Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

Đề cương môn học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (373.45 KB, 8 trang )

(1)

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
MPP5, Nă h 2012 - 2013


Xuân


h n t h t i h nhNh giảng i n


 Giảng i n: Trần Thị Quế Giang


Giảng i n: Nguyễn Xuân Thành


 Đồng giảng viên: Đỗ Thi n Anh Tuấn


Giờ l n lớp*


Thứ Hai, Tư, Sáu: 10:15 – 11:45


*Trừ tuần đầu tiên và các buổi bổ túc kiến thức kế toán
Học viên vui lịng xem lịch cụ thể ở chương trình học chi tiết.


Giờ tr ăn ph ng


Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ S u


T.T.Q. Giang 15:30-17:00 15:30-17:00


N.X. Thành 15:30-17:30 15:30-17:30


Đ.T.A. Tuấn 15:30-17:00 15:30-17:00Nếu gi tr c ăn h ng chính thức hơng thích h , in ui l ng h n g ri ng i giảng i n.


ti n h


ôn học t trọng tâm à i c trang bị ch học i n nh ng h i ni m, mơ hình, cơng cụ ề tài
chính căn bản à tài chính d anh nghi à hư ng dẫn c ch ứng dụng tr ng th c tiễn thông qua
c c nghi n cứu tình huống tr n thị trư ng tài chính Vi t Nam.


tả n h


ôn học bắt ầu bằng c c chủ ề căn bản của tài chính ề ngân lưu chiết hấu à ịnh gi tr i
hiếu, cổ hiếu bằng hương h chiết hấu ngân lưu. Tr ng hần ầu ti n này, học i n cũng
ư c gi i thi u c c iến thức ế t n thiết yếu nhất ề hân tích tài chính. Phần tiế the của
môn học tậ trung à nội dung thứ hai của tài chính căn bản là lý thuyết danh mục ầu tư, trong
ó ba gồm c c chủ ề ề rủi r à l i nhuận, a dạng hóa rủi r , trạng th i cân bằng trên thị
trư ng ốn à ầu tư tài chính d a à ch nh l ch gi .(2)

hương ph p giảng dạy


Công t c giảng dạy ư c th c hi n d a tr n nguy n tắc cùng tham gia”. Phương thức này i
hỏi c c học i n hải óng gó một c ch tích c c à tất cả c c buổi giảng tr n l . Bổ sung ch
bài giảng là c c nghi n cứu tình huống. Học i n sẽ hải sử dụng iến thức à ỹ năng ã tiế
thu tr ng c c bài giảng à bài ọc ể hân tích nh ng tình huống này à thả luận tr n l .


i li


 Z i B die, Ale Kane à Alan J. arcus, Nh ng ấn ề căn bản của ầu tư, NXB


McGraw-Hill Irwin, 2008 Richard Brealey à Stewart Myers, Ngun lý tài chính Cơng ty, NXB McGraw-Hill
Irwin, 1996.


 Clyde Stickney và Roman Weil, Kế t n tài chính, NXB Dryden, 1997


 Aswath Damodaran, Định gi ầu tư, Wiley Finance, 2001


Ng ài ra, các tài li u h c sẽ ư c cung cấ ch học i n dư i dạng bài giảng, nghi n cứu tình
huống à bài b . ơn học ư c giảng dạy bằng tiếng Vi t. Tuy nhi n, một số tài li u ọc là
bằng tiếng Anh.


n h


Học i n cần ọc tất cả tài li u trư c hi ến l , có m t c c buổi học (ng ại trừ c c buổi ôn tậ
tùy chọn), tích c c tham gia thả luận à h àn thành tốt tất cả c c bài iết hân tích tình huống,
bài tậ ề nhà à bài thi.


C c tài li u ọc hông hải l c nà cũng dễ hiểu à ôi hi i hỏi hải tham hả th m nh ng
tài li u h c ể có thể hiểu sâu hơn. Học i n có thể ư c y u cầu nhận t, bình luận ề c c tài
li u ọc ã h t à trả l i c c câu hỏi của giảng i n.


