Tải bản đầy đủ

Giáo trình autocad 2008

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
1
Trng i Hc Quc gia Hà Ni - Hc vin vnskills
Giáo trình Autocad 2D - 2007.
Ngi son tho: KS Nguyn Hi Hng.
CHNG I
PHN I
GII THIU AUTOCAD 2007
(Computer-Aided Design [com·puter aide de·sign] hoc Computer-Aided Drafting
[com·puter aide]  và thit k vi s tr giúp ca máy tính)
CÁC THAO TÁC CN THIT
I.1. Khi ng AutoCAD 2007
 khi ng AutoCAD 2007, ta có th thc hin theo các cách sau:
• Double click vào biu tng trên màn hình nn.
• Click theo ng dn Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \
AutoCAD 2007.
Hình 1.1. Màn hình AutoCad khi mi khi ng
Chú ý: Nu hp thoi Create New Drawing không xut hin ta thc hin nh
sau: Trên thanh Menu chn Tools\Options\System. Chn ô “Show Startup
dialog” /Apply/ok. Hay nhp vào dòng lnh (giá tr bin là 1).
Command: Filedia 

Enter new value for FILEDIA <1>:
Thông thng chn Metric/ Ok
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
2
Hình 1.2. Màn hình  ha AutoCAD 2007
Hình 1.3. Graphics Area - Vùng thc hin bn v
Menu Bar : Thanh cha các lnh File, Edit, View, …
Status Line : Dòng trng thái (hin th các trng thái nh: Grip,Snap).
Command Line : Dòng lnh (nhp các mnh lnh v vào dòng này).
UCSicon : Biu tng h ta .
Toolbar : Thanh công c (cha nhiu biu tng, mi biu tng là
nh trong toolbar).
Cross-hair : Giao m ca hai si tóc theo phng X và Y.
Cursor : Con chy
Screen Menu : Danh mc (theo mc nh danh mc này không m).  tt
hay m thc hin nh sau: Trên menu Bar chn Tool/ Options/ Display/ chn ô
“Display screen menu”.
Chú ý:
Menubar
Toolbar
Cross
UCSicon
Command
Status
Graphics
Cross
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
3
Ch in hoa: Tên menu
Chu in hoa  sau có du hai chm: Tên lnh
Chu in hoa  sau không có du hai chm: Tên la chn
(Ít dùng n Screen Menu vì không thun tin).
Hình 1.4. Graphics Area - Vùng thc hin bn v
I.2. Lu tr
I.2.1. Lu bn v vi tên mi
Khi m mt bn v mi  v, ta nên t tên ngay, bng cách:
* Trên thanh Menu : Chn File\Save as
* T bàn phím : Nhn t hp phím Crtl-Shift-S
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
4


* T dòng Command : Gõ vào saveas (hoc saveas) sau ó chn ng dn,
th mc cn lu, t tên và chn save trong hp thoi.
Hình 1.5. Hp thoi Save Drawing As
I.2.2. Lu bn vã có tên sn
* Trên thanh Standard Toolbar : Click vào biu tng <
* T bàn phím : Nhn Ctrl + S
* Trên thanh Menu : Chn File\Save
* T dòng Command : Gõ vào save sau ó chn save trong hp thoi
I.3. Thoát khi AutoCAD 2007
Ta có th thc hin theo các cách sau:
* Trên thanh Menu : Chn File\Exit
* T bàn phím : Nhn t hp phím Ctrl-Q hoc vào biu tng
X bên góc phi màn hình hay nhn t hp phím Alt + F4
* T dòng Command : Gõ vào ch Quit hay Exit
I.4. Gii thiu hp thoi Startup
Hình 1.6. hp thoi Startup
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
5
I.4.1. Chn Open a Drawing biu tng trong hp thoi: M bn v có
n.
I.4.2. Chn Start from Scratch biu tng
chn Metric bn v mi có n
 là mm và kích thc 420 x 297, chn Imperial n vc tính là Inch có
kích thc là 12 x 9.
