Tải bản đầy đủ (.pdf) (69 trang)

18 Dạng toán ôn tập kiến thức kỹ năng lớp 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (328.25 KB, 69 trang )

(1)

DẠNG TỐN ƠN TẬP LỚP 3
Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ


Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 2: Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm nh nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36


lít. Hỏi cửa hàng cịn lại bao nhiêu thùng nớc mắm.


Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học


...


...


...


...


Bài 3: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chởđường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường đợc chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao
đờng bằng nhau)


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 4: Một cửa hàng có 6 hộp bút chì nh nhau đựng tổ cộng 144 cây bút chì, cửa hàng đã bán hết


4 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng cịn lại bao nhiêu cây bút chì?
Bài giải:


...


...(2)

...


...


Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng mua đợc 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi


Dũng mua đợc bao nhiêu quyển truyện tranh ?Bài giải:


...


...


...


...


Bài 6: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan cịn lại 4 hộpkẹo nguyên. Hỏi Lan có


tất cả bao nhiêu viên kẹo?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 7: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi


kho 16 bao đờng và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao
đường?


Bài giải:...


...


...


... ...


Bài 8: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như


An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?


Bài giải:


...(3)

...


...


Bài 9: Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm đợc 40 viên . Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi ,


mỗi em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo ?


Bài giải:


...


......


...


Bài 10: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng


chia đợc 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 11: Một cửa hàng có một số thùng dầu nh nhau chứa tổng cộng 72 lít , ngời ta thêm vào số


dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít . Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu thùng dầu?


Bài giải:


...


...


......


Bài 12 : Huệ xếp 9 chiếc thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ xếp 5


chiếc thuyền và Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì ai xếp xong trớc ? (biết 2 bạn bắt đầu xếp thuyền cùng
một lúc.


Bài giải:


...


...(4)

...


Bài 13: Có hai chở hàng , xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400 kg gạo. Xe thứ nhất chở 8


bao, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở đợc bao nhiêu kg gạo?


Bài giải:


...


...


...


...Bài 14: Có một tổ học sinh tham gia trồng rừng , ngời ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, nhng


thực tế mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ đợc giao 2 cây nên tổng số cây trồng đợc là 238
cây. Hỏi tổ HS đó có bao nhiêu em?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 15: Cô giáo có 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp , cô giáo lấy ra mỗi hộp 8 viên để chia


cho các em, sau khi chia xong cơ cịn lại 128 viên kẹo. Hỏi lúc đầu cơ giáo có bao nhiêu hộp kẹo?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 16: An có một số hộp bi nh nhau, An đếm thử 3 hộp thì thấy có 24 viên, AN lấy ra mỗi hộp 2viên để chia cho Bình, sau khi cho Bình An cịn lại 48 viên. Hỏi An có bao nhiêu hộp bi?


Bài giải:


...


...


...(5)

Bài 17: Một ngời mua 126 kg đờng dự định chia thành 9 bao nhng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn


dự định 8kg. Hỏi 126 kg đờng đợc chia thành mấy bao?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 18: Có 7 thùng dầu , mỗi thùng có 12 lít. Nếu lấy số dầu trên chia đều vào các thùng 4 lít thì


chia đợc bao nhiêu thùng?


Bài giải:...


...


...


...


Bài 18: Có 9 hộp kẹo nh nhau chứ tổng cộng 144 viên kẹo, ngời ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi


em 4 viên thì hết 8 hộp. Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi đợc chia kẹo?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 19: Mẹ chia kẹo cho Hồng và Lan, mỗi lần chia hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau


khi chia xong Hồng đợc nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi Mỗi bạn đợc bao nhiêu viên kẹo?


Bài giải:


......


...


...


Bài 20: Hai thùng có 58 lít dầu, nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu(6)

Bài giải:


...


...


...


...


Bài 21: An mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng mua 5 quyển vở và 5 bút chì hết 25


nghìn đồng. Tính số tiền một bút chì, một quyển vở?


Bài giải:


...


...


......


Bài 22. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thì quầy đó cịn lại 6 thùng


cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 23. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đó kờ 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên


thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ?


Bài giải:


...


...


...


...Bài 24. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cà


hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?


Bài giải:(7)

...


...


...


Bài 25. Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau cịn nhịp chính


giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 10m. Tính nhịp chính giữa?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 26. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng


xi măng làbao nhiêu kilôgam?Bài giải:


...


...


...


...


Bài 27. Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 hàng cây táo,


mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?


Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học


...


...


...


...


Bài 28. Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như


nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển?


Bài giải:...


...(8)

...


Bài 29. Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6 con. Hỏi trên


sân có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 30. Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Như vậy Hồng làm ít hơn


Mai 5 bơng và chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ.


Bài giải:


...


......


...


Bài 31. Cứ hai bạn đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với nhau thì được mấy


ván cờ (mỗi bạn đều đấu với một bạn khác)? Hỏi


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 32. Mẹ mang ra chợ bỏn 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sỏng mẹ đó bỏn được một số cam


và quýt, cũn lại số cam và số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đó bỏn được tổng số
bao nhiêu quả cam và quýt?


Bài giải:


...


......(9)

Bài 33. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 32 kg. Nếu thựng đựng một nửa số dầu hỏa đó thì


nặng 17kg. Hỏi khi thùng khơng đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lơ-gam?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 34. Có 234kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy có số đường là bao nhiêu ?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 35. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cảhai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 36: Hùng có 20 viên bi gồm 3 loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Số bi đỏ gấp 6 lần số bi


xanh; số bi vàng ít hơn số bi đỏ. Số bi vàng Hùng có là bao nhiêu?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 37. Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và gấp 3 lần số gạo ở túi thứ hai. Hỏi phải chuyển bao nhiêu


ki-lô-gam gạo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?http://tieuhocvn.info -
(10)

Bài giải:


...


...


...


...


Bài 38. Trong vườn có 35 cây gồm 3 loại vải, nhón, hồng xiờm. Số cõy hồng xiờm bằng số cây


trong vườn, số cây nhón gấp đơi số cây vải. Hỏi vườn đó có bao nhiêu cây vải?


Bài giải:


...


...


...


...


Các bài toán Luyện thêm liên quan đến rút về đơn vị :


1. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thì quầy đó cịn lại 6 thùng
cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc?


2. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đã kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên


thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ?


4. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cà
hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu ?


5. Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau cịn nhịp chính
giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 10m. T ính nhịp chính giữa ?


6. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng
xi măng làbao nhiêu kilôgam ?


7. Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 hàng cây táo,
mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?


8. Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách
như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển ?(11)

10 .Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Như vậy Hồng làm ít
hơn Mai 5 bơng và chỉ bằng một nửa số hoa của Tú.


11. Cứ hai bạn đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với nhau thì được
mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu với một bạn khác)?


12. Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được một số


cam và quýt, còn lại số cam và số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được


tổng số bao nhiêu quả cam và quýt?


13. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 32 kg. Nếu thùng đựng một nửa số dầu hỏa đó thì


nặng 17kg. Hỏi khi thùng khơng đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lơ-gam?


14. Có 234kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy có số đường là bao nhiêu ?


15. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất.
Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu ?


16 .Hùng có 20 viên bi gồm 3 loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Số bi đỏ gấp 6 lần số bi
xanh; só bi vàng ít hơn số bi đỏ. Số bi vàng Hùng có là bao nhiêu ?


17. Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và gấp 3 lần số gạo ở túi thứ hai. Hỏi phải chuyển bao


nhiêu ki-lô-gam gạo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?


