Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận Cầu Giấy thành phố Hà nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (156.28 KB, 13 trang )

(1)

Tr ng i h c Kinh t qu c dân
š & ›


Nguy n Duy TháiHoàn thi n h th ng h s

a chính ph c vcho công tác qu n lý

t ai trên a bànqu n c u gi y thành ph Hà N iChuyên ngành: Kinh t a chính


Tóm t t lu n v n th c s
(2)

1. Tính c p thi t c a tài


t ai là ngu n tài nguyên vô cùng quý giá c a m i m t qu c gia, là t


li u s n xu t không th thi u c trong s n xu t và c bi t trong ti n trình


phát tri n kinh t xã h i. Vi c qu n lý và s d ng t ai có ý ngh a quy t


nh t i s thành b i kinh t , n nh chính tr , phát tri n xã h i c tr c m t


ng nh lâu dài. có th qu n lý và s d ng t ai m t cách minh b ch,


có hi u qu thì nh t thi t ph i xây d ng m t h th ng h s a chính th ng


nh t t trung ng n a ph ng. Công tác qu n lý nhà n c v t ai hi nnay ph i bao quát c các n i dung ch y u nh ng ký t ai, xây d ng


th ng pháp lu t t ai, hoàn thi n h th ng h s a chính.


n ph i có h th ng h s , s sách ph c v cho công tác qu n lý và s


ng t ai. Xu t phát t nh ng yêu c u c a công tác qu n lý t ai hi n


nay, c bi t là công tác xây d ng và qu n lý h th ng h s a chính nh m


ng cho t ai c s d ng m t cách y ti t ki m và có hi u qu cao


nh t tôi ã l a ch n cho mình h ng nghiên c u: Hồn thi n h th ng h


a chính ph c v cho công tác qu n lý t ai trên a bàn qu n C u


Gi y, Thành ph Hà N i .


2. M c tiêu nghiên c u c a tài


- Nghiên c u t ng quan v h th ng h s a chính, vai trị và nhu c u


xây d ng h th ng h s a chính ph c v cơng tác qu n lý t ai hi n nay.


- Nghiên c u tình hình xây d ng h s a chính trong n c và trên th gi i.


- Nghiên c u th c tr ng công tác xây d ng và qu n lý h s a chính(3)

th ng h s a chính hồn thi n h n, h tr c l c cho công tác qu n lý t ai.3. Ph ng pháp nghiên c u


* Ph ng pháp u tra và kh o sát th c t


* Ph ng pháp t ng h p và phân tích s li u


* Ph ng pháp th ng kê


* Ph ng pháp chuyên gia


4. Ph m vi và i t ng nghiên c u tài


Lu n v n i vào nghiên c u t ng quan v h th ng h s a chính, tìm


hi u tình hình qu n lý h s a chính.


Ph m vi nghiên c u c a tài c th c hi n trên a bàn qu n C u


Gi y, thành ph Hà N i.


5. K t c u lu n v n


Ngoài ph n m u và k t lu n, n i dung lu n v n bao g m ba ch ng:


- Ch ng I: C s khoa h c v h th ng h s a chính ph c v cho


cơng tác qu n lý t ai


- Ch ng II: Th c tr ng xây d ng và qu n lý h th ng h s a chínhph c v nhu c u qu n lý t ai trên a bàn qu n C u Gi y, Thành ph Hà N i


- Ch ng III: Ph ng h ng, gi i pháp và ki n ngh hoàn thi n h th ng h(4)

S KHOA H C V H TH NG H S

A CHÍNHPH C V CHO CƠNG TÁC QU N LÝ

T AI1.1. H th ng h s a chính


1.1.1. Khái ni m v h th ng h s a chính


th ng h s a chính c hi u là h th ng các tài li u, s li u, b n


, s sách v qu n lý t ai ch a ng nh ng thông tin c n thi t v u


ki n t nhiên, kinh t xã h i và pháp lý c n thi t cho vi c th c hi n ch c n ng


qu n lý nhà n c v t ai. Nói cách khác nó là nh ng thơng tin c n thi t


Nhà n c th c hi n ch c n ng qu n lý c a mình i v i t ai v i t cách là


ch s h u duy nh t.


