Tải bản đầy đủ

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM & XD ĐÔNG QUANG

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG
TY TNHH TM & XD ĐÔNG QUANG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Đông Quang
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
a) Quá trình hình thành

 !"#$ %%&'%('%)*+
,-../01212324/#,567789-1/:10:211;
 #$<4=>?=;*@$>?A8-*8B3*@)
* Ngành nghề kinh doanh
(A-"C#DEFG$"A"H9#D$I5J
(& 6,5KLEMNJO#P5#Q#MEDRKS
(F EFTUE$,E
(#$H$9,E
b) Quá trình phát triển
DE-D8 >V#E$9$6B5WK211;*69#DE-#SXYYZ$"! $
$[*>V#78E>M\YE>$A*]KD$G$$!^EU$[Q$>WU*
A-69E$_K^$#` DE-D8 )$aWK78E$9$6B5*DE-D
8 $!^EU#$`-_8EF!6b$C#cA-"C*L#MIE69#DEFG$"A"H*$9
c>\)
.$dE^!"CKUEE$_$,E$EF!9$*DE-D8 $e8

FN8f8-BE6I869-_8EYg8 EFQg8-_E$5$76]6V$8B#DE-)
WK2113*DE-D8 g8-_E$K\FUg8-KDXhc8,EMNI#E$K
9$$RZ$"! $BE6I8cA-"C*]E8#$T!9I#K8 MiZ_K6V
$8B#j#SE$e#$`U$EF!I##8#,58-BE6I8789!(EC#8
EC#,5)WK211k*M#^$5$iEEFe9$$R#$T$69cA-"C*DE-D
8 #jK\E$KKUEc>\Xhc8,EflUE$,E*A-#m698f8-6I8
#$_K$21niEF#DEFG$E$78)
2.1.2. Vị trí & vai trò của công ty trong lĩnh vực ngành
a) Vị trí
8-Z$D5$h69KUEEF!$a#DE-$978EF!9$*$>D
E- D8 dE^!F iEF6VT#$$,E$#$!Z$i#$$9E$Dg8 I##8
#,5"#$HcA-"C$!9$h!*#$!cd$UoE$Dg8 I#E^!#DWI#69K#$!
#i#6 !U*#$!,E>]#og8 I#E$C#$I#i#$b HRE$8_)
DE- D8 $e8FpXC5$iEEFe9E_MU#` Eq"! $$I569REh
#$!XC5$iEEFe#$8E!9cd$U*9ECE>V#S5KUE^#$#$!XC5$iEEFe
#` 9$cA-"C)
b) Vai trò:
* Với khách hàng và đối tác:
DE- D8 68D#YrEGKF E_S#$8]#i#Z$i#$$99
YEi#Z$"! $]g8 IKFNKQ,RR8#SE$ehg8-_EKUE#i#$E$[
iEFE$E$7EDEFQXC#DMN*MG$s*Mh!hKXC$9$j R6VT#$
#` #i#M)^$EF $69$K^$EF!E$E$7$j MG$69#i#$$b*#i#$69K
c8-X8YE#` +d$^!9E!9E$etuEF!DE-)
* Với xã hội:
DE-D8 g8 IKFNI##hE$IR8ZI69KI##$!
tu69KUE5$7E,E-_8#` t 6d$^!EF!E,E#h#i#$!^EU968D68D
g8 EAK_KDEF>?69KI#*9A# !$BE$v#EF!E!9DE-R#i#
,R9-$NKSS5KUE5$79!I#cA-"C5$iEEFecd$UMRa)
* Với người lao động:
+9KDEF>?69KI#EYE#$!8f6 !U*$,E696 !U5$wE$D*
DE-D8 EAKIK8f$A6C#69#YE6pO5KUE#DE-5$iEEFe
K^$9MRa)
2.2. Cơ cấu tổ chức
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
P. Tổ chức HC nhân sự
P. Kế hoạch vật tư
P. Kế toán
P. Kỹ thuật


