Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

đồ án tốt nghiệp hệ thống đăng ký và quản lý phương tiện giao thông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (653.71 KB, 40 trang )

MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH...................................................................................................3
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................... 5
Chương 1
ĐẶC TẢ BÀI TOÁN
1.1. ĐẶC TẢ BÀI TOÁN...................................................................................1
1.1.1.

Yêu cầu đăng ký phương tiện mới.....................................................1

1.1.2.

Thực hiện đăng ký phương tiện.........................................................1

1.1.3.

Nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện......................................1

1.1.4.

Sang tên đổi chủ sở hữu phương tiện.................................................1

1.1.5.

Nghiệp vụ hệ thống............................................................................2

1.2. TỔNG HỢP CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG..................................2
Chương 2
PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ
2.1. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG...................................5
2.2. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG......................................................6


2.2.1. Đăng ký phương tiện mới:...................................................................6
2.2.2. Cập nhật, hiệu chỉnh thông tin đăng ký phương tiện:...........................6
2.2.3. Cập nhật chủ sở hữu theo phương tiện:................................................6
2.2.4. Chỉnh sửa thông tin chủ sở hữu phương tiện:.......................................6
2.2.5. Quản lý giấy đăng ký xe:.....................................................................6
2.2.6. Chức năng quản lý nhà sản xuất...........................................................6
2.2.7. Chức năng quản lý loại phương tiện....................................................6
2.2.8. Báo cáo hiện trạng phương tiện trên địa bàn:.......................................6
2.2.9. Chức năng tra cứu thông tin khi có yêu cầu.........................................7
2.3. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU......................................................................7
2.3.1. Biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh...........................................................7


2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh...........................................................8
2.3.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh.................................................10
2.4. THIẾT KẾ CSDL..........................................................................................14
2.4.1. Các thực thể tham gia vào hệ thống....................................................14
2.4.2. Các thuộc tính của các thực thể...........................................................14
2.4.3. Mối quan hệ giữa các thực thể............................................................17
2.4.4. Mô hình quan hệ thực thể...................................................................18
2.4.5. Các bảng trong CSDL:........................................................................19
2.4.6. Quan hệ trong CSDL..........................................................................23
2.5. XÂY DỰNG MODUL CÁC TÍNH NĂNG.................................................23
2.5.1. Tính năng đăng ký phương tiện...........................................................23
2.5.2. Tính năng quản lý, phân quyền truy cập.............................................25
2.5.3. Tính năng quản lý thông tin hỗ trợ......................................................26
2.5.4. Tính năng tìm kiếm, thống kê.............................................................26
2.6. HÌNH ẢNH GIAO DIỆN............................................................................27
Chương 334
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................35


DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Biểu đồ phân cấp chức năng.....................................................................................5
Hình 2: Biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh................................................................................7
Hình 3: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh................................................................................9
Hình 4: Biểu đồ quản lý phương tiện...................................................................................10
Hình 5: Biểu đồ quản lý chủ phương tiện............................................................................11
Hình 6: Biểu đồ quản lý biển số...........................................................................................12
Hình 7: Biểu đồ thống kê báo cáo........................................................................................13
Hình 8: Biểu đồ tính năng đăng ký phương tiện..................................................................23
Hình 9: Sơ đồ thể hiện chức năng kiểm tra thông tin đăng nhập khi truy cập vào website.
..............................................................................................................................................25


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 3.1. Các thuộc tính của các thực thể...........................................................................16
Bảng 3.2. Quản lý phân quyền truy cập vào hệ thống phần mềm........................................19
Bảng 3.3. Quản lý chi tiết thông tin phương tiện - tbpnhasx: Quản lý các nhà sản xuất,
nhãn hiệu xe.........................................................................................................................19
Bảng 3.4. Quản lý các nhà sản xuất, nhãn hiệu xe...............................................................20
Bảng 3.5. Quản lý loại phương tiện.....................................................................................20
Bảng 3.6. Quản lý đơn vị trong hệ thống.............................................................................21
Bảng 3.7. Quản lý giấy đăng ký phương tiện.......................................................................21


LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội và nền kinh tế
thị trường thì công việc quản lý ngày càng khó khăn và phức tạp. Công việc quản lý

ngày càng đóng góp một vai trò quan trọng trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp
.Việc áp dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật nói chung và thành tựu của công
nghệ thông tin nói riêng vào công tác quản lý đã không ngừng phát triển. Công tác
quản lý ngày càng được nhiều các cơ quan và đơn vị quan tâm. Nhưng quản lý thế
nào và quản lý làm sao cho đạt được hiệu quả cao nhất như: nhanh, bảo mật, thân
thiện? Tất cả những yếu tố trên chúng ta đều có thể nhờ đến những thành tựu của
ngành công nghệ thông tin, đó là những phần mềm trợ giúp quản lý thay cho những
tệp hồ sơ dày cộm, thay cho những ngăn tủ đựng hồ sơ chiếm nhiều diện tích và có
thể ta phải mất rất nhiều thời gian để lục lọi, tìm kiếm những thông tin hay những
dữ liệu quan trọng. Tất cả những điều bất tiện ở trên đều có thể được tích hợp trong
phần mềm – một sản phẩm của ngành tin học.
Tuy nhiên hiện nay, việc vận dụng ngay các phần mềm chuyên dụng còn là
một vấn đề gặp không ít khó khăn. Các hệ thống tin học hoá chưa đáp ứng được yêu
cầu của các nhà quản lý. Để đáp ứng được yêu cầu cấp thiết đó thì đòi hỏi phải có
một đội ngũ cán bộ chuyên môn có đủ trình độ để phân tích hệ thống quản lý một
cách đầy đủ chi tiết mà không bị thiếu sót hay thừa thông tin. Từ đó thiết kế hệ
thống thành những chương trình thuận tiện trong quá trình làm việc như : tìm kiếm,
nhập liệu, thống kê...
Cũng với những nguyên nhân trên, xem xin trình bày đề tài “Hệ thống đăng
ký và quản lý phương tiện giao thông” nhằm giảm thiểu khó khăn, phức tạp trong
công tác quản lý phương tiện, rút ngắn thời gian truy xuất thông tin, giảm thiểu tối
gia không gian lưu trữ và dễ dàng theo dõi quản lý phương tiện trong địa bàn.


1

Chương 1
ĐẶC TẢ BÀI TOÁN
1.
1.1.


ĐẶC TẢ BÀI TOÁN
Phòng quản lý phương tiện giao TP Hà Nội cần một hệ thống có thể thực hiện các
thao tác đăng ký và quản lý phương tiện xe máy thông qua giao diện website.

1.1.1. Yêu cầu đăng ký phương tiện mới
- Khi cần đăng ký phương tiện, chủ phương tiện mang xe, hồ sơ gốc và các hóa đơn
đóng thuế cho phương tiện tới phòng quản lý phương tiện của Quận. Chủ phương
tiện điền mẫu đơn khai báo đăng ký phương tiện mới, bao gồm các thông tin cá
nhân: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (CNMD), nơi cấp và ngày
cấp giấy CMND. Kèm theo các thông tin về phương tiện như: Biến số cũ, Tên xe,
Nhãn hiệu xe, Loại xe, Màu sơn, Năm sản xuất, Kích thước, Dung tích, Công suất,
Tự trọng, Số chỗ ngồi, Số khung, Số máy...
1.1.2. Thực hiện đăng ký phương tiện
Sau khi nộp đơn đăng ký cùng với hồ sơ gốc, cán bộ quản lý hệ thống cập nhật, so
sánh dối chiếu các thông tin và phương tiện, nếu đủ điều kiện sẽ tiến hành cho chủ
phương tiện bấm biển số xe và xuất giấy hẹn cho chủ phương tiện.
Cán bộ quản lý hệ thống cập nhật thông tin vào hệ thống và chuyển hồ sơ tới bộ
phận cấp giấy chứng nhận sở hữu phương tiện. Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe
máy bao gồm các thông tin về chủ sở hữu và phương tiện, xác nhận của cấp trưởng
đơn vị.
1.1.3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Đến ngày hẹn, chủ phương tiện mang giấy hẹn tới và ký nhận giấy chứng nhận sở
hữu phương tiện.
1.1.4. Sang tên đổi chủ sở hữu phương tiện
Chủ phương tiện và người mua mang các giấy tờ liên quan tới cơ quan để rút hồ sơ
gốc. Hoàn tất các thủ tục liên quan, cán bộ bàn giao lại hồ sơ gốc của phương tiện


