Tải bản đầy đủ

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân thể hiện trong tùy bút " người lái đò sông Đà"



























 !"

#
$%&'(()!!*+!,-./0((12/32,456!72 89(&*9!:;2.<!
2-!=,,*0>?,/9(5@A*!,B,*!*9(*2C(DE!*',B,4A*!,B,*
F=,(*3*9!G2!*@2A*!H9!I
JD"1

(


K*B!(B,;2.<!2-!*L(M,!*1&N*O,5P,*E!*&Q!*3,F!*+!()!
56!(*R,R,F(E!*!*9(*2C(&P&S;&!HT2T!B!(:)1!DU!2 !N1!
()QG2!3&IVW%56!(*Q()P,*L(A*X%56!D8Q(*L,B,*?(,-2;HR!
:!,4 !(*Y!)T(, !A*2;,Z!!*N*([5R!,4 !)T(A*!A*0D
(*

!,*

!!*

!1

(



,

;N*

,(*

!;\

(,1

,-

A1

!()!56!
*

,

!(

,()

, !D] !

,2

!5

52

!!2

)

!*2

!5\

&1

!-.6

,
!

,(5

,!!

!-.



,

&*

!6

,/1

(,*!*

56!()!!*

!
,*2.1

!N*

!J^_`aJ^bcDd

-

2(*1!/2

(N\

;!*

56!,*/1

(I ,2

!(


!*-

!(*-

.&\

!*

&

(!

!(\

&5

!

G2!*!"

;(\

&,

(*

5

!
,2

6

,!!2

-.6

,;5

!*-

(

,

(*

5

!&

&!6!()!(-&()\

(-(,
,

!*

!,!!

!

.!.!!*1

((\

!*6

!/

5

, !,2

,7-.H

!,*
-.6

,(*e&

!2

;(525

5

!/1

!#D
fD

&*

!!*1

(*2-

(
)P,,B,*&:!;!*@2g! !(2.1!/h/1!*5R,G2!3&!*9(*2C(5i!*9
(*2C(;!*!()!!*+!(B,A*j&(12/32!*T(,4&Q!*; !2 !(*3*9!
!@&(R*%H-!(',-2O,;R( !()W!;N*-&A*k,!*+!B()i56!*B,l
()2.@!,4G21*!D
2.5C.; 0,G2B%;,*T((%*(%(mF:&!(E!*N*()!;,Y!
92n*L,o!&O(,2pD
,

(*1!*

!,*

!!*

!

(

!A*(*

!;(\

&,

e

A()!,

A*
(*

!;N*

,(*

!D

,

&*

!6

,/1

(,*

,

,

(

!&12(

6

,
/1

(!

.

(\

!*,*-

(\

!*,#,2

,*2

!*

!&-2!



,!*

56!,!


(*

!

,

,!*1

\

/-

,(*-

.;,

,G2

!G2-!

(N\

2

,,()!\

!*5

,

!5


*

(

!)1!,2

*

D)!





 !"

#; !







(

,(


!*1

,2

,

,/-

,G2

!G2-!;,

,!*1

\

/-

,(*-

.(

!!*N* !&

(,

(*1

(


/;122.1

!*!*



,D
qD*1

(*2-

(H1!(

r

(

5-

!H2

!(*1

(2

./2

(


&

(/-

,(*-

.()!(*1

(2

./2

(;&

((*1



56!*

,&

 !

,*

!

,*
,

,2

,

51

(56!,2

&\

!*D1

2(2

./2

(

N\



;

(*1



,

(\

!*,*-

(*,*e

A
/

&,

(1

2N*



(;!*1!,

251



(

!(*\

,

,/2

(N\

()!!"


,2

 !

G2

!G2-!;\

!*,()!

A*!A*2

;/

!/1

;!

!!!,2

(
1

2D1

2(2

./2

(,*A*e

A

(

H()!,

,e!(

!;

!*;()!,

!*\

!
H1

!;!*1

2,*1

2;,

!*\

!,

(\

!*,*-

(N*

,

2(\

&\

51



(

!;,*A*e

A
!*

!,*-!()

)

!&

!*-

(,2



!(

(

!

&

;,

,*H1!

(&



;
N* !6

A

(*\

G2



/-

,(*-

.,

&

(N* !*,2



56!(2

./2

(D
86!2.<!2-!,s!N*B,!Yt(E!*2.1!/B,;t/@)'!5%,*@2-256!*BD
"F%NL(G2X,459, !(E,*2u(@&R,()(*M,()!2h(!m(*LNvB!(:
!*9(*2C(D
" N* !G2B&1&X;%5%N*h=!()(*M,F!1!&'(h:!56!,F
A*g!!?!!@;N* N*!;(:,*!YW,,X&B,&9(&wn2x/0(] !
"%#pD
yD !!

A*

!(2

!;

2,

5

122.1

!
a*0!(,F(*3(*T.!*+!([Hz!I
{*|!P !5s5W#
{U!s}&?(&~/9,*#}
{*B,}*o!*',(L}#
a"?,/9(%!*+!1!(t!',B(* !G2B!*D
{82!*!h:,*1&/M(G2V!#
{"•&(*O&;g&T&!*?A=,,h!*-!#
a89,mHk!([!+,*E!*7B,122.9!D
K*(*B,!P,(*i2.3eHW!YBs(*Q2.<!2-!Hz!([*s#;
d?(!P,*s5!HC.#
K**+!2o!(mV/w*L(:2(*2.@!#(*Q,*€,s!5O!(L!)e*s,4
F!(*B,!2o!!*#,*€(*.,F&'((*%!*(h#5%)e#&%H<!:(=,
,*E!*7B,@2,g!!F•

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×