18 .Trong vườn có 35 cây gồm 3 loại vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm bằng số cây
trong vườn, số cây nhãn gấp đôi số cây vải. Hỏi vườn đó có bao nhiêu cây vải?


Dạng 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ Ý NGHĨA PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA


Bài 1: Có 5 thùng kẹo , mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu


viên kẹo?


Bài giải:


...


...


......


Bài 2: Có 8 bạn nhỏ đI mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu(12)

Bài giải:


...


...


...


...


Bài 3: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 gói. Hỏi mỗi


gói chứa bao nhiêu viên kẹo?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 4: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ nhất chuyểnsang ngăn thứ hai thì số quyển sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn có bao nhiêu
quyển sách?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 5: Có một đơn vị bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 người thì xếp được 10 hàng. Hỏi


muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 6: Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia số bi đó thành mỗitúi 4 bi thì chia được bao nhiêu túi?(13)

...


...


...


...


Bài 7: Một đồn du khách có 26 người đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 người. Hỏi đồn du


khách phải đón tất cả bao nhiêu chiếc tắc xi?


Bài giải:


...


...


...


...


Bài 8: An có một số viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia


đều thành 7 túi, mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo.


Bài giải:...


...


...


...


Dạng 3. CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN, GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN


Bài 1: Dũng có 16 viên bi, Tồn có số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao


nhiêu viên bi.


Bài giải:


...


...


...


...Bài 2: Một cửa


hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày thứ hai bán được số đường giảm đI 3 lần so với
ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường?


Bài giải:(14)

......


...Bài 3: Có ba


thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 lần thùng thứ nhất, thùng thứ ba


chứa kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa bao nhiêu lít dầu?


Bài giải:


...


...


...


...Bài 4: Có hai


bao gạo, bao thứ nhất đựng 72 kg gạo và đựng gấp 3 lần bao thứ hai. Hỏi bao thứ nhất đựng nhiều


hơn bao thứ hai bao nhiêu ki lô gam gạo?


BàiBài giải:


...


...


......


Bài 5: Hồng có 18 quyển sách , số sách của Hồng so với số sách của Lan thì kém 3 lần. Hỏi hai


bạn có bao nhiêu quyển sách?


Bài giải:


...


...


...


...Bài 6: An đi


thăm một nông trại có ni gà và heo, An đếm được 216 chân gà và thấy số gà gấp 3 lần số heo.
Hỏi nơng trại có bao nhiêu con heo?


Bài giải:


...


...(15)

...Bài 7: Có hai


thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 48 lít dầu, thùng thứ hai nếu có thêm 4 lít dầu thì số dầu ở thùngthứ hai so với thùng thứ nhất sẽ kém hai lần. Hỏi phải chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai
bao nhiêu lít dầu để hai thùng có số dầu bằng nhau?


Bài giải:


...


...


...


...Bài 8: Bằng và


Đức có tất cả 48 viên bi, biết số bi của Đức gấp 3 lần số bi của Bằng. Hỏi Đức có nhiều hơn Bằng


bao nhiêu viên bi?


Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học


...


...


...


...Dạng 4. CÁC


BÀI TOÁN GIẢI TỪ HAI PHÉP TÍNH TRỞ LÊN


Bài 1: Thùng thứ nhất có 78 kg gạo, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 25 kg gạo. Hỏi haithùng có tất cả bao nhiêu kg gạo?


Bài giải:


...


...


...


...


...


Bài 2: Trong một hộp có ba loại bi : đỏ , xanh ,vàng. Biết số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi đỏ


và bi vàng là 7 bi, bi vàng ít hơn bi xanh 2 bi và số bi đỏ nhiều hơn số bi vàng 3 bi. Hỏi trong túi
có tất cả bao nhiêu viên bi?


Bài giải:(16)

...


...


...


...Bài 3: Có hai bao gạo, bao thứ nhất có 48 kg, bao thứ nhất ít hơn bao thứ hai 16 kg. Hỏi hai bao


có tất cả bao nhiêu kg gạo?


Bài giải:


...


...


...


...


...


Bài 4: Có 3 bạn nhỏ đI mua bi, mỗi bạn mua được 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Hỏi ba bạn mua


được bao nhiêu viên bi ? hãy giảI bài toán bằng hai cách.


Bài giải:


...


...


...


......


Bài 5: Người ta đựng 1344 viên kẹo trong 6 thùng kẹo, mỗi thùng kẹo có 8 gói kẹo. Hỏi mỗi gói


kẹo có bao nhiêu viên kẹo?


Bài giải:


...


...


...


...


...


Bài 6: Hai kệ sách có tổng cộng 130 quyển, nếu lấy 7 quyển sách ở kệ thứ nhất chuyển sang kệ(17)

Bài giải:


...


...


...


......


Bài 7: Dũng có một số viên bi chia đều thành 9 túi, mồi túi 16 viên bi. Nếu Dũng lấy số bi đó chia


đều thành mỗi túi 6 viên bi thì chia được bao nhiêu túi?


Bài giải:


...


...


...


...


...


Bài 8: Có một số lít dầu, nếu chia mỗi thùng 9 lít thì được 8 thùng và cịn dư 6 lít. Hỏi nếu lấy số


dầu đó chia đều thành các thùng loại 6 lít thì được bao nhiêu thùng?


Bài giải:


...


...


......


...


TOÁN GIẢI BẰNG 2 PHÉP TÍNH TRỞ LÊN (Tiếp theo)


Bài 1: Có hai đội học sinh tham gia trồng cây , đội thứ nhất có 45 học sinh, đội thứ hai có nhiều


hơn đội thứ nhất 10 học sinh . Hỏi cả hai đội có bao nhiêu học sinh ?


Bài giải:


...


...


...(18)

...


...


Bài 2: Có hai thùng dầu , thùng thứ nhất có 48 lít đàu và ít hơn thùng thứ hai 4 lít dầu. Hỏi cá hai


thùng có bai nhiêu lít dầu?


Bài giải:


......


...


...


...


...


Bài 3: Dũng có 26 viên bi , Dũng có nhiều hơn Hùng 5 Viên nhưng lại ít hơn Bình 7 viên. Hỏi ba


bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 4: Có ba bao đường đựng tổng cộng 168 kg . Bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai 5 kg,Bao thứ hai đựng 46 kg . Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu kg đường?


Bài giải:


...


...


...


...


...(19)

Bài 5: Hồng có 32 que tính, Lan có 18 que tính, Hồng cho Lan 6 que. Hỏi Hồng còn nhiều hơn


Lan bao nhiêu que tính?


Bài giải:


...


...


...


...


......


Bài 6: An và bìng có tổng ccộng 42 viên bi. Nếu an cho Bình 5 viên thì hai bạn có số bi bằng


nhau . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 7: Có 2 xe chở hành khách, xe thứ nhất chở 25 người, xe thứ hai trở 32 người, Hỏi nếu


chuyển 4 hành khách từ xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai nhiều hơn xe thứ nhất bao nhiêu


hành khách?


Bài giải:


......


...


...


