Tải bản đầy đủ

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

UBND tỉnh...................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI
Hôm nay, ngày.....................tháng........năm........
Chúng tôi ký tên dưới đây là:
BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:
Chủ sở hữu:...........................................................
Ngày sinh:.............................................................
CMND số:.............................................................
Thường trú tại:......................................................
Điện thoại:...........................Fax:..........................
Gọi tắt là bên A.
BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG:
Tên giao dịch:.......................................................
Đại diện là:............................................................
Chức vụ:................................................................
Địa chỉ:.................................................................
Tài khoản số:.........................................................
Điện thoại:...........................Fax:..........................

Gọi tắt là bên B.
Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng
và kho bãi với nội dung sau:
Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng
và kho bãi nằm trên diện tích đất .............................m
2
thuộc chủ quyền của bên A
tại..............................................................................
1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.
Điều 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG
2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là.....năm được tính từ ngày...tháng.....năm....
đến ngày......tháng......năm............
2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa
thuận gia hạn.
2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa
thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.
2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách
nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các
khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua
sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt
kê đính kèm).
Điều 3: GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
- Giá thuê nhà là:.......................................đ/m
2
/tháng, (bằng chữ)
..............................................................................
- Bên B sẽ trả trước cho Bên A.................năm tiền thuê nhà là:.....................,
(bằng chữ).............................................................đồng.
Sau thời hạn............năm, tiền thuê nhà sẽ được thanh toán........tháng một lần
vào ngày.........mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.
Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN
4.1. Trách nhiệm bên A:
4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi
điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.
4.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa
thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê
đính kèm).
4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn,
nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của
Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.
4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan
thuế.
4.2. Trách nhiệm của Bên B:
4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo
yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.
4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.
4.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ đạc
tư trang của bản thân.
4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo
đúng Pháp luật hiện hành.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×