Tải bản đầy đủ

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp.

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho
dự án đầu tư thẩm quyền chấp thuận của
Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập
doanh nghiệp. (Cấp khác)*

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt
Nam ra nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
- Thủ tướng Chính phủ - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch: kết cấu hạ
tầng - kỹ thuật, sử dụng đất, xây dựng, khoáng sản và tài nguyên; cơ quan quản lý
nhà nước liên quan đến điều kiện của dự án.
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ
sung hồ sơ. - 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp
hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí thành
lập doanh
nghiệp
Mức cụ thể theo quy định của
từng UBND tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương
Thông tư 97/2006/TT-
BTC ngày...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận

Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho
cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.
Tên bước Mô tả bước
2.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông
báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ
không hợp lệ.
3.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có
liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.
4.
Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp
thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.
5.
Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp hoặc từ chối cấp Giấy
chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
+ Hồ sơ dự án đầu tư:


Thành phần hồ sơ
- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá
nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài
liệu tương đương khác của tổ chức;
- Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách
nhiệm);
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy
mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng
đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp
tác kinh doanh.
- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án
đầu tư có điều kiện)
+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.
Số bộ hồ sơ:
10 (bộ), trong đó có 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu

Quyết định số 1088/2006/QĐ-
BK...


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, dự án phải đáp
ứng các điều kiện:
- Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật;
sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến
khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường
hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm
quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;
- Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại
đất và tiến độ sử dụng đất;
- Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và
tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù
hợp;
Nghị định số
108/2006/NĐ-CP n...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×