Tải bản đầy đủ

Chiến lược về phát triển sản phẩm mới cho Tập Đoàn Tân Hiệp Phát - Soya đậu phộng

!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& 1&
PHẦN'MỞ'ĐẦU'
&
1.'LÝ'DO'CHỌN'ĐỀ'TÀI.'
234%& /56& 789& 63(:%;& <"=*& '#>6& *?@& *A*& 7B#& ;#@& 63C%;& %;"D%"& "D%;& 6#49&
EF%;& %G#& *"9%;& HD& %;"D%"& "D%;& %(0*& ;#,#& <"A6& %G#& 3#4%;I& H#>*& 7(@& J9@&
%"K%;&J9L$6&7M%"&/@%;&6N%"&*"#$%&'()*&'D&HO&*F%;&*P%&6"#$6&7Q&*O%;&6L&*G&6"Q&
7R%;&HK%;&HD&-"A6&63#S%T&2U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&'D&EC@%"&%;"#>-&7P9&6#4%&
*?@&Y#>6&Z@/&7[&/B%"&EB%;&789&7P9&HD&;#D%"&'B#&/#$%;&\A%"&6"M&-"P%&%(0*&
%;]6& 6^& 63C%;& 6@L&*?@&"@#&O%;&'0%&X_-+#*CI&!C*@`*C'@&HD&%"#a9&*O%;&6L&'0%&
<"A*I&/D&7$%&%@L&%;(:#&6@&Hb%&;]#&7G&'D&"#>%&6()%;&c@3<_6#%;&deB#&E(f%;&
g@%"hT&i4%&*B%"&+,%&-"./&'D/&%4%&*95*&756&-"A&7G&6"j&*A*&Ek%;&+,%&-"./&
<"A*& *?@& *O%;& 6L& *l%;& *G& +R*& *B%"& 63@%"& <"O%;& 6"9@& <m/& %"(& Ek%;& +K@&
Z9/\_3&1&nCL@T&
29L& %"#4%I& Ek%;& +,%& -"./& +K@& 7U9& %D%"& Z9/\_3& 1& nCL@& 'B#& 7@%;& ;o-&
<"O%;&N6&<"G&<"p%&63C%;&H#>*&*B%"&63@%"&H0#&*A*&+,%&-"./&*?@&7=#&6"?&%"(q&
r@/#I&Y#%@/#'<I&Ys3_+"I&23#i_!CTTT&W#>%&6B#&Ek%;&+,%&-"./&%DL&7@%;&7$%&;#@#&

7CB%&\[C&"k@T&Zt/&\t6&7()*&%"K%;&L49&*P9&HD&/C%;&/9=%&*?@&<"A*"&"D%;&
ED%"&*"C& +,%& -"./& %DLT&!"u%;& 6@&*P%& 7@& EB%;&"G@& +,%& -"./& 6"_C&"(0%;&
7v%;&6V/&HD&'U-&'B#&;#A&63M&*"C&%G&7Q&*G&6"$&6#$-&6w*&6BC&6"D%"&\(0*&7D&-"A6&
63#Q%T&Y0#&/56&EVL&*"9La%&*O%;&%;">&6#4%&6#$%&7[&*G&+x%&HD&75#&%;l&%;"#4%&
*R9&-"A6&63#S%&+,%&-"./&/0#&6D#&%p%;I&6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&*G&6"Q&6BC&3@&
/56&+,%&-"./&6#$-&%=#&*G&*"86&'()%;&*@CI&-"F&")-&H0#&g9&"(0%;&6#49&EF%;&
/0#q&&dn,%&-"./&*?@&+R*&<"y_hI&7Q&*G&6"Q&7A-&R%;&6=6&%"9&*P9&6"M&63(:%;T&
YD&63C%;&J9A&63j%"&%;"#4%&*R9&HD&-"A6&63#S%&*"u%;&6O#&7[&%"U6&6"8L&7()*&
+z&6(f%;&7v%;&HD&*A*&;#A&63M&6^&7U9&-"5%;&H0#&*A*&%"9&*P9&6"z*&6$&*?@&7@&+=&
<"A*"&"D%;&<"#&"]&J9@%&6V/&%"#a9&"f%&7$%&*"86&'()%;&*95*&+=%;&63C%;&7G&
7o*&\#>6&"f%& 7G&'D&J9@%&6V/& 7$%&+R*&<"y_&"D%;& %;DL&HD&/56& %"9&*P9&;#,#&
<"A6&<"O%;&6"Q&6"#$9q&c56&%;9v%&%;9L4%&'#>9&/0#&*"C&+,%&g986I&+{&'D&/56&+,%&
-"./&75*&7ACI&/0#&/|&HD&;#D9&;#A&63M&E#%"&E(}%;&6^&%"K%;&')#&N*"&\@%&7P9&
7()*&%;"#4%&*R9&Ha&7U9&-"5%;&%"(q&
~&eU9&-"5%;&*G&*"R@&*A*&*"86&\•&E(}%;&J9@%&63]%;&%"(q&-3C6_#%I&-"=6&
-"CI&6"#@/#%I&%#@*#%I&1€&'CB#&H#6@/#%&<"A*&%"@9&•\@C&;v/&H#6@/#%&‚I&iI&!&HD&
ƒ„&HD&…†&'CB#&*"86&<"CA%;&\@C&;v/&*@%g#&HD&+t6T&Yj&6"$&%G&*G&6A*&Ew%;&*9%;&
*8-&*"C&*C%&%;(:#&/56&%p%;&'()%;&Ev#&EDCT&
~&‡%&7U9&-"5%;&;#u-&*"=%;&'B#&*A*&H#&<"9.%&;VL&3@&\>%"&%"#S/&63F%;I&
\>%"&'@C&HD&;@%T&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& …&
~&eU9& -"5%;& *G&*"R@& *"86& <{/I&6=6&*"C& *A*&*"R*&%p%;& *?@& %[CI&7v%;&
6":#&;#u-&g(f%;&7()*&*"t*&"f%T&
~&eU9&-"5%;&386&*G&')#&*"C&H#>*&7#a9&63M&*A*&\>%"&E#&639La%&Ha&/A9I&HN&Ew&
%"(&+z&g986&"9L$6T&ZG&*l%;&%;p%&*"o%&\>%"&*",L&/A9&*@/I&HD&;#u-&7#a9&"k@&
<#%"&%;9L>6&ˆ&-"w&%KT&
~&eU9&-"5%;&*G&*"R@&*"86&gfI&386&6=6&*"C&H#>*&6#49&"G@T&
~&eU9&-"5%;&*G&')#&*"C&%"K%;&%;(:#&\M&\>%"&7A#&7(:%;T&‰C&7G&%"K%;&
%;(:#&\M&\>%"&%DL&%4%&9=%;&+K@&%"#a9T&&
Yj&HUL&%"G/&*"u%;&6O#&7(@&3@&*"#$%&'()*&-"A6&63#Q%&+,%&-"./&/0#&+K@&7U9&
%D%"&Z9/\_3&1&nCL@&Š&7U9&-"5%;T&
2.'MỤC'TIÊU'CHIẾN'LƯỢC.'
2.1.'Mục'tiêu'ngắn'hạn.'
Zt/& \t6& 6=6& *A*& %"9& *P9& 6"M& 63(:%;& %"@%"& *"G%;& ED%"& 6"M& -"P%& 63C%;&
%;D%"&%(0*&;#,#&<"A6T&
2"9&"u6&%"K%;&<"A*"&"D%;&/w*&6#49&/0#&'D&*A*&<"A*"&"D%;&63|&69•#I&%p%;&


75%;T&
2BC&%#a/&6#%&*?@&<"A*"&"D%;&Ha&+,%&-"./&Z9/\_3&1&nCL@T&
2.2.'Mục'tiêu'dài'hạn.'
2BC&+R*&/B%"&EC@%"&%;"#>-&7Q&6"t%;I&'8%&A-&*A*&7=#&6"?&*B*"&63@%"T&
e#&63(0*&7=#&6"?&\‹%;&*A*&\(0*&756&-"A&/0#I&'BT&
2p%;&EC@%"&6"9&HD&6"M&-"P%T&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& €&
CHƯƠNG'1:'TỔNG'QUAN'VỀ'TẬP'ĐOÀN'TÂN'HIỆP'PHÁT'
'
1.1.'GIỚI'THIỆU'CÔNG'TY.'
