,0 điểm)


Tại sao khi pha nước mát thì người ta hị đường xong rồi mới bỏ đá vào chứ không
làm ngược lại?


Bài 2 :


(1,0 điểm)


Đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu hoả toả ra nhiệt lượng gấp bao nhiêu lần khi đốt cháy
1kg củi khô ? Cho năng suất toả nhiệt của dầu hoả và củi khô lần lượt là 44.106J/kg
và 10.106J/kg


Bài 3 :
(1,0 điểm)


Dùng bếp dầu để đun sơi 1,5 lít nước từ 250c
a/ Tính nhiệt lượng có ích của bếp khi đun nước.


b/ Tính lượng dầu cần thiết để đun nước. biết hiệu suất của bếp là 50%(6)

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM


Phần 1 : ( 7,0 điểm )


Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Ph.án đúng D D C D D D D A C A C D A D


Phần 2 : ( 3,0 điểm )


Bài/câu Đáp án Điểm


Bài 1 : Vì làm như thế đường mới tan được ( khuếch tán ) do đá có nhiệt
độ thấp mà tốc độ khuếch tán lại phụ thuộc vào nhiệt độ


0,75Bài 2 :


Đốt cháy 1 kg dầu hỏa thì nhiệt lượng tỏa ra là Q1 = 44.10
6


J 0,25


Đốt cháy 1 kg củi khơ thì nhiệt lượng tỏa ra là Q2 = 10.106 J 0,25


Q1/Q2 = 44.106 / 10.06 = 4,4


Nhiệt lượng do dầu hỏa tỏa ra gấp 4,4 lần nhiệt lượng do dầu hỏa
tỏa ra


0,5


Bài 3: a. Tính được Qn = mn.cn.(t2 – t1) = 1,5.4200.(100 – 25) = 472500 J


Qi = Qn = 472500 J


0,5


b. Tính được Qd = 100.Qi/50 = 100.472500/50 = 945000 J


Qd = .md , suy ra md = Qd/ = 945000/44.106 = 0,02 kg


0,5
0,25Lưu ý: - Các cách tính khác nếu đúng vẫn được điểm tối đa.(7)

Phòng GD&ĐT Đại Lộc


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMôn :

vật lý

Lớp : 8

Người ra đề : Phan Thị Hạnh


Đơn vị : THCS _LÊ LỢI _ _ _ _ _ _ _ _


A. MA TRẬN ĐỀ


Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

TỔNGSố câu Đ


KQ TL KQ TL KQ TL


1. Nguyên tử ,
phân tử
chuyển động
hay đứng
yên


Câu-Bài C1, C2 C3 C4, C5 3Điểm 1 0,5 1 2,5


2. nhiệt năng Câu-Bài C6


Điểm 0,5 0,5


3. đối lưu, bức xạ
nhiệt , dẫn nhiệt


Câu-Bài C8 1


Điểm 0,5 0,5


Câu-Bài C6 1


Điểm 0,5 0,5


Câu-Bài C7, C11 4


Điểm 0,5 0,5 1


Câu-Bài C10 2


Điểm 0,5 1 0,5


Câu-Bài C9 C12 1


Điểm 0,5 0,5 1


4. nhiệt lượng .


phương trình cân
bằng nhiệt


Câu-Bài B1,


B2


2


Điểm 4 4


Câu-Bài
Điểm
Câu-Bài


Điểm
Số


Câu-Bài 5 5 3 13(8)

B. NỘI DUNG ĐỀ


Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (
7 điểm )


Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )


Câu 1
:Đổ 100cm3 rượu vào 100cm3 nước, thể tích hỗn hợp
rượu và nước có thể nhận giá trị nào sau đây ?


A 100cm3


B 200cm3


C Lớn hơn 200cm3
D nhỏ hơn 200cm3


Câu 2
:


Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy
lên, đường tan và nước có vị ngọt . Câu giải thích
nào sau đây là đúng?


