Tải bản đầy đủ (.pdf) (21 trang)

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường quản lý tài chính hoạt động kinh doanh sân Golf tại công ty cổ phần đầu tư Tam Đảo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (135.02 KB, 21 trang )

(1)

***


NG TH HOÀNG MAI


HOÀN THI N H TH NG KI M SOÁT N I B NH M T NG C NG QU N
LÝ TÀI CHÍNH HO T NG KINH DOANH SÂN GOLF T I CÔNG TY C


PH N U T TAM O


TÓM T T LU N V N TH C S KINH T(2)

PH N M U


1. Tính c p thi t c a tài.


Golf là m t môn th thao th i th ng và cao c p trong l nh v c kinh


doanh th thao và gi i trí. Mơn ánh golf ra i trên th gi i t gi a th k 15


Xcôtlen và ngày càng phát tri n trên th gi i. Môn golf n i ti ng và m i ng i


bi t t i r ng rãi vào th k 19 Châu âu và M , cịn Châu á thì ây là m t trào


u m i c m i ng i a chu ng n say mê c bi t là t i Hàn qu c và


Nh t b n. ây là m t lo i ho t ng kinh doanh m i Vi t nam và c ng ch a


c i sâu nghiên c u trong th c t qu n lý. Bên c nh ó cịn là lo i hình d ch


c thù trên khơng gian r ng l n và có nhi u d ch v ph tr i kèm, nhi ukhách hàng tham gia cùng m t lúc nên r t khó ki m soát. Qua th c t làm vi c


i Công ty c ph n u t Tam o cho th y ki m soát n i b i v i qu n lý


tài chính trong ho t ng sân golf cịn có t n t i h n ch . Tôi nh n th y v n


ng c ng qu n lý tài chính i v i ho t ng kinh doanh golf và các d ch v


ph tr là v n c quan tâm không ch c a riêng i v i Công ty c ph n


u t Tam o mà còn là m i quan tâm c a b t k t ch c hay cá nhân nào


mu n u t kinh doanh d ch v golf. Sau th i gian tìm hi u và nh n th y tính


p thi t c a vi c nghiên c u ó t i Cơng ty CP T Tam o tôi l a tài:


Hồn thi n h th ng ki m sốt n i b nh m t ng c ng qu n lý tài
chính ho t ng kinh doanh sân golf t i Công ty c ph n u t Tam .


2. M c tiêu nghiên c u c a lu n v n.(3)

- Phân tích th c tr ng các chu trình ho t ng kinh doanh t i sân golf


Tam o th y rõ nh ng m m nh và h n ch .


- Trên c s nghiên c u lý lu n, th c tr ng và xác nh nh ng h n ch


trong h th ng KSNB t i Công ty c ph n u t Tam o qua ó a ra m t s


ph ng h ng và gi i pháp xu t nh m ki m soát t t h n n a các ho t ngtrong chu trình qu n lý tài chính i v i các doanh nghi p kinh doanh d ch v


golf, h n ch các sai sót và gian l n có th x y ra.


3. N i dung và k t c u lu n v n


Ngoài ph n m u và ph n k t lu n, lu n v n c k t c u thành ba ch ng:


Ch ng 1: C s lý lu n v h th ng ki m soát n i b trong qu n lý tài


chính ho t ng kinh doanh sân golf


Ch ng 2: Th c tr ng h th ng ki m soát n i b trong qu n lý tài chính


ho t ng kinh doanh sân golf t i Công ty c ph n u t Tam o


Ch ng 3: Gi i pháp hoàn thi n h th ng ki m soát n i b nh m t ng c ng


qu n lý tài chính ho t ng kinh doanh sân golf t i Công ty CP T Tam o.


4. i t ng và ph m vi nghiên c a chuyên


Lu n v n nghiên c u v : H th ng KSNB và các th t c ki m soát n i b


trong qu n lý tài chính ho t ng kinh doanh sân golf Công ty CP T Tam o


t ng c ng qu n lý tài chính t i Cơng ty.


