Tải bản đầy đủ

BÀI HỌC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI




























 !"#
$
%&
$

$
'(

)

 *+

&"#

,%,-. '("#

&/)0#

/)1

&)
2. ) ')"#

3!4

,*- *+

& '.

"









































































 









!

"



#






$"





$

%







#





&


%





 
'

()

*+,-./0
















12

#

344513454



































 


























6




















'

+

5
 !"#$
%!&'(&  $ )*789
:

()

*+,-./0














!

















"#$%%&'$%%"*'






+

%


















!;
<&







=>?%@,AB$%C?%=%
BD$%E$B-F GEAB-$%344H(
3I13JKL+M N%(#BBD%O*2PQ,
RF%:#GD*S*$%3443T*%BU-!,5
*S*$%344VW%(!EAXKL2$-*B!EN%
-*$%344H *!Y=*%)!,#BN"ZK2
P*%BU-!,3Q,RF*![="=!\>F[
1
P'%[@"W!#]@ +(
,

,

-
./-(0!
1
2

0
.0 
2
!/-3(
0

0
(04
2
1
2

0
*789
<'









#







2

;6!
.!5 $!6$7853
$7$)789
9'







(











)









"#$%%&'$%%"!















=^
,-_*A=FBD**%)")S`a
=&K% '







#
































+



+

 5+8!
': $ 3;<8=!6 $
3&##$>?6















#

#





+#







+

%

#



#





+


@%!&$ $(!
*)789
'

()

*+,-.0














!







"#$%%*'$%&% '
























%



"

$



#





+#







#



#



 b

6%

#







"












cd/e6

!



"

%

%f



!#











+

cd/e6



#









e












6
,
/0/
,
(
,
31
,

0

2
1/2/24
2

2

,
'
,
(0!1
2


0

-
/
,
/
,
e

6$ 
& $3/$ 88!
*e7549
$%3448'







'

d









6'g
N-`&K%_*e





#





;
2
<h

;





#













$




"















+





#









<



;



"




















 '



#


















$

!

2



$









#



































!

2


<:





#











;0






















+

#

"#



"










#




<'#







;'



:







b#












%

$

%













&

%






 '



%#

!#



%

!;0P%>BZ"*
UD%=F-_*iF!Bj=)kA
l%T:`?,A_Bb)*+2g=*%Bm=K
ZBB=i_%)!,_ijMmT2P"
*=jkAa*FF>-,_BK&K
%*BPB-*%)!,Z"*UD%n
'

]#















53oJo344J'



b#

p







:&

G

$

+

)












,



-



)

 .










.

/





)

(









!

,


#-



!







!









,





















 
3
78 '9 (:).;,!< '!=,*- *>& '.?"&@2. ) ')"A3"A,%
)"#

 0
A*B*C*DE $ 3F!>
'

#

%







!






















&

%





"





"

 G!

!


















%%#



&

%






6

e



!#





+%# '

$%

#

%

!

#






!



+

#

!

!














2

qcd/#



%#



"



$

%$
















 











;]




2









#

!

2





$















!



%#








!







"#









%














rs

:%t1



&

%



!$#



%







$

 
0











&

%





+








+





#

qcd/
h$





#

qcd/





&

%





$%
58J8

54$%!$"











#

qcd/%








"

 







!#

33o5888o1:u

5VoVo3448+




#

qcd/





&

% '

%!




%#





!



33o5888o1:u





%#








"











 
b





33o5888o1:u

"#



+

"












#

qcd/





&

% :








;'#!#

4Ho3445o''1bp]

v4oJo3445

b#

p










'#!#

45o3445o''1]

58o45o3445 '#!#

4Ho3445o''1bp]


v4oJo3445

b#

p







#



+






#







%


















4


%$"

















$



















2





f




n '#!#

45o3445o''1]

58o45o3445







+





#

#















&

%




33o5888o1:u



$"



+






%#

%#

+







!







#

qcd/




&

%+







&

%








+













 '












$"













+








#





#

"#









#

#





#"
+



!









#

qcd/ b





$"






























 
$%344H





#


















$%344Hw#

#



#+s



$%344Hr







I$%
344Xt



+



qcd/ f

%

!

2





s



344H


!









