Tải bản đầy đủ

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án BOT, BTO, BT (cấp Bộ)*

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư
cho dự án BOT, BTO, BT (cấp Bộ)*

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt
Nam ra nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh có liên quan
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh có liên quan. - 15
ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ: Các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh
có liên quan phải có ý kiến - 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Các
Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh có liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy
chứng nhận đầu tư.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận


Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. Nộp hồ sơ
Nhà đầu tư nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hồ sơ
đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
2. Lấy ý kiến
Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các Bộ ngành liên
quan về dự án đầu tư.
Tên bước Mô tả bước
3.
Cấp Giấy chứng
nhận đầu tư
Bộ Kế hoạch xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy
chứng nhận đầu tư sau khi có ý kiến của các Bộ,
ngành liên quan

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
- Hợp đồng Dự án;
- Dự án xây dựng công trình và Dự án khác (đối với dự án BT)
- Hợp đồng liên doanh và Điều lệ Doanh nghiệp Dự án (nếu có);
- Các hợp đồng liên quan đến việc thực hiện dự án đã được ký tắt hoặc
thoả thuận sơ bộ về việc mua nguyên liệu, bán sản phẩm (nếu có).
Thành phần hồ sơ
2.
Số bộ hồ sơ:
10 bộ

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×