Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí khởi kiện bổ sung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (48.25 KB, 2 trang )

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/TB-TA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm
2020

THÔNG BÁO NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ
(Bổ sung)
Kính gửi: ông Nguyễn Ngọc Vọng
Địa chỉ: 124/13 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM
Là nguyên đơn.
Sau khi xem xét đơn khởi kiện bổ sung của ông Nguyễn Ngọc Vọng đề ngày …/…/2020
(do ông Dương Quang Trung nộp trực tiếp cho Tòa ngày …/…/2020);
Xét thấy yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Vọng nêu trong Đơn khởi kiện bổ sung thuộc
thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và người yêu cầu
thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật.
Căn cứ khoản 1 Điều 146 và khoản 1, khoản 2 Điều 195 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Vọng (do
ông Dương Quang Trung hoặc ông Nguyễn Văn Mỹ làm đại diện) biết:
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, phải đến Chi cục thi
hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh (số 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận
Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) để nộp số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là
12.015.000 đồng (mười hai triệu không trăm mười lăm nghìn) đồng và nộp cho Tòa án
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biên lai thu tiền tạm ứng án phí sơ thẩm.
Hết thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu người được thông


báo không nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí mà không có lý do chính đáng
thì Tòa án sẽ trả lại Đơn khởi kiện bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 192 Bộ
luật tố tụng dân sự.
Nơi nhận:
-

Như trên;

-

Lưu hồ sơ vụ án

THẨM PHÁN

×