Tải bản đầy đủ

Mẫu báo cáo đơn vị văn hóa

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỖI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS ĐÔNG MỸ
Đông Mỹ, ngày 23 tháng 11 năm 2010.
BÁO CÁO KẾT QUẢ TÁC XÂY DỰNG “ĐƠN VỊ VĂN HOÁ” NĂM 2010
I. Đặc điểm tình hình:
1/ Vị trí địa lý.
2/ Tổ chức nhân sự.
3/ Hoạt động của đơn vị: (Nêu tóm tắt những kết quả đạt được của đơn vị trong 2 năm;
các hoạt động đoàn, đội, hội; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao).
II. Kết quả thực hiện xây dựng đơn vị văn hóa:
1/ Tiêu chuẩn văn minh.
2/ Tiêu chuẩn sạch đẹp.
3/ Tiêu chuẩn an toàn.
Tự chấm diểm:
-Tiêu chuẩn văn minh: …………… điểm.
-Tiêu chuẩn sạch đẹp: ……………. điểm.
-Tiêu chuẩn an toàn: ……………… điểm.
Tổng cộng: ………………….điểm.
III. Đánh giá kết quả thực hiện đơn vị văn hóa:
1/ Thuận lợi.

2/ Khó khăn.
(Tùy theo thực tế của đơn vị xây dựng báo cáo cho phù hợp, có số liệu minh họa, có sự so
sánh kết quả so với năm trước)
IV. Kiến nghị ( nếu có).
V. Phương hướng hoạt động năm tiếp theo:
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×