Đội thi công 1 Đội thi công 2 Đội thi công 3
2.2.1. Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Công Ty Đông Quang
(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính nhân sự)
2.2.2. Chức năng & nhiệm vụ các phòng ban
a. Ban giám đốc
(t iKY#Ew#$v#*R8$9$E!9MU$!^EUZ$"! $EF!DE-*#$8
EFi#$$IKRE!9MUZ_Eg8h$!^EUZ$"! $*^"I#$!E!9E$e#iMU#D
$A9E$ -KLEDE-g8 $I5$i56x]#i#*Ew#$v#M!9)
(iKY#+9>?rKg8-R$9$# !$,EEF!DE-*EFC#E_5#$8EFi#$
$IKRZ_Eg8h$!^EUZ$"! $*RI#Mh!hKE$C#E$7-`#i##$`
EF>>?6Y#$T$Xi#$#` h9$9>]#)
(@$SiKY#+9>?E$ KK>8*EFVO5#$!iKY#EF!g8iEFG$$!^EU
Z$"! $#` DE-)$ -E$_iKY#R8$9$#DE-Z$iKY#r*
E>,#$!iKY#RKLEZyE$8BE*g8h6x9ZxZ_E#i#$!^EU#` DE-)
b. Phòng Tổ chức Hành chính Nhân sự
(w#$v#g8h6x$AXCE!9DE-*cA-"C#i##$>EFG$E$8 *Z$z
E$>\9RM^EZ$zE$>\*E$ -w$AXC\#i#MU5$B5$jM )
(A-"CMh#$,K#D95$>5$i5EFh6>*Ew#$v#9!E^!*$8,68-I*
E8-e#$Q$AXCE!9DE-)
(A-"C#i#MhUg8*RF #i##$T$Xi#$R$AXC)
c. Phòng Kế toán
(A-"CZ_$!^#$E9#$T$$NKi5vZ5E$?#$!Xhc8,EZ$"! $)
(HE$e$!iEF!I#E^!8fY#$!DE-$>Y$9>]#*Y -*YEC
#S*Y$8-UEq#i#8fZ$i#)))
(A-"CZ_$!^#$E$8*#$E9#$T$$9E$i*g8x*WK#$!DE-)
(w#$v##DEi#Z_E!iEF!DE-*6B5*E$8E$B5*ZeKEF #i##$vEq*68A
#$8-e#$vEq*K\Xw*$Xw*#8#,5XY6I8*E96I8*6B5Mi!#i!E9#$T$*Mh!
g8h6>8EFa#$vEq*XwXi#$*E96I8)))#` DE-)
(+B5Mi!#i!g8-_EE!i$9Z{E$z!g8-$|#i##g8 E$8_)
(@$AET#$$!^EUZ$"! $#` DE-*#$<F $a$I8g8h$!L#EfE^\
Eq#DEFG$) 
(+>8EFa*Mh!g8h#i##$vEq*aGMTKBE#DEi#Z_E!i9E$C#$IZeKEF *
iKXiE#i#$!^EUMNER#` DE-E$z!5$i568BE$I$9$#` $9>]#)
d. Phòng Kế hoạch Vật tư
(
}
E
~
g8-EF•

