Tải bản đầy đủ

Đề trắc nghiệm Vật lý

Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.
GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 1-
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Phần Điện Xoay Chiều
Câu 1) Chọn phát biểu đúng khi nói về cường độ dòng điện hiệu dụng
A. Giá trị của cường độ hiệu dụng được tính bởi công thức I=
2
Io
B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ dòng điện không đổi.
C. Cường độ hiệu dụng không đo được bằng ampe kế.
D. Giá trị của cường độ hiệu dụng đo được bằng ampe kế.
Câu 2) Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên:
A. Hiện tượng tự cảm. B. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. Từ trường quay. D. Hiện tượng quang điện.
Câu 3) Cách tạo ra dòng điện xoay chiều là
A. cho khung dây dẫn quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm trong mặt khung dây và vuông
góc với từ trường.
B. cho khung dây chuyển động đều trong một từ trường đều.
C. quay đều một nam châm điện hay nam châm vĩnh cửu trước mặt một cuộn dây dẫn.
D. A hoặc C
Câu 4) Cách tạo ra dòng điện xoay chiều nào là đúng với nguyên tắc của máy phát điện xoay chiều?

A. Làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hoà.
B. Cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều.
C. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm song song với các đường cảm
ứng từ.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 5) Dòng điện xoay chiều là dòng điện có tính chất nào sau đây?
A. Chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn theo thời gian.
B. Cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian.
C. Chiều thay đổi tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian.
D. Chiều và cường độ thay đổi đều đặn theo thời gian.
Câu 6) Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều
A. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
B. Dòng điện xoay chiều có chiều dòng điện biến thiên điều hoà theo thời gian.
C. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian.
D. Dòng điện xoay chiều hình sin có pha biến thiên tuần hoàn.
Câu 7) Chọn phát biểu đúng khi nói về hiệu điện thế dao động diều hoà
A. Hiệu điện thế dao động điều hòa ở hai đầu khung dây có tần số góc đúng bằng vận tốc góc của khung dây đó khi
nó quay trong từ trường.
B. Biểu thức hiệu điện thế dao động điều hoà có dạng:
).sin(
0
  tUu
C. Hiệu điện thế dao động điều hòa là một hiệu điện thế biến thiên điều hoà theo thời gian.
Cả A, B , C đều đúng
Câu 8) Chọn một trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống sao cho đúng nghĩa: Cường độ dòng điện............. của
dòng điện xoay chiều là cường dộ dòng điện không đổi khi qua cùng vật dẫn trong cùng thời gian làm toả ra cùng
nhiệt lượng như nhau.
A. Hiệu dụng B. Tức thời.
C. Không đổi D. A, B, C không thích hợp
Câu 9) Một khung dây đặt trong từ trường có cảm ứng từ
B

. Từ thông qua khung là 6.10
-4
Wb
Cho cảm ứng từ giảm đều về 0 trong thời gian 10
-3
(s) thì sức điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:
A. 6V B. 0,6V
C. 0,06V D. 3V


Câu 10) Một khung dây điện tích S =600c
2
m
và có 200 vòng dây quay đều trong từ trường đều có vectơ B vuông
góc với trục quay của khung và có giá trị B = 4,5.10
-2
(T). Dòng điện sinh ra có tần số 50 Hz. Chọn gốc thời gian lúc
pháp tuyến khung cùng chiều với đường sức từ. Biểu thức sức điện động e sinh ra có dạng
A. e = 120
2
cos100πt V B. e = 120
2
sin (100πt +
6

)(V)
C. e = 120
2
sin100 πt V D. e = 120sin100 πt V
Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.
GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 2-
Câu 11) Khung dây hình chữ nhật dài 30cm, rộng 20cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=10
-2
(T) sao cho
phép tuyến khung hợp với véctơ
B

1 góc 60
o
. Từ thông qua khung là
A. 3.10
-4
(T) B.
4
2 3.10

Wb
C. 3.10
-4
Wb D.
4
3 3.10

Wb
Câu 12) Một khung dây hình vuông cạnh 20cm có 200 vòng dây quay đều trong từ trường không đổi, có cảm ứng từ
10
-2
(T) với vận tốc quay 50 vòng/s. Đường sức từ vuông góc với trục quay. Lấy to = 0 là lúc mặt khung vuông góc
với đường sức. Từ thông qua khung có dạng:
A. 0,4sin100πt mWb D. 0,4 cos100πt mWb
C. 0,4 cos (100πt +
6

) mWb D. 0,04 cos100πt mWb
Câu 13) Một khung dây quay đều với vận tốc 3000vòng/phút trong từ trường đều có từ thông cực đại gửi qua khung