2


cho người mua. Tùy vào hộ khẩu của người mua, người này tự đi đăng ký phương
tiện theo quy trình tương tự như đăng ký phương tiện mới.
1.1.5. Nghiệp vụ hệ thống
Định kì hoặc khi có yêu cầu, cán bộ quản lý hệ thống sẽ thực hiện các báo cáo trong
đó có các số liệu về số lượng xe trên địa bàn, thống kê tình trạng cấp phát biển số...
hoặc tra cứu trích xuất thông tin chủ sở hữu phương tiện.
1.2.

TỔNG HỢP CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
 Quản lý phương tiện
- Đăng ký phương tiện mới
- Cập nhật, hiệu chỉnh thông tin đăng ký phương tiện.
 Quản lý chủ sở hữu
- Cập nhật chủ sở hữu theo phương tiện.
- Chỉnh sửa thông tin chủ sở hữu.
 Quản lý giấy đăng ký xe
- Quản lý thông tin giấy đăng ký xe
- Cấp giấy đăng ký xe cho phương tiện mới
- Thu hồi, hủy đăng ký xe hết giá trị
 Quản lý các thông tin khác
- Quản lý nhà sản xuất
- Quản lý loại phương tiện
- Báo cáo


3

DANH MỤC HÌNH VẼ


1. Biểu thị cho một chức năng hoặc một hệ thống hay một tác nhân ngoài
nào đó hình như sau:
Tên

2. Biểu thị chức năng nào đó của hệ thống hình như sau:

Tê Tên
n

3. Biểu thị luồng dữ liệu thêm vào

4. Biểu thị luồng dữ liệu đọc

5. Biểu thị luồng dữ liệu cập nhật

6. Biểu thị kho dữ liệu
Tên

7. Biểu Mối quan hệ rằng buộc giữa các thực thể
Một – Nhiều


4

Nhiều – Một

Một – Một


5


Chương 2
PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ
2.
2.1.

XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG

0. QLPTGT

1. Quản lý phương
tiện

2. Quản lý chủ
phương tiện

3. Quản lý giấy
đăng ký phương
tiện

4. Quản lý thông
tin khác

1.1 Đăng ký
phương tiện mới

2.1 Đăng ký chủ sở
hữu phương tiện

3.1 Quản lý giấy

đăng ký

4.1 Quản lý loại
phương tiện và NSX

1.2 Cập nhật thông
tin phương tiện

2.2 Cập nhật thông
tin chủ phương tiện

3.2 Cấp mới giấy
đăng ký

4.2 Báo cáo

3.3 Thu hồi, hủy giấy
đăng ký

Hình 1: Biểu đồ phân cấp chức năng


6

2.2.

MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG

2.2.1. Đăng ký phương tiện mới:
Khi có chủ sở hữu phương tiện cung cấp các tài liệu để đăng ký phương

