Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Vigalacera Hà nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (265.49 KB, 10 trang )

(1)

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ


TÓM TẮT LUẬN VĂN ... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined.


1.1 Tính cấp thiết của đề tài ... Error! Bookmark not defined.
1.2 Tổng quan các nghiên cứu về kiểm soát nội bộError! Bookmark not defined.
1.3 Mục tiêu nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.
1.4 Câu hỏi nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.
1.5 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.


1.5.2 Phạm vi nghiên cứu... Error! Bookmark not defined.


1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.
1.7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứuError! Bookmark not
defined.


1.7.1 Đóng góp trên phương diện lý luận ... Error! Bookmark not defined.


1.7.2 Đóng góp trên phương diện thực tiễn ... Error! Bookmark not defined.


1.8 Giới hạn của luận văn ... Error! Bookmark not defined.
1.9 Kết cấu luận văn ... Error! Bookmark not defined.


CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG
DOANH NGHIỆP ... Error! Bookmark not defined.


2.1 Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ ... Error! Bookmark not defined.
2.2 Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộError! Bookmark not defined.(2)

2.2.2 Quy trình đánh giá rủi ro ... Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Hệ thống thông tin và truyền thông ... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI... Error! Bookmark not defined.


3.1 Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm chính của Cơng ty Cổ phần
Viglacera Hà Nội ... Error! Bookmark not defined.


3.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Hà
Nội Error! Bookmark not defined.


3.1.2 Đặc điểm chung của ngành sản xuất vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tổ chức và
hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệpError! Bookmark not


defined.


3.1.3 Đặc điểm chính của Cơng ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ảnh hưởng đến kiểm
soát nội bộ... Error! Bookmark not defined.


3.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà
Nội Error! Bookmark not defined.


3.2.1 Thực trạng mơi trường kiểm sốt tại Cơng ty Cổ phần Viglacera Hà NộiError!Bookmark not defined.


3.2.2 Thực trạng hệ thống thông tin và truyền thông tại Công ty Cổ phần Viglacera
Hà Nội... Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Thực trạng thủ tục đánh giá rủi ro ... Error! Bookmark not defined.
3.2.4 Thực trạng thủ tục kiểm soát đối với một số quy trình chính trong Cơng ty Cổ
phần Viglacera Hà Nội ... Error! Bookmark not defined.
3.2.5 Thực trạng hoạt động giám sát ... Error! Bookmark not defined.
Kết luận chƣơng 3 ... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI ... Error! Bookmark not defined.


4.1 Đánh giá hệ thống kiểm sốt nội bộ tại Cơng ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
Error! Bookmark not defined.(3)

3.3.2 Hạn chế ... Error! Bookmark not defined.
4.2 Định hƣớng phát triển và phƣơng hƣớng hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ
tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ... Error! Bookmark not defined.


4.2.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ... Error!


Bookmark not defined.


4.2.2 Phương hướng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần
Viglacera Hà Nội ... Error! Bookmark not defined.
4.3 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ tại Cơng ty Cổ phần
Viglacera Hà Nội ... Error! Bookmark not defined.


4.3.1 Giải pháp hồn thiện mơi trường kiểm sốtError! Bookmark not defined.
4.3.2 Giải pháp hồn thiện hệ thống thông tin và truyền thôngError! Bookmark notdefined.


4.3.3 Giải pháp hồn thiện quy trình đánh giá rủi roError! Bookmark not defined.
4.3.4 Giải pháp hoàn thiện thủ tục kiểm soát .... Error! Bookmark not defined.
4.3.5 Giải pháp hoàn thiện hoạt động giám sát . Error! Bookmark not defined.
4.4 Kiến nghị thực hiện các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại
Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội... Error! Bookmark not defined.
Kết luận chƣơng 4 ... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ... Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


PHỤ LỤC


TÓM TẮT LUẬN VĂNCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU


Ngành sản xuất vật liệu xây dựng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của
một đất nước. Đặc trưng của ngành sản xuất vật liệu xây dựng là một ngành kinh tế thâm
dụng vốn, các tài sản của nó là những tài sản có đầu tư vốn và chi phí cố định của ngành
khá cao. Đặc tính của ngành là nhạy cảm với chu kỳ kinh doanh của nền kinh tế vĩ mô.(4)

khó khăn đó, Cơng ty đã phải đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện tình hình hoạt động


của Công ty do nhu cầu thị trường sụt giảm nghiêm trọng, kéo theo giá bán các sản phẩm
của Công ty cũng sụt giảm theo. Trong giai đoạn này, việc cắt giảm chi phí đã được Ban
lãnh đạo Công ty cực kỳ chú trọng, đặc biệt là giảm giá thành sản phẩm để có thể cạnh
tranh với các sản phẩm khác trên thị trường. Ngoài ra, việc đẩy mạnh tiêu thụ tại các
kênh phân phối nhỏ lẻ thông qua các chương trình khuyến mại, chiết khấu cũng được


Công ty đẩy mạnh để giảm lượng hàng lưu kho nhằm giảm chi phí lưu kho và giảm lượng
vốn tồn đọng của các lô hàng này.


