Tải bản đầy đủ

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUYỄN VÀ LÊ

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY TNHH TM XNK NGUYỄN VÀ LÊ
2.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.1 Lòch sử hình thành
* Lòch sử hình thành
Được sự chấp thuận của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh, ngày
08 tháng 08 năm 2007 Công Ty TNHH TM XNK Nguyễn và Lê được thành
lập và chính thức đi vào hoạt động gồm những nội dung sau:
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM XNK NGUYỄN VÀ LÊ.
- Đòa chỉ trụ sở: 09 Bùi Thò Xuân, phường Bến Thành, Quận 1.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102052758 do Kế Hoạch và
Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2007.
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đ (mười tỷ đồng)
- Thành viên góp vốn:
+ Lê Thò Ngọc Thùy: 6.000.000.000đ (sáu tỷ đồng)
+ Nguyễn Hữu Khánh: 4.000.000.000đ (bốn tỷ đồng)
* Chức năng và nhiệm vụ
Chức năng:
Công ty TNHH TM XNK Nguyễn và Lê chuyên trách việc kinh doanh các
ngành nghề sau:
- Mua và bán hàng kim khí điện máy, sắt thép,xe ô tô, xe gắn máy, giấy

và vật tư ngành giấy, phế liệu(không mua bán tại trụ sở), mỹ phẩm, tranh
ảnh nghệ thuật, hàng trang trí nội thất, hàng nông – lâm – thủy hải sản, hàng
lương thực thực phẩm bánh kẹo, trà, cafe, rượu, bia, nước giải khát.
- Kinh doanh ăn uống, nhà hàng (không hoạt động tại trụ sỡ).
- Kinh doanh linh kiện và máy tính.
- Kinh doanh bất động sản.
- Gia công, sản xuất hàng may mace (không tẩy nhuộm, hồ in và tái chế
hàng đã sử dụng.)
- Kinh doanh dòch vụ quảng cáo.
- Dòch vụ tiếp thò
- Đại lý ký gởi hàng hóa.
- Xây dựng công trình dân dụng, nghóa trang. Dòch vụ mai táng.
Nhiệm vụ:
- Hoạt động của công ty phải dựa trên cơ sở pháp luật hiện hành.
- Công ty hạch toán và báo cáo độc lập.
- Nghiên cứu thò trường để có bước phát triển kòp thời và phù hợp với thò
hiếu qua từng giai đoạn khác nhau.
- Xây dựng và phát triển mạnh mạng lưới kinh doanh.
- Giải quyết vấn đề lao động, tổ chức đời sống cán bộ công nhân viên,
không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn cho cán bộ công nhân
viên để họ làm việc hiệu quả hơn, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ kế thừa.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty
a/ Sơ đồ tổ chức:
PHÒNG
KẾ TOÁN
PHÒNG
NHÂN SỰ
BAN GIÁM ĐỐC
THỦ
QUỸ
KẾ
TOÁN
TIẾP
THỊ
PHÒNG
KINH DOANH
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty
b/ Nhiệm vụ của từng bộ phận:
• Ban giám đốc:
Gồm tất cả các thành viên có quyết đònh cao nhất của công ty. Có các quyền


