Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

CHAUSIQUYCHDI b1805684

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (684.3 KB, 3 trang )

Họ tên: Chau Si Quých Đi
Mssv: B1805684
THỰC HÀNH BUỔI 2.

BÀI 1.

BÀI 2


BÀI 3

Thực thi

BÀI 5

Thực thi


BÀI 5
(#gedit với tên là CAU5)

Sau khi #gedit xong
Chạy lệnh #chmod 755 CAU5
Và chạy tiếp lệnh #sh CAU5
Kết quảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×