Đứng trước u cầu đó, Ban lãnh đạo Cơng ty vẫn không ngừng quan tâm đến việc
cải tiến công nghệ cũng như cắt giảm chi phí khơng cần thiết để có thể tăng thêm khả
năng cạnh tranh về giá cũng như về chất lượng đối với các sản phẩm nhập khẩu. Tuy
nhiên, hiện tại hệ thống kiểm soát nội bộ của Cơng ty vẫn chỉ mang tính hình thức chứ
chưa thực sự phát huy hết tác dụng của nó thơng qua các báo cáo, các dự báo nhằm hỗ trợ
tốt hơn cho Ban lãnh đạo khi đưa ra các quyết định.


Xuất phát từ những lý do trên, nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống kiểm
soát nội bộ đối với hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, tác giả đã lựa chọn
đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà
Nội” làm đề tài luận văn của mình.


Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã tiếp xúc với các cơng trình nghiên cứu khoa
học của các tác giả về hệ thống kiểm soát nội bộ trên các lĩnh vực và khía cạnh khác nhau
nhưng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đi theo hai hướng chính: một là, nhóm các đề tài
nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với từng lĩnh vực cụ thể; hai là, nhóm các đề
tài nghiên cứu hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ đối với một quy trình kiểm sốt cụ
thể như quy trình quản lý chi phí, quy trình quản lý hàng tồn kho…(5)

Từ mục tiêu chung của luận văn là đánh giá thực tế hệ thống kiểm sốt nội bộ tại
Cơng ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, luận văn còn hướng đến các mục tiêu cụ thể gồm:
làm rõ cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp; phân tích các đặc
điểm của ngành ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp; phân tích thực trạng hệ
thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội; nghiên cứu phương hướng
và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần
Viglacera Hà Nội.Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống KSNB, đề tài đi sâu nghiên cứu về
các yếu tố cấu thành nên hệ thống KSNB tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội bao
gồm: môi trường kiểm sốt; hệ thống thơng tin và truyền thơng; quy trình đánh giá rủi ro;
hoạt động kiểm sốt; hoạt động giám sát.


Phương pháp nghiên cứu được tác giả áp dụng là thực hiện thu thập dữ liệu (bao
gồm cả dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp), dữ liệu sau khi thu thập được tác giả tổng hợp,
phân tích và đánh giá để đưa ra kết luận về thực tiễn nghiên cứu, đồng thời đưa ra các
giải pháp hoàn thiện.


Kết cấu của luận văn gồm phần mở đầu, kết luận và gồm 4 chương:
Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu


Chương 2: Lý luận chung về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp


Chương 3: Thực trạng hệ thống kiểm sốt nội bộ tại Cơng ty Cổ phần Viglacera Hà
Nội


Chương 4: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần
Viglacera Hà Nội.


CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH
NGHIỆP(6)

các mục tiêu đã đề ra”. Có nhiều tiêu thức khác nhau để phân loại kiểm soát như: phân
loại theo mục tiêu kiểm sốt có kiểm sốt ngăn ngừa, kiểm sốt phát hiện và kiểm soát
điều chỉnh; phân loại theo nội dung kiểm sốt có kiểm sốt tổ chức và kiểm sốt kế toán;
phân loại theo sự hiện diện của chủ thể trong hoạt động kiểm sốt có kiểm sốt trực tiếp
và kiểm soát gián tiếp; phân loại theo phạm vi kiểm sốt có kiểm sốt tồn diện và kiểm
soát chuyên đề; phân loại theo thời điểm kiểm soát với thời gian thực hiện nghiệp vụ có


kiểm sốt trước thực hiện, kiểm soát trong thực hiện và kiểm soát sau thực hiện; phân
loại theo mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm sốt có kiểm sốt từ bên ngồi và
kiểm sốt nội bộ.