1.1.2. N i dung c a h th ng h s a chính


s a chính bao hàm các thông tin v qu n lý và s d ng t v i hai


i t ng qu n lý chính là th a t và ng i s d ng t. Xu t phát t m ctiêu, i t ng c ng nh nhi m v qu n lý t ai và các quy n l i, ngh a v


a ng i s d ng t, h s a chính ph i th hi n c các n i dung sau:


(I) các thông tin v u ki n t nhiên; (II) các thông tin v m t kinh t xã


i; (III) các thông tin v m t pháp lý;


1.1.3. Vai trò c a h th ng h s a chính trong cơng tác qu n lý Nhà


c v t ai


t ai là ngu n tài nguyên thiên nhiên quý giá nh t mà lồi ng i có


c, là n n t ng hình thành và nuôi d ng cu c s ng con ng i, có nh


ng t i nhi u l nh v c c a cu c s ng.


1.1.4. Phân lo i trong h th ng h s a chính


Bao g m: (I) Phân lo i hình th c qu n lý; (II) phân lo i h th ng t ch c(5)

1.2.1. C s pháp lý


s a chính là m t thành ph n quan tr ng c a h th ng thông tin t


ai, c Nhà n c thi t l p và qu n lý theo các c n c pháp lý c th .


1.2.2. Yêu c u thành l p h th ng h s a chínhBao g m: (I) Yêu c u i v i vi c l p và qu n lý h s a chính; (II)


Các ph ng pháp qu n lý h s a chính.


1.3. L ch s xây d ng và qu n lý h th ng h s a chính Vi t


Nam qua các th i k


1.3.1. Th i k tr c n m 1945


Th c dân Pháp xâm l c n c ta chia làm 3 vùng qu n lý: (I) ch n


th t i Nam K , (II)ch qu n th a chính t i Trung K , (III) ch B c K .


i vùng có m t ch qu n lý khác nhau, do tính c thù c a t ng vùng.


1.3.2. Th i k sau n m 1945


Mi n Nam do M , Ngu qu n lý, cịn mi n B c thì do chính quy n


Vi t Nam dân ch c ng hoà qu n lý.


Th i gian u t 1954 n 1962 v n t n t i 3 ch n a nh th i


Pháp thu c, tuy nhiên n n m 1962, chính quy n Vi t Nam c ng hoà ã ra


c l nh s 124 - CTNT v công tác ki n n và qu n th n a t i nh ng


i ch a th c hi n theo s c l nh (1925). Nh v y k t n m 1962 mi n Namcòn t n t i 2 ch : Ch qu n th n a và Tân ch n th theo s c


nh (1925).


1.4. Tình hình xây d ng và qu n lý h th ng h s a chính Vi t


Nam và m t s n c trên th gi i


1.4.1. Tình hình xây d ng và qu n lý h s a chính c a m t s n c


trên th gi i và khu v c


Nghiên c u h s a chính c a Pháp, Hàn Qu c và Úc. H s a chính(6)

thành ph n: ph n ho (b n a chính, bình gi i th a, b n ng ký


t ng s n, ) và ph n v n b n (s ng ký t, s ng ký b t ng s n,


phi u b t ng s n, các ch ng th pháp lý c a b t ng s n, k c các file


n b n là các thông tin thu c tính c a b t ng s n).


s a chính các n c u là ngu n cung c p thông tin xây d ng


th ng thông tin t ai, áp ng yêu c u xây d ng c s d li u b t


ng s n.


nh ng nghiên c u trên, có th rút ra m t s bài h c kinh nghi m quýbáu cho công tác qu n lý t ai t i n c ta hi n nay mà c th là trong công


tác xây d ng và qu n lý h th ng h s a chính. Là m t n c ang trong


giai n h i nh p và phát tri n kinh t m nh, nhu c u s d ng ngu n tài


nguyên t ai vào m c ích phát tri n kinh t n c ta hi n nay là r t l n.