1

Wb. Chọn gốc thời gian lúc mặt phẳng khung dây hợp với
B

một gốc 30
0
thì suất điện động hai đầu khung là:
A. e = 100sin(100t +
6

) V. B. e = 100sin(100t +
3

) V.
C. e = 100sin(100t + 60
0
) V. D. e = 100sin(50t +
3

) V.
Câu 14) Một khung dây hình chữ nhật có tiết diện 54cm
2
gồm 500vòng, quay đều xung quanh trục với vận tốc
50vòng/giây trong từ trường đều 0,1Tesla. Chọn gốc thời gian lúc
B

song song với mặt phẳng khung dây thì biểu
thức suất điện động hai đầu khung dây là :
A. e = 27sin(100t +
2

) V. B. e = 27sin(100t ) V.
C. e = 27sin(100t + 90
0
) V. D. e = 27sin(100t +
2

) V.
Câu 15) Dòng điện AC được ứng dụng rộng rãi hơn dòng DC, vì:
A. Thiết bị đơn giản, dễ chế tạo, tạo ra dòng điện có công suất điện lớn và có thể biến đổi dễ dàng thành dòng điện
DC bằng phương pháp chỉnh lưu.
B. Có thể truyền tải đi xa dễ dàng nhờ máy biến thế, hao phí điện năng truyền tải thấp.
C. Có thể tạo ra dòng AC ba pha tiết kiệm được dây dẫn và tạo được từ trường quay.
D. D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 16) Giá trị đo của vônkế và ampekế xoay chiều chỉ:
A. Giá trị tức thời của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều.
B. Giá trị trung bình của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều.
C. Giá trị cực đại của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều.
D. Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều.
Câu 17) Trong các loại ampekế sau, loại nào không đo được cường dộ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều?
A. Ampe kế nhiệt. B. Ampe kế từ điện.
C. Ampe kế điện từ. D. Ampe kế điện động.
Câu 18) Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu diện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50Hz
thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 4A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần số của dòng điện phải bằng:
A. 25Hz B. 100Hz C. 12,5Hz D. 400Hz
Câu 19) Một thiết bị điện một chiều có các giá trị định mức ghi trên thiết bị là 110V. Thiết bị đó phải chịu được
hiệu điện thế tối đa là:
A.
110 2.V
B. 110V C. 220V D.
V.2220
Câu 20) Một thiết bị điện xoay chiều có các giá trị định mức ghi trên thiết bị là 110V. Thiết bị đó phải chịu được
hiệu điện thế tối đa là:
A.
V.2220
B. 220V. C.
V.2110
D. 110V
Câu 21) Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức:
Vtu )100sin(2110 
Hiệu
điện thế hiệu dụng của đoạn mạch là:
A. 110V B.
V.2110
C. 220V D.
V.2220
Câu 22) Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức
Vtu ).100sin(5220 
là:
A. 220
V.5
B. 220V C. 110
V.10
D. 110
V.5
Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.
GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 3-
Câu 23) Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức
Ati )
6
200sin(32

 
là:
A. 2A B. 2
3
A
C.
6
A D. 3
2
A.
Câu 24) Biểu thức của cường độ dòng điện trong một đoạn mạch AC là :
Ati )
6
100sin(25

 
. Ở thời điểm
st
300
1

cường độ trong mạch đạt giá trị
A. Cực đại B. Cực tiểu
C. Bằng không D. Một giá trị khác
Câu 25) Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4sin(100t +
3

)A
Chọn phát biểu đúng ?
A. Cường dộ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch là 4A.
B. Tần số dòng điện xoay chiều là 100Hz.
C. Cường dộ dòng điện cực đại của dòng điện là 4A.
D. Chu kì dòng điện là 0,01s.
Câu 26) Một dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz thì trong mỗi giây dòng điện đổi chiều mấy lần ?
A. 100 lần. B. 25 lần.
C. 50 lần. D. 60 lần.
Câu 27) Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2
2
sin(100t +
3

)A Kết luận nào sau đây là đúng ?
A. Cường dộ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch là 2A.
B. Tần số dòng điện xoay chiều là 50Hz.
C. Cường dộ dòng điện cực đại là 2
2
A.
D. Cả A, B và C
Câu 28) Chọn câu trả lời sai. Dòng điện xoay chiều là:
A. Dòng điện mà cường độ biến thiên theo dạng sin.
B. Dòng điện mà cường độ biến thiên theo dạng cos.
C. Dòng điện đổi chiều một cách tuần hoàn.
D. Dòng điện dao động điều hoà.
Câu 29) Gọi i, Io, I lần lượt là cường độ tức thời, cường độ cực đại và cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều
đi qua một điện trở R. Nhiệt lượng toả ra trên điện trở R trong thời gian t được xác định bởi hệ thức nào sau đây?
A.
tiRQ ..
2

