Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Kiểm tra vật lý 11ktra-15-phut-k11.thuvienvatly.com.992cb.41464

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.22 KB, 1 trang )

(1)

KIỂM TRA HỆ SỐ 1 KHỐI: 11 THỜI GIAN: 25 PHÚT
Đề 1


Câu 1: (5 điểm) Nêu các đặc điểm của vectơ lực từ tác dụng lên một
đoạn dòng điện thẳng đặt trong từ trường đều? Áp dụng: vẽ vectơ lực từ
trong hình vẽ sau.


Câu 2: Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn, đặt song song trong khơng khí D1 và D2 cách nhau một khoảng
d = 10 cm có dịng điện cùng chiều, cường độ I1 = 10 A, I2 = 20 A chạy qua. Tính độ lớn cảm ứng từ


tại


a. điểm M cách mỗi dây 5 cm. (2 điểm)


b. điểm N cách D1 8 cm và cách D2 6 cm. (2 điểm)


Câu 3: (1 điểm) Cho 04 dòng điện I1 = I2 = I3 = I4 = I = 20 A, song song với nhau, đi qua 04 đỉnh của
một hình vng cạnh a = 20 cm và có chiều như hình vẽ. Hãy xác định vectơ cảm ứng từ tại tâm của
hình vng.


* Chú ý: Nhắc lần 2: Trừ 50% số điểm bài làm. Nhắc lần 3: Thu bài.


KIỂM TRA HỆ SỐ 1 KHỐI: 11 THỜI GIAN: 25 PHÚT
Đề 2


Câu 1: (5 điểm) Nêu các đặc điểm của vectơ cảm ứng từ tại tâm của dòng
điện tròn có 01 vịng dây. Áp dụng: vẽ vectơ cảm ứng từ tại tâm dịng điện
trịn trong các hình vẽ sau.


Câu 2: Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn, đặt song song trong khơng khí D1 và D2 cách nhau một khoảng
d = 10 cm có dịng điện cùng chiều, cường độ I1 = I2 = 2,4 A chạy qua. Tính độ lớn cảm ứng từ tạia. điểm M cách D1 20 cm và cách D2 10 cm. (2 điểm)


b. điểm N cách D1 8 cm và cách D2 6 cm. (2 điểm)


Câu 3: (1 điểm) Cho 04 dòng điện I1 = I2 = I3 = I4 = I = 20 A, song song với nhau, đi qua 04 đỉnh của


một hình vng cạnh a = 20 cm và có chiều như hình vẽ. Hãy xác định vectơ cảm ứng từ tại tâm của
hình vng.


* Chú ý: Nhắc lần 2: Trừ 50% số điểm bài làm. Nhắc lần 3: Thu bài.


N
I


S


IBI


×