Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (107.35 KB, 4 trang )

(1)

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của Đề tài


Hệ thống ngân hàng thương mại là “huyết mạch” của nền kinh tế. Với hai
hoạt động chính là huy động vốn và cho vay, ngân hàng đóng vai trò là cầu nối
giữa người cho vay và người đi vay, tạo cơ sở đảm bảo sự cân bằng và phát triển
bền vững đối với nền kinh tế. Hoạt động tín dụng khơng chỉ tạo nguồn thu chủ yếu
cho các ngân hàng thương mại mà cịn là địn bẩy kinh tế kích thích các ngành kinh
tế khác phát triển và có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của kinh tế đất nước.


Trong thời gian qua, thị trường tài chính tiền tệ trong nước và quốc tế có sự
biến động mạnh mẽ. Hoạt động tín dụng khơng tốt tại các ngân hàng lớn của Mỹ là
nguyên nhân chính dẫn tới khủng hoảng tài chính, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới
nền kinh tế thế giới. Trong khi đó, tình hình cạnh tranh trên thị trường dịch vụ
ngân hàng diễn ra ngày càng quyết liệt hơn với nhiều sản phẩm, dịch vụ mới được
nghiên cứu, triển khai và cung cấp tới khách hàng. Tuy nhiên, từ ảnh hưởng của
khủng hoảng tài chính tại Mỹ, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, kể cả Việt Nam
đều “thận trọng” hơn đối với hoạt động tín dụng. Các ngân hàng đưa ra những quy
định khắt khe hơn đối với người đi vay, các cơng cụ quản lý tín dụng cũng được
yêu cầu cao hơn nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng của ngân hàng mình.(2)

“Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ trong kiểm sốt rủi ro tín dụng tại Ngân
hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” làm Luận văn tốt nghiệp của mình.


2. Mục đích nghiên cứu:


Luận văn nghiên cứu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm sốt
rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, qua đó đưa ra một số
giải pháp để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm soát rủi ro tín dụng
tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:


Đối tượng nghiên cứu là hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm sốt rủi ro tín
dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.


Phạm vi nghiên cứu được xác định tại Hội sở chính Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam. Các thủ tục kiểm soát được khảo sát thực tế tại một số chi
nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.


4. Phương pháp nghiên cứu


Trên cơ sở phương pháp luận của phép biện chứng duy vật, Luận văn sử
dụng kết hợp các phương pháp phân tích, khảo sát, điều tra thực tế và tổng hợp để
làm rõ thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm sốt rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp hồn thiện hệ
thống này.


5. Đóng góp của Luận văn(3)

Nam, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động tín dụng của ngân
hàng.


6. Kết cấu của Luận văn


Tên đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm soát rủi ro
tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”


Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Luận văn gồm ba chương:


Chương 1: Lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm soát rủi


ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại.


Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm sốt rủi ro tín
dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.(4)×