Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Đề thi thử học kì 1 lớp 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (151.95 KB, 5 trang )

(1)

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ IBÁM SÁT KÌ THI QUỐC GIA NĂM 2015 – 2016Câu 1: Một vật DĐĐH x = 10.cos(10πt)cm. Khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2015 đến lần
thứ 2016 là:


A. 2/15s B. 4/15s C. 1/15s D. 1/5s


Câu 2: Một chất điểm dao động điều hịa với phương trình


2os(

.

)2

x Ac

t

cmT

. Tính từ thời điểm t=0 đến thời điểm


4
T


tỷ số giữa ba quãng đường liên tiếp mà chất điểm đi được trong cùng một khoảng thời gian là :A.

( 3) :1: ( 3 1)

B.

1: ( 3 1) : (2

3)

C.

( 3 1) : 2 : (2

3)

D.

( 3 1) : 2 : ( 3 1)


Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g treo vào đầu tự do của một lị xo có độ cứng k = 20N/m . Vật


nặng m được đặt trên một giá đỡ nằm ngang M tại vị trí lị xo khơng biến dạng (hình vẽ) .Cho giá đỡ M chuyển động
nhanh dần đều xuống phía dưới với gia tốc a= 2m/s2 . Lấy g = 10m/s2. Biên độ dao động của vật m là:


A.2cm. B.3cm C.4cm. D.5cm


Câu 4: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ là 3s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp động năng của vật
bằng 1,2J là 0,5s và trong khoảng thời gian này tốc độ của vật lớn hơn 0,6 lần tốc độ cực đại. Năng lượng dao động của
vật là


A. 3,2J B. 1,6J C. 4,8J D. 2,4J


Câu 5. Trong bài thực hành do gia tốc trọng trường của trái Đất tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo được chiều dài của


con lắc đơn ℓ= (800 1) mm thì chu kì dao động là T = (l,78  0,02) s. Lấy π = 3,14. Gia tốc trọng trường của Trái Đất
tại phịng thí nghiệm đó là


A. (9,75  0,21) m/s2 B. (l0,2  0,24) m/s2. C . (9,96  0,21) m/s2 D. (9,96  0,24) m/s2.


Câu 6. Tiến hành thí nghiệm đối với hai con lắc lò xo A và B đều có quả nặng giống nhau và lị xo có cùng chiều dài


nhưng độ cứng lần lượt là k và 2k. Hai con lắc được treo thẳng đứng vào cùng một giá đỡ, ban đầu kéo cả hai con lắc đến


cùng một vị trí ngang nhau rồi thả nhẹ thì cơ năng của con lắc B lớn gấp 8 lần cơ năng của con lắc A. Gọi

t , t

A B là


khoảng thời gian ngắn nhất (kể từ thời điểm ban đầu) đến khi độ lớn lực đàn hồi của hai con lắc nhỏ nhất. Tỉ số

t

A

t

B
bằng:


A.

2.

B.

3 2 .

C.

2 2 3.

D.

1 2 .


Câu 7: Chọn phát biểu sai:


A. Hai dao động điều hồ cùng tần số, ngược pha thì ℓi độ của chúng ℓuôn ℓuôn đối nhau.


B. Khi vật nặng của con ℓắc ℓị xo đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc ℓn ℓn
cùng chiều.


C. Trong dao động điều hồ, khi độ ℓớn của gia tốc tăng thì độ ℓớn của vận tốc giảm.


D. Dao động tự do ℓà dao động có tần số chỉ phụ thuộc đặc tính của hệ, khơng phụ thuộc các yếu tố bên ngồi.


Câu 8: Một chất điểm dao động điều hịa khơng ma sát. Khi vừa qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S động năng của chất


điểm là 1.8J. Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chỉ còn 1.5J và nếu đi thêm một đoạn S nữa thì động năng bây giờ là
A. 1.2J B. 1J C.0.9J D. 0.8J


Câu 9. Có hai con lắc lị xo giống hệt nhau dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song


song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ của con lắc một là 4 cm, của con lắc hai là 4 cm, con lắc hai dao
động sớm pha hơn con lắc một. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc treo trục Ox là a = 4 cm.
Khi động năng của con lắc một cực đại là W thì động năng của con lắc hai là


A. 3W/4 B. 2W/3 C. W D. 9W/4


Câu 10: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ hai


dao động x1 và x2 như hình vẽ. Biên độ của dao động
tổng hợp A là:A. A≈ 11,64 cm B. A = 12 cm


C. A = 4cm D. A ≈ 11,67 cm


3x1 t(s)


4


0x(cm)


4 x2


88


2
5/6(2)

