Tải bản đầy đủ

ĐỀ +đáp án Vật LÍ 9 HKI

đề khảo sát học kì I
Môn : Vật lý 9
Câu 1 : ( 2 điểm ) Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau :
a) Biến trở là
b) Điện trở tơng đơng của đoạn mạch mắc nối tiếp bằng .
c) Công suất của đoạn mạch bằng
d) Điện trở suất của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài l của dây dẫn
Câu 2 : ( 2 điểm ) Chọn phơng án trả lời đúng cho các câu sau đây :
1) Cờng độ dòng điện chạy qua vật dẫn có điện trở 40

, hiệu điện thế giữa hai đầu vật
dẫn bằng 10V là :
A. I = 1A B. I = 2A
C. I = 0,25A D. I = 0,5A
2) Hai dây đồng có điện trở bằng nhau nhng có chiều dài khác nhau :
A. Dây ngắn hơn có tiết diện lớn hơn
B. Dây dài hơn có tiết diện lớn hơn
C. Hai dây có tiết diện bằng nhau
D. Cả 3 câu trên đều sai
Câu 3 : ( 2 điểm ) Một điện kế có điện trở 10


chỉ chịu đợc dòng điện có cờng độ lớn
nhất bằng 10mA. nếu hiệu điện thế giữa hai cực acqui là 2V thì có thể mắc trực tiếp acqui
vào điện kế đợc không ? Vì sao ?
Câu 4 : ( 4 điểm ) Cho một đoạn mạch gồm 2 điện trở R
1
= 20

và R
2
= 30

mắc nối
tiếp. Cờng độ dòng điện qua đoạn mạch là 3,2A. Tính :
a) Điện trở tơng đơng của đoạn mạch
b) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
c) Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở
R
1
R
2

A B
hớng dẫn chấm Vật lý 9
Câu 1 : a) Điện trở có thể thay đổi trị số và có thể đợc sử dụng để điều chỉnh cờng độ
dòng điện trong mạch. ( 0,5 điểm )
b) Tổng 2 điện trở thành phần : R
td
= R
1
+ R
2
( 0,5 điểm )
c) Tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch và cờng độ dòng điện qua nó : P
= UI (0,5 điểm )
d) Tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn :
R =
S
l
( 0,5 điểm )
Câu 2 : 1) C ( 1 điểm )
2) B ( 1 điểm )
Câu 3 : I =
mAA
V
R
U
2002,0
10
2
==

=
( 1 điểm )
Theo đầu bài điện kế chỉ chịu đợc dòng điện 10mA. Vậy không thể mắc trực
tiếp vào điện kế đợc ( 1 điểm )
Câu 4 :
a) R = R
1
+ R
2
= 20 + 30 = 50 ( 1 điểm )
b) U
AB
= I.R = 3,2.50 = 160 V ( 1 điểm )
c) U
1
= 3,2.20 = 64 V ( 1 điểm )
U
2
= 3,2.30 = 96 V ( 1 điểm )
( Nếu học sinh làm khác nhng kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa )
------------------------------------------------------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×