Š&2U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&•2‚Z&WŒƒX&XW‚2&iƒYƒ•‚Žƒ&Ž•••X„&
Š&24%&H#$6&6t6q&2WX&Ž•••X&
Š&Z;(:#&6"D%"&'U-q&2#$%&+‘&23P%&’9N&2"@%"T&
Š&23w&+ˆ&*"N%"q&6B#&…1“&J9=*&'5&1€I&"9L>%&2"9U%&‚%I&6”%"&ij%"&‰(f%;I&Y#>6&
Z@/T&&
Š&e#>%&6"CB#q&•†–•&—––&1†1&
Š&˜_\+#6_q&™™™T6"-T*C/TH%&
Š&ƒ/@#'q&#%sCš6"-T*C/TH%&
Š&Z;D%"q&ev&9=%;&HD&6"z*&-"./&
1.1.1.'Lịch'sử'hình'thành'và'phát'triển.'
2U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&7()*&6"D%"&'U-&6^&%p/&1““›&H0#&6#a%&6"V%&'D&%"D&
/AL&\#@&HD&%(0*&;#,#&<"A6&i$%&2"D%"I&*G&*"R*&%p%;&+,%&g986I&<#%"&EC@%"&+,%&
g986&3()9I&\#@&HD&%(0*&;#,#&<"A6T&
23w&+ˆ& *"N%"& 7o6& 6B#& "9L>%& 2"9U%&‚%I& 6”%"& ij%"&‰(f%;I& *G& J9L&/O& %"D&
/AL&+,%&g986&35%;&"f%&11•T•••&/

I&H0#&*A*&6"#$6&\MI&EVL&*"9La%&*O%;&%;">&
%;"#4%&*R9&HD&+,%&g986&"#>%&7B#&\U*&%"86&eO%;&Z@/&œT&
2U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&'D&6"D%"&H#4%&*?@&W#>-&"5#&3()9&\#@&HD&%(0*&;#,#&
<"A6& Y#>6& Z@/T& eM%"& "(0%;& -"A6& 63#Q%& *?@& *O%;& 6L& 'D& dWO/& %@L& -",#& "f%&
%;DL&"O/&J9@&%"(%;&<"O%;& \‹%;&%;DL& /@#h&*F%;&H0#& -"(f%;& *"V/&d6"y@&
/[%&*@C&%"86&/]#&%"9&*P9&"#>%&*G&HD&6#a/&.%&*?@&<"A*"&"D%;hT&eM%"&"(0%;&
634%&7()*&g_/&'D&<#/&*"”&%@/&*"C&/]#&"CB6&75%;&*?@&6U-&7CD%&HD&*l%;&*"N%"&
'D&75%;&'z*&7Q&H(f%&'4%&7$%&"CD#&\[C&7(@&6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&63ˆ&6"D%"&
6U-&7CD%&*9%;&*8-&6"R*&9=%;&6P/&*}&*"V9&œT&
1.1.2.'Hoạt'động'của'công'ty.'
2^&<"#&6"D%"&'U-&7$%&%@LI&H0#&634%&1€&%p/&"CB6&75%;&<#%"&EC@%"I&+,%&g986I&
-"w*&Hw&*A*&6P%;&'0-&%;(:#&6#49&EF%;I&6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&7[&7()*&<"A*"&
"D%;&6#%&*UL&HD&7A%"&;#A&*@C&*"86&'()%;&+,%&-"./&HD&-"C%;&*A*"&-"w*&HwT&
!O%;&6L&7f%&HM&7B6&'#4%&6w*&1•&%p/&'#a%&•6^&1“““&Š&…•••„&E@%"&"#>9&dWD%;&
Y#>6&Z@/&*"86&'()%;&*@C&EC&%;(:#&6#49&EF%;&\j%"&*"]%hI&EC&\AC&nD#&Žk%&2#$-&
2"M&6•&*"R*T&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& ›&
eP9&%p/&…••—I&6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&*"N%"&6"R*&7()*&!w*&nˆ&"K9&63N&
69>&*8-&;#8L&*"R%;&%"U%&+=&—••……&*O%;&%"U%&HD&\,C&"5&7=#&H0#&6"(f%;&"#>9&
/@%;&64%&*O%;&6L&*"C&686&*,&*A*&'CB#&"D%;&"G@&HD&EM*"&Hw&/@%;&64%&*?@&*O%;&
6L&6B#&Y#>6&Z@/&•J9L$6&7M%"&+=&11•–ž’e`nW22&*8-&%;DL&…›ž•1ž…••—„T&
W#>%&6B#&*O%;&6L&7[&*G&"f%&…“&/o6&"D%;&7[&7()*&!w*&@%&6CD%&H>&+#%"&6"z*&
-"./&i5&Ÿ&6$&*8-&;#8L&-"m-&+,%&g986&HD&'(9&6"O%;&634%&6CD%&'[%"&6"•&Y#>6&
Z@/T&!G&686&*,&€—&%"[%&"#>9&"D%;&"G@&EC&6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&+,%&g986&7[&
7()*&\,C&"5&+ˆ&"K9&63N&69>T&Z;CD#&3@&2V%&W#>-&X"A6&7[&7()*&*8-&\,C&"5&%"[%&
"#>9&\#@& @+_3&*?@&*O%;&6L&6B#&n#%;@-C3_&HD&‚9+63@'#@T&
!O%;&6L&2V%&W#>-&X"A6&'D&/56&7f%&HM&<#%"&EC@%"&*G&9L&6N%&'0%I&/B%;&'(0#&
-"V%&-"=#&35%;&<"t-&634%&6CD%&'[%"&6"•&Y#>6&Z@/I&H0#&*A*&*"#&%"A%"&7B#&E#>%&
HD&7B#&'¡&-"V%&-"=#&7,/&\,C&<",&%p%;&-"V%&-"=#&%"@%"&*"G%;&HD&"#>9&J9,&
*A*&+,%&-"./&\#@&HD&%(0*&;#,#&<"A6&7G%;&*"@#&7$%&/]#&%f#&<"#&*G&%"9&*P9I&H0#&
;#A&*,&")-&'¡T&&&&&&&
2U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&63C%;&%"K%;&%p/&J9@&7[&*G&%"#a9&%¢&'z*&*=&;t%;&
63C%;&7P9&6(&gVL&Ez%;I&*,#&6BCI&%V%;&*8-&*f&+ˆ&+,%&g986I&/9@&+t/&63@%;&6"#$6&
\M&/0#& "#>%&7B#&-"w*& Hw&+,%& g986&HD& %V%;&*@C&*"86&'()%;& +,%&-"./I& 7()*&
%"#a9&6•&*"R*I&*f&J9@%&J9,%&'¡&%"D&%(0*&6o%;&\‹%;&<"_%I&;#8L&<"_%I&<£&%#>/&
*"(f%;¤&Ha&*"86&'()%;&+,%&-"./&HD&EM*"&Hw&*"p/&+G*&<"A*"&"D%;T&&
2U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&7o*&\#>6&*"u&63]%;&7$%&*"86&'()%;T&2"A%;&1ž…••—I&
6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&7()*&*f&J9@%&J9,%&'¡&*"86&'()%;&J9=*&6$&‰_6&ZC3+<_&
Y_3#6@+& •WD& @%„& 7A%"& ;#A& 7B6& 6#49& *"9.%& Œn•& 6N*"& ")-& ;v/& “••1q…•••I&
1›••1&HD&Y>&+#%"&@%&6CD%&2"z*&-"./&W‚!!XT&
2U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&*G&">&6"=%;&EM*"&Hw&*"p/&+G*&<"A*"&"D%;&63(0*I&
63C%;&HD&+@9& \A%& "D%;& *G& *"86& '()%;& 6=6& %"86I& 6"Q& "#>%& Hp%& "G@&Hp%& /#%"&
6"(f%;&%;"#>-&*@C&%"86&63C%;&<#%"&EC@%"T&e5#&%;l&*A%&\5&*O%;&%"V%&H#4%&
*?@&*O%;&6L&*G&63j%"&75&<"C@&"]*&<¥&6"9U6I&%"#>6&6j%"I&*G&63A*"&%"#>/&*@CI&+x%&
+D%;&7A-&R%;&L49&*P9&-"w*&Hw&*?@&/]#&<"A*"&"D%;T&
1.1.3.'Sứ'mệnh'và'Mục'tiêu.'
d2U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&+,%&g986&HD&<#%"&EC@%"&*A*&+,%&-"./&6=6&*"C&+R*&
<"y_&%;(:#&6#49&EF%;&!"V9&œ&H0#&/F#&HM&6"N*"&")-&HD&6#49&*"9.%&J9=*&6$hT&
cw*&6#49&*?@&6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&'D&6BC&3@&%"K%;&+,%&-"./&6"R*&9=%;&
6=6&%"86I&J9@&%"#a9&6"(f%;&"#>9q&Z9/\_3&1I&i$%&2"D%"I&ŽC'E&i$%&2"D%"I&23D&
g@%"&0
!