5. Ph ng pháp nghiên c utài s d ng ph ng pháp duy v t l ch s , duy v t bi n ch ng, mơ hình


hố, phân tích và mô t , ph ng pháp t ng h p, th ng kê, so sánh. Các ph ng


pháp trên c s d ng linh ho t , khi thì k t h p v i nhau khi thì riêng r trong(4)

- óng góp v lý lu n: Lu n v n h th ng l i các quan m v ki m
sốt n i b và vai trị c a ki m soát n i b i v i ho t ng qu n lý tài chính


- óng góp v th c t : Góp ph n nâng cao hi u qu ho t ng c a h
th ng ki m soát n i b c a ho t ng kinh doanh sân golf t i Công ty c ph n


u t Tam o.


Lu n v n s là tài li u h u ích i v i công tác nghiên c u và h c t p, là
tài li u tham kh o có ích cho các nhà qu n lý có d nh u t và kinh doanh(5)

S LÝ LU N V H TH NG KI M SOÁT N I B


TRONG QU N LÝ TÀI CHÍNH C A HO T NG KINH DOANH


SÂN GOLF.


1.1 Nh ng v n chung v h th ng ki m soát n i b trong qu n lý


tài chính t i các doanh nghi p


- B o v tài s n c a n v , tránh th t thoát h h ng;- B o m tin c y c a các thơng tin k tốn, tránh nh ng sai sót, gian
n trong vi c ghi chép, t ng h p trên các tài li u k toán.


- B o m vi c th c hi n các ch pháp lý. H th ng KSNB c thi t
trong doanh nghi p ph i m b o các quy t nh và ch pháp lý liên
quan n ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ph i c tuân th


úng m c.


- B o m hi u qu c a ho t ng và n ng l c qu n lý, tránh nh ng lãng
phí v các ngu n l c tài chính, phát huy t i a n ng l c c a i ng cán b
qu n lý và c a ng i lao ng trong n v .


1.1.2 T ng quan v ki m soát trong qu n lý tài chính doanh nghi p


Tóm l i, có th i n nh ng k t lu n ch y u nh sau:


- M t là, ki m tra g n li n v i qu n lý ng th i g n li n v i m i ho t
ng s n xu t kinh doanh, âu có qu n lý thì ó có ki m tra.


- Hai là, qu n lý g n li n v i c ch kinh t v i u ki n xã h i c
th ... khi các u ki n ti n nói trên thay i thì ho t ng ki m tra


ng thay i theo.(6)

u này thay i t i m c cao ki m tra c ng c n tách ra m t ho t ng c
p và c th c hi n b ng m t h th ng chuyên môn c l p.


1.1.3 M c tiêu và vai trị c a h th ng ki m sốt n i b i v i qu nlý tài chính


o v tài s n c a n v


B o m tin c y c a thông tin:


o m hi u qu ho t ng và n ng l c qu n lý:


1.1.3.2 Vai trị a h th ng ki m sốt n i b i v i qu n lý tài chính


1.1.4 Các b ph n c u thành h th ng ki m soát n i b trong qu n lý


tài chính


1.1.4.1 Mơi tr ng ki m soát.


1.1.4.2. H th ng k toán.


1.1.4.3. Các th t c ki m soát.(7)

(8)

2.1.2. Mơ hình t ch c b máy c a công ty
2.1: S t ch c b máy cơng ty


ng giám ơc


Phó TG


PHÒNG
TC-HCPHÒNG
TC - KT


PHÒNG
KD NHÀ


PHÒNG


ÁN- UT


BAN QLDAN


BAN U HÀNH


PHỊNG
KD TH
u hành
golf
Nhà hàng,
bar, Kiots
o trì
thu t
o d ng


sân c


L tân
QT(9)

2.2. H th ng ki m soát n i b trong qu n lý tài chính kinh doanh sân golf và khu vui ch i gi i tríTam o


2.2.1. Mơi tr ng ki m sốt


2.2.2 H th ng k toán


2.2.2.1 T ch c b máy k toán


2.1: b máy k tốn c a Cơng ty


tốn tr ng
Chief Accountant


Phó TPKT


Deputy Accounting Manager


tốn
ng
p/
General
Account
ant
tốn
bán
hàng/
Sales
Account
ant


tốn
ph i
tr /
Accounti
ng
Payables
toán
thanh
toán/
Payment
Account
ant
toán
hàng t n
kho/
Inventory
Accountan
toán
TSC