Hình 1.7. hp thoi Startup
I.4.3. Chn Use a Template cho phép s dng bn v mu có sn ca AutoCad
2007.
Hình 1.8. Chn Use a Wizard bn t xác nh kích thc bn v.
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
6
Hình 1.9. Chn Advanced Setup/ Ok (bn chn tun t nh trong hình).
Trong hp thoi Advanced Setup, th Units chn Decimal phn Precision chn
0.00. Tip chn Next, th Angle có dng
Hình 1.10. Hp thoi Advanced Setup (Th Units)
Hình 1.11. Hp thoi Advanced Setup (Th Angle)
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
7
Chn nh trong hình, tip chn next th Angle Mesuse
Hình 1.12. Hp thoi Advanced Setup (Th Angle Measuse)
Th Angle Measuse chn hng ông (East).
Tip chn next th Angle Direction
Hình 1.13. Hp thoi Advanced Setup (Th Angle Direction)
Th này chn chìu quay:
Hình 1.14. Hp thoi Advanced Setup (Th Area)
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
8
Chn Counter - Clockwise ngc chiu quay kim ng h chn
Clockwise cùng chiu quay kim ng h.
Tip chn next th Area. Th này chn kích thc kh giy v và nh giy
ngang hay ng, sau ó chn Finish.
Chn Quick Setup.
I.4.4. Chn nhanh kích thc và n v trang v/ Ok
Hình 1.15. Hp thoi Create new drawing.
p thoi Quick Setup xut hin, trong th Units hp thoi này chn n
 bn v, sau khi chn xng bn chn next.
Hình 1.16. Hp thoi Quick Setup th Units
p thoi Quick Setup th Are chn kích thc trang v/ sau khi chn
n Click vào Finish.
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
9
Hình 1.17. Hp thoi QuickSetup
Hình 1.18. Hp thoi Select File
(Hp thoi open)
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
10
PHN II
GII THIU KHÁI QUÁT
II.1. Thanh tiêu  (Title bar): Th hin tên bn v
- V trí ca Title bar nh hình
- Nút u khin màn hình: Nm bên trái hay bên phi thanh tiêu  nh
Hình 1.19. Thanh tiêu 
II.2. Thanh trình n (Menu bar): (Thí d trình n Edit)
Hình 1.20. Chn trình n Edit
Trên Menu bar có nhiu trình n, nu ta chn mt trình n nào ó, thì
t trình n th (Full Down Menu) s hin ra  ta chn lnh k tip.
II.3. Thanh công c chun. (Standard Toolbar)
Hình 1.21. Thanh Standard
Hin th thanh Standard bng cách: Right click vào mt biu tng trên
thanh bt k, chn thanh công c cn dùng Thí d nh hình bên di.
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
11
Hình 1.22. Hin th Thanh Standard
II.4. Thanh thuc tính (Properties)
Hình 1.23. Thanh thuc tính
Hin th thanh Object Properties bng cách:
 Menu: Chn View\Toolbars.... Hp thoi Toolbar m ra: click vào ô Object
Properties (nh hình 1.22).
II.5. Dòng lnh. (Command line)
Hình 1.24. Dòng lnh
Ta thc hin lnh bng cách gõ t bàn phím vào dòng command này.
Có th hin th s dòng Command bng cách:
* Co dãn trc tip trên vùng Command a chut vào cnh trên ca vùng
Command gi chut trái rê c khong cách tu chn.
Right click v trí bt kì
trên thanh Standard
(thí d ti v)
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
12
II.6. Thanh trng thái (Status bar)
Hình 1.25. Thanh trng thái
Cho ta bit ta  m và trên thanh này cng có các ch  SNAP,
GRID, ORTHO, OSNAP, ... s cp sau.
II.7. Vùng Menu màn hình (Screen Menu)
Vùng Screen Menu cng có chc nng nh thanh Menu chính và nu c hin
th nó s nm bên phi màn hình AutoCAD. Hin th vùng Screen Menu bng
cách:
 thanh Menu: chn Tools\Preferences. Hp thoi Options m ra, chn
Display. Sau ó click ô Display Screen menu.
