Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý dự án tại tổ chức Constella Futures

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (98.49 KB, 4 trang )

(1)

MỤC LỤCMỤC LỤC


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
TÓM TẮT LUẬN VĂN


LỜI MỞ ĐẦU ... Error! Bookmark not defined.


1. Tính cấp thiết của Đề tài ... Error! Bookmark not defined.
2. Mục đích nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.
4. Phương pháp nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.
5. Kết cấu của đề tài ... Error! Bookmark not defined.


CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUỒN VỐN
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) .... Error! Bookmark not defined.


1.1. Lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ ... Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Định nghĩa về kiểm soát nội bộ ... Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ ... Error! Bookmark not defined.
1.1.3. Các bộ phận cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộError! Bookmark not


defined.


1.1.3.1. Mơi trường kiểm sốt ... Error! Bookmark not defined.
1.1.3.2. Hệ thống thông tin ... Error! Bookmark not defined.
1.1.3.3. Các thủ tục kiểm soát ... Error! Bookmark not defined.
1.1.3.4. Kiểm toán nội bộ ... Error! Bookmark not defined.


1.1.4. Các nguyên tắc chủ yếu của hệ thống kiểm soát nội bộError! Bookmark not


defined.


1.1.5. Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộError! Bookmark
not defined.


1.2. Quản lý dự án ... Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm dự án ... Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Khái niệm, tiến trình và chức năng quản lý dự ánError! Bookmark not
defined.


1.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý dự án tại các tổ chức quản lý dự án sử
dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Error! Bookmark not defined.


1.3.1. Khái quát về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ... Error!


Bookmark not defined.


1.3.2. Quản lý dự án tại các tổ chức quản lý thực hiện dự án ODA ... Error!


Bookmark not defined.(2)

ii


1.3.3.2. Các nhân tố chủ quan ... Error! Bookmark not defined.
1.3.4. Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý dự án tại các
tổ chức quản lý dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)Error! Bookmark not


defined.CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG
QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI TỔ CHỨC CONSTELLA FUTURESError! Bookmark


not defined.(3)

3


2.1.1. Khái quát về tổ chức Constella Futures ... Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Mục tiêu quản lý Dự án ... Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Đặc điểm quản lý dự án tại văn phòng Việt NamError! Bookmark not defined.
2.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý Dự án tại tổ chức Constella FuturesError!


Bookmark not defined.


2.2.1. Mơi trường kiểm sốt ... Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Hệ thống thông tin ... Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Thủ tục kiểm soát ... Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Kiểm toán nội bộ ... Error! Bookmark not defined.
2.3. Kiểm soát trên các hoạt động chủ yếu ... Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Ký kết hợp đồng (phi kỹ thuật) ... Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Thu mua và quản lý tài sản... Error! Bookmark not defined.
2.3.3. Hoạt động thuê văn phòng ... Error! Bookmark not defined.
2.3.4. Tổ chức hội thảo ... Error! Bookmark not defined.
2.3.5. Ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ ... Error! Bookmark not defined.
2.3.6. Tuyển nhân viên ... Error! Bookmark not defined.
2.3.7. Tuyển tư vấn ... Error! Bookmark not defined.
2.3.8. Kiểm soát việc đi lại khi đi công tác ... Error! Bookmark not defined.
2.4. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý Dự án tại Tổ chức Constella
Futures ... Error! Bookmark not defined.


2.4.1. Về mơi trường kiểm sốt ... Error! Bookmark not defined.
2.4.2. Về hệ thống thông tin ... Error! Bookmark not defined.
2.4.3. Việc tuân thủ các thủ tục kiểm soát nội bộ .... Error! Bookmark not defined.


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ
THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI TỔ CHỨC
CONSTELLA FUTURES ... Error! Bookmark not defined.


3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý Dự án tại Tổ
chức Constella Futures ... Error! Bookmark not defined.
3.2. Phương hướng hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ trong quản lý Dự án tại Tổ chức
Constella Futures ... Error! Bookmark not defined.
3.3. Các giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ trong quản lý Dự án tại Tổ chức
Constella Futures ... Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Hồn thiện mơi trường kiểm sốt ... Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Hoàn thiện hệ thống thơng tin - kế tốn ... Error! Bookmark not defined.
3.3.3. Hồn thiện các thủ tục kiểm sốt ... Error! Bookmark not defined.
3.4. Kiến nghị thực hiện giải pháp: ... Error! Bookmark not defined.
3.4.1. Kiến nghị với ban quản lý Dự án HPI, tổ chức Constella FuturesError! Bookmark


not defined.


3.4.2. Kiến nghị với cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) ... Error!


Bookmark not defined.(4)

4


×