...(20)

Bài 8: Có hai tổ học sinh tham gia lao động , vì tổ hai cần nhiều người hơn nên người ta chuyển 3


học sinh từ tổ một sang tổ hai và khi đó tổ hai có nhiều hơn tổ một 8 HS. Hỏi lúc đầu tổ hai có
nhiều hơn tổ một bao nhiêu học sinh?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 9: Có hai kệ sách, kệ thứ nhất nhiều hơn kệ thứ hai 15 quyển. Người ta chuyển 6 quyển từ kệ


một sang kệ hai. Hỏi kệ một còn nhiều hơn tổ hai bao nhiêu quyển sách?Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 10: Minh và hồng có 38 viên kẹo, Minh ăn hết 6 viên, hoàng ăn hết 8 viên kẹo. Minh còn lại


12 viên . Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo?


Bài giải:


...


...


...


...


......


Bài 11: Minh và nhật có một số viên bi, nếu Minh cho Nhật 4 viên bi thì Minh có số bi bằng(21)

Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 12: Có hai hộp bi, An bỏ vào hộp thứ nhất 8 viên bi và bỏ thêm vào hộp thứ hai 6 viên bi thì


thì hộp thứ nhất có 34 viên bi và hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ nhất 7 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi hộp


có bao nhiêu viên bi?


Bài giải:


...


......


...


...


...


Bài 13: Có hai thùng dầu nặng tổ cộng 66 lít. người ta chothêm vào thùng thứ nhất 8 lít dầu và


thùng thứ hai 6 lít dầu thì thùng thứ hai có số dầu bằng số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi
thùng có bao nhiêu lít dầu?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 14: Một của hàng có 8 thùng nước mắm như nhau, mỗi thùng có 12 chai, mỗi chai chứa 2 lít.Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít nước mắm?(22)

...


...


...


...


...


...


Bài 15: Lớp 3 A có 4 tổ , mỗi tổ có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ . Hỏi lớp 3 A có tất cả bao


nhiêu học sinh ? (Giải bằng 2 cách )


Bài giải:


...


...


...


...


......


Bài 16: Có 2080 kg gạo đựng đều trong các bao và được 5 xe chở đi. Mỗi xe chở 8 bao gạo. Hỏi


mỗi bao đựng bao nhiêu kg gạo?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 17: Một bao đường nặng hơn một bao gạo 5 kg. Hỏi 5 bao đường nặng hơn 4 bao gạo bao


nhiêu kg?


Bài giải:


...


...
(23)

...


...


...


Bài 18: Có ba khúc vải dài bằng nhau dài tổng cộng 144 m được dùng để mai quần áo, mỗi bộ


may hết 4 m vải. Hỏi mỗi khúc vải may được bao nhiêu bộ quần áo?


Bài giải:


...


...


...


Bài 19: Có 49 lít dầu được đựng trong 7 thùng trong đó có một cai to hơn đựng 13 lít. Các thùng


còn lại chứa số dầu bằng nhau. Hỏi mỗi thùng cịn lại chứa bao nhiêu lít dầu ?


Bài giải:


...


...


......


...


...


Bài 20: Hùng có một số viên bi được chia đều trong 6 hộp, Hùng lấy cho bạn 18 viên thì số bi cịn


lại của Hùng đúng bằng số bi của 4 hộp nguyên. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu viên bi?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 21: Có ba bao gạo nặng tổng cộng 131 kg. Biết rằng nếu thêm vào bao thứ nhất 5 kg và thêm


vào bao thứ hai 8 kg thì ba bao gạo nặng bằng nhau? Hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kg gạo?(24)

......


...


...


...


...


Bài 22: Số học sinh khối 3 nếu xếp thành 9 hàng thì mỗi hàng có 16 bạn. Hỏi nếu xếp thành 6


hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu bạn?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 23: Một nhà máy có 180 cơng nhân, người ta dự định chia thành 5 tổ nhưng sau đó lại chiathành 6 tổ . Hỏi mỗi tổ ít hơn dự định là bao nhiêu công nhân?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 24: Có một nhóm du khách gồm 14 người đón tắc xi để đi, mỗi xe tắc xi chỉ chở được 4


người. Hỏi nhóm du khách đó phải đón tất cả bao nhiêu xe tắc xi?


Bài giải:


...


...(25)

...


......


Bài 25: Một của hàng có một số lít nước mắm, cửa hàng đó đựng số nước mắm vào các thùng 9


lít thì được 6 thùng và dư 2 lít. Hỏi số nước mắm đó đựng trong các thùng 7 lít thì được bao nhiêu


thùng?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 26: Hùng có 7 viên bi đựng trong 3 cái hộp. Có thể nói chắc chắn rằng có ít nhất một cái hộp


đựng nhiều hơn hai viên bi không?


Bài giải:


......


...


...


...


...


Bài 27: Trong túi có 5 viên bi đỏ , ba viên bi xanh và 2 viên bi vàng. Khơng nhìn vào túi phải lấy


ít nhất bao nhiêu viên bi để có ít nhất bao nhiêu viên bi cùng một màu?


Bài giải:


...


...


...


...(26)

...


Dạng 6: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ .


Bài 1: Một bao gạo có 42 kg, người ta lấy ra 1/6 số gạo trong bao. Hỏi trong bao còn bao nhiêu kggạo ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


Bài 2: Lớp 3 A có 32 học sinh, 1/4 số học sinh của lớp 3 A là nữ. Hỏi lớp 3 A có bao nhiêu học


sinh Nam?http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học


Bài giải:


...


...


...


...


......


Bài 3: Tấm vải xanh dài 18 m, tấm vải đỏ dài bằng 1/3 tấm vải xanh. Hỏi 2 tấm vải dài bao nhiêu


m?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 4: Có 2 thùng dầu , biết 1/3 số dầu thùng 1 bằng 1/4 số dầu thùng 2, biết thùng thứ nhất có 18(27)

Bài giải:


...


...


......


...


...


Bài 5: Có một bao đường, nếu lấy ra 1/4 số đường trong bao 1 thì được 5 kg. Hỏi lấy ra 1/5 số


đường trong bao thì được bao nhiêu kg?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 6: An có 6 viên bi, số bi của An bằng 1/3 số bi của Dũng. Hỏi cả 2 bạn có tất cả bao nhiêu


viên bi?


Bài giải:...


...


...


...


...


...


Bài 7: Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng 1/4 số kẹo, cho Huệ 1/3 số kẹo còn lại sau khi cho Hồng.


Hỏi cuối cùng mẹ còn bao nhiêu viên kẹo?


Bài giải:


...(28)

...


...


...


...


Bài 8: Có 2 thùng dầu, thùng thứ nhất lúc đầu có 24 lít sau đó người ta thêm vào thùng thứ nhất14 lít dầu nên số dầu của thùng thứ 2 bằng 1/2 số dầu của thùng thứ 1. Hỏi thùng thứ 2 có bao
nhiêu lít dầu?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 9: Ba bạn Hùng , Dũng , Mạnh chia nhau 48 viên bi, Hùng lấy 1/6 số bi , Dũng lấy 1/3 số bi.


Hỏi Mạnh có bao nhiêu viên bi?


Bài giải:


...


...


...


......


...


Bài 10: Một nhà máy có 3 tổ cơng nhân, tổ một có số người bằng 1/2 tổ 2 , tổ 2 có số người bằng


1/3 tổ 3. Tổ 3 có 54 người. Hỏi nhà máy đó có bao nhiêu cơng nhân?


Bài giải:


...


...


...(29)

...


...


Bài 11: Có 72 lít dầu được chứ trong 3 thùng, thùng thứ nhất chứa 1/4 số dầu và 8 lít, thùng thứ 2


chứa 1/3 số dầu . Hỏi thùng thứ ba coa bao nhiêu lít dầu ?


Bài giải:


...


......


...


...


...