Hình 1.26. Scren Menu
II.8. Các thanh cun (Scroll bars )
Hin th các thanh cun bng cách:
- T thanh Menu: Chn Tools\Options.
- Trong hp thoi Options, chn th Display. Sau ó click chn dòng Display
Scroll bars in Drawing window.
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
13
Hình 1.27. Hp thoi Options
II.9. Con tr (Cursor) và Vùng v (Drawing Window)
- Cursor: Th hin v trí m v trên màn hình. Bình thng cursor có dng ô
hình vuông (box) và 2 ng thng trc giao (crosshair) i tâm hình vuông. Khi
hiu chnh i tng, cursor có dng box. u chnh  dài hai si tóc bng
cách vào Tools\ Options. Hp thoi Options m ra, chn Display sau ó gõ vào
 ch d dài hai si tóc (thí d 50) trong khung Crosshair size Vùng v là vùng
ta s th hin các i tng v.
Hình 1.28. Con tr Cursor
II.10. Thay i màu vùng v
Thay i màu vùng v và Crosshair bng cách:
- Trên Menu bar vào Tools\Options.
- Trong hp thoi Options, chn Display.
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
14
Hình 1.29. Hp thoi Options
Chn ô Colors. Hp thoi Drawing Window Clors nh hình (a,b)
Context Chn 2D model space Interface element chn Unifrom background
(thay i màu nn vùng v), ri click vào ô Color chn màu ta thích sau ó chn
Aplly & close. (Hình a). Màu mc nh ca AutoCAD (Default Colors) là màu
en (black).
Và: - Context Chn Sheet/ Layout.
- Interface element chn Unifrom background, ri click vào ô color chn
màu ta thích (Hình.b) Sau ó chn Aplly & close.
Hình.a Hình.b
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
15
CHNG II
 CHC BN V
Khi ã khi ng AutoCAD, nhã  cp trong chng trc, hp thoi
Creating New Drawing s hin ra, sau khi la chn mt trình nào ó, ta có th
 ngay. Nhng tt nht là ta nên t tên và lu vào th mc. Sau ó: xác nh
các thông s cn thit cho bn v. Ví d: kích thc giy v, n v, t l ... c
i là t chc bn v. Các bc t chc th hin nh sau:
II.1. NH ÐN V BN V
- T Pull-down Menu: Format / Units
- T Command: Units hoc (Ddunits)
Có 5 la chn n vo chiu dài và 5 la chn n vo góc.
1. Ðo chiu dài (Length)
Type (danh sách các n v) Scientific {khoa hc; có tính khoa hc}, Decimal {thp
phân}, Engineering {khoa hc hoc ngh nghip ca k s}, Architectural {kin trúc} và
Fractional {phân s } (TCVN chn Decimal)
Precision (danh sách  chính xác hoc s thp phân có ngha ta chn 0
hoc 0.0000)
2. Ðo góc(Angle)
Decimal Degrees, Deg/Min/Sec. Grads, Radians và Surveyor (n v ca a
chính) Sau khi chn xong click Ok.
Thông thng n v o chiu dài chn Decimant, n v o  góc chn
Deg/Min/Sec
Hình 2.1. Hp thoi Drawing Units va hp thoi Direction Control
II.2. Dng n vo chiu dài (Units)
Hình 2.2. Hp thoi Drawing Units
1. Architectural: o theo foot và inch; phn
inch th hin di dng hn s.
2. Decimal:o theo dng thp phân.
3. Engineering: o theo foot và inch; phn
inch th hin di dng thp phân. Nu ta chn
t trong 2 dng Engineering và Architectural
thì AutoCAD xem 1 n v v (n v ta nhp
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
16
vào) là 1 inch, ngha là khi ta nhp kích thc i tng v mà không kèm theo
n v, AutoCAD s hiu theo inch.