Có nhiều quan điểm nhìn nhận khác nhau về hệ thống KSNB, nhưng các cách nhìn
nhận này đều quan tâm đến các mục tiêu của hệ thống KSNB là: mục tiêu bảo vệ tài sản
của doanh nghiệp; mục tiêu đảm bảo độ tin cậy của thông tin; mục tiêu đảm bảo việc tuân
thủ pháp luật; mục tiêu đảm bảo hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý.


Các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội bao
gồm:


Môi trường kiểm sốt: bao gồm tồn bộ các nhân tố bên trong và bên ngồi doanh


nghiệp có tính mơi trường tác động đến việc thiết kế, hoạt ododngj và xử lý dữ liệu của
các loại hình KSNB. Các nhân tố chính thuộc về mơi trường kiểm sốt bao gồm: đặc thù
quản lý; cơ cấu tổ chức; chính sách nhân sự; công tác kế hoạch; ủy ban kiểm sốt; các
nhân tố bên ngồi.


Quy trình đánh giá rủi ro: là quy trình nhận diện, đánh giá và đối phó với các rủi


ro của doanh nghiệp. Quy trình đánh giá rủi ro gồm các bước: xác định mục tiêu; nhận
dạng rủi ro; phân tích và đánh giá rủi ro; biện pháp đối phó rủi ro.


Hệ thống thơng tin và truyền thơng: đóng vai trị quan trọng trong việc thiết lập,


duy trì và nâng cao hiệu quả kiểm sốt trong doanh nghiệp thơng qua việc hình thành các
báo cáo để cung cấp thông tin về hoạt động của doanh nghiệp cho các đối tượng bên
trong và bên ngoài doanh nghiệp.Thủ tục kiểm sốt: là các chính sách và thủ tục đảm bảo quá trình quản lý được(7)

chức của một doanh nghiệp nhằm đối phó với những rủi ro đe dọa đến việc đạt được mục


tiêu của doanh nghiệp.


Hoạt động giám sát: là quá trình mà người quản lý đánh giá chất lượng của hệ


thống kiểm soát nội bộ. Điều quan trọng nhất của hoạt động giám sát là đánh giá hệ thống
kiểm soát nội bộ có được vận hành đúng theo thiết kế hay khơng và có cần phải sửa đổi,
bổ sung cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp khơng.


Qua phân tích và tiểu hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngành sản xuất vật liệu
xây dựng, đặc điểm sản xuất kinh doanh của ngành đặt ra một số vấn đề đối với hệ thống
kiểm soát nội bộ gồm: hệ thống KSNB phải đảm bảo mục tiêu bảo vệ tài sản trong doanh
nghiệp; góp phần giúp doanh nghiệp đảm bảo độ tin cậy của thông tin; đảm bảo tuân thủ
pháp luật và đảm bao tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.


CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CƠNG
TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI


Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được cổ
phần hóa theo Quyết định của Bộ Xây dựng, Công ty gồm có văn phịng và hai nhà máy
sản xuất gạch ốp lát. Ngành nghề chính của Cơng ty là Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất
sét (Chi tiết: sản xuất gạch ốp lát ceramic) và sản xuất sản phẩm gốm sứ khác.


Qua phân tích hoạt động của Công ty để nhận thấy xu hướng phát triển của doanh
nghiệp, từ đó đánh giá vai trị của hệ thống kiểm soát nội bộ. Đồng thời, đặt ra các mục
tiêu và yêu cầu đối với hệ thống kiểm sốt nội bộ của Cơng ty. Những đặc điểm đặc trưng
ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty gồm: đặc điểm về ngành nghề kinh


doanh; đặc điểm về quy mô hoạt động; đặc điểm về hình thức sở hữu.


Về mơi trường kiểm sốt, được cấu thành từ 6 yếu tố gồm: đặc thù quản lý; cơ cấu
tổ chức; chính sách nhân sự; cơng tác kế hoạch; bộ máy kiểm sốt và mơi trường bên


ngồi.(8)

tiếp bằng văn bản. Hệ thống thơng tin kế tốn là nội dung quan trọng nhất trong hệ thống
kiểm soát nội bộ của Công ty, hệ thống này bao gồm: hệ thống chứng từ kế toán, hệ
thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách kế toán và hệ thống báo cáo kế tốn.


Về quy trình đánh giá rủi ro, Cơng tác nhận diện và đánh giá rủi ro được ban lãnh
đạo Công ty quan tâm và thực hiện đầy đủ để hạn chế tối đa các rủi ro. Tuy nhiên, Công
ty chưa tổ chức bộ phận độc lập để thực hiện nhiệm vụ này.


