Tải bản đầy đủ

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất
tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Hồ sơ thẩm
định
0,15 giá trị nhưng tối đa không
vượt quá 5.000.000 đ/hồ sơ và tối
thiểu không dưới 100.000 đ/hồ sơ
Quyết định số

15/2009/QĐ-UB,...

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
2.
Chứng nhận
đăng ký biến
động
20.000 đ/lần.
Quyết định số
10/2009/QĐ-UB,...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Người xin đăng ký biến động sử dụng đất nộp hồ sơ cho Ban
quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.
Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến
động về sử dụng đất
Tên bước Mô tả bước
4.
Phòng Quy hoạch xây dựng và Môi trường tiếp nhận hồ sơ; viết
02 Giấy biên nhận (01 bản trao cho cho nhà đầu tư; 01 bản lưu
cùng hồ sơ).
5.
Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định Ban quản lý Khu CNC Hoà
Lạc gửi hồ sơ đăng ký biến động về sử dụng đất đến Văn phòng
đăng ký quyền sử dụng đất.
+ Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đăng ký biến động; làm trích
đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích
thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ xin
đăng ký biến động đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường thành
phố Hà Nội;
+ Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày
nhận được hồ sơ, cơ quan Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất đã chỉnh lý cho Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa
Lạc;
+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày
nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ban quản lý Khu
công nghệ cao Hòa Lạc trao lại cho người sử dụng đất;
+ Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn ba
(03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban quản lý Khu
Tên bước Mô tả bước
công nghệ cao Hòa Lạc trả hồ sơ và thông báo rõ lý do cho người
nộp hồ sơ.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin đăng ký biến động quyền sử dụng đất
2.
Dự án đầu tư đối với tổ chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo
quy định của pháp luật về đầu tư
3.
Giấy phép đầu tư, dự án đầu tư đối với người Việt Nam định cư ở nước
ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật
về đầu tư
4.
Các giấy tờ theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với hồ
sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất nộp tại sở Tài nguyên và Môi
trường như: Văn bản giới thiệu địa điểm, bản vẽ chỉ giới đường đỏ, quy
hoạch chi tiết xây dựng tổng thể mặt bằng 1/500. Trích lục bản đồ địa chính
tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 được cơ quan thẩm quyền thẩm định và xác nhận.
Thành phần hồ sơ
Báo cáo về việc chấp hành pháp luật đất đai của người xin giao đất, thuê đất
được cơ quan thẩm quyền xác nhận, thời gian xác minh không quá 15 ngày.
5.
Lưu ý:
- Hồ sơ phải nộp là hồ sơ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải dịch
sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- Hồ sơ phải được đóng quyển, có bìa cứng, đảm bảo công tác lưu trữ lâu dài.
Số bộ hồ sơ:
04 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Đơn đăng ký biến động về sử dụng đất Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×