Chính vì v y, chúng ta c n xây d ng m t h th ng a chính hi n i nh m s


ng ngu n tài nguyên t hi u qu và b n v ng.


n c n c các nhà qu n lý quan tâm là xây d ng m t h th ng


ng ký hi n i, gi m thi u các th t c hành chính phi n ph c. Có nh v y,


ng i dân m i tham gia vào h th ng ng ký t ai c a nhà n c và h


th ng h s a chính m i có th i vào i s ng, là ngu n thông tin quan


tr ng công tác qu n lý t ai. Vi c hi n i hoá h th ng h s a chính


theo h ng cơng ngh thơng tin c n có s u t úng m c c a nhà n c c


c s h t ng, ki n trúc th ng t ng theo t ng giai n c th . M t khác,


chúng ta c ng c n nâng cao n ng l c qu n lý và trình chun mơn c a cán


a chính t c p c s n các c p cao h n. Các n c tiên ti n v i nh ng
(7)

phát tri n c a t n c trong giai n hi n nay.


1.4.2. Tình hình xây d ng và qu n lý h s a chính Vi t Nam


h i nh p v i xu th phát tri n chung c a toàn th gi i, ngành a


chính Vi t Nam ã có nhi u i m i nh m t ng b c nâng cao n ng l c


qu n lý t ai c a mình. Trong kho ng 20 n m qua (T n m 1988 - 2008),


ngành a chính ã t c nhi u thành t u áng k trong công tác qu n lý


và xây d ng m t h th ng a chính ngày m t hi n i h n, phù h p h n v i


nh p phát tri n chung c a toàn xã h i.


1.4.3. Nh n xét, ánh giá và m t s bài h c kinh nghi m


Tìm hi u v h th ng h s a chính c ng nh cơng tác qu n lý h s


a chính, chúng ta có th th y nhu c u v m t h th ng a chính hồn thi n


trong nh ng n m g n ây không ng ng t ng lên. Nó là h qu t t y u c a quá


trình phát tri n kinh t xã h i c a t n c trong giai n cơng nghi p hố


-hi n i hố. Chính vì v y, nghiên c u xây d ng m t h th ng h s a


chính hồn thi n và th ng nh t là hoàn toàn phù h p v i xu th phát tri n c ath i i, góp ph n qu n lý ch t ch qu t qu c gia, b o v và s d ng qu(8)

TH C TR NG CÔNG TÁC XÂY D NG VÀ QU N LÝTH NG H S

A CHÍNH TRÊN

A BÀNQU N C U GI Y, THÀNH PH HÀ N I2.1. Gi i thi u chung v a bàn nghiên c u


Qu n C u Gi y là m t qu n m i c hình thành, là c a ngõ giao l u


kinh t , v n hố quan tr ng phía Tây th ơ. Qu n C u Gi y có t c ô


th hoá r t cao, dân s t ng nhanh cùng v i s di dân c h c l n.


Nh ng y u t trên u nh h ng n quá trình qu n lý và khai thác h


th ng h s a chính. nguyên quý giá này mà v n ph i m b o v m t i


ng dân sinh. có th s d ng hi u qu qu t trên a bàn qu n thì cơng


tác xây d ng và qu n lý h s a chính là không th thi u, c n c s quan


tâm u t nh m t b c i c n b n cho tồn h th ng qu n lý.


2.2. Tình hình qu n lý và s d ng t ai trên a bàn C u Gi y


Th nh t, tr c khi có Lu t t ai n m 2003, tình hình qu n lý t aitrên a bàn qu n C u Gi y g p m t s khó kh n do qu n C u Gi y m i c


thành l p n m 2000. V c b n ã th c hi n qu n lý nhà n c v t ai theo


các n i dung c a Lu t t ai 1993 quy nh và áp ng c yêu c u phát


tri n kinh t -xã h i c u qu n C u Gi y. Công tác qu n lý t ai ngày càng i


vào n n p, hi u qu , b m t ô th ã có nh ng chuy n bi n tích c c, ph n


n các vi ph m v s d ng t c ng n ng a và x lý tri t .