tiện, cán bộ cơ quan quản lý phương tiện xét duyệt, đối chiếu các thông tin và thực
hiện cập nhật thông tin về phương tiện, chủ sở hữu phương tiện và cấp giấy chứng
nhận đăng ký phương tiện cho chủ sở hữu phương tiện đó.
2.2.2. Cập nhật, hiệu chỉnh thông tin đăng ký phương tiện:
Trong quá trình tham gia giao thông, chủ sở hữu có yêu cầu thay đổi về mặt
thông tin có thể đem các giấy tờ hợp lệ tới và đề nghị cán bộ cơ quan quản lý
phương tiện địa phương thay đổi các thông tin, cập nhật lại cho theo đúng yêu cầu. (
Ví dụ đổi địa chỉ, đổi màu sơn phương tiện, đổi biển số, đổi chủ sở hữu...)
2.2.3. Cập nhật chủ sở hữu theo phương tiện:
Thêm mới, cập nhật chủ sở hữu phương tiện. Thuận tiện cho việc quản lý
phương tiện, chủ sở hữu phương tiện theo địa bàn chia nhỏ (Theo phường, theo xã).
2.2.4. Chỉnh sửa thông tin chủ sở hữu phương tiện:
Tương tự như tính năng quản lý thông tin đăng ký phương tiện, khi có sự
thay đổi về thông tin sở hữu phương tiện, cán bộ cập nhật lại các thông tin thay đổi
vào hệ thống để thuận tiện trong việc theo dõi, quản lý và báo cáo thực trạng
phương tiện tại địa phương.
2.2.5. Quản lý giấy đăng ký xe:
Tuy theo sự phân cấp của Tỉnh/Thành phố, mỗi khu Quận/Huyện/Thành
phố trực thuộc tỉnh sẽ được cấp những đầu biển số xe nhất định. Theo đó mỗi giấy
đăng ký xe được đi kèm với một biển số xe.
2.2.6. Chức năng quản lý nhà sản xuất
2.2.7. Chức năng quản lý loại phương tiện
2.2.8. Báo cáo hiện trạng phương tiện trên địa bàn:
Liệt kê các thông tin về phương tiện, chủ sở hữu phương tiện theo địa bàn
trong khu vực quản lý. Các báo cáo này được lập định kỳ theo tháng, quý hoặc năm.


7

2.2.9. Chức năng tra cứu thông tin khi có yêu cầu

Tra cứu, lập báo cáo về thông tin chủ sở hữu hoặc thông tin phương tiện
khi có yêu cầu của lãnh đạo hoặc các bộ phận liên quan. Phù hợp trong các trường hợp
cần truy quét tội phạm theo đặc điểm nhận dạng phương tiện, truy tìm nguồn gốc
phương tiện, tố tụng, tranh chấp sử dụng phương tiện được quản lý trong hệ thống.
2.3.

BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU

2.3.1. Biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
Yêu cầu thay đổi thông
tin
Đăng ký thông tin
xe

Hồ sơ đăng ký đã được
chỉnh

Giấy tờ đăng ký

QLPTGT

Yêu thống kê báo cáo

Kết quả thống kê báo
cáo


NHÂN VIÊN

Hình 2: Biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh


8

2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
-

Quản lý phương tiện(1)
Quản lý chủ phương tiện (2)
Quản lý biển số (3)
Thống kê báo cáo (4)


9

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
Yêu cầu thay
đổi thông tin
phòng

Thông tin đăng


Phiếu đăng ký


Hồ sơ đăng ký
đã được chỉnh

Hồ sơ đăng ký

2

1
Danh sách Hồ sơ
phòng

Biển số

Chủ sở hữu PT
Hồ sơ đăng ký

4
Cấp phát biển số xe
mới

NHÂN VIÊN

3

Cập nhật cấp phát
biển số xe mới

Yêu cầu thống kê
báo cáo


Hình 3: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
Kết quả thống kê
báo cáo

NHÂN VIÊN


10

2.3.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh
2.3.3.1.

Quản lý phương tiện(1)

- Tác nhân ngoài: Người đăng ký
- Chức năng: đăng ký mới thông tin phương tiện, cập nhật thông tin
Phương tiện

NGƯỜI
ĐĂNG KÝ
Thông tin đăng ký

Phiếu đăng ký

Hồ sơ đăng ký

1
Danh sách Hồ sơ
phòng


Hồ sơ đăng ký

Hình 4: Biểu đồ quản lý phương tiện


11

3. Quản lý chủ phương tiện(2)
- Tác nhân ngoài: Người đăng ký
- Chức năng: Đăng ký chủ sở hữu phương tiện, Cập nhật thông tin chủ
sở hữu phương tiện

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Phiếu đăng ký

Yêu cầu thay đổi thông
tin
phòng

Hồ sơ đăng ký đã được
chỉnh

2
Danh sách Hồ sơ phòng

Hình 5: Biểu đồ quản lý chủ phương tiện
Danh sách chủ PT12

- Tác nhân ngoài: Nhân viên
- Chức năng: Quản lý đầu biển số xe, Cấp biển số xe mới

