Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Ngôn ngữ lập trình bằng sơ đồ hàm logic tiêu chuẩn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 11 trang )

PhÐp trõ sè nguyªn
PhÐp nh©n sè nguyªn
PhÐp chia sè nguyªn
C¸c lÖnh to¸n cã dÊu phÈy
LÖnh céng sè thùc
LÖnh trõ
LÖnh nh©n
LÖnh chia
C¸c lÖnh so s¸nh
So s¸nh sè nguyªn ®¬n
So s¸nh sè nguyªn kÐp
So s¸nh sè thùc


Ch−¬ng 7
ng«n ng÷ lËp tr×nh b»ng s¬ ®å hµm l« gÝc tiªu chuÈn

Giíi thiÖu
109110

111

112

113

Xem Thêm

×