A Vì khi khuấy nhiều nước và đường cùng nóng lên.


B Vì khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào khoảng cách giữa
các phân tử nước


C Vì khi bỏ đường vào và khuấy lên thể tích nước trong cốc tăng.
D Một cách giải thích khác.


Câu 3
:


Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật
chậm đi thì đại lượng nào sau đây thay đổi?A Nhiệt độ của vật


B Khối lượng của vật


C Thể tích của vật


D Các đại lượng trên đều thay đổi


Câu 4
:


Trong thí nghiệm của Brao tại sao các hạt phấn hoa
chuyển động ?


Ghi chú :


Câu-Bài C3,C4 = Câu 3,4 ở phần trắc nghiệm khách quan (KQ)


Điểm 1 = trọng số điểm của cả 2 câu 3 và 4


Câu-Bài B5 = Bài 5 ở phần Tự luận ( TL )


Điểm 2 = trọng số điểm bài 5 (tự luận)(9)

A Do hạt phấn hoa tự chuyển động


B Do các phân tử nước chuyển động hỗn độn không ngừngvà va


chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phíaC Do hạt phấn hoa có khoảng cách


D Do một nguyên nhân khác


Câu 5
:


Trong điều kiện nào thì hiện tượng khuyếch tán giữa hai
chất lỏng có thể xảy ra nhanh hơn?


A Khi nhiệt độ tăng


B Khi nhiệt độ giảm


C Khi thể tích của các chất lỏng lớn


D Khi trọng lượng riêng của các chất lỏng lớn


Câu 6
:


Trong các đơn vị sau đây đơn vị nào không phải là
đơn vị của nhiệt năng?


A Mét trên giây (m /s)


B Niu tơn (N)


C Oát (W)D Các đơn vị trên đều không phải là đơn vị của nhiệt năng


Câu 7
:


Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng
lượng nào mà em đã học ?


A Động năng


B Thế năng


C Nhiệt năng


D Động năng,thế năng và nhiệt năng
Câu 8


:


Khi để bầu nhiệt kế vào luồng khí phun mạnh ra từ
một quả bong thì mực thuỷ ngân trong nhiệt kế sẽ
thay đổi thế nào ?


A Dâng lên


B Không thay đổi


C Tụt xuốngD Lúc đầu dâng lên sau đó sẽ tụt xuống


Câu 9 Tại sao lưỡi cưa bị nóng lên khi cưa lâu? Nguyên nhân


nào dẫn đến sự tăng nhiệt độ của lưỡi cưa ?


A Vì có sự truyền nhiệt
B Vì có sự thực hiện cơng
C Vì có ma sát


D Một cách giải thích khác
Câu


10(10)

A Đồng, nước , thuỷ ngân, khơng khí
B Đồng ,thuỷ ngân , nước , khơng khí
C Thuỷngân, đồng ,nước, khơng khí


D Khơng khí, nước, thuỷ ngân, đồng
Câu


11


Tại sao về mùa đông , mặc áo ấm thì ta ít bị lạnh hơn?


A Vì tác dụng của áo ấm trong mùa lạnh là giữ nhiệt cho


cơ thểB Vì tác dụng của áo ấm là truyền nhiệt cho cơ thể
C Vì tác dụng của áo ấm là ngăn cản sự đối lưu
D Vì một lý do khác


Câu
12


Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào ?


A Chỉ ở chất lỏng
B Chỉ ở chất khí


C Chỉ ở chất lỏng và chất khí


D Ở các chất lỏng chất khí và chất rắn
Câu


13


A
B
C
D
Câu


14


A
B
C


D


Phần 2 : TỰ LUẬN (


3 điểm )


Bài 1 : 2điểm


Một ấm đun nước bằng nhơm có khối lượng 0,5kg chứa 2lít nước ở 250c . Muốn đun
sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng là bao nhiêu?
Bài 2 : 2điểm

×