Tải bản đầy đủ

Bài 26: Cảm ứng ở đọng vậtKiểm tra bài cũ
Ghép các khái niệm, hiện tượng ở cột A với các nội dung ở cột B
1- Ứng động là:
2- Hướng động là:
3- Ứng động sinh
trưởng là:
4- Ứng động không sinh
trưởng là:
5- Hiện tượng bắt mồi ở
cây nắp ấm là:
6- Hoa tulip nở và cụp
là:
7- Cây trinh nữ cụp lá
là:
8- Nguyên nhân của
hiện tượng hướng
động là:
9- Vai trò của ứng động
10- Hướng dương là:

A- Hướng tới nguồn kích thích
B- Ứng động không sinh trưởng
C- Phản ứng của thực vật với kích
thích không định hướng
D- Kiểu ứng động không có sự thay
đổi về tốc độ sinh trưởng của các tế
bào
E- Hiện tượng nhiệt ứng động
F- Sự phân bố không đồng đều
Auxin ở 2phía cơ quan
G- Phản ứng của thực vật với kích
thích có định hướng
H- Giúp sinh vật tồn tại và phát triển
I- Ứng động tiếp xúc và hoá ứng
động
K- Kiểu ứng động có sự thay đổi về
tốc độ sinh trưởng của các tế bào
1- Ứng động là: C- Phản ứng của thực vật với kích thích
không định hướng
2- Hướng động là: G- Phản ứng của thực vật với kích thích
có định hướng
3- Ứng động sinh trưởng là:K- Kiểu ứng động có sự thay
đổi về tốc độ sinh trưởng của các tế bào
4- Ứng động không sinh trưởng là:D- Kiểu ứng động không
có sự thay đổi về tốc độ sinh trưởng của các tế bào
5- Hiện tượng bắt mồi ở cây nắp ấm là: I- Ứng động tiếp xúc
và hoá ứng động
6- Hoa tulip nở và cụp là:E- Hiện tượng nhiệt ứng động
7- Cây trinh nữ cụp lá là: B- Ứng động không sinh trưởng
8- Nguyên nhân của hiện tượng hướng động là: F- Sự phân
bố không đồng đều Auxin ở 2phía cơ quan
9- Vai trò của ứng động H- Giúp sinh vật tồn tại và phát triển
10- Hướng dương là: A- Hướng tới nguồn kích thích

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với
kích thích từ môi trường.
Khí hậu trở lạnh. Kích thích
Lá cây xếp lại.
Chim Sẻ xù lông giúp
giữ ấm cơ thể.BÀI MỚI

Chim Sẻ xù lông giúp
giữ ấm cơ thể.
Sâu bọ phản ứng
với kích thích
I/.Khái niệm cảm ứng ở động vật
Cảm ứng ở động vật là gì ? So sánh với cảm
ứng ở thực vật ?
Khí hậu trở lạnh.

*). Cảm ứng ở động vật là phản ứng đối với
các kích thích từ môi trường sống để tồn tại
và phát triển nhưng biểu hiện rõ hơn so với
thực vật và tốc độ phản ứng nhanh hơn.
I/.Khái niệm cảm ứng ở động vật
Phản xạ
Phản xạ là gì ?
Cung phản xạ là
gì? Gồm những
bộ phận nào
*). Phản xạ là cảm ứng ở động
vật có tổ chức thần kinh. Phản xạ
được thực hiện nhờ cung phản
xạ. Cung phản xạ gồm:
1- Bộ phận tiếp nhận kích thích
( Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm)
2- Bộ phận phân tích và tổng hợp
thông tin( Hệ thần kinh )
3- Bộ phận thực hiện ( cơ, tuyến)
1
2
3

II/. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ
TỔ CHỨC THẦN KINH
Amip ......... ánh sáng chói
TRÁNH
Động vật đơn bào phản ứng với các kích thích
như thế nào ?

Động vật đơn bào phản ứng với các kích thích
như thế nào ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×