   


X

R

YA

M

N

B
Câu 11: Chọn nói sai khi nói về dao động:


A. Dao động của cây khi có gió thổi ℓà dao động cưỡng bức.
B. Dao động của đồng hồ quả ℓắc ℓà dao động duy trì.


C. Dao động của pittơng trong xiℓanh của xe máy khi động cơ hoạt động ℓà dao động điều hoà.
D. Dao động của con ℓắc đơn khi bỏ qua ma sát và ℓực cản môi trường ℓn ℓà dao động điều hồ


Câu 12. Ba điểm theo thứ tự M, N, P ở trên một sợi dây đang có sóng truyền, N là trung điểm của MP. Tại thời điểm t1,
khi mà li độ của M là -24 mm, li độ của P là +24 mm thì N đang đi qua vị trí cân bằng. Ở thời điểm t2, khi li độ của M và
P cùng là +7 mm thì N đang cách vị trí cân bằng


A. 25 mm B. 24 mm C. 31 mm D. 17 mm


Câu 13: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cùng pha, cách nhau khoảng AB = 10 cm đang dao động
vng góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng = 0,5 cm. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, CD vng
góc với AB tại M sao cho MA = 3 cm; MC = MD = 4 cm. Số điểm dao động cực đại trên CD là


A. 3. B. 4 C. 5. D. 6.


Câu 14: Một sợi dây đàn hồi AB ,đầu A gắn với cần rung có tần số f,đầu B được giữ cố định .f1,f2 là hai tần số liên tiếp để
tạo ra sóng dừng trên dây.Tần số nhỏ nhất để tạo ra sóng dừng trên dây được xác định bởi hệ thức


A. min 4


v
f


l= f2 - f1 B.


2 1


min


2 2


f f


v
f


l
 


C. min 2


v
f


l


= f2 - f1 D.2 1


min


2 2


f f


v
f


l


 


Câu 15: Thực hiện giao thoa sóng cơ với hai nguồn hồn tồn giống nhau. Hai nguồn đặt tại hai điểm A và B, với B cố
định còn A thay đổi được. Ban đầu khi thực hiện giao thoa thì thấy với M cách A một khoảng 28 (cm), cách B một
khoảng 32 (cm) là một điểm cực đại giao thoa. Sau đó người ta dịch chuyển điểm A ra xa điểm B dọc theo đường thẳng
nối hai điểm A và B thì thấy có 2 lần điểm M là cực đại giao thoa, lần thứ 2 thì đường cực đại qua M là dạng đường thẳng
và vị trí A lúc này cách vị trí ban đầu một khoảng x = 12 (cm). Số điểm cực đại giữa AB khi chưa dịch chuyển nguồn là:


A. 25. B. 23. C. 21. D. 19.


Câu 16: Một người đứng giữa hai loa A và B .Khi loa A bật thì người đó nghe được âm có mức cường độ 60dB.Khi loa B
bật thì nghe được âm có mức cường độ 70dB.Nếu bật cả hai loa thì nghe được âm có mức cường độ là bao nhiêu?


A.130dB B.70,4dB C.65,5dB D.10dB


Câu 17: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, tụ C thay đổi: UR60(V); UL 120(V); UC60(V). Thay đổi tụ C để hiệuđiện thế hiệu dụng 2 đầu tụ C là U'C 40(V) thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở R là:
A. 13(V) B. 53(V) C. 80(V) D. 180(V)


Câu 18. Cho đoạn mạch AB gồm cuộn dây (có điện trở thuần R = 100 Ω và độ tự cảm L =


3π

H) mắc nối tiếp với tụ


điện có điện dung C =


3


4 π

.10−4


F. Đặt vào ha đầu AB một điện áp uAB = 200cos(100πt) (V). Ở thời điểm mà điện áp


tức thời giữa hai đầu AB có giá trị uAB = +100

3

(V) và đang giảm thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị
bằng


A. ud = -100

3

(V) B. ud = -100

6

(V) C. ud = +100

3

(V) D. ud = +100

6Câu 19. Đoạn mạch xoay chiều AB như hình vẽ. Biết rằng X và Y là các hộp kín chứa một trong hai phần tử là tụ điện


hoặc cuộn dây không thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp

u

U cos t (V)

0

thì điện áp hiệu dụng


AM ANU

50 (V), U

50 2 (V)

U

NB

50 3 (V).

Điện áp trên hai đầu


đoạn MB chậm pha

3

so với dòng điện qua mạch. Giá trị của

U

0 gần giá trị
nào nhất sau đây ?