B.
tIRQ ..
2

C.
t
I
RQ .
2
.
2
0

D. Cả B và C.
Câu 30) Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở 25

trong thời gian 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q=6000J.
Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là :
A. 3A B. 2A
C.
3
A D.
2
A
Câu 31) Nhiệt lượng Q do dòng điện có biểu thức
)(120sin2 Ati 
đi qua điện trở 10

trong 0,5 phút là:
A. 1000 J. B. 600 J. C. 400 J. D. 200 J.
Câu 32) Một cuộn dây có độ tự cảm
HL
15
2

và R=12

được đặt vào một hiẹu điện thế xoay chiều 100V và
tần số 60Hz. Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng toả ra trong một phút là
A. 3A và 15 KJ. B. 4A và 12 KJ.
C. 5A và 18 KJ. D. 6A và 24 KJ
Câu 33) Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây?
A. Khi cường độ dòng điện qua đoạn mạch chỉ có điện trở R và qua đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với
một tụ C là như nhau thì công suất tiêu thụ trên cả hai đoạn mạch giống nhau.
B. Trong mạch RC điện năng chỉ tiêu thụ trên điện trở R mà không tiêu thụ trên tụ điện..
C. Tụ điện không cho dòng xoay chiều đi qua.
D. Dòng điện xoay chiều thực chất là một dao động cưỡng bức.
Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.
GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 4-
Câu 34) Chọn phát biểu đúng về vôn kế và ampekế
A. Giá trị đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay
chiều.
B. Giá trị đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ giá trị cực đại của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay
chiều.
C. Giá trị đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ giá trị trung bình của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay
chiều.
D. Giá trị đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ giá trị tức thời của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay
chiều.
Câu 35) Chọn phát biểu sai khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất cos

A. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, chúng ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.
B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch điện càng lớn.
C. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch điện càng lớn.
D. Công suất của các thiết bị điện thường có cos

>0,85
Câu 36) Một đoạn mạch RLC được mắc vào hiệu điện thế
tUu sin
0

. Hệ số công suất cos

của đoạn mạch
được xác định theo hệ thức:
A.
IU
P
.
cos 
B.
Z
R
cos
C.
22
)
1
(
cos
C
LR
R

D. Cả A, B và C
Câu 37) Chọn phát biểu đúng trong trường hợp
C
L


1

của mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp?
A. Trong mạch có cộng hưởng điện.
B. Hệ số công suất cos

>1
C. Hiệu điện thế hai đầu điện trở thuần R đạt giá trị cực đại.
D. Cường độ dòng điện chậm pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
Câu 38) Chọn phát biểu đúng khi nói về mạch điện xoay chiều có điện trở R
A.Nếu hiệu điện thế ở hai đầu điện trở có biểu thức
).sin(
0
  tUu
thì biểu thức dòng điện qua điện trở là
Asin
0
tIi 
B.Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế hiệu dụng được biểu diễn theo công thức U= I/R
C.Dòng điện qua điện trở và hiệu điện thế hai đầu điện trở luôn cùng pha.
D.Pha của dòng điện qua điện trở luôn bằng không.
Câu 39) Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC . Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay
chiều có biểu thức
tUu sin
0

. Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là:
A. LC = R
2

B.
RLC 
2

C.
1
2
LC
D.
2
LC
Câu 40) Trong mạch điện chỉ có tụ điện C. Đặt hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu tụ điện C thì có dòng điện
xoay chiều trong mạch. Điều này được giải thích là có electron đi qua điện môi giữa hai bản tụ:
A. Hiện tượng đúng còn giải thích sai. B. Hiện tượng đúng; giải thích đúng.
C. Hiện tượng sai; giải thích đúng. D. Hiện tượng sai; giải thích sai.
Câu 41) Chọn kết luận sai khi nói về mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC ?
A. Hệ số công suất của đoạn mạch luôn luôn nhỏ hơn 1.
B. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có thể nhanh pha, cùng pha hoặc chậm pha so với dòng điện.
C. Cường độ dòn điện hiệu dụng trong mạch được tính bởi công thức:
22
)(
CL
ZZR
U
I


D. Cả A và C.
Câu 42) Mạch điện gồm điện trở R. Cho dòng điện xoay chiều
tIi sin
0

(A) chạy qua thì hiệu điện thế u giữa hai
đầu R sẽ:
A. Sớm pha hơn i một góc
2

và có biên độ
RIU
00

B. Cùng pha với i và có biên độ
RIU
00

C. Khác pha với i và có biên độ
RIU
00

D. Chậm pha với i một góc
2

và có biên độ
RIU
00

Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.
GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 5-
Câu 43) Trong mạch xoay chiều chỉ có tụ điện C thì dung kháng có tác dụng
A. Làm hiệu điện thế nhanh pha hơn dòng điện một góc
2