Th hai, sau khi có Lu t t ai n m 2003, tình hình qu n lý t ai có


nhi u thay i, c th là:


- Ban hành các v n b n quy ph m pháp lu t v qu n lý, s d ng t ai(9)

p b n a gi i hành chính


- Kh o sát, o c, ánh giá, phân h ng t, l p b n a chính, b n


hi n tr ng s d ng t và b n quy ho ch s d ng t


- Qu n lý vi c giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s


ng t.


- ng ký quy n s d ng t, l p và qu n lý h s a chính, c p gi ych ng nh n quy n s d ng t.


- Th ng kê, ki m kê t ai.


- Qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy n và ngh a v c a ng i s d ng t


2.3. Th c tr ng công tác xây d ng và qu n lý h th ng h s a


chính trên a bàn qu n C u Gi y


Là m t qu n m i c tách ra t c s h t ng c a huy n T Liêm nên


nhìn chung, h s a chính c l u tr các ph ng trên a bàn qu n C u


Gi y cịn r t ít và ch a c h th ng y , h u nh không c c p nh t


bi n ng th ng xuyên.


Do C u Gi y là m t qu n m i, t ai c hình thành t nhi u ngu n


khác nhau nên h th ng h s l u tr liên quan n t ai khơng có nhi u.


sách ph c v cho công tác qu n lý t ai t i c p ph ng ch có s m c kê


Qua kh o sát u n m 2007 v m c bi n ng s d ng t trên a


bàn qu n C u Gi y có th th y: b n a chính a vào s d ng t n m


1994 n nay ã có r t nhi u thay i. Có nhi u hình th c bi n ng khácnhau nh ng ch y u là bi n ng v ranh gi i th a t, bi n ng v nhà trên


th a t và s th a m i phát sinh sau khi chia tách là khá l n.


Do b n a chính khơng c ch nh lý theo th i gian nên m t s gi y(10)

không g n c v i b n a chính.


th ng v n b n v t ai tr c ây còn thi u và ch a ng b . Công


tác qu n lý, l u tr h s a chính cịn thi u ch t ch và ch a c p nh t


th ng xuyên, tài li u a chính qua các th i k l tr không y . V i


yêu c u h s ph i rõ v ngu n g c t, th i m s d ng t liên quan n


ngh a v tài chính ph i n p. Vi c th m tra, xác minh ngu n g c t g p nhi u


khó kh n nh h ng n th i gian c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t .


gi i quy t nh ng b t c p trên, vi c xây d ng và hoàn thi n m t h


th ng h s a chính là vô cùng c n thi t cho công tác qu n lý t ai c p


qu n c ng nh t i các c p khác


th ng h s a chính qua các th i k không y và thi u ng b ,


quá trình c p nh t bi n ng s d ng t khơng k p th i gây khó kh n chovi c xác nh ngu n g c t và quá trình s d ng t làm c s l p ph ng


án b i th ng i v i các tr ng h p gi i phóng m t b ng.


th ng h s a chính theo các quy nh c a Nhà n c thay i liên


c v thành ph n và n i dung tu thu c vào yêu c u i v i vi c s d ng h


th ng h s a chính ph c v công tác qu n lý Nhà n c v t ai t i


i giai n. Các thông tin v th a t trong h th ng h s a chính c ng


ng b c c b sung theo h ng áp ng c m c tiêu qu n lý Nhà


c v t ai. Do các v n b n quy nh v h th ng h s a chính c a


Nhà n c thay i liên t c nên các các ph ng ch a k p th c hi n m u này ã


có m u khác thay th . T i UBND ph ng ch y u v n dùng h s a chính


ng gi y qu n lý, khơng có m t ph ng nào trên a bàn qu n C u Gi y(11)

GI I PHÁP VÀ KI N NGH HOÀN THI N H TH NG H SA CHÍNH PH C V CƠNG TÁC QU N LÝ

T AI TRÊNA BÀN QU N C U GI Y, THÀNH PH HÀ N I3.1. Ph ng h ng hoàn thi n h th ng h s a chính trên a bànqu n C u Gi y.


