Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

MN14 TD MENU TRA SUA TRAN CHAU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (46.76 KB, 1 trang )

TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ
TRÀ

SỮA TRÂN CHÂU...........10.000
SƯA KIWI........................... 10.000
SỮA CHANH DÂY ............10.000
SỮA BẠC HÀ .................10.000
SỮA XÍ MUỘI.................. 10.000
SỮA DÂU ....................... 10.000
SỮA NHO..........................10.000
SỮA CARAMEL...................12.000
SỮA SÔCÔLA ................10.000
SỮA THẠCH TRÁI CÂY...12.000
SỮA THẠCH LỤC TRÀ.....12.000
SỮA THẠCH CÀ PHÊ.....12.000
SỮA THẠCH VẢI..............12.000


SỮA PHA LÊ DÂU...........12.000
SỮA PHA LÊ CHANH DÂY12.000
SỮA FLAN TRỨNG...........12.000
SỮA ĐẶC BIỆT (4 vò tùy chọn)

................................................20.000Xem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×