Bài 12: Có 2 hộp bi , hộp thứ 2 có 48 viên bi, hộp thứ nhất có số bi bằng 1/2 số bi của hộp thứ hai.


Hỏi phải chuyển từ hộp thứ 2 sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi để số bi của 2 hộp bằng nhau?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 13: Trên cùng một quãng đường một người đi bộ đi hết quãng đường ttrong 1/3 giờ, người đi


xe đạp đi hết quãng đường trong 1/6 giờ. Hỏi người đi xe đạp đi nhanh gấp mấy lần người đi bộ?Bài giải:


...


...


...


...


...(30)

Bài 14: Một cửa hàng có 42 kg xà phòng, ngày thứ nhất bán được 1/7 số xà phòng, ngày thứ hai


bán được 1/2số xà phòng còn lại. Hỏi qua 2 ngày của hàng còn lai bao nhiêu kg xà phòng .


Bài giải:


...


...


...


...


...


...Bài 15: An có một số viên bi, An cho Dũng 1/5 số bi, cho Bình 1/2 số bi còn lại, cuối cùng An


còn 6 viên. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 16: Có ba bao đường, bao thứ nhất có số đường bằng 1/2 số đường của bao thứ hai. Nếu bao


thứ hai bớt ra 17 kg thì có số đường bằng 1/3 số đường của bao thứ ba, bao thứ ba có 45 kg. Tính
số đường của bao thứ nhất?


Bài giải:


...


......


...


...


...


Bài 17: Có 2 thùng dầu , thùng thứ nhất có 48 lít dầu và 1/6 số dầu ở thùng thứ thứ nhất thêm 2 lít(31)

Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 18: Biết 1/4số gà thêm 4 con thì được 16 con, số vịt bằng 1/3 số gà. Hỏi có bao nhiêu con


Vịt?


Bài giải:...


...


...


...


...


...


Bài 19: Dũng có niều hơn Minh 24 que tính, số que tính của MInh bằng 1/3 số que tính của Dũng.


Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu que tính?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...Bài 20: Lan có một số viên kẹo, Lan cho Hồng 1/5 số kẹo, sau đó lại cho Huệ 7 viên kẹo và lan


cịn lại 17 viên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?


Bài giải:


...(32)

...


...


...


...


Bài 21: Có hai bao gạo, biết 1/5 số gạo ở bao thứ nhất thì bằng 1/7 số gạo ở bao thư hai, bao thứ


hainhiều hơn bao thứ nhất 14kg. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?


Bài giải:


...


...


...


......


...


Bài 22: Một nhà máy có 63 công nhân được chia thành các tổ, biết 1/3 số cơng nhân của tổ thứ


nhất thì bằng 1/4số cơng nhân của tổ thứ hai. Tính số cơng nhân của mỗi tổ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 23: Trong hộp có 18 bi xanh và 86 bi đỏ. Hỏi phải thêm vào hộp cùng bao nhiêu bi xanh, bao


nhiêu bi đỏ để số bi xanh bằng 1/3 số bi đỏ?


Bài giải:


......


...


...(33)

...


Dạng 7: CÁC BÀI TỐN VỀ GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN


Bài 1: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần số dầu của


thùng thứ nhất. Hỏi 2 thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu?


Bài giải:


...


...


...


...


...


Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48kg đường, ngày thứ hai giảm hơn so với ngày thứ


nhất 2 lần. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg đường?Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 3: Lan có 18 con tem, Lan có số tem gấp 3 lần số tem của Thắm. Hỏi hai bạn có tất cả bao


nhiêu con tem?


Bài giải:


...


...


...


...


......


Bài 4: Ngày thứ hai nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất giảm gấp 4 lần so(34)

Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 5: Có hai thùng dầu , thùng thứ nhất có 46 lít dầu, thùng thứ hai nếu thêm 16 lít thì sẽ có số


dầu gấp đôi số dầu của tùng thứ nhất. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?


Bài giải:


...


...


......


...


...


Bài 6: Một của hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán giảm 3 lần so với


ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu chiếc xe đạp?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 7: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất có 36 chai, thùng thứ hai nếu bớt ra 6 chai thì số


còn lại kém thùng thứ nhất 2 lần. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu chai nước mắm?


Bài giải:...(35)

...


...


...


...


Bài 8: Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, hộp thứ hai có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của


hộp thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên để hai hộp có số
kẹo bằng nhau?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


...Bài 9: Bình có 42 viên bi, Dũng có một số viên, Bình cho Dũng 6 viên bi thì số bi cịn lại của


Bình gấp 3 lần tổng số bi của Dũng. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


...


Bài 10: Hồng có 27 que tính, Hồng cố số que tính gấp 3 lần số que tính của Lan. Hỏi Hồng phải


chuyển cho Lan bao nhiêu que tính để số que tính của hai bạn bằng nhau?


Bài giải:


...(36)

......


...


...


...


Bài 11: Hai bao gạo co tổng cộng 80 kg, biết số gạo của bao thứ nhất gấp 4 lần số gạo của bao thứ


hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


...


Bài 12: Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 32 lít. số dầu của thùng thứ nhất gấp 3 lần sốdầu thùng thứ hai. Tính số dầu ở mỗi thùng?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


...


Bài 13: Hai thùng xà phịng có tất cả 45kg người ta lấy ra từ thùng 9kg và lấy số xà phòng thùng


thứ nhất gấp 2 lần số xà phòng của thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu kg xà phịng?


Bài giải:


...(37)

...


......


...


...


Bài 14: Nhà Hùng nuôi gà và heo. Hùng đếm được có tất cả 128 chân, số chân gà gấp 4 lần số


chân heo. Hỏi nhà Hùng nuôi bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


...


Bài 15: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo, ngày thứ nhất nếu bán thêm được 5kg


gạo thì sẽ bán gấp 4 lần ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?Bài giải:


...


...


...


...


...


...


...


Bài 16: An và Bình có tất cả 50 viên bi , nếu An bớt ra 2 viên bi thì số bi cịn lại của An gấp 3 lần


số bi của Bình . Hỏi mỗi bạn coa bao nhiêu viên bi ?


Bài giải:


...(38)

...


...


......


...


Bài 17: Có hai thùng kẹo, thùng thứ nhất có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của thùng thứ hai và nếu


thêm vào thùng thứ hai 13 viên thì thùng thứ hai còn kém thùng thứ nhất 21 viên kẹo. Hỏi mỗi
thùng có bao nhiêu viên kẹo?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


...