Hồ sơ đăng ký

Cấp phát biển số xe mới

3
Danh sách biển số

Nhân viên

Cập nhật cấp phát biển số
xe mới

Hình 6: Biểu đồ quản lý biển số


13

- Tác nhân ngoài: Nhân viên
- Chức năng: Báo cáo định kì hiện trạng phương tiện, Báo thông tin khi
có yêu cầu

Hồ sơ đăng ký

4


Yêu cầu thống kê
báo cáo

Kết quả thống kê
báo cáo

Nhân viên

Hình 7: Biểu đồ thống kê báo cáo


14

2.4. THIẾT KẾ CSDL
2.4.1. Các thực thể tham gia vào hệ thống
- Nhà sản xuất
- Phương tiên
- Chủ sử hữu
- Cán bộ
- Đơn vị
2.4.2. Các thuộc tính của các thực thể
Thuộc tính
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Tên nhà sản xuất
Ghi chú
Đơn vị
Mã đơn vị
Tên đơn vị
Cấp đơn vị

Địa chỉ
Điện thoại
Quyền
Mã quyền
Quyền
Ghi chú
Cán bộ
Mã cán bộ
Mã quyền
Tên nhân viên
Số hiệu công tác
Tài khoản
Mật khẩu
Id quyền
Kích hoạt
Đơn vị
Chủ sở hữu
Mã chủ
Tên chủ sở hữu
Địa chỉ
CMND
Ngày sinh

Viết tắt
idnsx
Tennsx
ghichu
iddonvi
Tendonvi
Capdonvi

Diachi
dienthoai
idQuyen
tenquyen
GhiChu
Idcanbo
QuyenHan
Hoten
Sohieucongtac
Taikhoan
Matkhau
Idquyen
kichhoat
iddonvi
Idchusohuu
Hoten
Diachi
CMND
ngaysinh


15

Ngày cấp CMND
Nơi cấp CMND
Giới tính
Đienj thoại
Đăng ký phương tiện
Mã đăng ký
Mã chủ sở hữu

Mã phương tiện
Biển số
Ngày cấp
Mã cán bộ
Trạng thái cấp
Phương tiện
Mã phương tiện
Tên xe
Mã nhà sản xuất
Mã loại xe
Mầu sơn
Năm sản xuất
Kích thước
Dung tích
Công suất
Tải trọng
Sochongoi
Sô khung
Số máy
Loại phương tiện
Mã loại phương tiện
Tên loại
Ghi chú

Ngaycapcmnd
Noicapcmnd
Gioitinh
dienthoai
Iddangky
Idchusohuu

Idphuongtien
Bienso
Ngaycap
Idcanbo
Trangthaicapmoi
Idphuongtien
Tenxe
Idnsx
Idloaixe
Mauson
Namsanxuat
kichthuoc
Dungtich
congsuat
Taitrong
Sochongoi
Sokhung
somay
Idloai
Tenloai
GhiChu

Bảng 3.1. Các thuộc tính của các thực thể


16


17


2.4.3. Mối quan hệ giữa các thực thể

Nhà sx

Loại phương
tiện
Phương tiện

Cán bộ

Chủ sở hữu

Quyền

Đơn vị

R1

Phương tiện

R2

R3

R4

R5

R6


R7

Phương tiện

Đăng ký phương
tiện
Đăng ký phương
tiện
Đăng ký phương
tiện
Cán bộ

Cán bộ


18

2.4.4. Mô hình quan hệ thực thể

Nhà sx

Loại PT

Chủ sở hữu

Phương tiện

Quyền

Đăng ký PT


Cán bộ

Đơn vị


19

2.4.5. Các bảng trong CSDL:
- tblquyen: Quản lý phân quyền truy cập vào hệ thống phần mềm.

Bảng 3.2. Quản lý phân quyền truy cập vào hệ thống phần mềm
- tblphuongtien: Quản lý chi tiết thông tin phương tiện.

Bảng 3.3. Quản lý chi tiết thông tin phương tiện


20

- tbpnhasx: Quản lý các nhà sản xuất, nhãn hiệu xe.

Bảng 3.4. Quản lý các nhà sản xuất, nhãn hiệu xe
- tblloaiphuongtien: Quản lý loại phương tiện.

Bảng 3.5. Quản lý loại phương tiện


Xem Thêm

×