CCDC/
Fixed
Asset
Account
ant
toán
thu /
Tax
Account
ant

toán
Ti n m t
& n ph i(10)

Mua
hàng/


Purchasing


Th kho/
Stock
Keeper
Th qu /


Treasurer(11)

2.2.2.2 H th ng ch ng t k toán


2.2.3. Các th t c Ki m soát trong qu n lý tài chính kinh doanh sân golf và khu vui ch i gi i trí


Tam o


2.2.3.1 Ki m sốt h th ng và phân lo i danh sách khách hàng(12)

2.2.3.3. Ki m soát trong qu n lý các ho t ng cung c p d ch v sân golf


2.2.3.4 Ki m soát v n b ng ti n(13)

2.2.3.6 Ki m soát ho t ng cung c p hàng hoá, nguyên v t li u u
vào và thanh toán2.2.3.7 Ki m soát ti n l ng và chi phí khác


2.2.3.8 Ki m soát hàng t n kho


2.2.3.9. Ki m soát k t qu kinh doanh, phân ph i l i nhu n và th c hi n


ngh a v v i Nhà n c


CH NG 3


GI I PHÁP HOÀN THI N H TH NG KI M SOÁT N I B


NH M T NG C NG QU N LÝ TÀI CHÍNH H TH NG KINH


DOANH SÂN GOLF T I CÔNG TY CP U T TAM O


3.1 ánh giá h th ng ki m soát n i b trong qu n lý tài chính i


i sân golf và khu vui ch i gi i trí Tam o


3.1.1 u m c a h th ng


3.1.1.1 V c thù qu n lý:


Trên tinh th n ó cơng tác tài chính c a cơng ty c ng t ng i n n n p và


tuân th úng các ch chính sách.(14)

ty c p nh t th ng xuyên k t qu ánh giá ó và sau h t m t tháng s t pp thành b ng ánh giá xét ch n vi c x p lo i nhân viên


3.1.1.3. V h th ng ch ng t k toán và s sách k tốn:


Nhìn chung cơng ty ã thi t l p c h th ng ch ng t k toán phù h p


i ho t ng kinh doanh c a sân golf. S sách k tốn hồn ch nh theo úng


hình th c Nh t ký chung. Vi c áp d ng ph n m m k toán ã làm cho vi c t ng


p s li u tr nên d dàng và k p th i áp ng c yêu c u c a Ban lãnh o


khi c n cung c p báo cáo.


3.1.1.4.V vi c tuân th các th t c:


Cơng ty có quy trình ho t ng và quy trình ki m soát n i b c xác nh


rõ ràng b ng v n b n và c truy n t r ng rãi trong toàn h th ng cơng ty. Do


ó tồn b h th ng Công ty ch p hành nghiêm túc các quy trình ho t ng ó.


Các ho t ng c phân chia rõ ràng cho t ng b ph n, nên r i ro c phân


tách rõ ràng gi a nh ng nhân viên khác nhau t o u ki n làm vi c hi u qu và


n trách nhi m t i t ng cá nhân.


3.1.2. H n ch ti m tàng c a h th ng ki m soát n i bDo ó vi c qu n lý và khai thác ch t xám c a các chuyên gia v golf th c


ch a c khai thác tri t xong l ng c a Giám c thì r t cao ch a th c


tho áng.


t khác vi c kinh doanh t i Vi t Nam c ng m i th nh hành nên nh ng kinh


nghi m qu n lý c a các Câu l c b còn non y u nên ln x y ra tình tr ng câu kéo


nhân viên l n nhau gi a các Câu l c b gây ra nh ng nh h ng gián n u(15)

i v i công tác k ho ch c a Công ty m c dù có th c hi n nh ng hi u qu


ch a cao và cán b l p k ho ch c a Công ty v n còn b n kho n trong vi c gi m


ho ch m b o hoàn thành k ho ch. K ho ch l p ra ch a sát v i th c t


và thi u c n c nên th ng xuyên ph i u ch nh k ho ch.


i v i h th ng ch ng t k toán, vi c l u tr ch ng t ch a h th ng


và thi u s ki m soát ch t ch .