$K8 $



g8
}
6-
~
$

#8>
~
)
(•

KZ
~
KE$K$

#8>
~
K
~
)
(8 $

#$W

E#$z


~
#
~
#MD

5$A

#!
~
6g8 EF!#DE-
}
W
~
K#$W
~
#


~
5>
~

Z

5E$

$8#A

8A

EE>*E$
~
EM



D
~
K8 $

)
(8A
~
68-



EF8-



EZ$$

K#$!$AK
~


$

58



Z-

E$8A

E
($>

#$

$K#$•
}
$g8-EF•

$K8 $



g8
}
6-
~
A

EE>)
e. Phòng kỹ thuật
ƒ8h6xZyE$8BE9#$,E6>V#i##DEFG$E$#D*E$ KK>8#$T$EF!#D
Ei#78E>*i#h$V5fZ$E_*#$<^!9R8$9$KQKLEXhc8,EZ$"! $*
6B5$fX,8E$78#i#"Ci)
ƒ$_EZ_Mh„E$#D#i#$^KH##DEFG$K9DE-E$C#$I)
ƒ$z!"p*ZeKEF *DY#EF!I#g8h6x#$,E6>VZyE$8BE#DEFG$"!
DE-E$#D)A-"C#i#g8-EFG$*g8-5$^KEF!g8iEFG$E$#D)
ƒaGMTKBEEF!Z$"! $#` DE-)
ƒ>]"…#i##iMUZyE$8BE#` 5$j9#iMUZyE$8BEE$#D#` #i#
Xhc8,E$#v8ZyMh„E$_EZ_*6B55$>iMI5$i5E$_EZ_E$#D#i#
#DEFG$)iKXiE9#$<^!#i#E$#DhKMh!#i#-8#78R#$,E6>V*
ZyE$8BE9 E!96 !U)w#$v#$IKE$8E^#DEFG$$9E$ie#B5
$BEXY6I8#$T$ci#)8 $I]#$`78E>*t g8h6x"Ci*#i##g8 $a8
g8 Z$i##S6g8 _#DEFG$*"Ci)
ƒ+>8EFa$fXMh„*5$Y$V5#†E$#D6B5$fX$!9#D)
2.3. Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Thương Mại
& Xây Dựng ĐÔNG QUANG trong thời gian qua
2.3.1. Môi trường cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực xây dựng
2.3.1.1. Các chủ trương, chính sách và các quy định pháp luật của Nhà
Nước
i##$`EF>*#$T$Xi#$#` $9>]#69-_8EYg8 EFQci#6B5KD
EF>?#$!"! $$I5$!^EU*#SE$eE^!F #i##$U$!L#8-#Y]
"! $$I5)
.$85$i568BEZ$"! $#$!#i#"! $$I5\uIE K#SXCZ$i#MIE
6])^$EF $a #i#"! $$I5Z$DE$eMG$s*#DMNZ$ -Eq
EF!g8-$#` $9>]#d#SXC5$AMIEYc|E$z!$G$E$v#X\$a8)
I -*I#i5"H$G$E$v#,8E$78FUFdj$[E,E#h#i#"! $
$I5EF!9$cA-"C5$h#$OEFQeA# !ET$#^$EF $9ET$$I8
g8hEF!#DEi#,8E$78)
$C#E_#i#g8-#$_*#$T$Xi#$#` $9>]#q #SEi#UE$O#‡-*q #S
Ei#U$^#$_$!^EUXhc8,EZ$"! $#` #i#"! $$I5\KUEZ$T #^$
9!,-)_8$IE$Y5$i568BEE$_8$!9#$<$+8BEZ$89$a8-Er#
#$8E$_8#HE$e*$>]"…E$$9$#$BK*#$f#$P!9E$_8$,Eg8i*68BER8
#$<$X 8E$C#EˆZ$E_)))E$GX„#SZ$DTE$9$Z$"! $‰.$D#SKUE
$9$6 5$i56x7-`Š)S69KDEF>?E$8B6V#$!$a$9$#^$EF $