và nghóa vụ sau:
- Quyết đònh phương thức phát triển của công ty.
- Quyết đònh tăng hay giảm vốn điều lệ, quyết đònh thời điểm và phương
thức huy động thêm vốn.
- Quyết đònh phương thức đầu tư và dự án có giá trò lớn hơn 50% tổng
giá trò tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty hay tỷ lệ khác nhỏ hơn
quy đònh tại điều lệ công ty.
- Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trò lớn hơn 50%
tổng giá trò tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty hay tỷ lệ khác nhỏ
hơn quy đònh tại điều lệ công ty.
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng và phân
chia lợi nhuận hay phương án sử lý lỗ của công ty.
- Quyết đònh mức lương, lợi ích khác đi với giám đốc, kế toán trưởng và
cán bộ quản lý quan trọng khác tại điều lệ công ty.
- Quyết đònh tổ chức cơ cấu công ty.
- Quyết đònh thành lập chi nhánh văn phòng đại diện.
- Sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty.
BỘ
PHẬN
BÁN
HÀNG
- Quyết đònh giải thể công ty.
- Giám đốc: là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của
công ty.
• Phòng kinh doanh:
Trực tiếp chòu trách nhiệm thực hiện các hoạt động tiếp thò – bán hàng tới
các khách hàng và các khách hàng tiềm năng của công ty nhằm đạt mục tiêu
về doanh số, thò phần…
Chức năng chính của phòng kinh doanh:
- Lập các kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện.
- Thiết lập, giao dòch trực tiếp với hệ thống khách hàng, hệ thống nhà
phân phối.
- Thực hiện hoạt động bán hàng tới khách hàng nhằm mang lại doanh
thu cho công ty.
- Phối hợp tới các bộ phận trong công ty nhằm mang đến các dòch vụ
đầy đủ nhất cho khách hàng.
Do yêu cầu về của công ty nên tách thành hai bộ phận riêng biệt: tiếp thò
– bán hàng.
Bộ phận tiếp thò: nhiệm vụ quảng bá, giới thiệu các sản phẫm mới của
công ty ra thò trường.
Bộ phận bán hàng: nhiệm vụ chính phân phối hàng đến khách hàng.
• Phòng nhân sự:
Chòu trách nhiệm tổ chức nhân sự, phân công tác cho các nhân viên trong
công ty.
Một số công việc chính của bộ phận nhân sự là:
- Tuyển dụng
- Đào tạo
- Chính sách lương, thưởng, phúc lợi, bảo hiểm, chế độ xã hội.
- Đánh giá nhân viên
- Xây dựng văn hóa công ty
• Phòng kế toán:
Chòu trách nhiệm ghi sổ sách, hạch toán và xác đònh kết quả kinh doanh.
Bộ máy kế toán tại công ty được tổ chức thành phòng kế toán với những
nhiệm vụ sau:
- Tiến hành công tác kế toán theo qui đònh của nhà nước.
- Lập báo cáo kế toán theo qui đònh và kiểm tra sự chính xác của các
báo cáo do các phòng ban khác lập.
- Giúp Giám Đốc phổ biến, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện
các chế độ, thể hiện quản lý kinh tế tài chính trong công ty.
- Lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu cho các bộ phận liên quan trong công ty.
2.1.3 Môi trường kinh doanh
Các đối thủ cạnh tranh của công ty ngày càng nhiều, dẫn đến thực trạng
cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, số lượng doanh nghiệp tham gia
hoạt động thương mại xuất nhập khẩu có xu hướng tăng lên đáng kể. Do đó
công ty tìm mọi cách để giữ vững thò trường của mình.
Mặt hàng kinh doanh:
- Sản phẫm rượu: nhập trực tiếp từ Mỹ, phân phối qua hệ thống bán lẻ.
Phòng kinh doanh có đội ngũ tiếp thò trực tiếp đến những Bar, nhà hàng,
khách sạn tiếp thò sản phẩm của công ty.
• Khách hàng:
Do đặc thù của mặt hàng kinh doanh cho nên lượng khách hàng trên thò
trường rất lớn. Nhờ luôn đảm bảo uy tín chất lượng, hình thức kinh doanh phù
hợp cho nên công ty luôn giữ uy tín với khách hàng.
• Hệ thống phân phối:
Ngoài trụ sở chính công ty tại 09 Bùi Thò Xuân, công ty còn có 5 cửa hàng
bán lẻ được phân bổ ớ các quận trong nội thành.
2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Qua 3 năm hoạt động (2007-2009) xây dựng và phát triển, công ty đã có
những bước phát triển vững chắc, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả
và tạo được một thương hiệu và uy tín trên thương trường. Doanh thu và lợi
nhuận của công ty không ngừng tăng trưởng.
Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2008 - 2009
Đơn vò: đồng
Chỉ tiêu
Năm
2008 2009
Tổng giá trò tài sản 10.253.201.001 15.215.236.253
Vốn chủ sở hữu 852.324.015 1.956.789.123
Doanh thu thuần 6.1243.245.254 8.256.321.245
Lợi nhuận từ hoạt động
sản xuất kinh doanh
254.258.458 454.254.654
Lợi nhuân khác 10.253.147 89.254.547
Lợi nhuận trước thuế 264.511.605 543.509.201
Lợi nhuận sau thuế 190.448.356 391.326.625
Lợi nhuận còn lại sau khi
chia lãi cho đối tác
150.152.485 301.254.635
Dựa vào bảng trên cho thấy rằng kết quả hoạt động kinh doanh của công
ty rất tốt. Cụ thể như: tổng giá trò tài sản của công ty trong năm 2009
là15.215.236.253đ tăng 4.962.035.252đ, doanh thu thuần tăng rõ rệt, tăng từ
năm 2008 sang năm 2009 hơn 2 tỷ. Sau 1 năm so với năm 2008 tổng giá trò
tài sản công ty tăng hơn 4 tỷ đồng.
Về phần hiệu quả kinh doanh công ty đạt hiệu quả rất cao, năm 2009 lợi
nhuận sau thuế đạt hơn gấp đôi so với năm 2008, tăng hơn 200 triệu đồng.
Điều này chứng tỏ rằng công ty đang đi đúng hướng, hoạt động có hiệu quả.
Qua những số liệu trên cho ta thấy, công ty hoạt động có hiệu quả trong cơ
chế thò trường, vượt qua được những khó khăn, không ngừng nâng cao hiệu
quả kinh doanh.
Nói chung tốc độ tăng trưởng của công ty tăng đều, Nhưng công ty cũng
phải cần có những biện pháp cụ thể để xem xét khắc phục những điểm yếu,
phát huy những điểm mạnh nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của mình.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×