DẠNG 8: TÍNH NHANH ( RÚT THỪA SỐ CHUNG)


( y/c: Tính nhanh. Tính bằng cách thuận tiện nhất. Phân tích thành tích 2 thừa số. Phân tích thành
tích 2 thừa số rồi tính kết quả.)1. 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2


2. 24 x 5 + 24 x 4 + 24


3. 217 x 45 + 50 x 217 + 207 x 5


4. 456 x 36 + 456 x 61 + 4 x 456 + 456


5. (16 x 6+ 16 x3 + 16) - (12 x 65 + 12 x 3 + 2 x12)


6. (16 x 6+ 16 x3 + 16) - 12 x 65 - 12 x 3 - 2 x12


7. 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213


8. 9 + 9 x 3 + 18 : 2 x 6


9. 2007 x 16 - 2007 x 14 - 2007 x 2 + 2007


10. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9(39)

12. 2006 x ( 43 x 10 - 2 x 43 x 5) + 100


13. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8


14. 44 x 5 + 18 x 10 + 20 x 5


15. 3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 2 + 18


16. 2 x 5 + 5 x 7 + 9 x 317. 15 : 5 + 27 : 5 + 8 : 5


18. 99 : 5 - 26 : 5 - 14 : 5


DẠNG 9: TÍNH NHANH ( MỘT VẾ BẰNG KHÔNG)


1. ( 18 - 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


2. ( 7 x 8 - 56 ) : ( 2 + 4 + 6 + 8 + 112 )


3. ( 2 + 125 + 6 + 145 + 112) x ( 42 - 6 x 7 )


4. ( 12 x 6 - 12 x 4 - 12 x 2 ) x ( 347 + 125 )


5. (a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + ... + 10)


6. 58 - 58 x( 6 + 54 - 60)


7. 32 + 63 x a x ( a x 1 - a : 1) + 32 x 8 + 32


8. ( 1 + 2 + 3 + 4 + .... + 9 ) x ( 21 x 5 - 21 - 4 x21)


9. ( 9 x 7 + 8 x 9 - 15 x 9 ) : ( 1 + 3 + 5 + 7 + ...+ 17 + 19 )


10. ( 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20 ) x ( 56 x 3 - 72 : 9 x 21)


DẠNG 10: TÍNH NHANH ( GHÉP SỐ)


1. 5 x 20 x 4 x 22. 94 + 87 + 81 - 71 - 77 - 84


DẠNG 11: TÍNH NHANH ( TỔNG DÃY SỐ)


1. 7 + 7 + 7 + 7 + ... + 7 - 777 ( Có 111 số 7 )


2. 2 - 4 + 6 - 8 + 10 - 12 + 14 - 16 + 18 - 20 + 22(40)

4. 60 - 61 + 50 - 51 + 40 - 41 + 30 - 31 + 20 - 21 + 10 - 11 + 70


5. 1999 - 2000 + 2999 - 3000 + 3999 - 4000 + 4999 - 5000 + 5999 - 1000


DẠNG 12: TÌM THÀNH PHẦN CHƢA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH - TÌM X


6. X x 5 + 122 + 236 = 633


7. 320 + 3 x X = 620


8. 357 : X = 5 dư 7


9. X : 4 = 1234 dư 3


10. 120 - ( X x 3 ) = 30 x 3


11. 357 : ( X + 5 ) = 5 dư 7


12. 65 : x = 21 dư 2


13. 64 : X = 9 dư 114. ( X + 3) : 6 = 5 + 2


15. X x 8 - 22 = 13 x 2


16. 720 : ( X x 2 + X x 3 ) = 2 x 3


17. X+ 13 + 6 x X = 62


18. 7 x ( X - 11 ) - 6 = 757 http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học


19. X + ( X + 5 ) x 3 = 75


20. 4 < X x 2 < 10


21. 36 > X x 4 > 4 x 1


22. X + 27 + 7 x X = 187


23. X + 18 + 8 x X = 99


24. ( 7 + X ) x 4 + X = 108


25. ( X + 15 ) : 3 = 3 x 8


26. ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36 http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học


27. X : 4 x 7 = 252


28. ( 1+ x) +( 2 + x) + ( 3 + x) + ( 4 + x ) + ( 5 + x) = 10 x 5
(41)

DẠNG 13: BÀI TOÁN HỢP GIẢI BĂNG 2 PHÉP TÍNH


Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dài 250m, chiều dài gấp đơi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ


nhật đó ?


Bài 2: Bác Tâm nuôi 234 con gà. Bác đã bán đi 1/3 số gà. Hỏi bác Tâm còn lại bao nhiêu con gà ?


Bài 3: Tìm số có 3 chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp


3 lần chữ số hàng đơn vị


Bài 4: Bác Lan nuôi một số thỏ. Bác đã bán đi 1/7 số thỏ. Tính số thỏ ban đầu của nhà bác Lan.


Biết số thỏ còn lại là 42 con.


Bài 5: Có 12 xe ơ tơ chở lúa. Trong đó 7 xe đầu, mỗi xe chở 98 bao. 5 xe sau mỗi xe chở 78 bao.


Hỏi 12 xe đã chở được tất cả bao nhiêu bao lúa?


Bài 6: Năm nay em 9 tuổi. Tuổi em bằng 1/4 tuổi mẹ. Tính tổng số tuổi của 2 mẹ con cách đây 3


năm?


Bài 7: Hà năm nay 9 tuổi. Tuổi ông Hà bằng 6 lần tuổi Hà cộng với 8 . Hỏi ông hơn Hà bao nhiêu


tuổi?


Bài 8: Hiện nay bố 42 tuổi. Hai năm trước tuổi con bằng 1/8 tuổi bố. Tính tuổi con hiện tại?Bài 9: Năm nay con 9 tuổi và bằng 1/5 tuổi bố. Tính tổng của 2 bố con sau 3 năm nữa?


Bài 10: Tuổi Tý bằng1/6 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi bố.Bố hơn mẹ 5 tuổi. Tìm tuổi mỗi người?


Bài 11: Năm ngoái mẹ An 30 mươi tuổi, tuổi An bằng 1/5 tuổi mẹ, tuổi em An bằng 1/2 tuổi An.


Hỏi hiện nay em An bao nhiêu tuổi?


Bài 12: Ông năm nay hơn chấu 63 tuổi, hai năm nữa ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi hiện nay ông


bao nhiêu tuổi, cháu bao nhiêu tuổi?


Bài 13: Mẹ năm nay hơn con 21 tuổi, sau hai năm nữa tuổi con bằng 1/8 tuổi mẹ. Hỏi hiện nay


con bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi?


Bài 14: Hiện nay Mẹ hơn con 25 tuổi, sau 3năm nữa tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ. Hỏi hiện nay con


bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi?


Bài 15: Trong đợt sơ kết học kỳ I vừa qua, chất lượng lớp 3A chia làm 3 loại: Giỏi, Khá, Trung


bình. Biết 1/2 số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh khá. Số học sinh trung bình bằng một nữa số
học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại. Biết tổng số học sinh của lớp 3A là 30 em?


Bài 16: Tìm số bị chia của một phép chia hết biết số chia là số lớn nhất có một chữ số; thương là(42)

Bài 17: Trong đợt sơ kết học kỳ I vừa qua, chất lượng lớp 3A chia làm 3 loại: Giỏi, Khá, Trungbình. Biết 1/2 số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh khá. Số học sinh trung bình gấp đơi số học


sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại. Biết tổng số học sinh của lớp 3A là 27 em?


Bài 18: Tìm số bị chia của 1 phép chia có dư biết số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số. Thương


là số nhỏ nhất có 4 chữ số và số dư là số dư lớn nhất có thể có


Bài19: Tìm số bị chia của 1 phép chia có dư biết số chia là số lớn nhất có 1 chữ số. Thương là số


chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và số dư là số dư nhỏ nhất có thể có


Bài 20: Khi thực hiện phép nhân 9294 với 8 Minh sơ ý đã viết nhầm thừa số 9294 thành 9924.


Như vậy tích tăng lên bao nhiêu đơn vị.


Bài 21: Khi thực hiện phép nhân 2345 với 7 Minh sơ ý đã viết nhầm thừa số 7 thành thừa số 9.


Như vậy tích tăng lên bao nhiêu đơn vị.


Bài 22: Tìm thương của 1 phép chia biết số bị chia là số chẵn lớn nhất có 4 chữ số. Số chia bằng 7


và số dư bằng 2 .