B. Làm hiệu điện thế cùng pha với dòng điện.
C. Làm hiệu điện thế trễ pha hơn dòng điện một góc
2

D. Độ lệch pha của hiệu điện thế và cường độ dòng điện tuỳ thuộc vào giá trị của điện dung C.
Câu 44) Chọn phát biểu sai?
A. Trong đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm kháng, dòng điện luôn chậm pha hơn hiệu điện thế tức thời một góc
90
0
.
B. Cường độ dòng điện qua cuộn dây được tính bằng công thức :
L
L
Z
U
I
0
0

C. Trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R thì cường độ dòng điện và hiệu điện thế hai đầu mạch luôn luôn cùng pha
nhau..
D. Cường độ dòng điện qua mạch điện được tính bằng công thức :
R
U
I 
0
.
Câu 45) Chọn phát biểu đúng khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm :
A. Cảm kháng của cuộn dây tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào nó.
B. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm kháng chậm pha hơn dòng điện một góc 90
0
C. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm kháng nhanh pha hơn dòng điện một góc
2

D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua cuộn dây được tính bằng công thức I= U.L.

Câu 46) Trong đoạn mạch xuay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm kháng, hiệu diện thế ở hai đầu cuộn cảm có biểu
thức
tUu sin
0

thì cường độ dòng điện đi qua mạch có biểu thức
AtIi ).sin(
0
 
trong đó Io và

được
xác định bởi các hệ thức nào sau đây?
A.
L
U
I

0
0= -

. B.
L
U
I

0
0=
2

. C.
L
U
I

0
0= 0. D.
L
U
I

0
0= -
2

.
Câu 47) Chọn phát biểu đúng khi nói về mạch điện xoay chiều có tụ điện
A. tụ điện không cho dòng điện không đổi đi qua, nhưng cho dòng điện xoay chiều đi qua nó.
B. Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện luôn chậm pha so với dòng điện qua tụ một góc
2

C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ điện được tính bằng công thức I= U.C.

D. Cả A, B và C .
Câu 48) Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện, hiệu điện thế trên tụ điện có biểu thức
tUu sin
0

V thì
cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức
AtIi ).sin(
0
 
, trong đó Io và

được xác định bởi các hệ thức
tương ứng nào sau đây?
A.
C
U
I

0
0=
2

. B. Io= Uo.C.= 0
C.
C
U
I

0
0= -
2

. D. Io= Uo.C.=
2

Câu 49) Chọn phát biểu đúng khi nói về mạch điện xoay chiều có điện trở R
A. Nếu hiệu điện thế ở hai đầu điện trở có biểu thức
).sin(
0
  tUu
V thì biểu thức dòng điện qua điện trở là
Asin
0
tIi 
B. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế hiệu dụng được biểu diễn theo công thức U=I/R
C. Dòng điện qua điện trở và hiệu điện thế hai đầu điện trở luôn cùng pha.
D. Pha của dòng điện qua điện trở luôn bằng không.
Câu 50) Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch
A. Sớm pha
2

so với dòng điện B. Trễ pha
4

so với dòng điện
C. Trễ pha
2

so với cường độ dòng điện D. Sớm pha
4

so với dòng điện
Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.
GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 6-
Câu 51) Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R. Đặt vào hai đầu R một hiệu điện thế có biểu thức
tUu sin
0

V thì cường độ dòng điện đi qua mạch có biểu thức
AtIi ).sin(
0
 
, trong đó Io và

được xác
định bởi các hệ thức tương ứng là:
A.
R
U
I
0
0= -
2

. B.
R
U
I
0
0= 0
C.
R
U
I 
0


= 0 D.
R
U
I
2
0
0= 0
Câu 52) Hai cuộn dây R
1
, L
1
và R
2
, L
2
mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu
dụng U. Gọi U
1
và U
2
là hiệu điện thế hiệu dụng tương ứng giữa hai cuộn R
1
, L
1
và R
2
, L
2
Điều kiện để U=U
1
+U
2
là:
A.
2
2
1
1
R
L
R
L

B.
1
2
2
1
R
L
R
L

C.
2121
RRLL 
D.
2121
RRLL 
Câu 53) Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC. Khi hiện tượng cộng hưởn xảy
ra thì:
A. U= U
R
B. Z
L
=Z
C
C. U
L
=U
C
=0 D. Công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất.
Câu 54) Cho một đoạn mạch điện ABC nối tiếp gồm một tụ C (đoạn AB), và một cuộn cảm (đoạn BC) có điện trở
R và độ tự cảm L. Khi tần số dòng điện qua mạch bằng 1000 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng U
AB
=2V, U
BC
=
3
V,
U
AC
= 1V và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là I=1mA.
A. Điện dung của tụ
FC 
4
1