I&‰3T2"@%"¤&7$%&H0#&%;(:#&6#49&EF%;&\ˆ#&">&6"=%;&-"V%&-"=#&35%;&
<"t-&HD&63,#&7a9&634%&†›&6”%"&6"D%"&ˆ&Y#>6&Z@/T&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& –&
d23ˆ&6"D%"&6U-&7CD%&"D%;&7P9&!"V9&œ&63C%;&€&'‘%"&Hz*&<#%"&EC@%"&*"N%"q&
Z;D%"&6"R*&9=%;I&6"z*&-"./&p%&'#a%I&\@C&\j&%"z@hT&
1.1.4.'Giá'trị'cốt'lõi.'
Š&dWO/&%@L&-",#&"f%&%;DL&"O/&J9@&%"(%;&<"O%;&\‹%;&%;DL&/@#hT&
Š&d!"86&'()%;&6#49&EF%;&J9=*&6$hT&
Š&deM%"&"(0%;&6"_C&6#%"&6"P%&*@C&%"86&*?@&;#@&7j%"h&
Š&d23ˆ&6"D%"&7=#&6A*&7()*&6#%&*ULh&
Š&d2#%"&6"P%&'D/&*"?&EC@%"&%;"#>-&63C%;&*O%;&H#>*hT&
1.1.5.'Logo.'
¦&%;"‘@q& &
Š&2WXq&!"K&H#$6&6t6&64%&*O%;&6LT&
Š&W@#&\D%&6@Lq&nR*&/B%"&*?@&+#%"&'z*I&%;"M&'z*T&
Š&W@#&%;G%&*A#&q&23ˆ&6"D%"&6U-&7CD%&Y#>6&Z@/&*9%;&*8-&6"R*&9=%;&+=&/56&ˆ&
Y#>6&Z@/&HD&*G&6P/&*}&!"V9&œT&
Š&cD9&g@%"&%(0*&\#Q%&q&nz&6"M%"&H()%;I&"k@&\j%"T&
Š&cD9&g@%"&'A&*VLq&nz&-"A6&63#Q%I&'0%&/B%"&HD&7@&EB%;T&
1.1.6.'Cơ'cấu'tổ'chức.'
&
2•%;&;#A/&
7=*&
!"?&6M*"&"5#&
7v%;&J9,%&63M&
Ž#A/&7=*&6D#&
*"N%"&
Ž#A/&7=*&Ez&
A%&
X"k%;&;#A/&
+A6&
X"k%;&<$&
"CB*"&
X"G&;#A/&7=*&
6#$-&6"M&
X"k%;&6#$-&6"M&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& †&
1.1.7.'Tập'hợp'sản'phẩm'của'tập'đoàn'Tân'Hiệp'Phát.'
W#>%&%@L&6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&7[&*G&"f%&…“&/o6&"D%;&7()*&\5&L&6$&*8-&
;#8L&-"m-&+,%&g986&HD&'(9&6"O%;&634%&6CD%&'[%"&6"•&Y#>6&Z@/T&!G&686&*,&€—&
%"[%&"#>9&"D%;&"G@&EC&6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&+,%&g986&7[&7()*&\,C&"5&+ˆ&
"K9&63N&69>T&!A*&+,%&-"./&*?@&2V%&W#>-&X"A6&7[&;VL&6#$%;&H@%;&'0%&HD&7B6&
%"#a9&6"D%"&*O%;&Ha&EC@%"&6"9&63C%;&6"M&63(:%;&%(0*&;#,#&<"A6&7G%;&*"@#T&
!A*&+,%&-"./&%(0*&;#,#&<"A6&7G%;&*"@#&*?@&6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6q&
Š&23D&6",C&/5*q&‰3T&2"@%"T&
&
Š&i#@q&\#@&i$%&2"D%"I&\#@&i$%&2"D%"&ŽC'EI&\#@&6(f#I&\#@& @+_3I&\#@&‚3*"_3&
HD&\#@&•CL@';CT&
&
Š&Z(0*&6p%;&'z*q&Z9/\_3&1I&Z9/\_3&1&EV9&HD&!"#%CT&
&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& —&
Š&nK@&7U9&%D%"&Z9/\_3&1&nCL@q&H0#&"(f%;&HM&7U9&%D%"I&7U9&%D%"&Š&EV9I&
7U9&%D%"&`&\t-&HD&7U9&%D%"&Š&7U9&g@%"T&
&
Š&23D&g@%"&0
!
&75q&63D&g@%"&HM&*"@%"I&63D&g@%"&HM&/U6&C%;&HD&63D&g@%"&<"O%;&
7(:%;T&
&
Š&23D&6ACT&
&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& •&
Š&23D&\N&7@CT&
&
Š&23D&i@3'_LT&
&
Š&Z(0*&m-&63A#&*VL&Z9/\_3&1&§9#*#_q&HM&ER@I&*"@%"&EVLI&/[%;&*P9I&/_I&•#I&
7DCI&*@/&HD&6ACT&
&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& “&
Š&Z(0*&‚*6#H_T&
&
Š&Z(0*&<"CA%;T&
&
1.2.'SẢN'PHẨM'SỮA'ĐẬU'NÀNH'NUMBER'1'SOYA.'
1.2.1.'Giới'thiệu'về'sản'phẩm'Number'1'Soya.'
!G&%"K%;&*f%&<"A6&'D/&\B%&%;"‘&7$%&%(0*&6#%"&<"#$6T&!G&%"K%;&*f%&<"A6&
'D/&\B%&%;"‘&7$%&%(0*&m-&63A#&*VLT&!G&%"K%;&*f%&<"A6&'D/&\B%&%;"‘&7$%&/56&
6"R*&9=%;&<"O%;&*"”&;#,#&<"A6&/D&*k%&*9%;&*8-&%"K%;&*"86&\•&E(}%;&*"C&*f&
6"QI&;#u-&6#%"&6"P%&+,%;&<"CA#I&L49&7:#&'B*&J9@%&"f%I&HD&\B%&+{&63|&639%;&HD&
%p%;&75%;&"f%&7G&'D&+K@&7U9&%D%"&Z9/\_3&1&nCL@T&
!95*&+=%;&%p%;&75%;&HD&*O%;&H#>*&\U%&35%&7@%;&6BC&g9&"(0%;&6#49&EF%;&
/0#& 63C%;& -"V%& <"u*& %(0*& ;#,#& <"A6& 7G%;& *"@#& d*G& ')#& *"C& +R*& <"C|hT&
Z"K%;&+,%&-"./&H^@&6#>%&')#&H^@&*"86&'()%;&HD&\•&E(}%;&7@%;&%;DL&*D%;&
7()*&(@&*"95%;T&Z9/\_3&1&nCL@&7[&7A-&R%;&7()*&g9&"(0%;&%DLI&7v%;&6":#&
*l%;&;t%&'#a%&H0#&/w*&6#49&<#%"&EC@%"&*?@&6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&'D&%"‹/&
7A-&R%;&%"9&*P9&7@&EB%;I&-"C%;&-"u&*?@&%;(:#&6#49&EF%;T&Z;CD#&3@I&7#a9&'D/&
%4%&+z&6#%"&6$&*"C&Z9/\_3&1&nCL@&*"N%"&'D&%":&%"K%;&7o*&6N%"&E#%"&E(}%;&
(9&H#>6&*?@&%GT&
2^&\(0*&756&-"A&<"#&7(@&3@&+,%&-"./&/@%;&6"(f%;&"#>9&Z9/\_3&1I&6U-&
7CD%&2V%&W#>-&X"A6&7[&6BC&3@&d*u&%",L&H]6h&634%&6"M&63(:%;&%(0*&;#,#&<"A6T&
!"”&+@9&/56&6":#&;#@%&%;t%I&Z9/\_3&1&63ˆ&6"D%"&/o6&"D%;&%(0*&9=%;&7()*&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& 1•&
6#49&6"w&/B%"&%"86I&H()6&J9@&*A*&%"[%&"#>9&'0%&*?@&%"K%;&6U-&7CD%&7@&J9=*&
;#@&<"A*&634%&6"M&63(:%;&Y#>6&Z@/T&
1.2.2.'Công'dụng'của'Number'1'Soya.'