4. Scientific:o theo dng ly tha.
5. Fractional:o theo dng hn s.
II.3. Dng n vo góc (Angles)
Hình 2.3. o góc (Angles)
1. Decimal Degrees : o theo  thp phân ca góc.
2. Deg/Min/Sec : o theo  phút giây ca góc.
3. Grads : o theo gradient thp phân ca góc.
4. Radians : o theo radian thp phân ca góc.
5. Surveyor : o theo góc nh hng trong Trc lng.
 o góc c th hin theo /(phút)/(giây) kèm theo hng, ng
nhiên góc th hin theo dng Surveyor s nh hn hoc bng 90
0
.
II.4. Direction (phng ng)
Hình 2.4. o phng hng (Direction control)
u ta click vào tùy chn Direction. Hp thoi Direction control s m ra
nh hình trên.
Trong ó:
- East : Chiu dng trc x làm chun  tính góc 0.
- North : Chiu dng trc y làm chun  tính góc 0.
- Wes : Chiu âm trc x làm chun  tính góc 0.
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
17
- South : Chiu âm trc y làm chun  tính góc 0.
- Other : Nu chn tùy chn này, cho phép ta chn góc 0 là mt góc bt k
(ta có th gõ trc tip vào dòng angle hoc chn pick.
Hình 2.5. Hp thoi Direction control
- Clockwise: Chn tùy chn này, góc dng s là chiu thun chiu kim ng
.
c nhiên AutoCAD, không chn Clockwise và góc 0 theo East.
Hình 2.6. Hp thoi Drawing Units.
II.5. H S T L VÀ GII HN BN V
II.5.1. H s t l (Scale Factor)
Scale factor chính là mu s ca t l bn v ta mun nh.
Ví d: Bn v t l 1/10 thì Scale factor s là: Scale factor = 10
Scale factor không phi là mt lnh c lp ca AutoCAD mà nó s xut hin
khi ta thc hin lnh MvSetup.
II.5.2. Lnh Mvsetup
nh Mvsetup dùng  t chc các vn  bn v nh: chn hn v, t
 chung cho bn v và kh giy v hin th trên màn hình ...
 gi lnh Mvsetup:
 dòng Command: Mvsetup
AutoCAD s hin ra các thông báo sau: Initializing...
Enable paper space? [ No/Yes ]: N
Dòng này ta chn n, ngha là NO, ta chn không gian ta thng v nht.
Enter units type [ Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric ]: m
Dòng này yêu cu ta chn n v cho bn v, nu ta chn là m (Metric) thì mt
n v ta nhp vào s tng ng vi 1 mm.
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
18
Hình 2.7a. Hp thoi Mvsetup.
Enter the scale factor: 10
Dòng này yêu cu ta chn scale factor (t l) bn v, nu bn v có nhiu t l, ta
 chn scale factor là t l có mu s ln nht. Ví d: Bn v ta có 3 t l: 1/1;
1/2; 1/10, ta s chn scale factor = 10.
Hình 2.7b. Hp thoi Mvsetup.
Enter the paper width: 297 Dòng này yêu cu ta chn b rng kh giy v.
Enter the paper height: 210 Dòng này yêu cu ta chn chiu cao kh giy v.
(Bn có th chn kích thc kh giy nh phn trên)
Hình 2.7c. Hp thoi Mvsetup.
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
19
II.5.3. Gii hn bn v (Drawing Limits) (chn kích thc kh giy)
Gii hn bn v thc hin lnh LIMITS, là bn m thuc hai kích thc
ngang và dc (tc là hình ch nht) trong h ta  (WCS).
Gii hn màn hình cng chi phi các lnh GRID và SNAP nu 2 lnh này c
. Gii hn màn hình giúp ta có th kim soát c vùng v, rt tin li trong
vic v t do  chuyn sang phn mm Word.
- Trên thanh Menu chính: Chn Format\Drawing Limits
- Nhp vào t dòng Command: Limits
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: 
Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 297,210 
Trong ó:
+ ON: Kim tra min v.
+ OFF: B qua kim tra min v.
+ Lower left corner <0.0000,0.0000>: Xác nh ta  góc trái di màn
hình. Mc nh ca AutoCAD là ta  (0.0000,0.0000), ta có thnh li ta 
này.