IJo344Xo1:u

48o4Jo344X$

%












qcd/

+

s



$%344H 




IJo344Xo1:u

"



V%







rtiA_Px
()Trt+Zy*>DTrt$QK+E`+Em*
_*rtE^`>*F @Q=z*B^U
U{%|FP}~>{(=`K,BS
K*a





W%%[)*BD+aP`P
`K ZZIJo344Xo1:uC+ZB*-
*K)%U*-=^^K^,






a^+a





^+aP`PZB
K%()APUM?.M.
+Em)")?.-F._-*ABS
&K%"E) •E%D

%

#

B+Z%F621e|
6Ke"LA#-=B_~P
5
a*()-@Q^F=_)?%=B
ES*!)S=+,=L*B
~,2\+,*,K+, b(^ZZIJo344Xo1:u
C+ZyaBK%B+K{+*_,_*-
*KaKPKB%,+K^}=*^
{(%zFr*-*+#.*_t=#
PKgB+Z`BS 7v59
$%344I



"

%w



!#

55IHo344Iow1bp]


54o54o344I$

%
























 b









"



$"





+




#

qcd/









BZZ535o344Io1:u+Z
a-P=_*()-F
'

%











#

qcd/

&

%
















$"







"






33o5888o1:u'#!#

4Ho3445o''1bp]'#!#

45o3445o''1]
s



$%344HZZIJo344Xo1:un'

$"



"


!

"#













#










$"



 













##


















#









#

qcd/


&

%








A*B*B*G'>8=!> 
]

f2







+











&

%








!













#

qcd/






&

% p



"$













!










##







#

qcd/





&

%
#

$

 

$
'BC&
$
2. ) ')"#

3"#

,%!*D&&E3'"E03)F3 G%HIHJ
7KKI
G,PB &,$m0123456
6
LMN OP HIKQR
58J8 5 4X
5884 v 44
5885 v V4
5883 V HV
588v H 4I
588V v 5v
588J 3 58
5888 54 53v
3444 5H XI
3445 5v II
3443 5H 5I48
344v 3X 3J3
344V 5I 53H
344H vI vXJH
344X vX vV85
344I J4 8383
G")344J 54H 34J5X
/71




'



!









!#

33o5888o1:u

5VoVo5888


:



+











&

%%





5J












#

#

$





5v8

€Gd+
%#

"



4II

€Gdo



 7v59
'



$%5888

$%344H1



!





s




$%344H

!

!









!#

33o5888o1:u&

%


5vv



qcd/

#

!#

#

$



X4XJ

€Gd$

IvJ




!#











VV



!#

#



!





58J81588J+%##




"

+

VHX

€Gdo



•

H83

!





58J81588J r2f%"

55t
'

344X

$%344J1!

!





s



344H




$"



f

%f&

%

%

335



qcd/


#

!#

#

vvH88

€Gd 



v$%r!

I$%


58881344Ht

344X1344J

5XX



!#





THHV



!#

#




!



58881344H+%##



"

+

5H3


€Gdo



1

3HI

!



58881344H r2f%"

55t
7
$%3448"







$

#













!









"#









qcd/





$


%

 :



&

%







#





$

%











 '



$%3448




&

%

I3

€Gd

VHI





H4+#



5Vv‚!








$%$VvH‚

!#





vVH‚

!#

#

!#

$%344J
aPBDz+%#-O*B*aE!B
*aCOƒS#K*Ea[LEB> D%
=-`&K%#„*BZQ

#

%*C%[
!E{+,*ijM,*B*-_`&K%
Shƒ]*w,Gfnu"M-_*^!PD
'_s**ZQ-_*_L`&K%?!
$%3454&K%-!:%aL_KK3
_mOSAB_MZBEX…€Gd ]Ka
*&K%}j%[B(B_^PB-`K
&K%gBK%-(_* GP$[
A"S`-_*$%3448A2P"B`:>-
_* G$

_a$"EB+!YA"**^KP-
_*`&K%.†

*#%_Q)S
7v59
A*B*A*HIJ
0
 !

$
'7BC&
$
2. ) ')"#

3"#

,%!*D&&E3'"E03)F3 G%HIHS
7KKI,)T. '? )/" ),U
G#





 &#

$ 

r


€Gdt
'‡

•G‡

vIH v8J4X
#



%

 vJ VJHv
'

!

 H 8I
:#



%

VX 5JHI3
:#



"

 55I I388
G

2



#





3 V5H3
8
#






0

 X 83
'

!



2f

#

%##2f%

#











v3 V4I
p

!







 53 8
&

"



#



v4 53I
:



#

+




!