nK@&7U9&%D%"&Z9/\_3&1&nCL@&7()*&/>%"&E@%"&E(0#&*A#&64%&/¥&/#a9&'D&
d+K@& \k& g@%"hT& Z"#a9& *O%;& 63j%"& %;"#4%& *R9& *?@& *A*& %"D& <"C@& "]*& 6"95*&
63(:%;&eB#& "]*&‚'@\@/@& •WC@&¨©„&7[& *O%;&\=q& %;CD#&H#>*& *9%;& *8-&E(}%;&
*"86&*"C&*f&6"QI&7U9&%D%"&*k%&*G&6A*&Ew%;&*"=%;&CgL&"G@I&;#,/&%;9L&*f&/t*&
\>%"&6#/&/B*"&HD&9%;&6"(T&Z"K%;&+,%&-"./&6^&7U9&%D%"&*G&6"Q&6"@L&6"$&6"M6&
75%;&HU6I&*9%;&*8-&*"86&7B/&*"C&*f&6"Q&/D&<"O%;&*G&*"C'_+6_3C'I&"CD%&6CD%&
-"F&")-&H0#&g9&"(0%;&./&6"z*&"#>%&7B#&H=%&"B%&*"$&*A*&'CB#&6"R*&p%&%"#a9&
*"86&\mCT&Z9/\_3&1&nCL@&*?@&2V%&W#>-&X"A6&'D&+,%&-"./&+K@&7U9&%D%"&*@C&
*8-&%;9L4%&*"86&7()*&%"D&+,%&g986&A-&Ew%;&*O%;&%;">&6A*"&Hy&"#>%&7B#&*?@&
Z"U6&i,%&H0#&%;9L4%&'#>9&1••ª&7U9&%D%"&6"()%;&"B%;I&\•&+9%;&E#%"&E(}%;&
6=#&(9q&;#D9&7B/&6"z*&HU6I&N6&\mC&HD&<"O%;&*"C'_+6_3C'T&
¨"O%;& %;^%;& 7@& EB%;& "G@& +,%& -"./I& 7A-& R%;& %"9& *P9& -"C%;& -"u& *?@&
%;(:#&6#49&EF%;I&/0#&7VL&2V%&W#>-&X"A6&H^@&69%;&3@&€&HM&/0#&*"C&Ek%;&+,%&
-"./&%DLT&nK@&7U9&%D%"&*@C&*8-&Z9/\_3&1&nCL@&7U9&g@%"&'D&6"R*&9=%;&E#%"&
E(}%;&7()*&+,%&g986&634%&EVL&*"9La%&*O%;&%;">&"#>%&7B#&*?@&Z"U6&i,%I&\,C&
7,/&69L>6&7=#&H>&+#%"&@%&6CD%&6"z*&-"./T&eU9&g@%"&*G&6A*&Ew%;&*"K@&*,/&
%t%;I& H#4/& 3956I& 6#Q9& 7(:%;I& 63M& 7@9& %"R*I& 3=#& 'CB%& 6#49& "G@TTT& c¢#& "5-&
Z9/\_3& 1& nCL@& 7U9& g@%"& …–•& /'& /@%;& 'B#& 1†–& ¨*@'I& \•& +9%;& E(}%;& *"86I&
%p%;&'()%;&7Q&"CB6&75%;&/¢#&%;DLT&
Z;CD#&7U9&g@%"I&Z9/\_3&1&nCL@&*k%&*G&HM&EV9&'D&'CB#&63A#&*VL&;#D9&H#6@/#%&
!I&H#6@/#%&i–I&i†I&C/_;@&€I&/@%;@%TTT&;#u-&7«-&E@I&63t%;&3p%;I&/()6&6G*T&it-&
*l%;& 'D& 6"D%"& -"P%& /0#& /D& Z9/\_3& 1& nCL@& 7(@& HDC& +,%& -"./T& it-& *"R@&
%"#a9&7B/I&7(:%;I&H#6@/#%&ƒI&Ev#&EDC&"LE3@6&*@3\C%I&;#u-&6A#&6BC&%p%;&'()%;I&
*"K@& H#4/&;@%I& 6#Q9& 7(:%;I& "9L$6& A-& *@CI& H#4/& -"$& J9,%I& %;p%& %;^@& %"v#&
/A9&*f&6#/I&6@#&\#$%&/B*"&/A9&%[CTTT&2"#$6&<$&\@C&\j&€&+,%&-"./&%DL&"CD%&
6CD%&/0#I&/@%;&-"C%;&*A*"&+@%;&63]%;I&6BC&*,/&;#A*&%;C%&/#>%;&*F%;&+z&L4%&
6V/&<"#&+¬&Ew%;I&-"F&")-&7Q&7_/&6"_C&<"#&7#&E9&'M*"T&
¨"C@&"]*&7[&*"R%;&/#%"&3‹%;&7U9&%D%"&;#D9&7B/&6"z*&HU6I&386&6=6&*"C&*f&
6"Q&*C%&%;(:#I&7o*&\#>6&'D&7=#&H0#&%"K%;&%;(:#&\U%&35%I&N6&*G&6":#&;#@%&*"p/&
+G*&*"C&+R*&<"C|T&&
Z9/\_3&1&nCL@&7()*&g_/&%"(&/56&6"R*&9=%;&\•&E(}%;&*G&6"Q&EF%;&"D%;&
%;DL&7Q&\•&+9%;&E(}%;&*"86&*"C&*f&6"QT&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& 11&
1.2.3.'Giá'bán'sản'phẩm'Number'1'Soya'trên'thị'trường.'
Z9/\_3&1&nCL@&7U9&g@%"I&EV9I&\t-&\A%&'|&H0#&;#A&6^&–T•••&7v%;ž*"@#&E9%;&
6N*"& …›•& /'I& 1››T•••& 7v%;ž<m6& •…›& *"@#„& HD& 'CB#& "5-& ;#8L& H0#& ;#A& €T•••&
7v%;ž"5-&E9%;&6N*"&…••&/'I&7()*&-"V%&-"=#&63z*&6#$-&7$%&"f%&1–•T•••&7#Q/&
\A%&'|&634%&6CD%&J9=*T&
1.2.4.'Ý'nghĩa'của'Soya.'
nq&n63C%;& •¨"y_& cB%"„T&¨"C@& "]*& 7[&*"R%;& /#%"& 3‹%;& 7U9&%D%"& 'D& /56&
%;9v%&;#D9&7B/&6"z*&HU6&386&6=6&*"C&*f&6"Q&*?@&*C%&%;(:#I&7o*&\#>6&'D&7=#&H0#&
%"K%;&%;(:#&\U%&35%I&N6&*G&6":#&;#@%&*"p/&+G*&*"C&+R*&<"y_T&!"N%"&Hj&6"$I&
+K@& 7U9& %D%"& 7()*& g_/& %"(& /56& 6"R*& 9=%;& \•& E(}%;& *G& 6"Q& EF%;& "D%;&
%;DL&7Q&\•&+9%;&E(}%;&*"86&*"C&*f&6"QT&iN&/U6&dnh&%DL&;#u-&*"C&Z9/\_3&1&
nCL@&%;DL&*D%;&7()*&*A*&\B%&63|&L49&/$%&Hj&H^@&6#>%&Ew%;&'B#&H^@&*G&')#&*"C&
+R*&<"y_T&
•q&•-6#/#+6&• B*&’9@%„T& B*&J9@%I&L49&7:#&*"N%"&'D&6N%"&*A*"&%•#&\U6&*?@&
Z9/\_3&1&nCL@T&Z"K%;&'u*&*O%;&H#>*&*p%;&6"-%;I&\B%&*,/&6"8L&/>6&/y#I&79=#&
+R*&HD&;P%&%"(&<"O%;&6"Q&'D/&6"4/&\86&*R&H#>*&;j&<"A*T&W[L&7Q&Z9/\_3&1&
nCL@&;#u-&\B%&'8L&'B#&6#%"&6"P%&+,%;&<"CA#I&L49&7:#&"f%T&Wf%&6"$I&\B%&*l%;&*G&
6"Q& '@%& 6y@& 6#%"& 6"P%& 8L& *"C& %"K%;& %;(:#& \B%I& %"K%;& 7v%;& %;"#>-& g9%;&
J9@%"&/j%"&7Q&*F%;&+,%;&<"CA#&H0#&Z9/\_3&1&nCL@T&
Ÿq&ŸC9%;&•23|&239%;„T&2(f#&63|&'D&/56&6"O%;&7#>-&J9@%&63]%;&/D&Z9/\_3&
1&nCL@&/9=%&*"9LQ%&7$%&*A*&\B%&63|T&nCL@&<"O%;&*"”&\•&E(}%;I&'B*&J9@%&/D&
*k%&386&63|&639%;&Hj&6"$&Z9/\_3&1&nCL@&7()*&g_/&'D&%;(:#&\B%&7v%;&"D%"&
6"V%&6"#$6&*?@&;#0#&63|T&W[L&6"¬&"9¡6&+AC&"@L&%;V%&%;@&%"K%;&;#@#&7#>9&H9#&
6(f#&*F%;&Z9/\_3&1&nCL@I&\B%&+{&*,/&6"8L&3‹%;&/j%"&/[#&ˆ&69•#&…•T&
‚q& ‚*6#H_& •Zp%;& 75%;„T& ¨"#& *,/& 6"8L& *f& 6"Q& <"y_& /B%"I& 6#%"& 6"P%& +,%;&
<"CA#& L49& 7:#I& *"u%;& 6@& *G& 6"Q& <#Q/& +CA6&7()*& *O%;& H#>*& HD& *95*& +=%;& ES&
ED%;&"f%T&W[L&*"R%;&6y&/j%"&'D&/56&%;(:#&%p%;&75%;&63C%;&*O%;&H#>*&HD&*"?&
75%;&63C%;&*95*&+=%;&*F%;&Z9/\_3&1&nCL@&"D%;&%;DLT&
&&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& 1…&
1.2.5.'Tập'hợp'sản'phẩm'Number'1'Soya.'