Mơn học có 8 bài iết hân tích tình huống, 5 bài tậ , bài thi gi a ỳ à bài thi cuối ỳ.


i t p Ng y ph t Ng y n p


Bài tậ 1: Gi trị hi n tại Thứ s u, 22/02/2013 Thứ hai, 04/03/2013


Bài tậ 2: Tr i hiếu & cổ hiếu Thứ hai, 04/03/2013 Thứ hai, 18/03/2013Bài tậ 3: Đa dạng hóa rủi r Thứ hai, 18/03/2013 Thứ hai, 01/04/2013


Bài tậ 4: Định gi d anh nghi Thứ hai, 03/05/2013 Thứ hai, 13/05/2013


Bài tậ 5: Công cụ h i sinh Thứ hai, 13/05/2013 Thứ s u, 30/05/2013


nh gi n h(3)

NỘI DUNG C I IẾ


N 1: C IẾ K ẤU NGÂN LƯU


U N 1


i giảng 01: Thứ ba, 19/02/2013, 13:30-15:00


Ch : C ng , tổ hứ thị trường t i h nh X. Thành


Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 2


ish in, Kinh tế tiền t , ngân hàng à thị trư ng tài chính, chương 3
i giảng 02: Thứ năm, 21/02/ 2013, 13:30-15:00


Ch : Chiết hấ ng n lư gi trị hi n tại (I) Q. Giang


Bài ọc: Brealey & yers, chương 2 & 3

i giảng 03: Thứ s u, 22/02/2013, 10:15-11:45 Phát bài tập 1


Ch : Chiết hấ ng n lư gi trị hi n tại (II) Q. Giang


Bài ọc: Brealey & yers, chương 2 & 3


U N 2


ình h ống 01: Thứ hai, 25/02/2013 Nộp bài viết tình huống 1


Ch : p ng ả hi nh n th Q. Giang


Bài ọc: H ồng bả hiểm nhân thọ Prudential, NCTH của FETP


i giảng 04: Thứ tư, 27/02/ 2013


Ch : r i phiế ịnh gi tr i phiế (I) X. Thành


Bài ọc: Bodie, Kane & arcus, chương 10
n t p 01: Thứ s u, 01/03/2013


Ch : Gi trị hi n tại A. Tuấn

ổ tú iến thứ ế t n


KT 01 Thứ tư, 27/02/2013, 13:00-16:45 (cả lớp)


Ch : Giới thi t i h nh d nh nghi p Nguyễn Tấn Bình


Bài ọc: Stickney & Weil, chương 1 (thỉnh giảng)


B die, Kane & arcus, chương 12(4)

U N 3


i giảng 05: Thứ hai, 04/03/2013 Nộp bài tập 1/Phát bài tập 2


Ch : r i phiế ịnh gi tr i phiế (II) X. Thành


Bài ọc: Bodie, Kane & arcus, chương 10


i giảng 06: Thứ tư, 06/03/2013


Ch : hị trường ổ phiế A. Tuấn


Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 2 & 3


ình h ống 02: Thứ s u, 08/03/2013 Nộp bài viết tình huống 2


Ch : tư tr n thị trường tr i phiế Vi t Nam X. ThànhBài ọc: Đầu tư tr n thị trư ng tr i hiếu Vi t Nam, NCTH của FETP


ổ tú iến thứ ế t n


KT 02 Thứ tư, 06/03/2013, 15:15-16:45


Ch : ảng n ối ế t n Q. Giang


Bài ọc: Stickney & Weil, chương 2


U N 4


B i giảng 07: Thứ hai, 11/03/2013


Ch : Cổ phiế hình hiết hấ ổ tứ (I) Q. Giang


Bài ọc: Brealey & yers, chương 4
i giảng 08: Thứ tư, 13/03/2013


Ch : Cổ phiế hình hiết hấ ổ tứ (II) Q. Giang


Bài ọc: Brealey & Myers, chương 4


N.X. Thành, ơ hình chiết hấu cổ tức, Bài giảng

n t p 2: Thứ s u, 15/03/2013


Ch : ịnh gi tr i phiế ổ phiế X. Thành


ổ tú iến thứ ế t n


KT 03: Thứ tư, 13/03/2013, 15:15-16:45


Ch : th nh p A. Tuấn(5)

N 2: LÝ U Ế DAN ỤC U Ư


U N 5


i giảng 09: Thứ hai, 18/03/2013 Nộp bài tập 2/Phát bài tập 3


Ch : i r l i nh n Q. Giang


Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 5
Brealey & yers, chương 7

i giảng 10: Thứ tư, 20/03/2013


Ch : Lý th yết d nh tư Q. Giang


Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 6
Brealey & yers, chương 8, 8.1


Tình h ống 03: Thứ s u, 22/03/2013 Nộp bài viết tình huống 3


Ch : X y d ng hình dạng h r i r X. Thành


Bài ọc: Công ty Cổ hần Đầu tư Tài chính DDIn est, NCTH của FETP
N.X. Thành, Rủi r , l i nhuận à hân bổ ốn ầu tư
ổ tú iến thứ ế t n