Về thủ tục kiểm soát: Cơng ty đã xây dựng các quy trình kiểm sốt nội bộ đối với
các hoạt động thường xuyên của Công ty và đảm bảo áp dụng các nguyên tắc cơ bản
gồm: nguyên tắc phân công phân nhiệm; nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn; nguyên tắc bất
kiêm nhiệm.


Về hoạt động giám soát: bao gồm giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ. Hoạt
động giám sát thường xuyên được thể hiện thơng qua các quy trình kiểm sốt do Công ty
ban hành. Giám sát định kỳ thường do ban kiểm sốt Cơng ty thực hiện.


CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI


Những ƣu điểm của hệ thống kiểm sốt nội bộ tại Cơng ty gồm:


Mơi trường kiểm sốt: Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng để xây dựng mơi


trường kiểm sốt chặt chẽ, phù hợp và các thủ tục kiểm sốt ln được quan tâm đúng
mực giúp cho hoạt động của Công ty đạt được hiệu quả tốt nhất.


Hệ thống thông tin và truyền thông: nhận thức được tầm quan trọng của thông tin
và truyền thông, Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức hai mảng hệ thống thông tin gồm hệ
thống thơng tin chung và hệ thống thơng tin kế tốn.


Quy trình đánh giá rủi ro: đây là nội dung thiết yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ


trong Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã luân chú trọng vào việc nhận diện, phân tích và(9)

Thủ tục kiểm sốt: Cơng ty đã thiết kế các quy trình kiểm sốt nội bộ đối với các
hoạt động chính của Cơng ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được các mục
tiêu đã đề ra trong ngắn và dài hạn.


Hoạt động giám sát: được thực hiện định kỳ bởi ban kiểm soát của Cơng ty. Ngồi
ra, Cơng ty cũng đã xây dựng cơ chế giám sát chéo giữa các phòng ban, cá nhân trong


Công ty.


Những hạn chế của hệ thống KSNB tại Cơng ty gồm:


Mơi trường kiểm sốt: công tác lập kế hoạch mới chỉ được chú trọng với kế hoạch
sản xuất, các kế hoạch khác được lập sơ sài. Ngoài ra, các kế hoạch này chịu nhiều tác
động từ Tổng Công ty.


Hệ thống thông tin và truyền thông: trao đổi thông tin giữa Công ty với các nhà máy
còn chậm trễ do chưa áp dụng phầm mềm ERP để quản lý toàn diện. Ngồi ra, hệ thống
thơng tin kế tốn cịn chưa đầy đủ các mẫu báo cáo theo đặc thù hoạt động của Công ty,
việc luân chuyển chứng từ giữa các phịng ban cịn chậm.Quy trình đánh giá rủi ro: mới chỉ tập trung ở việc nhận diện và đứa ra các phương
án khắc phục theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo và đề xuất của các phịng ban mà chưa có
bộ phận chun trách để thực hiện nhiệm vụ này.


Thủ tục kiểm soát: nhận thức của một số nhà quản lý trong Công ty cịn chưa đầy
đủ. Quy trình kiểm sốt vẫn cịn một số hạn chế cần khắc phục.


Hoạt động giám sát: Ban kiểm soát mới chỉ dừng lại ở việc phát hiện ra các sai sót
liên quan đến việc khơng tn thủ chứ chưa có các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tiềm tàng


này.


Qua phân tích ƣu điểm và hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty
Cổ phần Viglacera Hà Nội, tác giả đƣa ra một số giải pháp hoàn thiện gồm:


Hồn thiện mơi trường kiểm sốt: cần nâng cao nhận thức của nhà quản lý trong
việc nhận diện, đánh giá và phân tích rủi ro trong hoạt động; hồn thiện cơ cấu tổ chức,
chính sách tiền lương, cơng tác lập kế hoạch và bộ máy kiểm soát.(10)

tốn tập trung vào hồn thiện tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ kế toán và hệ
thống sổ kế tốn.


Hồn thiện quy trình đánh giá rủi ro: Công ty cần thành lập bộ phận chuyên trách
quản lý rủi ro và thiết lập các quy trình quản lý rủi ro rõ ràng gồm: xác định mục tiêu
doanh nghiệp; nhận diện rủi ro; phân tích và đánh giá rủi ro; biện pháp đối phó rủi ro.


Hồn thiện thủ tục kiểm sốt: các thủ tục kiểm soát cần tập trung vào các nội dung:
tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm sốt; xây dựng hệ thống tiêu chí để đo lường
đánh giá thực hiện các thủ tục kiểm soát.Hoàn thiện hoạt động giám sát: cần tập trung vào các vấn đề gồm đảm bảo tính

×