Bài 23: Tìm số chia của 1 phép chia biết số bị chia là số nhỏ nhất có 5 chữ số. Thương là số lớn


nhất có 1 chữ số và số dư bằng 208 .


Bài 24: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 200 m. Chiều rộng là 35m .tính chiều dài.Bài 25: Viên gạch lát nhà hình vng có chu vi 104cm .Tính cạnh viên gạch đó


Bài 29: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng


1/5 tuổi mẹ?


Bài 30: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng


tuổi mẹ?


Bài 31: Tuổi Tùng bằng tuổi của bố và bằng tuổi của mẹ. Biết Tùng 4 tuổi. Vậy tuổi bố hơn


tuổi mẹ là bao nhi êu ?


Bài 33: Năm nay (2012) Hoa 10 tuổi và Hoa hơn em 5 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi


hai chị em bằng 25 tuổi.


Bài 34: Hiện tại tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng


số tuổi của hai con là bao nhiêu?


Bài 36: Hiện nay con 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi mấy năm nữa tuổi con bằng tuổi(43)

DẠNG 14: CÁC BÀI TỐN TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH


1. Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vng cạnh 45m. Chiều dài bằng 65m. Tính chiều
rộng hình chữ nhật.


Bài giải:...


...


...


...


...


...


...


Bài 2:Tính diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều dài 6cm và


giữ nguyên chiều rộng thì được một miếng bìa hình vng và diện tích miếng bìa giảm .


Bài giải:


...


...


...


...


......


...


Bài 3:Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích


hình chữ nhật là bao nhiêu ?


Bài giải:


...


...


...


...(44)

...


...


Bài 4:Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vng cạnh 9cm. Biết chiều dài hình


chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu ?


Bài giải:


......


...


...


...


...


...


Bài 5:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 120m, chiều dài gấp 3 lần chiều


rộng. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


......


Bài 6:Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vng có


chu vi 100m. Tính chu vi hình chữ nhật đó ?


Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học


...


...


...


...(45)

...


...


Bài 7:Một hình chữ nhật có chu vi bằng 46cm. Chiều dài bằng 15cm. Tính diện tích của


hình chữ nhật đó.


Bài giải:


...


......


...


...


...


...


Bài 8:Tính diện tích của một miếng bìa hình vng biết cạnh hình vng bằng chiều rộng


của hình chữ nhật có chu vi bằng 6dm8cm; chiều dài hình chữ nhật có số xăng -ti-mét bằng số tự
nhiên lớn nhất có 1 chữ số nhân với 3.


Bài giải:


...


...


...


...


...


......


Bài 9:Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 2 cm thì


diện tích hình chữ nhật tăng thêm . Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Bài giải:


...


...


...(46)

...


...


...


Bài 10: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó


biết diện tích hình chữ nhật bằng .


Bài giải:


...


......


...


...


...


...


Bài 11:Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi hình chữ


nhật đó biết diện tích hình chữ nhật bằng .


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


...Bài 12:. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 2 cm


thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm . Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Bài giải:


...(47)

...


...


...


...


...


Bài 13:Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 5cm thì được một hình vng có chu vi bằng


36cm. Tính diện tích của hình chữ nhật.


Bài giải:


...


...


......


...


...


...


Bài 14:Người ta đã ghép 5 viên gạch hình vng để được một hình chữ nhật có chiều rộng


bằng cạnh viên gạch hình vng. Biết cạnh viên gạch bằng 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật.


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


...


Bài 15:Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vng cóchu vi 100m. Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu ?


Bài giải:


...(48)

...


...


...


...


...


Bài 16:Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m, chiều dài là 50m. Chiều rộng hình chữ


nhật là bao nhiêu ?


Bài giải:


...


...


...


......


...


...


Bài 17:Một băng giấy hình chữ nhật có chiều rộng 8cm. Nếu tăng chiều rộng lên 3cm thì


diện tích băng giấy tăng thêm . Tính diện tích thực của băng giấy.


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


...


Bài 18:. Tính diện tích của một miếng bìa hình vng biết cạnh hình vng bằng chiều


rộng của hình chữ nhật có chu vi bằng 6dm8cm; chiều dài hình chữ nhật có số xăng -ti-mét bằng
số tự nhiên lớn nhất có 1 chữ số nhân với 3.Bài giải:(49)

...


...


...


...


...


...


Bài 19:Một hình vng có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật có chu


vi bằng 56cm, chiều dài bằng 20 cm. Tính diện tích hình vng.


Bài giải:


...


...


...


...


......


...


Bài 20:Một băng giấy hình chữ nhật có chiều rộng 6cm. Nếu tăng chiều rộng lên 4cm thì


diện tích băng giấy tăng thêm . Tính diện tích thực của băng giấy.http://tieuhocvn.info -


Giáo viên tiểu học


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 21: Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 5cm thì được một hình vng có chu vi bằng


36cm. Tính diện tích của hình chữ nhật.(50)

Bài 1: Lan học xong bài hết 1 giờ 10 phút. Hồng học xong bài nhiều hơn Lan 36 phút. Hỏicả hai bạn học xong bài hết thời gian bao nhiêu phút?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 2:Một người đi xe gắn máy được 120m trong phút. Vậy 45 giây người đó đi được là


bao nhiêu mét ?


Bài giải:


...


...


...


......


...


Bài 3:Vừ A Páo đi bộ mỗi giờ được 4km. Hỏi Vừ A Páo đi từ nhà đến trường mất bao lâu


biết rằng nhà Páo cách trường 3km.


Bài giải:


...


...


...


...


...(51)

Bài 4:Đường từ nhà An đến trường phải đi qua nhà Cường. Khoảng cách từ nhà Cường tới


trường dài gấp 2 lần từ nhà Cường tới nhà An. An đi từ nhà đến nhà Cường hết 5 phút, mỗi phút
đi được 60m. Quãng đường từ nhà An đến trường bao nhiêu mét ?


Bài giải:


......


...


...


...


...


Bài 5: Ơ tơ chạy 3 chặng đường với thời gian khác nhau. Chặng thứ nhất ô tô chạy hết


giờ. Chặng thứ hai ô tô chạy hết 16 phút, chặng thứ ba hết giờ. Hỏi ô tô chạy 3 chặng đó trong


bao nhiêu phút?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...Bài 6:Một người đi xe máy trong 9 giờ được 315 km. Hỏi người đó cứ đi như vậy thì 6 giờ


đi được bao nhiêu ki-lơ-mét?


Bài giải:


...


...


...


...


...(52)

Bài 7: Một thùng có thể chứa được 200l nước. Cho ba vịi cùng chảy vào thùng đó. Vịi thứ


nhất chảy 4l nước trong 1 phút. Vòi thứ hai chảy 6l nước trong 1 phút. Vòi thứ ba chảy 10l nước


trong 1 phút. T ính thời gian cả ba vịi cùng chảy để đầy thùng ?


Bài giải:


...


...


......


...


...


DẠNG 16: CÁC BÀI TOÁN VỀ QUAN HỆ TỈ LỆ


Bài 1: Tổng số nhãn vở của An và Bình là số nhỏ nhất có 3 chữ số. An và Bình mỗi bạn


đều cho bạn số nhãn vở của mình có. Hỏi sau khi cho cả hai bạn còn lại bao nhiêu cái nhãn
vở?http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 2: Đàn vịt có 54 con, trong đó 1/9 số vịt đang bơi trong ao. Số con vịt còn lại trên bờ là


bao nhiêu con ?Bài giải:


...


...


...


...