B. Độ tự cảm
HL

75,0

C. Điện trở thuần R = 150
3

D. Cả A, và C .
Câu 55) Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC thì dòng điện nhanh pha hay chậm pha so với hiệu
điện thế của đoạn mạch phụ thuộc vào:
A. R và C B. L và C
C. L, C và

D. R, L, C và

Câu 56) Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều U
AC
một hiệu điện thế không đổi U
DC
Để
dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải:
A. Mắc song song với điện trở một tụ điện C.
B. Mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C.
C. Mắc song song với điện trở một cuộn thuần cảm L.
D. Mắc nối tiếp với điện trở một cuộn thuần cảm L.
Câu 57) Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào
hai đầu mạch thì:
A. Dung kháng tăng. B. Cảm kháng tăng.
C. Điện trở tăng. D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng.
Câu 58) Chọn đáp án sai: Hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC xảy ra khi:
A. cos

=1 B.
2

L
C 
C.
CL
UU 
D. Công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại P = UI
Câu 59) Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu toàn
mạch và cường độ dòng điện trong mạch là:
3

 
iu
thì:
A. Mạch có tính dung kháng. B. Mạch có tính cảm kháng.
C. Mạch có tính trở kháng. D. Mạch cộng hưởng điện.
Câu 60) Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC thì tổng trở Z phụ thuộc:
A. L, C và

B. R, L, C
C. R, L, C và

D.

, R
Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.
GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 7-
Câu 61) Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC thì:
A.Độ lệch pha của
R
u
và u là
2

B.
L
u
nhanh hơn pha của i một góc
2

C.
C
u
nhanh hơn pha của i một góc
2

D.
R
u
nhanh hơn pha của i một góc
2

Câu 62) Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức
)(.100sin
0
AtIi 
. Trong khoảng thời gian từ 0 đến
0,01s, cường độ tức thời có giá trị bằng 0,5Io vào những thời điểm:
A.
ss
400
2
;
400
1
B.
ss
500
3
;
500
1
C.
ss
300
2
;
300
1
D.
ss
600
5
;
600
1
Câu 63) Đặt hiệu điện thế
tUu sin
0

(V) vào hai đầu tụ điện C thì cường độ dòng điện chạy qua C là:
A.
AtIi )
2
.sin(
0

 
(A) với
C
U
I
0
0

B.
AtIi )
2
.sin(
0

 
(A) với
CUI
00

C.
).sin(
0
tIi 
(A) với
CUI
00

D.
AtIi )
2
.sin(
0

 
(A) với
C
U
I
0
0

.
Câu 64) Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC . Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào
hai đầu mạch thì:
A. Điện trở tăng. B. Dung kháng tăng.
C. Cảm kháng giảm. D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng.
Câu 65) Cho mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay
chiều
tUu sin
0

thì cường độ dòng điện i trong mạch là:
A.
AtUi )
2
100sin(
0

 
B.
At
L
U
i )
2
100sin(
.
0
C.
At
L
U
i )
2
100sin(
.
0
D.
At
L
U
i )100sin(
.
0Câu 66) Một cuộn dây mắc vào nguồn xoay chiều u = 200sin100

tV, thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là:
)
3
.100sin(2

  ti
(A). Hệ số tự cảm L của cuộn dây có trị số
A. L =

2
H B. L =

1
H C. L =
2
6
H D. L =

2
H
Câu 67) Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC không phân nhánh, kết luận nào sau đây sai?
A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch có giá trị cực đại.
B. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng nhau.
D.Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch không phụ thuộc vào điện trở R của đoạn mạch.
Câu 68) Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh . Góc lệch pha

của hiệu điện thế hai đầu mạch điện
so với cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào sau đây?
A.
R
C
L
tg1


B.
R
C
L
tg1


C.
)
1
(
C
LRtg

 
D.
R
C
L
tg
2
1

Câu 69) Đặt hiệu điện thế:
tUu sin
0

vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh, biết điện trở R không đổi. Khi có
hiện tượng cộng hưởng thì phát biểu nào sau đây là sai:
A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch
C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất
C. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở
D.Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau
Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.
GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 8-
Câu 70) Trong mạch xoay chiều không phân nhánh có RLC thì tổng trở Z xác định theo công thức:
A.
22
)
.
1
(
L
CRZ

 
B.
22
)
1
(
C
LRZ

 
C.
22
)
.
1
(
L
CRZ

 
D.
22
)
1
(
C
LRZ

 
Câu 71) Điều nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh RC ?
A.Tổng trở của đoạn mạch tính bởi: .
22
)
1
(
C
RZ