&!G&›&'CB#&Z9/\_3&1&nCL@q&
STT' Tên'sản'phẩm' Hình'thức'đóng'gói'
Hương' vị'
sản'phẩm'
Thành'
phần'
1. '
Z9/\_3&1&nCL@&
•nK@&7U9&%D%"„&
'
eU9&%D%"&
Z(0*I&7U9&
%D%"& "B6I&
7(:%;I&
"(f%;&
'#>9& 6z&
%"#4%T&
2. '
Z9/\_3&1&nCL@&
eU9& g@%"& •nK@&
7U9&%D%"&Š&7U9&
g@%"„&
'
eU9& %D%"&
Š&7U9&g@%"&
Z(0*I&7U9&
g@%"I& 7U9&
%D%"I&
7(:%;I&
"(f%;& 6z&
%"#4%I&
/D9& 6"z*&
-"./T&
3. '
Z9/\_3&1&nCL@&
‰V9& •nK@& 7U9&
%D%"&Š&‰V9„&
'
eU9& %D%"&
Š&EV9&6VL&
Z(0*I&7U9&
%D%"& "B6I&
7(:%;I&
"(f%;& 6z&
%"#4%I&
/D9& 6"z*&
-"./T&
4. '
Z9/\_3&1&nCL@&
it-& •nK@& 7U9&
%D%"&Š&it-„&
'
eU9& %D%"&
Š&\t-&
Z(0*I&7U9&
%D%"& "B6I&
\t-I&
"(f%;& 6z&
%"#4%I&
/D9& 6"z*&
-"./T&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& 1€&
CHƯƠNG'2:'CÁC'YẾU'TỐ'MÔI'TRƯỜNG'ẢNH'HƯỞNG'
ĐẾN'TẬP'ĐOÀN'TÂN'HIỆP'PHÁT'
'
2.1.'CÁC'YẾU'TỐ'MÔI'TRƯỜNG'BÊN'NGOÀI.'
2.1.1.'Môi'trường'quốc'tế.'
Y#>6&Z@/&*"u%;&6@&7@%;&6^%;&\(0*&6"z*&"#>%&*A*&*@/&<$6&Ha&<#%"&6$&+@9&
<"#&;#@&%"U-&6•&*"R*&6"(f%;&/B#&6"$&;#0#&˜2•I&*A*&*"N%"&+A*"&<#%"&6$&63C%;&
"#>-&"5#& *A*& J9=*& ;#@& eO%;& Z@/& œ&`& & ‚+_@%& HD&‚+_@%~€& 7[& 6BC& 3@& *"C& *A*&
EC@%"& %;"#>-& Y#>6& Z@/& 386& %"#a9& *A*& *f& "5#& 7Q& -"A6& 63#Q%& *l%;& %"(& ;#@C&
6"(f%;&H0#&*A*&%(0*&63C%;&<"9&Hz*&HD&6"$&;#0#I&6"$&%"(%;&*l%;&6BC&3@&<"O%;&
N6& %"K%;& <"G& <"p%& <"#& \(0*& *"V%& HDC& /56& 6"M& 63(:%;& /0#& H0#& 386& %"#a9&
%"K%;&%;9L&*fI&6"A*"&6"R*&<"#&7=#&/o6&H0#&*A*&6U-&7CD%&<#%"&6$&'0%I&6U-&7CD%&
g9L4%&J9=*&;#@&H0#&386&%"#a9&<#%"&%;"#>/&HD&6#a/&'z*&Ha&<#%"&6$&6"j&7G&6"z*&
+z&'D&<"G&<"p%&'0%&H0#&*A*&EC@%"&%;"#>-&Y#>6&Z@/T&29L&2V%&W#>-&X"A6&'D&/56&
6U-&7CD%&*G&+R*&/B%"&6B#&6"M&63(:%;&Y#>6&Z@/&%"(%;&7G&6"z*&+z&Hb%&'D&"#>%&
6B#I&63C%;&6(f%;&'@#&+{&*G&386&%"#a9&O%;&'0%&*B%"&63@%"&63z*&6#$-&H0#&2V%&W#>-&
X"A6&<"O%;&%"K%;&ˆ&6"M&63(:%;&Y#>6&Z@/&/D&*,&634%&6"M&63(:%;&J9=*&6$T&
!A*&%(0*&-"A6&63#Q%&634%&6"$&;#0#&7@%;&;o-&-",#&%"K%;&<"G&<"p%&Ha&<#%"&
6$&"@L&%G#&*A*"&<"A*&'D&*95*&<"?%;&"C,%;&<#%"&6$I&/D&"P9&"$6&*A*&*O%;&6LI&6U-&
7CD%&'0%&*"M9&,%"&"(ˆ%;&+V9&+t*&\ˆ#&*95*&<"?%;&"C,%;&%DLT&Z"(%;&<"?%;&
"C,%;&g,L&3@&ˆ&c¥&HD&*A*&%(0*&63C%;&<"9&Hz*&7v%;&6#a%&*"9%;&!"V9&®9&6"j&
*f&"5#&,%"&"(ˆ%;&7=#&H0#&6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&'D&<"O%;&%"#a9T&
Za%&<#%"&6$& *A*& %(0*& 63C%;&<"9& Hz*& ‚+_@%& HD& eO%;&œ& 6"j& 6(f%;& 7=#&•%&
7M%"I& *G&/56& +=& *O%;& 6L& 63C%;& <"9& Hz*& -"A6& 63#Q%& 7[& ,%"& "(ˆ%;& %"#a9& 60#&
"CB6&75%;&+,%&g986&<#%"&EC@%"&*?@&6U-&7CD%&2V%&W#>-&X"A6&%"(&!C*@`*C'@I&
X_-+#!CI&••!I&Y#%@/#'<I&23#i_!C¤&2"M& 63(:%;&239%;&’9=*&7@%;&%;DL&*D%;&
'l%;&7CB%&6"M&63(:%;&<#%"&6$&6"$&;#0#&*"N%"&Hj&6"$&%G&*l%;&,%"&"(ˆ%;&<"O%;&
%"y&7$%&%(0*&6@I&%$9&63C%;&6(f%;&'@#&239%;&’9=*&*G&*O%;&6L&Ha&'‘%"&Hz*&%(0*&
;#,#&<"A6&6"V/&%"U-&HDC&6"M&63(:%;&Y#>6&Z@/&6"j&7G&6"z*&+z&'D&%;9L&*f&'0%&
<"#&"]&*G&')#&6"$&Ha&%;9v%&%;9L4%&'#>9&HD&%"V%&*O%;&Ev#&EDCT&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& 1›&
2.1.2.'Môi'trường'trong'nước.'
' 2.1.2.1.'Các'yếu'tố'xã'hội'liên'quan'đến'con'người.'
