Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng của Ngân hanfgTMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (281.92 KB, 3 trang )

(1)

TĨM TẮT LUẬN VĂN


1. “Tính cấp thiết của đề tài”


“Quản vlý nói chungf và quản lý tài1chính nói riêng 1là một trong những
hoạt động gắn1 liền với sự ra đời và phát1 triển của một tổ chức. Trong 1các


hoạt động đó thì chức 1năng kiểm tra - kiểm 1soát ln giữ vai trị1 quan


trọng và được thực hiện chủ yếu bởi hệ thống 1kiểm soát nội bộ (KSNB) của


từng tổ1 chức, cơ quan. Ngân hàng là một loại hình 1doanh nghiệp đặc biệt


chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính, hoạt động kinh doanh ngân hàng có rất


nhiều những 1khác biệt với các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế, là lĩnh


vực hoạt động rất nhạy cảm và chứa đựng nhiều rủi ro. Điều này đòi hỏi1


hoạt động kinh doanh của ngân hàng phải 1thường xuyên được giảm sát


bởi một bên1 độc lập đó là hệ thống kiểm soát nội bộ”.


“Đối với các ngân1 hàng thương mại tại Việt Nam, hoạt 1động tín


dụng, trong đó có hoạt động 1cho vay đã và đang là mảng hoạt động 1chính,


mang lại nguồn 1thu chủ yếu cho ngân hàng nhưng1 cũng tiềm ẩn nhiều rủi


ro nhất. Trước những rủi ro1 và thách thức 1có liên quan chặt chẽ tới chất


lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng, các Ngân hàng thương mạikhông thể né tránh được mà 1 phải đối mặt và tự tìm cho mình những giải


pháp thiết thực phù hợp1 để nâng cao chất lượng kiểm sốt nội bộ tín dụng,


hạn 1 chế 1những rủi ro, tăng quy mô và chất lượng tín dụng1, đảm bảo hoạt


động kinh doanh có hiệu 1quả”


“Với xu thế 1chung đó, các ngân hàng thương mại nói chung1, Ngân


hàng TMCP1 Phát triển nhà1 Thành phố Hồ Chí Minh nói1 riêng1, trong thời


gian qua cũng đã1 quan tâm đến nâng1 cao chất lượng kiểm soát nội 1 bộ,


từng bước có1 những cải thiện rõ 1rệt, đóng góp1 đáng kể cho mục tiêu phát


triển kinh 1 tế xã hội toàn thành phố. 1Tuy nhiên, 1thực trạng chất lượng kiểm


soát 1 nội bộ của Ngân hàng 1 TMCP Phát triển nhà 1Thành phố Hồ Chí1 Minh(2)

ln 1được tăng cường1, nhưng việc phòng 1 ngừa, phát hiện và 1ngăn chặn


các loại rủi1 ro chưa đạt hiệu 1quả cao”,…Trước tình hình đó1, bản thân mạnh


dạn chọn đề tài “1Hoàn thiện 1 hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín


dụng của1 ngân hàng TMCP 1phát triển nhà TP HCM (HD Bank)1” làm
đề tài1 luận văn tốt nghiệp.2. “Mục tiêu nghiên cứu”


- “Hệ 1thống những vấn đề lý 1luận cơ bản về hoạt 1 động tín dụng 1 và


kiểm soát trong 1 quản lý nói chung và1 kiểm soát nội1 bộ hoạt động tín


dụng 1 của các ngân hàng 1 thương mại 1 nói riêng.


- Nghiên 1 cứu và đánh giá1 thực trạng 1 kiểm soát nội bộ1 hoạt động


tín dụng tại HD1Bank.


- Trên cơ sở đó1, đề xuất các giải pháp1 nhằm đổi mới, 1nâng cao chất


lượng kiểm 1 soát nội bộ1 hoạt động tín dụng góp1 phần nâng cao 1 chất
lượng hoạt 1 động tín dụng 1 của HDBank 1 trong thời gian tới”.


3. “Đối tượng và phạm vi nghiên cứu”


- “Đối1 tượng nghiên cứu của1 đề tài là công 1 tác kiểm soát nội


bộ 1hoạt động tín1 dụng của ngân hàng 1 thương mại”.


- “Phạm 1 vi nghiên cứu: đề 1tài tập trung vào 1kiểm soát 1 nội bộ


hoạt động 1 tín dụng 1 tại HD1Bank trong 1 thời gian từ năm 20131 –


2015”. Trong phạm vi 1luận văn, thuật 1 ngữ “tín dụng” được hiểu 1 là


hoạt động 1 cho vay của Ngân 1hàng thương mại.4. “Phương pháp nghiên cứu”


“Luận văn 1 sử dụng 1 phương pháp1 luận duy vật biện1 chứng, duy vật


lịch 1 sử và vận dụng 1các phương pháp cụ 1thể như: thu thập1 văn bản, tài


tiệu, điều tra, phỏng 1 vấn... để rút ra kết 1 luận về những 1 vấn đề nghiên


cứu”(3)

“Tài liệu 1thu thập từ các số1 liệu thống kê trên các báo cáo thường


niên của Bộ1 phận Kiểm soát nội bộ của HD1Bank và các phịng 1 có liên


quan. Ngoài1 ra thu thập từ nguồn 1 tài liệu, 1số liệu đã1 được 1 công bố qua sách


báo, tạp chí,1 trên các phương tiện thông 1 tin đại chúng, trên các 1 website, các


1báo cáo khoa học, 1các cơng trình nghiên 1cứu”


“Thu thập số liệu sơ cấp”


“Thu thập thông tin qua việc phỏng vấn một số lãnh đạo ngân hàng, lãnh
đạo, nhân viên tại HDBank”


- Phương pháp phân tích số liệu:


Phương pháp thống kê mô tả:Dùng để mô tả những đặc tính cơ bản của tài liệu, dữ liệu thu thập được
“trong quá trình nghiên cứu để phân tích đánh giá chất lượng hoạt động kiểm


soát nội bộ hoạt động tín dụng của HDBank”.


+ “Phương pháp so sánh”


“Trên cơ sở so sánh các thời điểm, thời kỳ khác nhau về tình hình hoạt
động tín dụng của HDBank để thấy sự biến động của hoạt động tín dụng


theo thời gian, từ đó thấy được chất lượng hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội


bộ hoạt động tín dụng của HDBank trong thời gian qua, tìm ra nguyên


nhân, và đề ra một số giải pháp hạn chế, khắc phục”.


5. “Kết cấu luận văn”


“Ngoài phần mở đầu và kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham


khảo, luận văn kết cấu thành ba chương:


Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng
của Ngân hàng thương mại


Chương 2: Thực trạng của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ hoạt
động tín dụng tại HDBank


×