3.2 S c n thi t ph i hoàn thi n h th ng ki m soát n i b v i vi c t ng
ng qu n lý tài chính ho t ng kinh doanh sân golf t i Công ty c ph n


u t Tam oNghiên c u h th ng ki m sốt n i b c a cơng ty trong quy lu t phát tri n


có th th y tính t t y u c a vi c hoàn thi n h th ng này nh sau:


t là: H th ng KSNB ang d n tr nên ph bi n c v m t lý lu n và


th c ti n.


Hai là: N n kinh t n c ta ã chuy n sang n n kinh t th tr ng, h i nh p


cùng n n kinh t th gi i.


Ba là: nh h ng chi n l c phát tri n c a công ty là tr thành m t trong


n v hàng u trong l nh v c kinh doanh d ch v golf c a c n c.


n là: H th ng ki m soát n i b là m t m t không th tách r i c a h


th ng qu n lý doanh nghi p.


3.3 nh h ng hồn thi n h th ng ki m sốt n i b t i Công ty c
ph n u t Tam o


xây d ng m t h th ng KSNB th c s h u hi u t i Công ty, vi c hoàn(16)

Th nh t: Tuân th pháp lu t và các quy nh hi n hành c a Nhà n c.


Th hai: Phù h p v i quá trình h i nh p và phát tri n.


Th ba: K th a và phát huy t i a nh ng nhân t h p lý c a h th ngKSNB hi n t i


Th t : Hoàn thi n h th ng KSNB ph i có nh h ng rõ ràng, b c i c


th , ng b và b o m s n nh v i các ho t ng s n xu t kinh doanh.


Th n m: H th ng ki m soát n i b ph i m b o tính hi u qu . M t th


c ki m soát dù ch t ch nh ng r m rà và t n kém không ph i là s l a ch n


t nh t.


3.4 Các gi i pháp hoàn thi n h th ng ki m soát n i b nh m t ng
ng qu n lý tài chính ho t ng kinh doanh sân golf c a Công ty CP T
Tam o.


u ch nh c c u t ch c và chú tr ng cơng tác nhân s


T ng c ng tính c l p và n ng l c c a Ban ki m sốt.


Hồn thi n h th ng k tốn


Hồn thi n th t c ki m sốt trong qu n lý tài chính ho t ng kinh
doanh sân golf.


Hoàn thi n vi c qu n lý khách hàng.


Hoàn thi n qu n lý các ho t ng trên sân golf.i v i qu n lý các ho t ng cung c p hàng hoá, nguyên v t li u u(17)

i khi có nhu c u cung ng hàng, các b ph n có liên quan s l p phi u


ngh mua hàng và g i cho b ph n mua hàng và ch có b ph n mua hàng m i


c th m quy n mua hàng.


3.4.4.4. i v i vi c qu n lý v n b ng ti n.


ch toán y và chính xác bán hàng b ng ti n m t: Th qu ho c nhân


viên thu ngân có th gian l n ti n m t khách hàng thanh toán tr c khi kho n


ti n m t ó c ghi nh n là doanh thu.


3.4.4.5 B o v hàng t n kho, tài s n c nh và công c d ng c


Nên tách bi t ch c n ng l u gi s sách hàng t n kho (k toán hàng t n


kho) kh i ch c n ng trông gi hàng t n kho (th qu ).


Nên c t gi v t t và thành ph m vào n i có khố và ch ng i có th m


quy n m i có khố m ch ó.


3.4.6 Các ki n ngh th c hi n gi i pháp hồn thi n


- V phía T ng cơng ty m :ng công ty xây d ng l i các m u bi u báo cáo cho phù h p v i các n


kinh doanh d ch v .