Z$D69$K^$5$iEX$95$iEEFe)
^$EF $ K ET$E!9#78*K8Y‰$!9$B5K9Z$D$!9E ŠE$G#7
E^!KQR8ZI#$!#i#"! $$I5uIE KA# !W6C##^$EF $\EF!
>]#)qS#SE$e>F 9vaEFE$EF>?>]#!9)
.$E_5$H#$f#U]$96!^E$aZ_$!^#$78E>#X\$^E7*"Ci
M,EUXh Z$_6b$C#cA-"C9BE6I8cA-"C>V##!6978ZP!
#` #hRZ$E_)
uI#g8h6x#i#$!^EUcA-"C5$hEqM>]#>V#E$C#$IEYEE$z!#
#$_KUE#| 6E$D*#h#i#$$9$#$T$EF!#DEi#g8h6x78E>cA-"C*
$!^EUE$ $EF cA-"C>V#‡-K^$)
WK211kq g8 *XY#DEFG$#S,-5$P5cA-"CEWEq=‹*=n6k2n)
$,E6>VcA-"C>V##hE$I*c8$>]cA-"C>V#A# !EYE$.
CMi!EF!WK2101*iBE6I8cA-"C#SE$eM_U$Œ"!Ei#U
#` iE$_]*KL#"†iEW$>Z$DUEM_G8f#8"f"9!)A-69
-_8EYh$$>\Z$D$[_#i#"! $$I5$!^EUEF!6b$C#cA-"C*
Sh$$>\_i,8E$78#m$>6V$8B#` #DE-Z$Z_EE$O##DEFG$)
$i02WK211k*tUA-Cq F g8-$K]S69$9#SEw"I
ET#$cA-"C6]$2;1K
2
$!L#Eq4E7EF\65$hE$8DE-$_EZ_9E$
#DcA-"C)Y]$9\#SEw"IET#$cA-"CX96]$2;1K
2
$!L#Eq4
E7EF\6$!L#$9\#SE7$7K$!L#E$#DAE7$9\E$GEw#$v#E$#D
cA-"C5$h#S`R8ZIW6C#E$#DcA-"C)S69g8-$8h6x
#$,E6>VcA-"C$9\F6•q >V#tUA-"Cq M $9$$DE>XY
4k:211k:(t$>]"…Rg8h6x#$,E6>VcA-"C$9\F6•#S$I86C#
Eq9-10:12:2101)i#$U G$Z$cA-"C$9F6•$!L##i#Ew#$v#*#i
$AcA-"C$9F6•5$hE8AE$z!)
Nguyên tắc chung khi thực hiện xây dựng các công trình riêng lẻ:
(A-$95$h#SE$_EZ_
($_EZ_9E$#DcA-"C5$h69$a#S`W6C#$9$$R*W
6C#$!^EUEF!#DI#E$C#$I*>V#g8-$EF!R8;4$$
02:211k:(@]#i##DEFG$#SEw"IET#$X96]$2;1K
2
$!L#$4
E7$!L##SE7$7K)u]#i##DEFG$g8-KD$[$E$G#SE$eX|"HK…8#S
XŽ95$h#SZ$$IK*#$`78E>5$hEC#$8EFi#$$IK)
w#$v#*#i$AE$C#$II#Z$h!XiEcA-"C*E$_EZ_9E$#DcA-"C
$9\5$h#SW6C#5$†$V5]#DI#hK$B95$h#$8EFi#$$IKEF>]#
#$`$995$i568BER#$,E6>V#DI#"!KG$hK$B)$`$9#S`W
6C#E$G>V#ECE$C#$I#i##DI#EF)
2.3.1.2. Đối thủ cạnh tranh của công ty
DE-($!^EUEF!6b$C#cA-"C
YE$`#^$EF $#` #DE-#m69#i##DE-$!^EUEF!$9$cA-"C)
I -#SF,E$R8#DE-cA-"CI##^$EF $a #i##DE-69Z$D
EFi$Z$[)UEXY#DE-#SE$e#!69YE$`#^$EF $EFC#E_5#` #DE-
S69DE-78>(&9j•8A4*@•*DE-
>u,@$$8-R•8B0*@•*DE->u,&‘•1;
8-ˆ $R8*@•’J!95$^K@f$T$F E$G#DE-#j#S
#i#YE$`Z$i#$>69DE-@!z!u9•+!B8*+!•*$$i$
