Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II QUẬN 9 Năm học 2014 – 2015 Môn VẬT LÝ – Lớp 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (134.45 KB, 3 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
QUẬN 9 Năm học: 2014 – 2015


Môn: VẬT LÝ – Lớp 8 – Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2 điểm)


a. Trong trường hợp nào lực tác dụng lên vật thực hiện công ?


b. Viết cơng thức tính cơng? Nêu tên gọi, đơn vị các đại lượng trong công thức ?


Câu 2: (2 điểm)
a. Nhiệt năng là gì?


b. Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật? Mỗi cách làm thay đổi nhiệt
năng của vật hãy cho một ví dụ minh họa ?


Câu 3: (2 điểm)


a. Nêu kết luận về sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng?


b. Thả một vật nặng rơi xuống đất. Khi vật đang rơi xuống có sự chuyển hóa giữa các
dạng cơ năng nào? Ở vị trí nào vật có thế năng và động năng nhỏ nhất ?


Câu 4: (2 điểm) Dưới tác dụng của lực 5000N, một chiếc xe chuyển động đều với tốc
độ 4m/s trong 15 min.


a. Tính cơng của chiếc xe đã thực hiện ?
b. Tính công suất của xe ?Câu 5: (2 điểm)


a. Nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/(kg.K) có ý nghĩa như thế nào ?


b. Với một nhiệt lượng 840kJ có thể đun 4 kg nước ở 35oC nóng lên đến nhiệt độ bao


nhiêu? Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K)(2)

HƯỚNG DẪN CHẤM KTHK2 – MÔN VẬT LÝ 8


Câu Nội dung trả lời Điểm


1 a. Khi lực tác dụng lên một vật và làm cho vật chuyển động theo
phương khơng vng góc với phương của lực.


b. A = F.s


Nêu đúng ý nghĩa đơn vị từng đại lượng


1


0,5
0,5


2 a. Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
b. Thực hiện cơng và truyền nhiệt.


Ví dụ


1


2x0,25
2x0,25


3 a. Khi một vật chuyển động, thế năng có thể chuyển hóa thành động
năng và ngược lại, động năng có thể chuyển hóa thành thế năng.
b. Thế năng -> động năng


c. Thấp nhất, cao nhất.


1


0,5
2x0,25


4 a. A = F.s = 5000.900 = 4500000 J


b.

P

= F.v = 5000.4 = 20000 N


1
1


5 a. Nhiệt lượng cần cung cấp 1 kg đồng tăng thêm 10C là 380J
t2 = t1 + Qthu/mc = 35 + 840000/(4.4200) = 850c(3)×