- phía Cơng ty:


Ban lãnh o Cơng ty nh t thi t ph i th hi n s quy t tâm trong vi c thi t


p và duy trì h th ng ki m soát n i b h u hi u ó là:


+ Ch o các b ph n rà soát, s a i b sung quy ch ch a phù h p


+ S n sàng ón nh n cái m i, tích c c


+ c bi t quan tâm n con ng i coi ó là trung tâm c a s phát tri n, có


thay i c b n trong nhìn nh n và ánh giá con ng i c bi t là th h tr(18)

+ Công ty c n th c hi n t t công tác tuyên truy n, giáo d c ý th c c a i


ng CBCNV tồn cơng ty hi u và h ng ng các gi i pháp hồn thi n thì m i


th c s i vào th c ti n t ó phát huy tác d ng i v i công tác qu n lý tài(19)

T LU N


Sau m t th i gian nghiên c u tài, i chi u v i nh ng m c ích nh :


tìm hi u th c tr ng h th ng Ki m soát n i b nh m t ng c ng ki m sốt tàichính ho t ng kinh doanh sân golf t i Công ty c ph n u t Tam o, tôi


mong r ng vi c nghiên c u này s là m t óng góp thi t th c cho vi c ki m sốt


tài chính t ng c ng phát tri n kinh doanh c a Công ty c ph n u t Tam o.


Qua quá trình th c hi n tài, b n thân tôi c ng n m rõ h n v t m quan tr ng


a h th ng ki m sốt n i b cơng ty i v i s phát tri n c a Công ty v i


nh ng m c tiêu:


1.Lu n v n ã trình bày nh ng lý lu n c b n v h th ng ki m sốt n i b


nói chung, làm sáng t h n nh ng lý lu n v h th ng ki m soát n i b trong


qu n lý tài chính ho t ng kinh doanh sân golf và khu vui ch i gi i trí Tam o


2. Nghiên c u th c tr ng t i Công ty c ph n u t Tam o, phân tích


nh ng c m v qu n lý tài chính ho t ng kinh doanh sân golf và khu vui


ch i gi i trí Tam o, t ó rút ra nh ng nh n xét, ánh giá nêu lên s c n thi t


ph i hoàn thi n và ph ng h ng hoàn thi n h th ng ki m soát n i b nh m


ng c ng qu n lý có hi u qu tài chính.


3. Lu n v n ã xu t nh ng gi i pháp hoàn thi n h th ng ki m soát n iv i vi c t ng c ng qu n lý tài chính ho t ng kinh doanh sân golf và khu


vui ch i gi i trí Tam o các n i dung sau:


- Hồn thi n mơi tr ng ki m sốt, t p trung chú tr ng cơng tác nhân s


- Hoàn thi n h th ng k toán, xây d ng i ng k tốn tài chính n ng l c(20)

- Hoàn thi n các th t c ki m soát: quy nh c th các quy trình ki m sốt


u hi u.


Trong q trình nghiên c u Lu n v n vi c thu th p d li u ch a y ,


nh ng thi u sót v n i dung c ng nh cách nhìn nh n ánh giá v n cịn có


t s h n ch ch y u nh ch a khái qt hố h t c tính lý lu n c ng nh


th c ti n c a h th ng ki m soát n i b trong ho t ng kinh doanh sân golf, các


gi i pháp t ng c ng h th ng ki m soát n i b ã c g ng bám ch c lý lu n


ng nh thu c tr ng ho t ng c a Công ty nh ng các gi i pháp c ng ch a có


tính thuy t ph c cao.


óng góp c a lu n v n tuy nh nh ng c ng là tâm huy t c a cá nhân v i


mong mu n nâng cao hi u qu kinh t c a Công ty c ph n u t Tam o.Tuy lu n v n v n còn h n ch nh t nh do tính ph c t p, m i m c a lo i hình


kinh doanh golf c ng nh nh n th c c a cá nhân còn h n ch ch a b t k p nh ng


thay i nhanh chóng trong q trình v n ng và u c u qu n lý tài chính c a


Cơng ty trong hi n t i và t ng lai.


lu n v n ra s m t c nh ng k t qu mong i c n u t thêm


th i gian và t p trung trí tu nghiên c u v lý thuy t và t ng k t trên th c ti n


ho t ng kinh doanh m i m này. R t mong c các ý ki n óng góp c a các


th y, cô, b n bè và ng nghi p và nh ng ng i quan tâm n tài lu n v n


c phong phú và hoàn thi n h n.


Xin trân tr ng cám n!(21)×