Tải bản đầy đủ

nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học

7.5. Nguyªn lý thø hai
cña nhiÖt ®éng häc
Trường CĐNKTTB Y Tế
Khoa học cơ bản và xét nghiệm
GV: Lê Thị Anh Thư
T
Q
Bình chứa nhiệt
F
Vỏ cách nhiệt
T
Q
Bình chứa nhiệt
F
Vỏ cách nhiệt
Đạn chì
Nguyên lý I-NĐLH: Q = ∆U + A’
Nhiệt từ cốc
nước nóng tỏa
ra
Nhiệt cốc nước

lạnh thu vào.
Qtáa = Qthu
1. Qu¸ tr×nh thuËn nghÞch
vµ kh«ng thuËn nghÞch
Ví dụ: Dao động của con lắc không ma sát:
A B
θ
θ
1. Quá trình thuận nghịch và không thuận
nghịch
Quá trình thuận nghịch:
- Cú th din bin hai chiu thun, nghch v
qua cựng các trạng thái trung gian.
- Trong quá trỡnh, môi trường xung quanh
không xảy ra biến đổi
- iu kin cn cho quá trình thuận nghịch là
một quá trình cân bằng.
Ví dụ: Dao động của con lắc có ma sát của không
khí
A B
θ
θ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×