Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Bài 2 trang 44 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (470.16 KB, 1 trang )

(1)

Bài 2 trang 44 SGK Lịch sử 10Đề bài:


Hãy cho biết vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn
Độ?


Lời giải:


* Vị trí của Vương triêu Hồi giáo Đê- li:


- Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển hơn 300 năm (1206 - 1526).


- Vương triều này có vai trị to lớn trong việc truyền bá và áp đặt Hồi giáo vào những cư dân
theo Hinđu giáo. Mở ra sự tiếp xúc, giao lưu văn hóa phương Tây mà người A-rap mang đến.
Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đơng - Tây.


- Đây cũng là thời kì mà các thương nhân Ấn Độ du nhập Hồi giáo đến một số nơi, một số
nước ở Đông Nam Á.


* Vị trí của Vương triều Mơ-gơn:


- Vương triều Mơ-gơn (1526 - 1707) là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ.


- Vương triều Mơ-gơn cũng có vị trí nhất định trong lịch sử Ấn Độ, nhất là giai đoạn của vua
A-cơ-ba trị vì. Ơng đã thi hành một số chính sách tích cực làm cho xã hội Ấn Độ ổn định,
kinh tế phát triển, văn hố có nhiều thành tựu mới.×