+ Upper right corner <420.0000,297.0000>: Xác nh ta  góc phi trên
màn hình <420,297> (kích thc kh giy, mc nh 420x297), ta có thnh li
a  này.
Tùy theo t l ca bn v và kh giy v mà ta s thit lp lnh LIMITS
thích hp. Góc phi trên gii hn màn hình lúc này s bng: Kh giy nhân vi
u s ca h s t l.
II.6. CÁC H THNG TA Ð
II.6.1. Các biu tng ca h thng ta 
Hình 2.8a. H ta  WCS Hình 2.8b. H ta  UCS
Trong AutoCAD, h thng ta  c nh gi là h WCS (World
Coordinate System) có gc ta t ti gc (0,0),  góc trái min v, biu
ng này th hin nh hình. H thng ta c gi là ta  tuyt i. T h
thng ta  này, nu ta thay i v trí gc ta  sang mt v trí mi, ta gi ó
là h thng ta  ca ngi s dng UCS (User Coordinate System).
- Ð hin th biu tng h thng ta  UCS, ta thc hin nh sau:
Nhp vào t dòng Command: Ucsicon
Enter an option [ ON/OFF/All/Noorigin/properties ] <ON >: on
Trong ó:
+ ON: Th hin biu tng UCS.
+ OFF: Không th hin biu tng UCS.
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
20
+ All: AutoCAD th hin biu tng trong tt c các Viewports ang hot
ng.
+ Noorigin: Luôn t UCS ti góc trái màn hình.
+ ORigin: t UCS ti gc ta .
Chú ý: Ucsicon cng là bin h thng; nu Ucsicon = 1, “m”; nu Ucsicon = 0,
“tt”; nu Ucsicon = 2, Ucs t ti gc ta .
II.6.2. Ðnh v li h thng ta  UCS
Vic nh li h thng ta  UCS là rt cn thit, nht là trong môi
trng 3D, chng hn khi ta v mái nhà, vic a UCS v mt phng mái nhà là
t cn thit (z=0).
AutoCAD cung cp cho ta nhiu hình thc nh v li h thng ta , tùy
trng hp c th mà ta vn dng các tùy chn thích hp.
- Nhp vào t dòng Command: UCS
Khi UCS c khi ng, AutoCAD sa ra các tùy chn sau:
Command: UCS
Current ucs name: *WORLD*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>:
Trong ó:
u nhp N xut hin dòng:
Specify origin of new UCS or [Zaxis/3Point/oBject/Face/View/X/Y/Z ] <0,0,0>:
+ Origin : nh li m gc ta .
+ Zaxis : Cho phép nh li ta  ca trc z.
+ 3point : nh li h thng ta  bng 3 m.
- m th nht : nh gc ta .
- m th hai : nh chiu dng trc x.
- m th ba : nh chiu dng trc y.
+ Object : Chn mt m nào ó trên i tng có sn và t gc ta 
vào m ó.
+ View : t h thng ta  thng góc vi m nhìn.
+ X : Cho phép quay h thng ta  quanh trc x.
+ Y : Cho phép quay h thng ta  quanh trc y.
+ Z : Cho phép quay h thng ta  quanh trc z.
+ Prev : Tr v h thng ta ã nh trc ó.
+ Restore : Gi li h thng ta ã lu tr
+ Save : Lu tr h thng ta 
+ Del : Xóa b h thng ta ã lu tr khi không mun s dng
a.
+ ? : Lit kê các h thng ta ã lu tr
+ <World>: Tr v WCS, mc nh Nu không nh li to ô bn nhp
vào ch W (World).
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
21
II.7. A Ð ÐIM
AutoCAD xác nh v trí i tng theo h thng ta  Descartes và h
thng ta  cc. Vic nhp ta  vào AutoCAD có 2 hình thc chính: Ta 
tuyt i và ta  tng i.
II.7.1. Ta  tuyt i (Absolute coordinates)
 trí m c xác nh cn c vào m gc ca h thng ta .