II 3IV
•



 5 45
ˆ





#





2

#

 V 5VV
]

#

$





 5 I
]

#

 







#

#


V 58
/

71






s

















&

%

#

 '

58J81344J&

%5I5



#

!#

#





v455H

€Gd

%VHX‚

!#







IHXH‚

!#

#

 '

#


#



"







#

%
















!#







55I



r

%XJV3‚!

#



#


t '

#

%









#




!#





!







#

!#

#



5JHI3

€Gdr

%
X5XI‚t :

%#

!#













+%##

544

€Gd;








$%









‰f

'







&

%


#

#



3Vv

€Gd3



$%









:#












h!

#

#



55IvX

€Gd

/$




#

#



544

€Gd 7v59
0













#

!#





5X5





#

!#

#




VIV5

€Gd

%V38v‚

!#







55J‚

!#

#

 '












!















+





!#

#

r3IV

€Gdt

!#





rII



t

%VIJ‚

!#







HII8‚


!#

#

 h#

!#













;





!:%
9




%

#



&ff

#

#



3I

€Gd



2


%%

$



:##





&

G#


sb

#

#



vH

€Gd





%










:#













Gf

#

#



35

€Gdn














+%#













]p


Gf

b

'w#

n7v59


#1%1





"

Vv



#

#



V8H


€Gd

%55VI‚

!#







53Vv‚

!#

#

 '















#

!#



s



%#

!#





+
%#

;:##



!d

'

&

1s

#

#



J58


€Gd:##



!&

1s

#

#



3HH

€Gd 7v59
A*B*K*
,
 !

$
'BC&
$
2. ) ')"#

3"#

,%!*D&&E3'"E03)F3 G%HIHS
7KKI,)T.!V",W&!=,*&)@0U
G,PB &,$m0123456
LMN OP HIKQR
Š1#1 H vI
‰11 5 3Vv4
bs 3 I8
b„ 3 54
:1%1 3 Vv4
:%11 v8 5IXv
:]sb. X 55H
:]d'] X 54J
:)CG‹ v 3I
:#1‹ 5 54
:b 3 XvH
|*F]@:#r'wt 8 534
]*w,1pfŒf • I 35
]pŽ V4 J45
/1#1121 v VX5
/1~ 5 5444
/1 5 J34
s* 5H3 53I48
s" 5I 8VHv
h1121 I J53V
%u 5 54
SbE J 3J
‡2111 I 35
10
w-E:%f 3 V4
w-E&)‰ 5 48
'B1112 3 vH
'Bs V 54V
€11 H Vv
011 35 38I
/71




'

$%58J8





&

%








H4







#

'

s















&

%


5H3





53I48

€Gdr



#

$%344Jt

%V4Hv‚

!#







v3XI‚

!#

#

 u











!s







#






#

!



!

 0f



!#

#








!s



sb

8VHv

€Gd

%3vIH‚

h!

J53V


€Gd

%34V5‚ 0f



!#











!s



]p



:%





!#











&

%






V4

v8



 0f







"

%#







‰f














+%#



!#







qcd/






&

%







$%











'



d



&


%

!#

#





3Vv

€Gd r2f%"

5vt
b







s

:%‰fn


















%









&

%
h

]

w#



b

n&



$%3448'#

#

G

•


rG!t%

%



!





#

Gc!

":•


h



G!





%



!



%#

!#



#









'r

b

tbfr

t]p
r'w#

th211rt
A*B*L*M(6861=$N> 
!!
 89:
p#!&

%



#

%



r$%58JXt






&

%"$





%







r$%58J8t w










$





%$

%










11


&

%"





%"$


















&

%





"%



%+f









 p











&

%#



%







#

+





#

#



$





 
b

















%#

"#



#






#






















+





&

% ]



!

"

#

%

%f



%#






%

#





%#





%
















&

%





!

f



!+

%

%




#



 



 d

!

f



!

+

%






&

%#!$!















%

#





+




$+









 
'%





qcd/



34$%








&

%















+f#



#


s

:%n'

!



"



!

#



$






%







&

% #







s

:%








!







%$






p





%#





+







"














$







 &

##



&








#



$











!



%












&

% :





%#





%%








&

% 
:



&

%



$

%



+








&

%



#

qcd/ '

















+






%












 89);
h$





!













#

#



$




!

!



#







a%P`K&K%a
,#KE*%(TK%+EmC(=E$
12

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×