Hồn thi n cơng tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ph c v


cho vi c c p nh t thông tin vào h s a chính.


Ch nh lý, o m i b n a chính bên c nh cơng tác l p và c p nh t thông


tin vào h th ng s (S a chính, S m c kê, S ng ký bi n ng t ai)


p nh t h th ng h s a chính g n li n v i vi c c p gi y ch ng


nh n quy n s d ng t


3.2. Gi i pháp hoàn thi n h th ng h s a chính trên a bàn qu n


u Gi y.


Xây d ng và hoàn thi n c s d li u a chính theo quy nh c a thông


09/2007/BTNMT ngày 02/8/2007.


Công tác kê khai ng ký t ai: hoàn thi n h th ng h s a chính


thì vi c v n ng ng i dân tích c c tham gia công tác kê khai ng ký c p


Gi y ch ng nh n, kê khai bi n ng v t ai óng vai trị vơ cùng quan


tr ng cho cơng tác qu n lý hành chính. Cơng tác kê khai ng ký t ai c nph i có quy nh c th i v i ng i s d ng t và c quan có th m quy n.


Xây d ng c s d li u a chính t nh ng d li u ã có s n và theo quy


nh c a thông t 09/2007/BTNMT ngày 02/8/2007


ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý h s a chính: ng d ng(12)

bàn qu n C u Gi y t hi u qu .


3.3. M t s ki n ngh nh m hoàn thi n h th ng h s a chính


Xây d ng c s h t ng: C s v t ch t và h t ng k thu t c n ph i m


o thì m i có th ph c v t t cho công tác qu n lý t ai.


Ki m tra, giám sát vi c s d ng tài nguyên t: N m b t rõ tình hình s


ng t ai t i a bàn, c quan qu n lý s có ph ng h ng gi i quy t các


tranh ch p khi u ki n x y ra trong quá trình s d ng t, ng th i có nh ng


gi i pháp nh m m b o vi c s d ng t b n v ng, úng m c ích và em


i hi u qu kinh t cao.


ào t o ngu n nhân l c: nâng cao trình chun mơn c a các cán b


a chính c ng c n c quan tâm m t cách úng m c, c bi t là b i d ngtrình tin h c ph c v cho công tác qu n lý t ai.


Hoàn thi n h th ng chính sách Pháp lu t v t ai: C n hoàn thi n và


sung nh ng v n b n, chính sách pháp lu t liên quan n công tác qu n lý


t ai, tránh tình tr ng khơng th ng nh t gi a các v n b n.


Nâng cao trách nhi m l p, c p nh t, ch nh lý h h s a chính: C n có


quy nh c th v quy n l i và ngh a v c a cán b l p, c p nh t và ch nh lý


s a chính.


i cách th t c hành chính: Phân c p qu n lý và n gi n các th t c(13)

i vi c nghiên c u tài " Hoàn thi n h th ng h s a chính ph c v


cho cơng tác qu n lý t ai trên a bàn qu n C u Gi y, TP Hà N i", tác gi


lu n v n ã hoàn thành c nh ng nhi m v sau:


ánh giá th c tr ng v h th ng h s a chính Vi t Nam và m t s


c trên th gi i.


ánh giá và phân tích th c tr ng xây d ng và qu n lý h th ng h s a


chính trên a bàn qu n C u Gi y. Nh ng thu n l i và khó kh n trong côngtác xây d ng và qu n lý h th ng h s i chính.


Ch ra nh ng t n t i, b t c p trong h th ng h s s sách trên a bàn


qu n C u Gi y, nh ng k t qu t c, t n t i, h n ch và nguyên nhân.


Các ph ng h ng và gi i pháp c trình bày trong lu n v n u có


tính kh thi d a trên nghiên c u v m t lý lu n và phân tích, ánh giá quá

×