Š&!f&*89&*5%;&7v%;&EV%&*(&HD&'@C&75%;I&*"9LQ%&EM*"&EV%&*(I&6£&'>&6p%;&EV%&
+=¤&
2"_C&6"=%;&<4&/0#&%"86&*?@&2•&*"R*&Ÿ&6$&6"$&;#0#&•˜W•„I&EV%&+=&%(0*&6@&
"#>%&7R%;&"D%;&6"R&1€&634%&6"$&;#0#I&g8-&g”&•—&63#>9&%;(:#T&‰V%&+=&Y#>6&Z@/&
6#$-&6w*&6p%;I&H0#&/R*&6p%;&"f%&1&63#>9&%;(:#ž%p/T&2£&'>&6p%;&EV%&+=&\j%"&
J9V%& %p/& <"C,%;& 1I1ªž%p/T& ‰C& HULI& 7VL& 'D& /56& 6"M& 63(:%;& 6#49& 6"w& 7PL&
6#a/&%p%;&HD&63#Q%&H]%;I&H^@&'D&%;9v%&%"V%&'z*&Ev#&EDC&H0#&;#A&%"V%&*O%;&3|T&
nz&7O&6"M&"CA&6p%;&*l%;&7v%;&%;"‘@&H0#&/R*&+=%;&6p%;I&n=&EV%&6"D%"&6"M&
*"#$/&;P%&—•ª&63C%;&*f&*89&EV%&+=I&%"9&*P9&;#,#&<"A6&6p%;&7A%;&<QT&eo*&\#>6&
'D&ˆ&%"K%;& 6"D%"&-"=&'0%I& EC&/R*&6U-&639%;&EV%&7O%;I&/F@& "¯&%;DL&*D%;&
%G%;&\R*&Eb%&7$%&%"9&*P9&;#,#&<"A6&6p%;&/B%"&HDC&%"K%;&%;DL&"¯T&
Z"(&HULI&%(0*&6@&H0#&EV%&+=&7O%;I&+z&7O&6"M&"CA&%"@%"I&EV%&+=&63|&%4%&6£&
'>&;#0#&63|&'0%&'D&/56&'D&6"M&63(:%;&6=6&H0#&'()%;&<"A*"&"D%;&*"C&2V%&W#>-&
X"A6T&
Š&23j%"&75&Hp%&"CA&*l%;&*G&/R*&,%"&"(ˆ%;&'0%&7=#&H0#&6"A#&75&6#49&EF%;&
*?@&%;(:#&6#49&EF%;T&e$%&%p/&…•1•&Y#>6&Z@/&7[&"CD%&6"D%"&-"•&*U-&;#AC&
Ew*&6#Q9&"]*I&%"(%;&63C%;&-"P%&'0%&EV%&*(&%"86&'D&ˆ&*A*&7O&6"M&6"j&63j%"&75&
Hp%&"G@&HD&*"9L4%&/O%&*@C&%4%&H8%&7a&¡&6"R*&63C%;&+¬&Ew%;&6"z*&-"./&6=6&
*"C&+R*&<"y_&386&7()*&J9@%&6V/I&%4%&7VL&*l%;&*"N%"&'D&')#&6"$&*?@&2V%&W#>-&
X"A6&<"#&7[&HD&7@%;&*"C&3@&%"K%;&+,%&-"./&6=6&*"C&+R*&<"y_&7$%&H0#&%;(:#&
6#49&EF%;T&
Š&X"C%;&*A*"&+=%;&/0#&%p%;&75%;q&Z"M-&+=%;&"=#&",&*?@&%;(:#&YZ&"#>%&
%@LI&-"C%;&*A*"&+=%;&"#>%&7B#&"f%I&%;CD#&;#:&'D/&H#>*&%;(:#&6@&*k%&386&J9@%&
6V/&7$%&H#>*&*"p/&+G*&+R*&<"y_&*"C&;#@&7j%"&HD&\,%&6"V%I&6"@/&;#@&%"#a9&*A*&
"CB6&75%;&6"Q&Ew*&6"Q&6"@CI&*A*&"CB6&75%;&g[&"5#¤&Yj&HUL&%;(:#&6#49&EF%;&386&
6"N*"&6#49&6"w&%"K%;&+,%&-"./&*G&<",&%p%;&7A-&R%;&%"@%"&*"C&H#>*&;#,#&<"A6&
/D&'B#&6=6&*"C&+R*&<"y_T&Z;DL&%@LI&H#>*&6w&6U-&\B%&\¯I&7v%;&%;"#>-&ˆ&%"K%;&
J9A%&;#,#&<"A6&+@9&;#:&"]*I&'D/&H#>*&'D&386&6"(:%;&g9L4%&*?@&;#0#&63|&HD&%"V%&
H#4%&Hp%&-"k%;T&eA-&R%;&7()*&%"9&*P9&*?@&*A*&7=#&6()%;&%DL&EC@%"&%;"#>-&
+{&*G&"(0%;&-"A6&63#Q%&7u%;&7t%&HD&/@%;&'B#&')#&%"9U%T&
Š&2"9&%"U-&*?@&EV%&*(I&%"G/&7=#&6()%;&6#a/&%p%;T&
W#>%&*,&%(0*&Hb%&*k%&"f%&€&63#>9&"5&;#@&7j%"&%;"¯C&HD&1I†&63#>9&"5&6"95*&
E#>%&*U%&%;"¯CT&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& 1–&
nC&H0#&*C%& +=& •—& 63#>9& EV%&6"j&*C%& +=& %DL& 'D& <"O%;& '0%I&"f%&%K@& <"A*"&
"D%;&/w*& 6#49&*?@&2V%& W#>-&X"A6& 'D&%"K%;& <"A*"& "D%;&*G& 6"9&%"U-&639%;&
\j%"I&<"A&%"G/&6"9&%"U-&%DL&Hb%&*"#$/&-"P%&'0%&63C%;&6•%;&EV%&+=T&
Š&2"A#&75&HD&6"G#&J9_%I&g9&"(0%;&HD&"D%"&H#&6#49&EF%;q&Y8%&7a&+R*&<"y_&
7@%;&%;DL&7()*&%;(:#&6#49&EF%;&J9@%&6V/&7G&*l%;&6BC&3@&%"K%;&<"G&<"p%&
*"C&H#>*&7(@&3@&*A*&+,%&-"./&6=6&*"C&+R*&<"y_&HD&7B6&*"86&'()%;&*@CI&%"(%;&
7VL&*l%;&*G&6"Q&*C#&%"(&/56&*f&"5#&'0%&7Q&6BC&+z&<"A*&\#>6&7=#&H0#&*A*&7=#&6"?&
<"A*&63C%;&%;D%"&%(0*&;#,#&<"A6&6=6&*"C&+R*&<"y_&Hj&2V%&W#>-&X"A6&*G&6#a/&
'z*&Ha&6D#&*"N%"&HD&9L&6N%&6"(f%;&"#>9&634%&*,&%(0*T&
Š&2"M&"#$9I&63DC&'(9q&
2"_C&/56&+=&7A%"&;#A&*?@&*A*&%"D&7P9&6(&63C%;&%;D%"&%(0*&;#,#&<"A6I&"#>%&
%@L&Y#>6&Z@/&6#49&6"w&/56&<"=#&'()%;&'0%&+,%&-"./&7v&9=%;I&*"^%;&<"C,%;&
›I…&6£&'N6ž%p/&HD&7@%;&'D&6"M&63(:%;&-"A6&63#Q%&386&/B%"T&23A#&H0#&+z&,/&7B/&
6B#&6"M&63(:%;&%(0*&%;]6&*G&;@+I&%"9&*P9&6#49&6"w&%(0*&;#,#&<"A6&<"O%;&;@+I&
7o*&\#>6&'D&%(0*&63A#&*VL&6B#&Y#>6&Z@/&6p%;&386&/B%"I&7B6&;P%&€•ªž%p/T&
c56&%;"#4%&*R9&*?@&‚+#@X@%_'&Y#>6&Z@/&Ha&H#>*&EF%;&7v&9=%;&*"C&6"8L&g9&
"(0%;&+¬&Ew%;&*A*&'CB#&%(0*&;#,#&<"A6&*G&')#&*"C&+R*&<"y_&7@%;&\F%;&%•&ˆ&
Y#>6&Z@/I&7o*&\#>6&ˆ&*A*&6"D%"&-"=&'0%T&2"_C&‚+#@X@%_'I&+=&'()%;&"5&;#@&7j%"&
\(0*&HDC&%"G/&*G&6"9&%"U-&*@C&•634%&†I–&63#>9&7v%;ž6"A%;„&7[&6p%;&6^&—I€ª&
'4%&11I“ª&63C%;&6•%;&+=&"5&EV%&Y#>6&Z@/T&!F%;&6p%;&6(f%;&R%;&'D&+=&"5&*G&
6"9&%"U-&63C%;&<"C,%;&›I–`†I–&63#>9&7v%;ž6"A%;T&¨"#&6#a%&63C%;&6u#&63ˆ&%4%&
E(&E,&"f%I&%;(:#&EV%&7[&*"9LQ%&+@%;&'z@&*"]%&*A*&+,%&-"./&*G&%;9v%&;=*&
6^&6"#4%&%"#4%&\•&E(}%;&*"C&+R*&<"y_&%"(&+K@I&*A*&*"$&-"./&6^&+K@I&%(0*&
63A#&*VLI&+#%"&6=I&%(0*&9=%;&7G%;&*"@#¤&¨",C&+A6&634%&*A*&"5&;#@&7j%"&ˆ&6"D%"&
6"M&*l%;&*"C&6"8L&—•ª&J9@%&6V/&7$%&+R*&<"y_&*?@&/j%"&"f%&63(0*&7VLI&—›ª&
/9=%&+¬&Ew%;&*A*&'CB#&H#6@/#%&HD&<"CA%;&*"86I&HD&••ª&6"N*"&/9@&*A*&'CB#&
+,%&-"./&*G&*A*&"CB6&*"86&*G&')#&*"C&+R*&<"y_&%"(&%"V%&+V/I&*@'*#9/TTT&
Š&Y#>6&Z@/&*"u%;&6@&'D&/56&63C%;&%"K%;&J9=*&;#@&7()*&7A%"&;#A&'D&*"M9&
,%"&"(ˆ%;&%o%;&%a&%"86&Ha&\#$%&7•#&<"N&"U9&6CD%&*P9I&*"C&%4%&<"N&"U9&%(0*&
6@&%;DL&*D%;&<"t*&%;"#>6&"f%T&Z"#>6&75&%;DL&*D%;&6p%;&*@CI&*"N%"&Hj&6"$&%"9&
*P9& ;#,#&<"A6& *?@& %;(:#& 6#49& EF%;& *l%;& 6p%;& 6"_C& 6BC& 3@& '()%;& *P9& '0%& Ha&
%(0*&;#,#&<"A6I&6"u*& 7.L&*A*&EC@%"& %;"#>-&%(0*&;#,#&<"A6&*"C&3@&7:#& %;DL&
*D%;&7@&EB%;&Ha&*"?%;&'CB#&HD&6p%;&+=&'()%;&+,%&-"./&3@&6"M&63(:%;T&e#a9&
%DL&'D&/56&*f&"5#&<"O%;&"a&%"y&7=#&H0#&2V%&W#>-&X"A6&%"86&'D&63C%;&6":#&<©&
%a%&<#%"&6$&7@%;&-"w*&"v#&+@9&7)6&+9L&6"CA#T&
' '
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& 1†&
2.1.2.2.'Các'yếu'tố'kinh'tế.'