B.Dòng điện luôn nhanh pha hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
C.Điện năng chỉ tiêu hao trên điện trở mà không tiêu hao trên tụ điện.
D. A, B và C đều đúng.
Câu 72) Một mạch điện xoay chiều gồm Rmắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L. Tổng trở Z của
đoạn mạch được tính bằng công thức nào sau đây?
A.
22
)( LrRZ 
B.
222
)( LrRZ 
C.
)()(
2
LrRZ 
D.
22
)()( LrRZ 
Câu 73) Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L
1
, cuộn dây thuần cảm có
độ tự cảm L
2
mắc nối tiếp. Tổng trở Z được xác định bởi công thức nào sau đây?
A.
2
21
2
)( LLRZ  
B.
2
2
2
1
2
21
22
)(
LL
LL
RZ

 
C.
2
21
2
)( LLRZ  
D.
2
2
2
1
2
)()( LLRZ  
Câu 74) Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện C
1
, tụ điện C
2
mắc nối tiếp. Tổng trở Z được xác định
bởi công thức nào sau đây?
A.
2
21
2
2
)
1
(
1
CC
RZ



B.
2
21
2
2
)
11
(
1
CC
RZ 

C.
2
2
2
1
2
21
2
2
)(
1
CC
CC
RZ



D.
2
2
2
1
2
)
1
()
1
(
CC
RZ


Câu 75) Đặt vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh RLC một hiệu điện thế
tUu sin
0

V thì cường độ dòng
điện của đoạn mạch là:
AtIi )
6
.100sin(
0

 
. Đoạn mạch này luôn có:
A. Z
L
=R B. Z
L
=Z
C
C. Z
L
>Z
C
D. Z
L
<Z
C
Câu 76) Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha một góc

so với hiệu
điện thế ở hai đầu đoạn mạch
(0 <

<
2

). Đoạn mạch đó:
A.gồm điện trở thuần và tụ điện
B. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện
C. chỉ có cuộn cảm
D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm
Câu 77) Một mạch điện gồm R măc snối tiếp với tụ điện có
FC
5
10
2
1


. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện
thế xoay chiều có biểu thức
Vtu )100sin(25 
Biết hiệu điện thế ở hai đầu R là 4V. Cường độ dòng điện chạy
trong mạch có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 0,3 A. B. 0,6 A. C. 1 A. D. 1,5 A.
Câu 78) Cho mạch điện nối tiếp. Biết hiệu điện thế ở hai đầu điện trở là 40V và hiệu điện thế ở hai đầu cuộn cảm L
và 30V. Hiệu điện thế hiệu dụng U ở hai đầu đoạn mạch có giá trị là:
A. U = 10 V. B. U = 50 V
C. U = 70 V. D. U = 100 V.
Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.
GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 9-
Câu 79) Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế có tần số 50Hz. Biết R= 25

, cuộn thuần cảm có
HL

1

, Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trể pha
4

so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ là:
A. 100

B. 150

C. 125

D. 75

Câu 80) Chọn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết R = 140

,
L =1H, C = 25

F,dòng điện xoay chiều đi qua mạch có cường độ 0,5A và tần số f =50Hz. Tổng trở của đoạn mạch
và hiệu điện thế hai đầu mạch là:
A. 233

và 117V. B. 233

và 220V. C. 323

và 117 V. D. 323

và 220 V.
Câu 81) Đoạn mạch xoay chiềukhông phân nhánh RLC . Điện trở 10

, cuộn dây thuần cảm có
HL
10
1

, tụ điện
C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế:
)(.100sin
0
VtUu 
. Để hiệu điện thế hai đầu đoạn
mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu R thì giá trị C của tụ điện là
A.
F

10
B.
F

100
C.
F

1000
D.
F

50
Câu 82) Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm
HL

1

có biểu thức:
Vtu )
3
.100sin(2200

 
(V) Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:
A.
Ati )
6
5
100sin(22

 
B.
Ati )
6
100sin(22

 
C.
Ati )
6
100sin(22

 
D.
Ati )
6
5
100sin(2

 
Câu 83) Hiệu điện thế xoay chiều
tUu sin
0

(V) vào hai cuộn dây thuần cảm L thì cường độ dòng điệnchạy qua
mạch có biểu thức là:
A.
AtUi )
2
.sin(
0

 
B.
At
L
U
i )
2
.sin(
0
C.
At
L
U
i )
2
.sin(
0
D.
At
L
U
i ).sin(
0Câu 84) Hai đầu điện trở R = 50 có biểu thức hiệu điện xoay chiều là u = 100sin(100t+
3

)V thì biểu thức cường
độ dòng điện chạy qua R là :
A. i = 2
2
sin(100t+
3

)A. B. i = 2sin(100t+
3

)A.
C. i = 2sin100t A. D. i = 2
2
sin(100t)A.
Câu 85) Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R =50

mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm
HL

5,0

. Đặt
vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế:
Vtu )
4
.100sin(2100

 
Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn
mạch là:
A.
Ati )
2
.100sin(2