D-78>(&9j•+!h*t9' um98•’)e#^$
EF $>V#]YE$`9-E$G#DE-#7#S#$_6>V#5$iEEFe$V56x)Y]
9$cA-"CE$GXh5$‡K69$a#DEFG$cA-"C*I##^$EF $]Y
E$`5$HE$8U#9!$R8-_8EY$>W6C#E9#$T$*E$_EZ_*E$#D*’
2.3.2. Phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty
2.3.2.1. Phân tích năng lực cạnh tranh của công ty
 Thực trạng đấu thầu và thi công công trình của công ty TNHH TM -
XD ĐÔNG QUANG trong thời gian qua
u]$;WK$!^EUEF!9$cA-"C*#DE-d#SZ$DTEZ$
$IKE$ K"C9!#i##8U#,8E$78"!#i##g8 g8h6x"CiEw#$v#)UEXY
#DEFG$#DE-dEFOE$789E$#DEF!E$? 7A-
Bảng 2.1: Danh sách công trình công ty đã trúng thầu và thi công
STT Tên công trình
0 $9$9$ $F9o@f$T$•!9E$IcA-6r5oF EFTUE$,E•
2 .$i#$X^+!htz #$'zX!FE•!9E$IcA-6r5oF EFTUE$,E•
4 .$i#$X^C8.K&o)AtG$o@f$T$
/ .$i#$X^!  o)@$O$8Bo@f$T$
; FHX\#DE-8hi!,EuIEo@f$T$•A-CoF EFT•
‹ FHX\#DE-78>A-C$>^&9j(202@ XEz8F*8B4•A-"CoF EFT•
3 $9UhI@ XEz8Fo@f$T$•A-"CoF EFT•
= uW5$j#DE-@@%‘‘‘'o‘)%“•F EFT•
k uW5$j+‘%t'‘‘o@f$T$•F EFT•
01 uW5$j#DE-@otj *f •F EFT•
00 uW5$j XE"8XEFzX(& !!”zF•F ME$_EMW5$j•
02
F8AK!^a^Q#&>@$^Ko2=1>u>*@f$T$•&| #$a oF 
MUE$,E•
04
FHX\#DE-78E>cA-"CE$>K^&9j(02k@ XEz8F*
8B4•hE^!9EF MUE$,E•
0/ t F$z!FzF(/;+$i$D*8B0o@f$T$•hE^!9EF MUE$,E•
(Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Đông Quang)
A-69#!XYE$YZZ_Eg8hK9#DE-d^E>V#E$? g8 )e#S
>V#Z_Eg8h$>9-$DK -*S69XCSS5Z$D$[#` E!9E$e#iMU#D
$AEF!#DE-)
!9$a#DEFG$#DE-EFC#E_5E$#D"!E$rE$78E$G#DE-#j
E$C#$I$R8$V5fE$_EZ_Mh„"!6Z_E]KUEXY#DE-cA-"CZ$i#
$!L#$R8$V5fE$_EZ_9E$#DY]$a#DEFG$MIEE$C*$9\"A
"HZ$i#)
 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu của công ty
* Năng lực tài chính
PEEF$R85$>"I*W6C#E9#$T$69$aG#S6g8 _,
RE9#$T$#` $9E$78. S$>69KUEE$vmZ$T#^$EF $6V$^#` #DE-EF!
Kl#8U#,8E$78)
uY$I#S#` #DE-692)111)111)111)u]XYY9-*i5v>V#$8
#78#` #i##DEFG$K9#DE-dE$#D#DE-Z$D5$h$8-UYEq
M!9)
8 KUEXYMhMe8X 8A-#SE$eE$,-FpRW6C#E9#$T$#` MhE$A
#DE-)
Bảng 2.2: Chỉ tiêu về doanh lợi của công ty