Y#>6&Z@/&"#>%&%@L&Hb%&'D&/56&%(0*&7@%;&-"A6& 63#Q%I&Hj&HUL&*A*&%"9&*P9&
6#49&EF%;&6"#$6&L$9&*"C&*95*&+=%;&Hb%&*k%&*"#$/&6£&'>&386&*@C&63C%;&*f&*89&
6#49&EF%;&<"C,%;&–•ª&HD&6”&'>&%DL&+{&;#,/&7#&63C%;&%"#a9&%p/&%K@&<"#&7:#&
+=%;& %;(:#& EV%& 7()*& %V%;& *@CT& co6& "D%;& %(0*& ;#,#& <"A6& <"O%;& -",#& 'D&
%"K%;&/o6&"D%;&6"#$6&L$9&%4%&<"#&6"9&%"U-&HD&7:#&+=%;&%"V%&EV%&7()*&%V%;&
*@C&6"j&%"9&*P9&Ha&%(0*&;#,#&<"A6&*l%;&6p%;&*@CT&
Š&2”&'>&'B/&-"A6&63C%;&6":#&;#@%&;P%&7VL&6p%;&H0#&/R*&…&*C%&+=I&7”%"&7#Q/&
'D&1†ª&63C%;&J9¡&\@&%p/&%@L&HD&%$9&6N%"&6"_C&*,&%p/&6"j&6£&'>&%DL&+{&'D&
1€I€ªI&%"(%;&63C%;&6":#&;#@%&+t-&60#&H0#&%"K%;&*"N%"&+A*"&")-&'¡&*?@&Z"D&
%(0*&Ez&\AC&+{&•%&7M%"&"f%&HD&E^%;&ˆ&/R*&1&*C%&+=&<"C,%;&†I1ª&•6"_C&’9¥&
6#a%&6>&’9=*&6$&`&Œcr„&
2.1.2.3.'Các'yếu'tố'nhà'nước,'chính'trị'và'thể'chế.'
Š& 9U6&<#%"&6$&HD&*A*&'9U6I&\5&'9U6&"Co*&J9L&7M%"&E(0#&'9U6&'#4%&J9@%q&¨"#&
'9U6&<#%"&6$&7@%;&63C%;&;#@#&7CB%&"CD%&6"#>%&6"j&Hb%&*k%&%"#a9&<{&"ˆ&*"C&*A*&
"CB6&75%;&6"(f%;&/B#&<"O%;&*G&')#&*"C&2V%&W#>-&X"A6&%"(&+,%&g986&"D%;&*G&
/b9&/[&;#=%;&H0#&*A*&+,%&-"./&*?@&2V%&W#>-&X"A6I&*A*&J9L&7M%"&Ha&@%&6CD%&
H>&+#%"&6"z*& -"./&*"(@&*@C&%4%&/56& +=&6"(f%;&"#>9&%"A#&%"[%&/A*&"Co*&
\@C&\j&+,%&-"./&*?@&2V%&W#>-&X"A6&+{&'D/&;#,/&9L&6N%&*"C&*A*&+,%&-"./&6"U6&
*?@&2V%&W#>-&X"A6&
Š&!"N%"&+A*"&6D#&*"N%"I&<#%"&6$&*?@&%"D&%(0*&°&'[#&+986&%;V%&"D%;q&<"#&'[#&
+986& 7()*& J9L& 7M%"& /R*& 63P%& HD& (9& 6#4%& *"C&*A*& "CB6& 75%;& +,%& g986& <#%"&
EC@%"&63C%;&%(0*&6"j&H#>*&"9L&75%;&H=%&%;V%&"D%;&7Q&/ˆ&35%;&J9L&/O&+,%&
g986&<#%"&EC@%"&'D&<"O%;&<"G&H0#&/R*&'[#&+986&;#,/&7A%;&<Q&±…•ªž%p/T&
Š&2"A#&75&*?@&Z"D&%(0*&H0#&/O#&63(:%;q&cO#&63(:%;&%;DL&*D%;&7()*&g[&
"5#&HD&Z"D&%(0*&J9@%&6V/&%4%&7(@&3@&*A*&+,%&-"./&\,C&H>&/O#&63(:%;&+{&
7()*& 7O%;& 7O%;& 7,C& %;(:#& 6#49& EF%;& "(ˆ%;& R%;& %"(& EVL& *"9La%& 6A#& *"$&
*"86&6",#&63C%;&+,%&g986&HD&+¬&Ew%;&*A*&'CB#&\@C&\j&*G&<",&%p%;&6A#&+¬&Ew%;&
"Co*&6A#&*"$&"@L&6z&-"V%&"?L&/D&<"O%;&,%"&"(ˆ%;&7$%&/O#&63(:%;T&e#a9&%DL&
2V%&W#>-&X"A6&7@%;&HU%&Ew%;&386&6=6&%4%&*A*&+,%&-"./&*?@&2V%&W#>-&X"A6&7[&
7()*&+¬&?%;&"5&%"#>6&6j%"&*?@&%;(:#&6#49&EF%;T&
Š&Z"D&%(0*&*"u%;&6@&7@%;&*G&*95*&HU%&75%;&dZ;(:#&Y#>6&EF%;&"D%;&Y#>6h&
HD&7[&7()*&%"V%&EV%&"(ˆ%;&R%;&63C%;&%"#a9&%p/&63ˆ&'B#&7VL&HD&7[&63ˆ&6"D%"&
"CB6&75%;&<"O%;&6"Q&6"#$9&"D%;&%p/&ˆ&%"#a9&7M@&-"(f%;&634%&*,&%(0*T&Yj&
HUL&+,%&-"./&*?@&2@%&W#>-&X"A6&*l%;&7()*&386&%"#a9&%;(:#&6#49&EF%;&'z@&
*"]%&6"@L&6"$&*A*&+,%&-"./&*?@&*O%;&6L&%(0*&%;CD#&"@L&*A*&+,%&-"./&%;CB#&
%"U-T&ZG&7[&6BC&3@&/56&*95*&*A*"&/B%;&63C%;&*A*&+,%&-"./&/@%;&6"(f%;&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& 1—&
"#>9&Y#>6&HD&/@%;&'B#&%"#a9&*f&"5#&-"A6&63#Q%&*"C&*A*&EC@%"&%;"#>-&Y#>6&ˆ&6"M&
63(:%;&63C%;&%(0*T&
2.1.3.'Tính'cạnh'tranh'trong'ngành.'
2.1.3.1.'Các'sản'phẩm'mới.'
Yj&%;(:#& 6#49& EF%;&6"$& ;#0#& %G#&*"9%;&HD& %;(:#& 6#49&EF%;&Y#>6& Z@/& %G#&
3#4%;&7@%;&*G&7:#&+=%;&HD&%"U%&6"R*&%;DL&*D%;&*@C&%4%&H8%&7a&J9@%&6V/&HD&
\,C&H>&+R*&<"y_&386&7()*&7B#&7@&+=&%;(:#&6#49&EF%;&J9@%&6V/T&eVL&'D&/56&g9&
6"$T&!A*&EC@%"&%;"#>-&%(0*&%;CD#&HD&63C%;&%(0*&7[&%t/&\t6&7()*&g9&6"$&%DL&
%4%&63C%;&6":#&;#@%&;P%&7VL&7[&*"C&3@&7:#&%"#a9&+,%&-"./&7()*&*"#$6&+986&6^&
6"#4%&%"#4%&HD&6=6&*"C&+R*&<"y_T&
2.1.3.2.'Xu'hướng'phát'triển'của'ngành.&
Z(0*&;#,#&<"A#&ˆ&Y#>6&Z@/&7@%;&-"A6&63#Q%&%"@%"&6"_C&g9&"(0%;&d6"#4%&
%"#4%&"G@h& 6R*&'D& *"9LQ%& +@%;&+¬& Ew%;& *A*&+,%& -"./&6=6&*"C& +R*&<"y_&HD&
*"#$6&+986&6^&6"#4%&%"#4%&%"(q&%(0*&63A#&*VLT&eVL&'D&%"K%;&Ek%;&+,%&-"./&
/D&2V%&W#>-&X"A6&7@%;&Eb%&7P9&6"M&63(:%;&63C%;&%(0*&H0#&*A*&6"(f%;&"#>9&
%•#&6#$%;&6=6&*"C&+R*&<"y_&%"(q&Z9/\_3&1&nCL@I&63D&6",C&/5*&‰3T2"@%"I&63D&
g@%"&0
!