A. 185 (V). B. 220 (V). C. 205 (V). D. 150 (V).


Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều

u = U 2cos(ωt + φ)

vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một
cuộn cảm thuần L, biết điện trở có giá trị gấp 3 lần cảm kháng. Gọi uR và uL lần lượt là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở
R và ở hai đầu cuộn cảm thuần L ở cùng một thời điểm. Hệ thức đúng là


A.


2 2 2


R L


90u +10u = 9U

. B. 2 2 2


R L


45u + 5u = 9U

. C. 2 2 2


R L


5u + 45u = 9U

. D. 2 2 2


R L


10u + 90u = 9U

.(3)

Câu 21: Đoạn mạch AB gồm hai hộp đen X, Y mắc nối tiếp, trong mỗi hộp chỉ chứa một linh kiện thuộc loại điện trở


thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp u = 100 2 cos2πft (V) với f thay đổi được. Khi


điều chỉnh tần số đến giá trị f0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu hộp X và Y lần lượt là UX = 200V và UY = 100 3 V.
Sau đó bắt đầu tăng f thì cơng suất của mạch tăng. Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị f0 là


A.

312

B.


12

C.


1


2 D.


3


2Câu 22: Đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở R và độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện biến đổi có điện dung C thay đổi được.


Điện áp xoay chiều ở hai đầu mạch là u = U cos(t + /6)(V). Khi C = C1 thì cơng suất mạch là P và cường độ đòng điện qua
mạch là: i = I cos(t + /3) (A). Khi C = C2 thì cơng suất mạch cực đại là P0. Tính cơng suất cực đại P0 theo P.


A.P0 = 4P/3 B.P0 = C. P0 = 4P D. P0 = 2P.Câu 23: Cho mạch điện AB gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ C nối tiếp với nhau theo thứ tự trên., và có


CR2 < 2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức , trong đó U khơng đổi, 


biến thiên. Điều chỉnh giá trị của  để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Khi đó . Gọi M là điểm
nối giữa L và C. Hệ số công suất của đoạn mạch AM là:


A. B. C. D.


Câu 24: Một mạch điện xoay chiều có RLC.đoạn AM chứa cuộn thuần cảm L, MN chứa R và NB chứa C .R=50  ,


L


Z

50 3

, C


50
Z


3


 


. Tại thời điểm t khi

u

AN

80 3V

thì

u

MB

60V

.Tính I?


A. 6 A. B.

2

A. C.


62

A. D. 2

2

A.


Câu 25: Một đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở thuần R nối tiếp cuộn dây, M là điểm nối giữa cuộn dây và điện trở
thuần R. Biết uAB = 150cos(100t)V; UAM = 35V; UMB = 85V. Cuộn dây tiêu thụ công suất 40W. Tổng điện trở thuần của
mạch AB là


A. 35Ω B. 40Ω C. 85Ω D. 75Ω


Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 120V và tần số 60Hz vào hai đầu một bóng đèn huỳnh quang, biết
đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào không nhỏ hơn 60

2

V. Tỉ số thời gian đèn sáng và đèn tắt trong thời gian 30 phút là:
A. 3 lần; B.1/3 lần C. 2 lần; D.1/2 lần


Câu 27. Cho R = ZL = 2ZC. Xét 3 sơ đồ điện xoay chiều sau: Mạch (RL) (sơ đồ 1); mạch RC (sơ đồ 2) và mạch LC (sơ dồ
3). Thí nghiệm 1: Nối hai đầu mạch vào nguồn điện khơng đổi thì khơng có dịng điện qua mạch.


Thí nghiệm 2: Nối hai đầu mạch vào nguồn điện xoay chiều có u = 100cosωt thì có dịng điện chạy qua là i = 5cos(ωt –
π/2). Người ta đã làm thí nghiệm trong sơ đồ nào?


A. Sơ đồ 1 B. Sơ đồ 2


C. Sơ đồ 3 D. Khơng có sơ đồ nào thỏa điều kiện thí nghiệm


Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=120V, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
thuần , cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 thì hai đầu đoạn mạch chứa RC và điện áp giữa hai
đầu cuộn dây L lệch pha nhau một góc 1350. Khi tần số là f


2 thì điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RL và điện áp hai đầu tụ


điện lệch pha nhau một góc 1350. Khi tần số là f


3 thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Biết rằng2 2


2 2


3 1


96


225f

ff

f.