(Đơn vị tính: %)
Chỉ tiêu 2007 2008 2009
ƒ•X8,EX$6?:! $E$8
( •X8,E+:
( •X8,E+&:
;*3/
/*04
4*;k
2*;=
4*‹k
2*33
ƒ•X8,EX$6?:wE9Xh
(•X8,E+:wE9Xh
(•X8,E+&:wE9Xh
k*24
‹*‹;
/*4
4*1k
=*/=
‹*4‹
•Nguồn: Phòng kế toán Công ty Đông Quang)
$DE$>?EF!M,EZ{MU$fXK?E$789!*MK?E$78#m#S$a
-8#78#HE$eRW6C#E9#$T$*#SE$e> F A-KUEXY#$<E8K9MK?E$78
E$>?$ -g8 EAK_*S69&Y6I8E9#$T$#` $9E$78EF!jM WK7
$,EE$z!g8-$EF!$fXK?E$785$hhKMh!#i#R8ZIX 8
ƒ+V$8BEF8MG$EF!M WKS5$h6]$$!L#MN1)
ƒ! $E$8EF8MG$EF!M WK5$h6]$$!L#MN$ 67iEFS
E$78)
IE^6V$8BEF8MG$EF!4WK7A-•2113*211=*211k•#DE-69
0;=)/20)/4‹  f:WK  9  "! $  E$8  EF8  MG$  EF!  4  WK  69  /)3‹0)10‹)/20
f:WK#DE-#S`R8ZIE$ K "CE$78Y]#i#SE$78#SiEF
$[$$!L#MN2)4=1);1=)200f)
$9E$785$h#S# KZ_E#` A$9K\E9Z$!hE$ $E!iSE$78
Z$DX|"H#i#Z$!hE$ $E!i#` $9E$78eE$8V#$!#i#"CiZ$i#)
u]$a#$<E8RE9#$T$$>B-#DE-#$<`Z$hW"CE$78$a
SE$78#Sg8-KD$[#$v#$> `Z$hWeE$ K ,8E$78#i#"Ci#Sg8-
KD6]E$z!*g8-#$_,8E$78$I$9$)DE-#$<X|"HY#` KG$K9#$>
$8-UYEqM!9Z$DE$e#^$EF $>V#]$a#DE-6])uG
B-*#DE-EF $E$`8fY$8-UeA# !W6C#E9#$T$#$!
KG$)
* Máy móc thiết bị
A-#m69-_8EYZ$DZPK5$7g8 EFQh$$>\E]$!^EU,8E$78
K9#DE-E_$9$)t\S69$aR8ZIZ$DE$eE$_8#$!#i##DE-cA-
"C)u]Ki-KS#E$_EM$!9#$<$*fMU9#D$I5$†$V5$I69>8E
XYKUEEF!KQ#8U##^$EF $)u9R8S5$h>V#hKMh!69#$,E6>VE$#D
EYE$,E#SE$e9iE$9$$ -#$5$TM[F 69$V56T$,E)rKMrE>V#R89-*
#DE-d#$OEFQE]I#78E>wK]E$_EML#MIE6978E>#$R8XA8*A
# !W6C#E$#DE$C#E_Y]KUEXYE$_EM)$aE$_EMK9#DE-d78
E>K8 XrKEF!E$? g8 d>V#5$iE$8-EY R#DX8,E9i5v>V#
-8#78ZyE$8BE*#D$I)fE$?#DE-#SE$eK\FU95$iEEFeXhc8,E
$a EF!#i#WKE])
t#^$S#i#6!^BE6I8E$#DR85$hE$!hKd7-`#i#g8-$R
E8#$8‡ZyE$8BE$I$9$S#$89#` $fXK?E$78SF*68D#S7-
`#i##$v#$<E$T$IKR#$,E6>V9>V#XCfx#$!5$P5#` ZyX>E>
,9#$`78E>)
i-KS#E$_EM9#D$I69‰#D#HŠe$!9E$I#DEFG$*GE$_
#D#H5$h68D>V#hKMh!EF!EG$EF^EYE$,EE$G$9E$78K]#SE$e5$iE
EFe9K\FU$!^EU,8E$78#DE-KG$)! $$I5cA-"C69
$a"! $$I5LREw#$v#E$#D#i##DEFG$*GE$_Ki-KS#E$_EM