 
B.
Ati )
4
.100sin(22

 
C.
Ati ).100sin(22 
D.
Ati ).100sin(2 
Câu 86) Hai đầu tụ điện có điện dung 31,8F một hiệu điện thế u =120sin(100t+
6

)V thì cường độ dòng điện
chạy qua tụ là:
A. i =1, 2sin(100t-
3

)A. B. i = 1,2sin(100t+
3
2
)A.
C. i = 1,2sin(100t-
3
2
)A. D. i = 2sin(100t+
6

)A.
Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.
GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 10-
Câu 87) Cuộn dây có điện trở trong 40 có độ tự cảm

4,0
H. Hai đầu cuộn dây có một hiệu điện thế xoay chiều u
=120
2
sin(100t-
6

)V thì cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là:
A i = 3sin(100t+
4

) A. B. i = 3sin(100t-
12
5
) A.
C. i = 3
2
sin(100t+
12

) A.. D. i = 3sin(100t-
12

) A
Câu 88) Cho điện trở thuần R = 60 mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung
FC 
6
1000

, hiệu điện thế hai đầu
mạch là : u=120
2
sin(100t-
6

) V thì cường độ dòng điện chạy qua mạch là:
A. i = 2sin(100t +
4

) A. B.i = 2sin(100t-
12

)A.
C. i = 2sin(100t +
12

) A. D. i = 2sin(100t+
12
5
)A
Câu 89) Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R = 50, cuộn dây thuần cảm có L = 0,318H; tụ điện có
C=
15
1000
F. Hiệu điện thế hai đầu mạch là: u = 200sin(100t+
4

) V thì biểu thức cường độ dòng điện chạy qua tụ
điện là
A i = 2
2
sin(100t -
4

) A. B. i = 2
2
sin(100t +
2

) A..
C. i = 2
2
sin(100t +
4

) A.. D. i = 2
2
sin100t A..
Câu 90) Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R = 80, cuộn dây có điện trở 20, có độ tự cảm L=0,636H, tụ
điện có điện dung C =31,8F. Hiệu điện thế hai đầu mạch là : u = 200sin(100t-
4

) V thì biểu thức cường độ dòng
điện chạy qua mạch điện là:
A i =
2
sin(100t -
2

) A. B. i = sin(100t +
2

) A.C. i =
2
sin(100t -
4

) A. D. i =
2
sin100t A.
Câu 91) Một cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm
HL

2

, mắc nối tiếp với một tụ điện có C= 31,8

F. Hiệu điện
thế giữa hai đầu cuộn dây có dạng
Vtu
L
)
6
.100sin(100

 
. Hỏi biểu thức cường độ dòng điện chạy qua mạch có
dạng như thế nào?
A.
Ati )
3
.100sin(5,0

 
B.
Ati )
3
.100sin(5,0

 
C.
Ati )
3
.100sin(

 
D.
Ati )
3
.100sin(

 
Câu 92) Một dòng điện xoay chiều qua một ampekế xoay chiều có số chỉ 4,6 A. Biết tần số f = 60 Hz và gốc thời
gian t = 0 chọn sao cho dong điện có giá trị lớn nhất. Biểu thức dòng điện có dạng nào sau đây?
A.
Ati )
2
120sin(6,4

 
B.
Ati )120sin(97,7 
C.
Ati )
2
120sin(5,6

 
D.
Ati ).120sin(2,9  
Câu 93) Cuộn dây có điện trở 50 có hệ số tự cảm 0,636H mắc nối tiếp với một điện trở R= 100, cường độ dòng
điện chạy qua mạch: i =
2
sin100t (A) thì biểu thức hiệu điện thế hai đầu cuộn dây là:
A. u =50
34
sin(100t +
180
76
) V .B. u =50
34
sin(100t-
180
76
) V .
C. u =50sin(100t +
180
76
) V . D. u =50
34
sin(100t+76) V .
Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.
GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 11-
Câu 94) Một điện trở 50 ghép nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm

2,1
H . Cường độ dòng điện
chạy qua mạch: i =2
2
sin(100t -
3

)A thì hiệu điện thế hai đầu mạch là:
A. u =260
2
sin(100t-
3

-
180
4,67 
) V .B. u =260sin(100t +
180
4,67 
) V
C. u =260
2
sin(100t -
180
4,67 
) V . D. u =260
2
sin(100t-
3

+
180
4,67 
)V
Câu 95) Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R =100, cuộn dây thuần cảm có L = 0,318H, tụ điện có C=
2
100
F. Biểu thức biểu thức cường độ dòng điện chạy qua mạch là: i =
2
sin(100t+
4

