Tải bản đầy đủ

bìa in Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho Tập Đoàn Tân Hiệp Phát - Soya đậu phộng

!
!
BỘ#TÀI#CHÍNH!
TRƯỜNG#ĐẠI#HỌC#TÀI#CHÍNH#–#MARKETING#
KHOA#MARKETING#
#
#
#
#
QUẢN#TRỊ#CHIẾN#LƯỢC#KINH#DOANH#
TẬP#ĐOÀN#TÂN#HIỆP#PHÁT
#
!
CHIẾN#LƯỢC#PHÁT#TRIỂN#SẢN#PHẨM#MỚI#
NUMBER#1#SOYA#–#ĐẬU#PHỘNG
!
!
!
!
Giáo#viên#hướng#dẫn:#ThS.#Hồ#Thanh#Tùng##
!

!
!
Tp.#Hồ#Chí#Minh#–#2011#
!
BỘ#TÀI#CHÍNH!
TRƯỜNG#ĐẠI#HỌC#TÀI#CHÍNH#–#MARKETING#
KHOA#MARKETING#
#
Nguyễn!Văn!Thuấn!
Nguyễn!Việt!Sang
!
Nguyễn!Tuấn!Duy
!
Phan!Trung!Hậu
!
Trương!Quang!Long
!
Trần!Anh!Tuấn!
Nguyễn!Trần!Hoàng!Chương!
QUẢN#TRỊ#CHIẾN#LƯỢC#KINH#DOANH#
TẬP#ĐOÀN#TÂN#HIỆP#PHÁT!
CHIẾN#LƯỢC#PHÁT#TRIỂN#SẢN#PHẨM#MỚI#
NUMBER#1#SOYA#–#ĐẬU#PHỘNG
!
!
!
!
!
!
#
Giáo#viên#hướng#dẫn:#ThS.#Hồ#Thanh#Tùng#
#
#
#
Tp.#Hồ#Chí#Minh#–#2011#
MỤC#LỤC#
#
Trang#
PHẦN#MỞ#ĐẦU………………………………………………………………………….#1#
1.!LÝ!DO!CHỌN!ĐỀ!TÀI………………………………………………………………………!1!


2.!MỤC!TIÊU!CHIẾN!LƯỢC………………………………………………………………...!2!
PHẦN#NỘI#DUNG#
CHƯƠNG#1:#TỔNG#QUAN#VỀ#TẬP#ĐOÀN#TÂN#HIỆP#PHÁT…………………..#3#
1.1.!GIỚI!THIỆU!CÔNG!TY……………………………………………………………………...!3!
1.1.1.!Lịch!sử!hình!thành!và!phát!triển……………………………………………….!3!
1.1.2.!Hoạt!động!của!công!ty………………………………………………………………!3!
1.1.3.!Sứ!mệnh!và!Mục!tiêu………………………………………………………………..!4!
1.1.4.!Giá!trị!cốt!lõi……………………………………………………………………………!5!
1.1.5.!Logo………………………………………………………………………………………..!5!
1.1.6.!Cơ!cấu!tổ!chức…………………………………………………………………………!5!
1.1.7.!Tập!hợp!sản!phẩm!của!tập!đoàn!Tân!Hiệp!Phát…………………………!6!
1.2.!SẢN!PHẨM!SỮA!ĐẬU!NÀNH!NUMBER!1!SOYA…………………………………!9!
1.2.1.!Giới!thiệu!về!sản!phẩm!Number!1!Soya…………………………………….!9!
1.2.2.!Công!dụng!của!Number!1!Soya…………………………………………………!10!
1.2.3.!Giá!bán!sản!phẩm!Number!1!Soya!trên!thị!trường……………………..!11!
1.2.4.!Ý!nghĩa!của!Soya………………………………………………………………………!11!
1.2.5.!Tập!hợp!sản!phẩm!Number!1!Soya……………………………………………!12!
CHƯƠNG#2:#CÁC#YẾU#TỐ#MÔI#TRƯỜNG#ẢNH#HƯỞNG#ĐẾN#TẬP#ĐOÀN#
TÂN#HIỆP#PHÁT………………………………………………………………………………..#13#
2.1.!CÁC!YẾU!TỐ!MÔI!TRƯỜNG!BÊN!NGOÀI…………………………………………...!13!
2.1.1.!Môi!trường!quốc!tế…………………………………………………………………..!13!
2.1.2.!Môi!trường!trong!nước…………………………………………………………….!14!
2.1.3.!Tính!cạnh!tranh!trong!ngành…………………………………………………….!17!
2.1.4.!Ma!trận!đánh!giá!các!yếu!tố!bên!ngoài!(EFE)!đối!với!tập!đoàn!Tân!
Hiệp!Phát……………………………………………………………………………………………..!24!
2.2.!CÁC!YẾU!TỐ!MÔI!TRƯỜNG!NỘI!BỘ!DOANH!NGHIỆP………………………..!25!
2.2.1.!Tên!tuổi!trong!ngành!và!trên!thị!trường……………………………………!25!
2.2.2.!Quy!mô,!vị!trí!nhà!máy!và!nơi!kinh!doanh…………………………………!26!
2.2.3.!Kỹ!thuật!–!Công!nghệ………………………………………………………………..!26!
2.2.4.!Cơ!sở!vật!chất…………………………………………………………………………..!28!
2.2.5.!Nguồn!nhân!lực………………………………………………………………………..!29!
2.2.6.!Tài!chính…………………………………………………………………………………!29!
2.2.7.!Marketing………………………………………………………………………………..!29!
2.2.8.!Nghiên!cứu!và!phát!triển………………………………………………………….!29!
2.2.9.!Bộ!phận!dịch!vụ!khách!hàng……………………………………………………..!30!
2.2.10.!Sản!xuất………………………………………………………………………………...!30!
2.2.11.!Ma!trận!đánh!giá!các!yếu!tố!bên!trong!(IFE)!của!tập!đoàn!Tân!Hiệp!
Phát……………………………………………………………………………………………………..!31!
2.3.!MA!TRẬN!PHỐI!HỢP!NHỮNG!ĐIỂM!MẠNH!–!YẾU!CỦA!TẬP!ĐOÀN!TÂN!
HIỆP!PHÁT!VỚI!NHỮNG!CƠ!HỘI!–!THÁNH!THỨC!(MA!TRẬN!SWOT)………!31!
CHƯƠNG#3:#CHIẾN#LƯỢC#PHÁT#TRIỂN#SẢN#PHẨM#MỚI#NUMBER#1#SOYA#
–#ĐẬU#PHỘNG……………………………………………………………………………………#35#
3.1.!NGHIÊN!CỨU!VÀ!PHÁT!TRIỂN………………………………………………………..!35!
3.1.1.!Nghiên!cứu!thị!trường……………………………………………………………..!35!
3.1.2.!Nghiên!cứu!sản!phẩm………………………………………………………………!35!
3.2.!SẢN!XUẤT………………………………………………………………………………………!36!
3.2.1.!Nguyên!liệu……………………………………………………………………………..!36!
3.2.2.!Cơ!sở!vật!chất………………………………………………………………………….!37!
3.3.!ĐƯA!SẢN!PHẨM!RA!THỊ!TRƯỜNG…………………………………………………..!37!
3.3.1.!Giai!đoạn!giới!thiệu!sản!phẩm…………………………………………………..!38!
3.3.2.!Giai!đoạn!đưa!sản!phẩm!ra!thị!trường……………………………………….!39!
PHẦN#KẾT#LUẬN………………………………………………………………………# 46#

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×