>V#czK$>‰#i#7#A8#KŠ#` $9E$78*B-S695$>EIO5$9
E$78#SE$e‡-$ $E_UE$#D#DEFG$*FOErE$? $!9E$I#D
EFG$o69KUEEF!$aKH#E8K9#hMK?E$786…$9E$78R8K!K8Y
^E>V#)a L#ET$#` #DEFG$cA-"C69E$RE$#DE$C#E_*"!S
]#$<Xv#>?Z$D#$OE X„D#†Z$SZ$WZ$$!9E$I#DEFG$*#$O
E #7E]Ki-KS#9#i#5$>EI$lEFVZyE$8BEZ$i#)uB-#†]XC5$iE
EFe96]K^$Z$Dq#` $!^EU,8E$78*XCg8 EAK#` #$`78E>E]
Ki-KS#*E$_EM#D$I#mZ$DqEW# !*9S69KUEEF!XY$a
8-$A#MhZ$_#$!SEF\E$9$YE>V#Sh$$>\E]$!^EU,8
E$78#` #i##DE-)
I#DE- X\$a8$R86!^Ki-KS#E$_EM#$8-"†EF!cA-
"C$>
Bảng 2.3: Một số máy móc thiết bị thi công
Mô tả thiết bị Số lượng
0)9i! ;11K
2
2)i-BE$W 0#i
4)i-EFr#^# 2#i
/)&OE$|MED 0#i
;)i-EFUMED 4#i
‹)i-7K"† 04#i
3)i-7KM9 2#i
=)i-Z$! MED 0#i
(Nguồn: Phòng vật tư Công ty Đông Quang)
u]MhKUEXYKi-KS#E$#D\EFE E$,-XY6>VKi-KS##` #DE-
…#jTE*#$> `eE$#D$a#DEFG$6]95$v#E^5*GB-#DE-#7
#$OEFQ78E>5$7Ki-KS#E$_EMe$I^$S "7"7#i#E$_EME$#D
$NK5$H#H#^$EF $)!9F *#DE-$I X\$a80c>\KU#•;;:02+AK
uWtR*@$>?A.e*8B3*@f$T$•*E$8B6V#$!I#E$#D
#i##DEFG$#hE^!9EF EFTUE$,ERl)
* Nguồn lực về con người
 -69#$OE …g8zQ]#iEDK 69‰8f$A6C#Š)A-69
-_8EYF,E#7E$_E#$!#D#8U#,8E$78) -Eq$aM>]#78Z$MrE78KUE
g8-EFG$,8E$78>?E d5$hX|"CF,E$R8E]#i#Z$hW#` #!>?*
"!B-K9$A6C#EF\E$9$E$vM_‰BE6C#ŠEF\#ST#$95$†$V5)–$$>\
#` 8f$A6C#E]$!^EU,8E$78Me8$IFpPE$,EEF#i#KLE*S69
EFG$UE -$R#` UE$#DXhc8,E*Z$$IK#` #iMU#D$A
EF!#DE-*I#MYEFT8f$A6C#9Z$hWg8h6T)u]$G$E$v#g8h6T
E$z!Ze8EFC#E_55$H#H-8#78E$#D#` #i#)8h6x#DEFG$69
$a$A#SW6C#5$‡K#$,EEYEd>V#9!E^!$I5H#$8-KD\
#i#EF>?^$Q##$8-$I5*fE$?dg8 #$<^!E$C#Eˆ#S$R8Z$
$IKEF!#DEi#g8h6T#m$>E$#D#i##DEFG$cA-"C#Mh)LE
Z$i##DE-E$>?c8-g8 EAKE]#DEi#9!E^!A# !E -$R#$!U
m#D$AZyE$8BEE$Dg8 $G$E$v#9!E^!E^#$l)
!X]K$BE$v#>V#E7Kg8 EFQ#` 8f$A6C#Y]$!^EU
XY#j#` #DE-o69$!^EU,8E$78#$!#DE-d69KEYE#DEi#9!
E^!95$AMw*MYEFT8f$A6C#KUE#i#$$V56TehKMh!#i##DEFG$>V#
$!9E$IKUE#i#$EYE$,E
2.3.2.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty
 Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty qua 2 năm 2008-2009
Bảng 2.4:. Bảng so sánh kết quả kinh doanh năm 2008 và 2009
(Đvt : VNĐ)
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009
So Sánh
Tuyệt đối Tương đối
0)! $E$8E$87 4)210)14/)1kk /)330)=1‹)40; 0);31)332)20‹ 0/k*13n
2)iY$9Mi 2);0k)k‹0);=0 /)114)12=)2;1 0)/=4)1‹‹)‹‹k 0;=*=;n
4)+dU5 ‹=0)132);0= 3‹=)33=)1‹; =3)31;);/3 002*==n
/)$5$Tg8h6x ;‹=)33‹)000 ;k4)02=)32= 2/)4;2)‹03 01/*2=n
;)+V$8BE$87 00/)33;)‹30 03‹)1k‹)0=0 ‹0)421);01 0;4*/4n
‹)+V$8BEF>]#E$8_ 00/)33;)‹30 03‹)1k‹)0=0 ‹0)421);01 0;4*/4n
3)$8_ 42)043)0=3 //)12/)1/; 00)==‹)=;= 04‹*kkn
=)+V$8BX 8E$8_ =2)‹4=)/=/ 042)132)04‹ /k)/4;)‹;2 0;k*=2n
(Nguồn: Phòng kế toán Công ty Đông Quang)
Nhận xét$G9!MhET$E!iEFE E$,->V#
( ! $E$8E$87#` WK211kEW/k*13nX!]WK211=*E>vEW
0);31)332)20‹f)
( i  Y  $9  Mi  WK  211k  EW  ;=*=;n  X!  ]  WK  211=*  E> v
0)/=4)1‹‹)‹‹kf)
( +dU5Eq$!^EUZ$"! $#` #DE-EF!WK211kEW02*==nX!
]WK211=*E>vEW=3)31;);/3f)
( $5$Tg8h6x"! $$I5WK211k#mEW$X!]WK211=69
/*2=nE>vEW2/)4;2)‹03f)
( ! $$I5Z$D#SZ$!hE$8$B5Z$i#96V$8BZ$i#6V$8BZ_
E!iEF>]#E$8_MN6V$8BE$87Eq$!^EUZ$"! $)WK211k*6V$8B
EF>]#E$8_#` #DE-EW;4*/4nX!]WK211=E>vEW‹0)421);01f)
( $5$TE$8_E$8$B5"! $$I5EW4‹*kknX!]WK211=*E>v
EW00)==‹)=;=f)
( +V$8BX 8E$8_E$8$B5"! $$I5WK211kEW;k*=2X!]WK
211=*E>vEW/k)/4;)‹;2f)
$>B-*"! $E$896V$8B#` #DE-EF!WK211kdEW$X!]
WK211=*$>_8X!Xi$]WK2113E$G…#$> EYEGE$z!XY6I8EFE$GWK
21136V$8B^E2‹1);k=)‹==f#j6V$8BWK211k#$<^E042)132)04‹
f9MN;1*‹=n6V$8BWK2113)uGB-*e#DE-$!^EUEYE$E$Gj
$[5$h#Sh5$i55$†$V5)
 Đánh giá tổng hợp về khả năng cạnh tranh của công ty TNHH Xây
Dựng-Thương Mại ĐÔNG QUANG
- Ưu điểm
ƒDE-$!^EU>V#$;WKEF!9$cA-"C*XY#DEFG$dE$
#D#mZ$ Z$i)-ET#DE-#m>V#Z$s$)
ƒDE-#SUm6 !Ud69KI#$R8WK#SEFG$UZyE$8BE# !9
$R8Z$$IK)
ƒ!95$^K$!^EU#$T$69@f$T$*#DE-#j$!^EUE^#i#
E<$KRD KtU*RA-*9#i#E<$A-8-)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×