...(53)

Bài 3: Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được một số


cam và quýt, còn lại số cam và số quýt mẹ để chiều bán nốt.


Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tổng số bao nhiêu quả cam và quýt?


Bài giải:


...


...


...


...


......


Bài 4: Biết can đựng 5l dầu, bằng lượng dầu có trong thùng và bằng lượng dầu trong bể


chứa. Tính tồn bộ lượng dầu có ở can, thùng và bề chứa.


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 5: Một phân xưởng sản xuất có 56 cơng nhân nam. Biết 4 lần số cơng nhân nam bằng 7


lần số công nhân nữ. Hỏi phân xưởng đó có tất cả bao nhiêu cơng nhân?


Bài giải:


...


......


...


...(54)

Bài 6: Trường Tiểu học Lê Q Đơn có 1080 học sinh. Trong đó có số học sinh xếp loại


trung bình . Số học sinh xếp loại giỏi và loại khá bằng nhau, khơng có học sinh xếp loại yếu kém.
Hỏi trường Lê Q Đơn có bao nhiêu học sinh giỏi?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 7: Lan có tất cả 54 nhãn vở. Trong dịp sinh nhật Hoa, Lan đã tặng cho Hoa số nhãn


vở đó. Sau đó Hoa cho em số nhãn vở cịn lại. Hỏi số nhãn vở của Hoa gấp mấy lần số nhãn vở
của em?Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 8: Khối 3 trường Tiểu học Lê Q Đơn có 180 học sinh. Trong đó có số học sinh xếp


loại khá . Số học sinh xếp loại giỏi và loại trung bình bằng nhau, khơng có học sinh xếp loại yếu
kém. Hỏi khối 3 trường Lê Quý Đơn có bao nhiêu học sinh giỏi?


Bài giải:


...


...


...(55)

......


Bài 9: Cửa hàng lương thực vừa nhập về 145kg lạc. Khối lượng lạc nhập về bằng khối


lượng gạo và bằng một nửa khối lượng ngô. Hỏi cửa hàng đó đã nhập về tất cả bao nhiêu
ki-lơ-gam cả ba loại lạc, gạo. ngô.


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 10: Trong một phép chia có dư, biết số chia là số lớn nhất có 1 chữ số , thương bằng


1125 và số dư là số dư lớn có thể có. Tìm số bị chia của phép chia đó?


Bài giải:


...


......


...


...


...


Bài 11: Biết tấm vải đỏ dài bằng tấm vải xanh. Cả hai tấm vải dài 84m. Hỏi mỗi tấm dài


bao nhiêu mét?


Bài giải:


...


...


...


...(56)

...


Bài 12: Một trại chăn ni có số vịt bằng số gà; số ngỗng bằng số vịt.


Hỏi trại chăn ni đó có bao nhiêu con ngỗng biết rằng số gà của trại đó là số lớn nhất có 3 chữ
số.Bài giải:


...


...


...


...


...


...


DẠNG 16: CÁC BÀI TOÁN VỀ TIỀN VIỆT NAM


1. Mẹ mua cho Bình 2 thước kẻ và 3 bút chì. Biết giá tiền một thước kẻ là 1500 đồng, giá
tiền một bút chì là 2000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ
bao nhiêu tiền?


2. Mẹ mua cho Lan 3 quyển vở và 4 thước kẻ, giá tiền mỗi quyển vở là 3500 đồng, giá tiền
một thước kẻ là 1500 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 20000 đồng. Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền


là bao nhiêu ?


3. Lan mua 2 quyển sách và một quyển vở hết tất cả 12000 đồng. Phượng mua 2 quyển
sách và 2 quyển vở như thế hết tất cả 14000 đồng. Tính giá tiền một một quyển sách.


DẠNG 17: BÀI TOÁN VỀ TRỒNG CÂY1. Đường từ nhà An đến trường dài 1km8hm, người ta trồng cây cả hai bên đường, cây nọ
cách cây kia 9m. Hỏi số cây phải trồng là bao nhiêu biết cổng trường có cây cịn cửa nhà An


khơng có cây?


2. Để đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta đã phải dùng tất cả 87 chữ số.
Cuốn sách đó có số trang là:


3. Để đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta đã phải dùng tất cả 91 chữ số.
Cuốn sách đó có số trang là:(57)

5. Người ta đóng cọc rào quanh một khu vườn hình vng có chu vi bằng chu vi hình chữ
nhật có chiều dài 92m, chiều dài gấp đơi chiều rộng. Tính số cọc rào cần đóng biết rằng cọc nọ
cách cọc kia 4m.


6. Người ta chuẩn bị trồng các cột đèn xung quanh một sân vận động hình chữ nhật có


chiều dài 150m, chiều dài chiều rộng bằng chiều dài. Biết rằng khoảng cách giữa mỗi đèn là 5m.
Tính số cột đèn cần trồng.


7. Dọc đường từ một cơ quan đến một bệnh viện người ta dựng các cột đèn, cột nọ cách cột
kia 10m. Biết số cột đèn cần lắp là 41 cái. Tính quãng đường từ cơ quan đến bệnh viện biết cổng
bệnh viện và cổng cơ quan đều có đèn.


8. Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa
được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3


ngày.


9. Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán số áo. Ngày thứ hai cửahàng bán số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu cái áo?


10. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 54cm. Người ta tăng chiều rộng 8cm và giữ nguyên


chiều dài của hình chữ nhật thì diện tích tăng lên .


Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu. http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học


12. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 48cm. Người ta kéo dài chiều rộng 5cm và giữ


nguyên chiều dài của hình chữ nhật thì diện tích tăng lên .


Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.


DẠNG 18: BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ DÃY SỐ


Bài 1: Một số gồm 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 26. Tìm số đó biết rằng khi đổi chỗ


chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó khơng đổi.


Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học


...


...


...


...
(58)

...


Bài 2: Từ ba chữ số 5; 2; 3 An lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau.


Em hãy giúp An tính tổng các số mà An vừa lập được.


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 3: An nghĩ ra một số biết rằng gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90.


Tìm số An nghĩ.


Bài giải:


...


......


...


...


...


Bài 4: Giữa hai số lẻ 71 và 135 có bao nhiêu số lẻ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 5: Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau mà hiệu các chữ số bằng 3.


Bài giải:(59)

......


...


...


...


Bài 6: Một số gồm 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 26. Tìm số đó biết rằng khi đổi chỗ


chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó khơng đổi.


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 7: Năm nay em 9 tuổi, chị 14 tuổi. Bạn hãy tính xem mấy năm trước tuổi chị gấp đôi


tuổi em.Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 8: Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận 75000 đồng tiền thưởng và chia đều cho 5 người.


Hỏi ba người thì nhận được bao nhiêu tiền thưởng?


Bài giải:


...


...


...(60)

...


...Bài 9: Để lát 6 căn phòng người ta dùng đến 2550 viên gạch. Hỏi để lát 8 căn phòng như


vậy cần phải dùng đế bao nhiêu viên gạch ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 10: Một tờ giấy HCN có chiều dài 20 cm, chiều rộng 8 cm. Cắt đi một hình vương có


cạnh là 9 cm. Hỏi mảnh giấy cịn lại có diện tích là bao nhiêu xăng ti mét vuông ?


Bài giải:


...


...


......


...


...


Bài 11: Một khu đất HCN có chiều rộng dài 6m, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng. Tính chu


vi của khu đất đó ?


Bài giải:


...


...


...


...


...(61)

Bài 12: Một hình chữ nhật có chu vi là 32cm. Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật đó lên


4cm thì diện tích tăng lên 24cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ?


