Tải bản đầy đủ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Mẫu MTB-3

Tên doanh nghiệp..... CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ....................... Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ……..)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tên doanh nghiệp:
(ghi bằng chữ in hoa) ...............................................................................
.............................................................................................................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:............................................Do:....................................................
....................................................................................Cấp ngày: .........................................
Vốn điều lệ ( vốn đầu tư ) : ....................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................................
Điện thoại :...................................................................Fax :.................................................

Email :.........................................................................Website :...........................................
Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội
dung thông báo này.(Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải
cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

Hà Nội, ngày .......tháng.......năm .....
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(
Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên
)
Kèm theo thông báo thay đổi :
.......................
.......................
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NỘI DUNG THAY ĐỔI

1. Nếu bổ sung ngành nghề, ghi: Bổ sung ngành nghề (ghi rõ ngành nghề bổ sung).
2. Nếu tăng (giảm) vốn: Ghi số vốn tăng (giảm), tổng vốn đầu tư (đối với DNTN) vốn điều lệ
(đối với công ty TNHH, Công ty cổ phần) và phân bổ lại vốn (phần vốn mỗi thành viên góp).
3. Nếu thay đổi thành viên công ty, ghi bổ sung thành viên hoặc rút thành viên, ghi: Họ tên
người rút , phần vốn rút và công ty cam kết đã thanh toán xong (nếu chuyển nhượng thì ghi
chuyển nhượng cho ai); Họ tên người vào, năm sinh, số CMND, nơi cấp, ngày cấp; Nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại; phần vốn góp của thành viên mới và cam kết không vi
phạm điều 9,10 Luật Doanh nghiệp. Ghi lại vốn điều lệ công ty và cơ cấu vốn góp của các
thành viên.
4. Nếu thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, ghi: chuyển đến đâu (ghi rõ số nhà,
đường phố, phường, xã, quận, huyện, Tp Hà Nội).
5. Nếu thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, ghi: Người đại diện cũ; Người
đại diện mới: Chức danh, họ tên, điện thoại, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân ,
nơi cấp, ngày cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, chữ ký của người đại diện
mới.
6. Đổi tên công ty: ghi tên công ty thay đổi.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×