KT 03: Thứ tư, 20/03/2013, 15:15-16:45


Ch : Báo cáo ng n lư A. Tuấn


Bài ọc: Stic ney & Weil, chương 5


U N 6


i giảng 11: Thứ hai, 25/03/2013Ch : hình ịnh gi t i sản ốn, CAPM (I) Q. Giang


Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 7
Brealey & yers, chương 8, 8.2-8.3
i giảng 12 Thứ tư, 27/03/2013


Ch : hình ịnh gi t i sản ốn, CAPM (II) Q. Giang


Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 7
Brealey & yers, chương 8, 8.2-8.3
ình h ống 04: Thứ s u, 29/03/2013 Nộp bài viết tình huống 4


Ch : Ướ lư ng hi ph ốn h s h X. Thành(6)

U N 7


i giảng 13 Thứ hai, 01/04/2013 Nộp bài tập 3


Ch : Mô hình APT X. Thành


Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 7

n t p 03 Thứ tư, 03/04/2013


Ch : n thi gi Q. Giang
hi gi : Thứ s u, 05/04/2013, (8:30-11:30)
U N 8
Khơng có lớp(7)

N 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ N GI DOAN NG IỆ


U N 09


i giảng 14: Thứ hai, 15/04/2013


Ch : Phân tích báo cáo tài chính d nh nghi p (I) A. Tuấn


Bài ọc: Stic ney & Weil, chương 6


B die, Kane & arcus, chương 14

U N 10


i giảng 15: Thứ hai, 22/04/2013


Ch : Phân tích báo cáo tài chính d nh nghi p (II) A. Tuấn


Bài ọc: Stic ney & Weil, chương 6


B die, Kane & arcus, chương 14


ình h ống 05: Thứ tư, 24/04/2013 Nộp bài viết tình huống 5


Ch : h n t h t i h nh d nh nghi p X. Thành


Bài ọc: Công ty Gỗ Cartwright, NCTH HBS
ình h ống 06: Thứ s u, 26/04/2013 Nộp bài viết tình huống 6


Ch : Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng X. Thành


Bài ọc: H nhất ba ngân hàng thương mại, NCTH của FETP


U N 11


i giảng 16: Thứ sáu, 03/05/2013 Phát bài tập 4Ch : Cơ ấ ốn Q. Giang


Bài ọc: Brealey & Myers, chương 17 & 18


U N 12


i giảng 17: Thứ hai, 06/05/2013


Ch : ịnh gi d nh nghi p d ng n lư (I) X. Thành


Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 13
Dam daran, chương 15
i giảng 18: Thứ tư, 08/05/2013


Ch : ịnh gi d nh nghi p d ng n lư (II) X. Thành


Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 13
Dam daran, chương 15
ình h ống 07: Thứ s u, 10/05/2013 Nộp bài viết tình huống 7


Ch : ịnh gi Vinamilk X. Thành(8)

N 4: ÂN ÍC ỦI O VÀ C NG CỤ I SINU N 13


i giảng 19: Thứ hai, 13/05/2013 Nộp bài tập 4/Phát bài tập 5


Ch : h n t h r i r X. Thành


Bài ọc: ô hỏng nte Carl , Bài ch giải của HBS
Tình h ống 08: Thứ tư, 15/05/2013 Nộp bài viết tình huống 8


Ch : h n t h r i r X. Thành


Bài ọc: D t Phương Đông, NCTH của FETP
i giảng 20: Thứ s u, 17/05/2013


Ch : p ng hạn tương l i (I) Q. Giang


Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 17.1-17.4 & 18.2


U N 14


i giảng 21: Thứ hai, 20/05/2013Ch : p ng hạn tương l i (II) Q. Giang


Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 17.1-17.4 & 18.2
i giảng 22: Thứ tư, 22/05/2013


Ch : p ng q y n h n (I) X. Thành


Bài ọc: Bodie, Kane & arcus, chương 15 & 16
n t p 04: Thứ s u, 24/05/2013


Ch : p ng hạn, tương l i q y n h n A. Tuấn
U N 15


i giảng 23: Thứ hai, 27/05/2013


Ch : p ng q y n h n (II) X. Thành


Bài ọc: Bodie, Kane & arcus, chương 15 & 16

i giảng 24: Thứ tư, 29/05/2013


Ch : p ng q y n h n (III) X. Thành


Bài ọc: B die, Kane & arcus, chương 15 & 16
n t p 05: Thứ năm, 30/05/2013, 08:30-11:30 Nộp bài tập 5


Ch : n t p thi ối Q. Giang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×