Bài giải:


......


...


...


...


...


Bài 13: Một tờ giấy màu có diện tích bằng diện tích hình vngcó cạnh là 80 mm. Chiều


rộng HCN là 4cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 14: Một mảnh vườn trồng 3 loại hồng xiêm, táo,cam. Trong đó : trồng 15 hàng hồngxiêm, mỗi hàng 6 cây. trồng 12 hàng táo, mỗi hàng 9 cây. trồng 18 hàng cam, mỗi hàng 7 cây. Hỏi
mảnh đất đó trồng tất cả bao nhiêu cây ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 15: Một ô tô vận chuyển hàng. 5 chuyến đầu mỗi chuyến chở 125 kg, 8 chuyến sau(62)

Bài giải:


...


...


...


......


...


Bài 16: Trong một buổi đồng diễn thể dục. Khối lớp 3 có 162 HS được xếp mỗi hàng có 9


HS. Khơí lớp 4 có 147 HS được xếp mỗi hàng 7 HS. Hỏi xếp được tất cả bao nhiêu hàng tất cả


?http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 17: Người ta chuyển 64 tạ muối lên vùng cao. Ba chuyến đầu mỗi xe chở được 8 tạ .


Còn lại chia đều cho 4 xe. Hỏi mỗi chuyến xe sau chở được bao nhiêu tạ muối ?


Bài giải:...


...


...


...


...


...


Bài18: Người ta chuyển 92 thùng hàng bằng ô tô. Hai chuyến đầu mỗi xe chở được 19


thùng hàng. số hàng còn lại chia đều cho 3 chuyến xe. Hỏi mỗi chuyến hàng sau chở được bao


nhiêu thùng hàng?(63)

...


...


...


...


...


...Bài 19: Người ta định chứa 63L dầu vào 7 thùng, nhưng thực tế mỗi thùng chứa ít hơn dự


định là 2L. Hỏi phải cần bao nhiêu thùng như vậy mới đựng hết 63L dầu ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 20: Có 220 M vải trong đó 1/2 số vải là vải hoa, 1/4 số vải là vải xanh, còn lại là vải


trắng. Tính số vải trắng ?


Bài giải:


...


...


......


...


...


Bài 21: Một cửa hàng có 80 xe đạp. bán ngày 1 được 1/5 số xe đạp.Bán ngày thứ hai được


1/8 số xe đạp còn lại. Hỏi sau hai lần bán cửa hàng còn lại bao nhiêu xe đập ?


Bài giải:


...


...(64)

...


...


...


Bài 22: Một cô xếp sách vào tủ thư viện. 1/3 tủ sách 1 bằng 1/5 tủ sách 2 và bằng 245


quyển. Hỏi cả hai tủ xếp được tất cảc bao nhiêu quyển sách?


Bài giải:


......


...


...


...


...


Bài 23: Người ta chở thóc bằng 2xe. 1/3 xe thứ nhất bằng 1/5 xe thứ 2và bằng 1tạ25kg.


Hổi 2 xe đó chở được bao nhiêu tạ thóc ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 24: Một ô tô đi trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được 36km, giờ thứ 3 đi được 1/3 quãngđường của 2 giờ đầu. Hổi ơ tơ đó đã đi được quãng đường dài bao nhiêu kilômét ?


Bài giải:


...


...


...


...


...(65)

Bài 25: Một ô tô chở hàng lên núi, khi leo dốc mất 5 giờ, mỗi giờ đi được 30km. Khi về đi


hết 3 giờ. Hỏi lúc về 1giờ ô tô đi được bao nhiêu km ?


Bài giải:


...


...


...


...


......


Bài 26: : Hưng chạy 1 phút được 90 m và chạy trong 8 phút. Với quãng đường như vậy Hà


chạy trong 6 phút. Hỏi Hà chạy 1 phút được bao nhiêu mét ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 27: Tìm hai số biết rằng tổng của hai số là 847. Nếu tăng sốhạng thứ 2 lên 2 lần được


tổng mới là1061.


Bài giải:


...


......


...


...


...


Bài 28: Một người nơng dân ni bị sữa. Ntgày đầu vắt được 150l sữa bò. Ngày thứ hai vắt được(66)

Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 29: Một cửa hàng bán ngày đầu được 25 bao gạo, ngày thứ hai bán được 45 bao gạo,


mỗi bao gạo nặng 8 kg. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu yến gạo?


Bài giải:...


...


...


...


...


...


Bài 30: Chia 648 kg gạo nếp vào 8 thùng, chia 540 kg tẻ vào 5 thùng. Hỏi 1 thùng gạo tẻ


hơn 1 thùng gạo nếp bao nhiêu ki lô gam ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...Bài 31: Một cửa hàng ngày đầu bán được 240 m vải. Ngày thứ hai bán được bằng 1/2 ngày


đầu.Ngày thứ ba bán được số vải bằng 1/2 cả hai ngày đầu. Hỏi cả ba ngày cửa hàng đó bán được
bao nhiêu mét vải ?


Bài giải:(67)

...


...


...


...


...


Bài 32: Để đồng diễn thể dục nhà trường để 27 em học sinh xếp thành 3 hàng. Hỏi với 648


học sinh thì xếp được bao nhêu hàng như vậy ?


Bài giải:


...


...


...


......


...


Bài 33: Bác An mua 56 quả táo và 98 quả cam. các loại quả đó được chia vào các túi. Mỗi


túi táo có 8 quả, mỗi túi cam có 7 quả. Hỏi bác An đã mua bao nhiêu túi ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 34: Trong một buổi chào cờ, khối lớp 3 xếp 5 hàng, mỗi hàng có 35 em. Khối lớp 2


xếp 7 hàng, mỗi hàng có 30 em. Hỏi cả hai khối lớp 2 và ôpcs tất cả bao nhiêu em ?


Bài giải:


......


...(68)

...


...


Bài 35: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng một cạnh hình vng có diện tích là 81cm2,


chiều dài gấp đơi chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó ?


Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 36: Bạn Lan thực hiện phép nhân 2589 với 6, bạn đã viết nhầm 2589 thành2859. Hỏi


tích mới tăng hơn tích cần tìm là bao nhiêu đơn vị ?Bài giải:


...


...


...


...


...


...


Bài 37: Có một số lít dầu , nếu chia mỗi thùng 9 lít dàu thì được 8 thùng dư 8 lít. Hỏi nếu


chia vào các thùng đựng được 7 lít dầu thì cần bao nhiêu thùng ?


Bài 38: Với 5 chữ số 0, 1 , 2, 3, 4 viết được bao nhiêu số có 2 chữ số?


Bài 39: Với 3 chữ số 0, 1 , 2, viết được bao nhiêu số có 3 chữ số?


Bài 40: Với 4 chữ số 1 , 2, 3, 4 viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?


Bài 41: Khi thực hiện một phép tính lẽ ra phải nhân số A với 7. Một học sinh lại đem chia


số A cho 7 và được kết quả là 45 dư 2. Hãy tìm kết quả của phép tính cần làm?


Bài 42: Khi thực hiện một phép tính lẽ ra phải nhân số A với 8. Một học sinh lại đem chiasố A cho 8và được kết quả là 81. Hãy tìm kết quả của phép tính cần làm? Source :(69)

Bài 43: Khi thực hiện một phép tính lẽ ra phải nhân số A với 9. Một học sinh lại đem chia

http://tieuhocvn.info

×