Điều chỉnh tần số đến khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là U0. Giá trị U0 gần giá trị nào nhất sau
đây:


A. 123V B. 223V C. 130V D. 180,3VCâu 29: Đặt điện áp u = 240 cos(100t) V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp.
Đoạn mạch AM là một biến trở R. Đoạn mạch MB gồm một cuộn cảm có điện trở thuần r, độ tự cảm L mắc nối tiếp với


2
2


2P/ 3
u U 2 cos

t
C max


5U
U


4


2


7


1


3


5


6


1
3(4)

một tụ điện có điện dung C. Thay đổi R đến giá trị sao cho công suất tiêu thụ của R đạt cực đại là 80 W, khi đó điện áp


hiệu dụng UMB = 80 V và cơng suất tiêu thụ của tồn mạch là


A. 149 W. B. 160 W. C. 120 W. D. 139 W.
Câu 30.

Chu kì dao động bé của con lắc đơn phụ thuộc vào:A. Biên độ dao động

B.

Gia tốc trọng trường g

C. Khối lượng vật nặng D. Năng lượng dao độngCâu 31.

Trong đoạn mạch xoay chiều có điện trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu


dụng hai đầu đoạn mạch:A. Luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện


B

. Có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điệnC. Luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây


D. Có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trởCâu 32.

Một chất điểm dao động điều hòa: Tại thời điểm t

1

có li độ 3cm thì tốc độ là 60 3 cm/s. Tại thời điểmt

2

có li độ 3 2 cm thì tốc độ 60 2 cm/s. Tại thời điểm t

3

có li độ 3 3 cm thì tốc độ là:A

. 60 cm/s

B.30 3 cm/s

C. 30 cm/s

D.30 2 cm/sCâu 33.

Giao thoa
A. Là sự chồng chất hai sóng trong khơng gian

B. Chỉ xảy ra khi ta thực hiện thí nghiệm trên mặt nướcC. Là hiện tượng đặc trưng cho sóng

D. Chỉ xảy ra khi ta thực hiện với sóng cơCâu 34.

Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m=500g, chiều dài dây treo l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc


trọng trường g = 10m/s

2

với góc lệch cực đại là

0


0 6


 

, lấy

2


10


 

. Giá trị lực căng dây treo khi con lắc điqua vị trí vật có động năng bằng ba lần thế năng là:A. 4,086N

B. 4,97N

C

. 5,035N

D. 5,055NCâu 35.

Ta cần truyền một công suất điện P = 2MW đến nơi tiêu thụ bằng đường dây 1 pha, điện áp hiệu dụng


hai đầu đường dây truyền tải là U = 10kV. Mạch điện có hệ số công suất k = 0,9. Muốn cho hiệu suất truyền tải


trên 90% thì điện trở của đường dây phải có giá trị:A. R < 6,05Ω

B. R < 2,05Ω

C

. R < 4,05Ω

D. R < 8,05ΩCâu 36

Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồnsóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần


số, cách nhau AB = 8cm, tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng

 

2cm

. Đường thẳng Δ song song với AB và


cách AB một khoảng 2cm cắt đường trung trực của AB tại C, cắt vân giao thoa cực tiểu gần C nhất tại M.


Khoảng cách CM là:
A. 0,64cm B. 0,5cm

C

. 0,56cm D. 0,42cmCâu 37.

Khi khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng bằng :A

. Một nửa số ngun lần bước sóng thì hai điểm đó dao động ngược pha.


B. Một nửa bước sóng thì hai điểm đó dao động cùng pha.C. Một số nguyên lần bước sóng thì hai điểm đó dao động vng pha.


D. Một bước sóng thì hai điểm đó dao động ngược pha.Câu 38

Đặt điện áp xoay chiều

u U cos t(V)

0

có U

0

khơng đổi và  thay đổi được vào hai đầu đoạn mạchR,L,C mắc nối tiếp. Thay đổi  thì cường độ dịng điện hiệu dụng trong mạch khi

  bằng cường độ dòng

1


điện hiệu dụng trong mạch khi

  . Hệ thức đúng là:

2


A

.

1 2


1
.


LC


  

B.

1 2


1
LC


   

C.

1. 2 1


LC


  

D.

1 2 1


LC
   


Câu 39.

Một con lắc lị xo treo thẳng đứng được kích thích cho dao động điều hịa. Tại vị trí lị xo khơng biến


dạng thì động năng bằng thế năng. Thời gian lị xo bị nén trong một chu kì là 0,25s. Vật nặng có khối lượng m =


100g. Lấy g = 10m/s

2

,

2 10


 

. Độ cứng của lò xo là:A. 40N/m

B. 200N/m

C

. 4N/m

D. 100N/mCâu 40

Đối với dao động cơ tắt dần thì
(5)

B. Chu kì dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm


×