) A thì biểu thức hiệu điện
thế hai đầu mạch là:
A. u =100sin(100t+
2

) V . B. u =200sin(100t -
4

) V
C. u =200sin(100t) V. D. u =200sin(100t +
4

) V
Câu 96) Mạch RLC như hình vẽ : A L Đ D C B
Biết Đ: 100V – 100W ; L =

1
H ,
C =
F

50
, u
AD
= 200
2
sin (100 πt +
6

)V Biểu thức u
AB
có dạng
A. 200
2
sin (100 πt +
4

)V B. 200 sin (100 πt –
4

)V
C. 200
2
sin (100 πt –
3

)V D. 200 sin (100 πt +
3

)V
Câu 97) Mạch RLC không phân nhánh, biết R = 40 Ω; L =
5
3
H và C=


100
F ; u
BD
= 80 sin (100 πt –
3

)V
(đoạn BD cháu LC) Biểu thức u
AB
có dạng
A. 80
2
sin (100 πt +
4

)V B. 80 sin (100 πt –
4

)V
C. 80
2
sin (100 πt –
12

)V D. 80 sin (100 πt +
12

)V
Câu 98) Mạch RLC nối tiếp gồm: R = 100 Ω, L =

2
H và C =


100
F Dòng điện qua mạch có dạng
).100sin(2 ti 
A.Hiệu điện thế 2 đầu mạch là:
A. 200sin (100

t +
4

)V B. 200 sin (100

t -
4

)V
C. 200
2
sin (100

t -
4

)V D. 200
2
sin (100

t +
4

)V
Câu 99) Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R = 40, cuộn dây có điện trở 10, có L=

5,1
H, tụ điện có điện
dung C = 15,9F. Cường độ dòng điện chạy qua mạch là: i = 4sin(100t -
3

) A thì hiệu điện hai đầu mạch điện là:
A. u =200
2
sin(100t -
12
7
) V .
B. u =200
2
sin(100 -
12

) V
C. u =200
2
sin(100t+
4

) V.
D. u = 200sin(100t -
12

) V.
Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.
GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 12-
Câu 100) Một đoạn mạch gồm R = 10

, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm
HL
10
1

và tụ điện có
FC 

500

mắc nối tiếp. Dòng điện xoay chiều trong mạch có biểu thức
Ati ).100sin(2 
. Hiệu điện thé ở hai đầu đoạn mạch
có biểu thức nào sau đây?
A.
Vtu )
4
100sin(220

 
B.
Vtu )
4
100sin(20

 
C.
Vtu )100sin(20 
D.
Vtu )
4
.100sin(220

 
Câu 101) Một đoạn mạch gồm một tụ điện C có dung kháng 100

và một cuộn dây có cảm khnág 200

mắc nối
tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có biểu thức
Vtu
L
)
6
.100sin(100

 
. Biểu thức hiệu điện thế ở hai
đầu tụ điện có dạng như thế nào?
A.
Vtu
C
)
3
.100sin(250

 
B.
Vtu
c
)
6
5
.100sin(50

 
C.
Vtu
C
)
6
.100sin(50

 
D.
Vtu
C
)
6
7
.100sin(50

 
Câu 102) Cho cuộn dây có điện trở trong 30 độ tự cảm
5
2
H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, hiệu điện
thế hai đầu mạch là: u = 60
2
sin100t(V) .Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 50
2
V thì điện dung
của tụ điện là :
A . C =
7
10
3
F B. C =
3
10.
7


F.
C. C =
7
10
5
F D. Một giá trị khác
Câu 103) Cho mạch điện như hình vẽ : A C
1
R
1
E L, R
2
C
2
B
Biết R
1
=4

,
FC
8
10
2
1


, R
2
=100

,
HL

1

, f= 50Hz. Thay đổi giá trị C
2
để hiệu điện thế U
AE
cùng pha với U
EB
. Giá trị C
2
là:
A.
FC
30
1
2

B.
FC
300
1
2

C.
FC 
3
1000
2

D.
FC 
3
100
2

Câu 104) Mạch RLC: B C M L R A
R = 50 Ω, L =
2
1
H, f = 50 Hz. Lúc đầu C =


100
F, sau đó ta giảm điện dung C. Góc lệch pha giữa u
AM
và u
AB
lúc đầu và lúc sau có kết quả:
A.
2

rad và không đổi B.
4

rad và tăng dần
C.
2

rad và giảm dần D.
2

rad và dần tăng
Câu 105) Mạch RLC không phân nhánh, biết: R = 50 Ω, L =
10
15
H và C=


100
F, uAB = 100
2
sin100

tV
Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong 2 phút và biểu thức hiệu điện thế giữa 2 đầu tụ điện là:
A. 12J và 200
)
4
3
.100sin(

 t
V B. 12KJ và
)
4
.100sin(200

 t
V
C. 12 KJ 200
)
4
3
.100sin(

 t
V D. 12J và 200
2
)
4
3
.100sin(

 t
V

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×