¤&*A*&6"(f%;&"#>9&%DL&7[&H()6&'4%&<"y#&*A*&*O%;&6LI&6U-&7CD%&'0%&*?@&
%(0*&%;CD#&HD&63C%;&%(0*&ˆ&Y#>6&Z@/&%"(q&!C*@!C'@I&X_-+#!CI&••!I&23#i_!CI&
Y#%@/#'<¤&
2.1.3.3.'Khách'hàng.'
¨"A*"&"D%;&'D&6"M&63(:%;&*?@&EC@%"&%;"#>-I&/¢#&+z&\#$%&7•#&63C%;&%"9&*P9I&
J9L$6&7M%"&/9@&+t/&*?@&<"A*"&"D%;&7a9&\95*&EC@%"&%;"#>-&-",#&*G&%"K%;&
75%;&6"A#&6N*"&*z*&7Q&*G&6"Q&6"N*"&R%;&7()*T&W]&*G&6"Q&6BC&3@&A-&'z*&\95*&%"D&
+,%&g986&-",#&;#,/&;#A&\A%&"Co*&%V%;&*@C&*"86&'()%;&+-&HD&EM*"&Hw&6=6&"f%T&
¨"#& %;"#4%& *R9& Ha& 2V%& W#>-& X"A6& <"A*"& "D%;& 7()*& *"#& 6"D%"& €& %"G/&
*"N%"q&
Š&!A&%"V%I&"5&;#@&7j%"I&6U-&6"Q&/9@&+,%&-"./&HD&EM*"&HwT&
Š&W>&6"=%;&*A*&%"D&-"V%&-"=#&\A%&\9O%&\A%&'|I&+#49&6"MT&
Š&2"M&63(:%;&J9=*&6$q&<"A*"&"D%;&%(0*&%;CD#&`&%;(:#&6#49&EF%;I&%"D&-"V%&
-"=#I&7=#&6A*&%(0*&%;CD#T&
²%"&"(ˆ%;&*?@&<"A*"&"D%;&7$%&EC@%"&%;"#>-&7()*&6"Q&"#>%&J9@&*A*&L$9&
6=q&
Š&n=&'()%;&<"A*"&"D%;q&
!"#$%&'()*&+,%&-"./&/0#&
Number'1'Soya'–'Đậu'Phộng'
'
&
The Boys of Marketing Group& 1•&
~&c9@&'|&/9@&6#49&EF%;q&*D%;&7O%;&6"j&*D%;&*G&')#&*"C&EC@%"&%;"#>-&EC&
*G&6"Q&6#49&6"w&%"#a9&+,%&-"./I&6=%&N6&*"#&-"N&63C%;&6#49&6"w&"f%I&+,%&-"./&
%"@%"&7()*&\#$6&7$%T&
~&Z"D&-"V%&-"=#q&c9=%&6"t%;&63C%;&*95*&*"#$%&;#D%"&6"M&-"P%&EC@%"&
%;"#>-&-",#&<mC&%;(:#&6#49&EF%;&Ha&-"N@&/j%"T&W>&6"=%;&*A*&*¬@&"D%;I&/B%;&
'(0#&<#%"&EC@%"&*"N%"&'D&*A*&*p%&*R&7#Q/&*?@&%"D&+,%&g986&HD&%"D&-"V%&-"=#&
63C%;& *95*& *"#$%& ;#D%"& 6"M& 63(:%;T& ¨"O%;& *G& ">& 6"=%;& *¬@& "D%;& EC@%"&
%;"#>-&<"O%;&6"Q&'D/&-"V%&-"=#&*"C&EF&;#A&6"D%"&")-&'¡T&Z"D&-"V%&-"=#&*G&
6"Q&*C#&'D&L$9&6=&+=%;&*k%&7=#&H0#&+z&6"D%"&*O%;&*?@&/56&+,%&-"./&/0#T&!F%;&
'D&+,%& -"./& *?@&2V%&W#>-& X"A6&%"(%;& \#@& 6(f#& @+_3& <"#&69%;&3@& 7[&*"(@&
*"9.%&\M&<4%"&-"V%&-"=#&%4%&7[&6"86&\B#I&63C%;&<"#&%(0*&6p%;&'z*&Z9/\_3&1I&
63D&g@%"&0
!
¤&6"j&*G&6"Q&%"@%"&*"G%;&*"#$/&'‘%"&6"M&63(:%;&%":&%t/&7()*&">&
6"=%;&<4%"&-"V%&-"=#&63C%;&*,&%(0*T&
Š&e5&%"BL&*,/&Ha&;#Aq&
Y0#& 7:#& +v%;& HD& /R*& 6"9& %"U-& %;DL& /56& %V%;& *@C& %;(:#& 6#49& EF%;& 7[&
/B%"&EB%&"f%&63C%;&/9@&+t/&gC%;&"]&Hb%&*G&%"K%;&/=#&J9@%&6V/&Ha&;#Aq&
~&¨"A*"&"D%;&/9=%&/9@&H0#&;#A&*,&-",#&*"p%;&-"F&")-&6u#&6#a%&
~&Z"D&-"V%&-"=#I&+#49& 6"M&/9=%&')#& %"9U%&HD&7()*&"(ˆ%;&*"#$6&<"89&
*@CT&
Yj&HUL& EC@%"& %;"#>-&*l%;&*P%& 7M%"&;#A&\A%& ")-& '¡I&/R*& *"#$6& <"89&*"C&
-"F&")-I&"CB*"&7M%"&*"#$%&'()*&;#A&*"C&6^%;&;#@#&7CB%&*?@&*"9&<©&+=%;&*?@&
+,%&-"./T&
ek#&"y#&*?@&<"A*"&"D%;&Ha&*"86&'()%;&+,%&-"./I&EM*"&HwI&/b9&/[&\@C&\j¤&
Z;DL&%@L&H0#&+z&-"C%;&-"u&HD&7@&EB%;&*?@&6"M&63(:%;&+,%&-"./&6#49&EF%;&
%;CD#&H#>*&p%&;j&/o*&;jI&9=%;&;j¤&<"A*"&"D%;&*k%&J9@%&6V/&60#&*"86&'()%;&3@&
+@CI&<#Q9&EA%;&6"$&%DCI&*G&@%&6CD%&<"O%;³&Z$9&<"O%;&7A-&R%;&7()*&%"K%;&
7k#&"y#&%DLI&+,%&-"./&+{&%"@%"&*"G%;&\M&6"@L&6"$&HD&J94%&'[%;T&Z;"#4%&*R9&
%"K%;&%"9&*P9I&(0*&/9=%&*?@&<"A*"&"D%;&7Q&*G&6"Q&7A-&R%;&/56&*A*"&6=6&
%"86&'D&H#>*&'D/&J9@%&63]%;&7=#&H0#&686&*,&*A*&EC@%"&%;"#>-T&
Š&Ÿ49&*P9&Ha&75&@%&6CD%I&9L&6N%&6"(f%;&"#>9q&
Z;(:#&6#49& EF%;&%;DL& *D%;&6"O%;& 6"A#&"f%& HD&7k#& "y#&Ha&*A*&*"”&6#49& @%&
6CD%I&6#49&*"9.%&*"86&'()%;&7=#&H0#&+,%&-"./&*l%;&%;DL&*D%;&*@C&"f%T&¨"A*"&
"D%;&-",%&R%;&386&%"BL&*,/&H0#&*A*&6"O%;&6#%&'#4%&J9@%&7$%&H>&+#%"&@%&6CD%&
6"z*&-"./&HD&'9O%&+x%&+D%;&*"9LQ%&+@%;&6#49&EF%;&*A*&+,%&-"./&6"@L&6"$&
%$9&<"O%;&6#%&6(ˆ%;&HDC&+,%&-"./&*lT&¨"A*"&"D%;&*l%;&(9&6#4%&'z@&*"]%&*A*&
6"(f%;&"#>9&J9_%&6"95*I&*G&9L&6N%&HD&7()*&J9,%;&*AC&%"#a9T&Y#>*&gVL&Ez%;&

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×