Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Hoàn thiện hệ thống kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí và doanh thu tại Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.94 KB, 4 trang )

(1)

MỤC LỤC


Lời cam đoan


Mục lục


Danh mục các từ viết tắt


Danh mục các sơ đố/hình vẽ


Danh mục các bảng biểu


Tóm tắt luận văn


CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined.


1.1. Tính cấp thiết của Đề tài nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.


1.2. Tổng quan các cơng trình nghiên cứu có liên quan đến Đề tài nghiên cứuError!


Bookmark not defined.


1.3. Mục tiêu nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.


1.4. Câu hỏi nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.


1.5. Phạm vi nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.


1.6. Phương pháp nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.


1.7. Ý nghĩa của Đề tài nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.1.8. Kết cấu của Đề tài nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.


CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KẾ TỐN VỚI KIỂM SỐT CHI
PHÍ VÀ DOANH THU TẠI DOANH NGHIỆP TƯ VẤN XÂY DỰNG ... Error!


Bookmark not defined.


2.1. Lý luận chung về hệ thống kế toán ... Error! Bookmark not defined.


2.1.1. Khái niệm về hệ thống kế toán ... Error! Bookmark not defined.


2.1.2. Chức năng của hệ thống kế toán ... Error! Bookmark not defined.


2.1.3. Nội dung của hệ thống kế toán ... Error! Bookmark not defined.


2.1.4. Vai trò của hệ thống kế toán ... Error! Bookmark not defined.(2)

2.2.1. Khái niệm về kiểm soát ... Error! Bookmark not defined.


2.2.2. Vai trị của kiểm sốt ... Error! Bookmark not defined.


2.2.3. Phân loại kiểm soát ... Error! Bookmark not defined.


2.3. Lý luận chung về chi phí và doanh thu trong doanh nghiệp tư vấn xây dựng


Error! Bookmark not defined.


2.3.1. Lý luận chung về doanh thu ... Error! Bookmark not defined.


2.3.2. Lý luận chung về chi phí ... Error! Bookmark not defined.2.3.3. Đặc điểm chi phí và doanh thu của doanh nghiệp tư vấn xây dựngError!


Bookmark not defined.


2.4. Hệ thống kế toán với kiểm sốt chi phí và doanh thu tại doanh nghiệp tư vấn
xây dựng ... Error! Bookmark not defined.


2.4.1. Mục tiêu của hệ thống kế toán trong kiểm sốt chi phí và doanh thuError!


Bookmark not defined.


2.4.2. Vai trị của hệ thống kế tốn trong kiểm sốt chi phí và doanh thuError!


Bookmark not defined.


2.4.3. Nội dung hệ thống kế toán trong kiểm soát chi phí và doanh thu . Error!


Bookmark not defined.


2.4.4. Yêu cầu của hệ thống kế toán trong kiểm sốt chi phí và doanh thuError!


Bookmark not defined.


2.4.5. Tổ chức hệ thống thông tin phục vụ kiểm sốt chi phí và doanh thuError!


Bookmark not defined.


KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ... Error! Bookmark not defined.CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VỚI KIỂM SỐT CHI PHÍ VÀ
DOANH THU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM


Error! Bookmark not defined.(3)

3.1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công tyError! Bookmark not defined.


3.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty ... Error! Bookmark not defined.


3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn của Cơng tyError! Bookmark not


defined.


3.2. Đặc điểm, phân loại chi phí và doanh thu tại Cơng tyError! Bookmark not


defined.


3.2.1. Đặc điểm và phân loại doanh thu tại Công tyError! Bookmark not defined.


3.2.2. Đặc điểm và phân loại chi phí tại Cơng tyError! Bookmark not defined.


3.2.3. Đặc điểm kiểm soát chi phí và doanh thu tại Cơng tyError! Bookmark not


defined.


3.3. Thực trạng hệ thống kế toán với kiểm sốt chi phí và doanh thu tại Cơng ty


Error! Bookmark not defined.


3.3.1. Hệ thống chứng từ kế toán ... Error! Bookmark not defined.3.3.2. Hệ thống tài khoản kế toán ... Error! Bookmark not defined.


3.3.3. Hệ thống sổ kế toán ... Error! Bookmark not defined.


3.3.4. Hệ thống báo cáo kế toán ... Error! Bookmark not defined.


3.4. Đánh giá thực trạng hệ thống kế toán với kiểm soát chi phí và doanh thu tại
Công ty ... Error! Bookmark not defined.


3.4.1. Kết quả đạt được ... Error! Bookmark not defined.


3.4.2. Nguyên nhân tồn tại ... Error! Bookmark not defined.


KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ... Error! Bookmark not defined.


CHƯƠNG 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ
TOÁN VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM SỐT CHI PHÍ VÀ DOANH THU TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAMError! Bookmark


not defined.(4)

4.2. Sự cần thiết phải hồn thiện hệ thống kế tốnError! Bookmark not defined.


4.3. Mục tiêu hồn thiện hệ thống kế tốn ... Error! Bookmark not defined.


4.4. Nội dung hồn thiện hệ thống kế tốn nhằm tăng cường kiểm soát chi phí và
doanh thu tại Cơng ty ... Error! Bookmark not defined.


4.4.1. Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán .. Error! Bookmark not defined.4.4.2. Hồn thiện hệ thống tài khoản kế tốn . Error! Bookmark not defined.


4.4.3. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán .. Error! Bookmark not defined.


4.4.4. Hồn thiện hệ thống sổ kế tốn ... Error! Bookmark not defined.


4.4.5. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán ... Error! Bookmark not defined.


4.5. Điều kiện thực hiện các giải pháp ... Error! Bookmark not defined.


4.6. Những đóng góp của Đề tài nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.


4.7. Những hạn chế của Đề tài nghiên cứu và định hướng nghiên cứu.... Error!


Bookmark not defined.


4.7.1. Hạn chế trong nghiên cứu Đề tài ... Error! Bookmark not defined.


4.7.2. Định hướng nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.


KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 ... Error! Bookmark not defined.


KẾT LUẬN ... Error! Bookmark not defined.

×