1. Vi h ta  Descartes. Ta m c xác nh theo x và y;
- x: Khong cách theo trc x ca m ang xét so vi gc ta .
- y: Khong cách theo trc y ca m ang xét so vi gc ta .
Khi nhp ta  theo dng này, thì gia x và y cách nhau mt du phy (,)
Thí d: Khi cn nhp mt m A nào ó cách gc ta  1 n theo phng x
là 10 n v và theo phng y mt n 20 n v theo chiu âm trc y, tc là
m ó có ta  tuyt i (x= 10 ; y= -20), ta nhp nh sau:
From point: 10,-20 
2. Vi h thng ta  cc.
a m c xác nh theo chiu dài cc và góc cc; gia chiu dài
c và góc cc c ngn cách bi du nh hn (<).
Thí d: m B cn nhp có chiu dài cc là 65 (khong cách theo phng x
gia m ang xét và gc ta ) và góc cc là 45
0
(so vi phng ngang x), ta
nhp nh sau:
From point: 65<45 
II.7.2. Ta  tng i (Relative coordinates)
a  tng i là ta  ca m ang xét so vi ta  ca m lin
trc ó, m này AutoCAD gi là Lastpoint. Ð báo cho AutoCAD bit ta
ang s dng ta  tng i, ta phi thêm vào ký hiu a còng: (@) trc khi
nhp ta .
Ví d:
- Vi h ta  vuông góc (Descartes) (m A(10,20) kn AB nm ngang
có  dài là 50, (m A(10,20) nhp nh sau:
Command: l
LINE Specify first point: 10,20
Specify next point or [Undo]: @50,0
- Vi h ta  cc: Kn AB có  dài là 65 và hp vi trc x mt góc 45
0
m A (10,20)
Command: l
LINE Specify first point: 10,20
Specify next point or [Undo]: @65<45
Ngoài vic xác nh m bng cách nhp ta  t bàn phím, ta có th dùng
chut  chnh, d nhiên rt khó chính xác. Ð khc phc u này, AutoCAD
ã cung cp cho ta nhng công c h tr (Drafting tools).
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
22
II.8. CÔNG C TR GIÚP (Drafting Tools)
AutoCAD cung cp nhng công c tr giúp v ta d dàng trong vic t
chc cng nhy nhanh tc  khi v, bao gm các lnh sau:
- Grid : Gán mt  li m trên bn v.
- Snap : Gán bc nhy con tr.
- Coords : Th hin ta  trên màn hình.
- Ortho : Ch thng góc.
Hình 2.9. Hp thoi Drafting Settings
Grid, Snap và Ortho có thc nh qua hp thoi Drafting Settings nh
hình trên.
 gi Drafting Settings, ta có th chn mt trong các cách sau:
- Nhp vào t dòng Command: Ddrmodes
- T Menu chính: chn Tools\ Drafting Settings …
II.8.1. Grid ( li )
o mt li cho bn v, giúp xác nh ta  d dàng bng chut hay
ng bàn phím. Ð tt/ m Grid, ta có th chn nhng cách sau:
- Nhp vào t dòng Command: Grid (ri chn On hay Off ).
- Chn Grid trong hp thoi Drafting Settings.
Ta có th chn mc li theo dng vuông hay ch nht. Bng cách chn
trong hp thoi Drafting Settings.
c Grid spacing: Chn giá tr Grid X và Grid Y.
II.8.2. Snap
o bc nhy con tr, mt công c xác nh m tng i chính xác,
thng dùng kt hp vi Grid trong vic h tr v.
 tt/ m Snap, ta có th chn các cách sau:
- Nhp vào t dòng Command: Snap (ri chn On hay Off ).
- Chn Snap trong hp thoi Drafting Settings.
Sau khi khi ng Snap, AutoCAD yêu cu xác nh các tùy chn sau:
Command: Snap 
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
23
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Style/Type] <10.0000>:
Trong ó:
t s tùy chn có ý ngha nh Grid
+ Style: Loi Snap chun.
II.8.3. Coords (Coordinate Display)
t/m ch màn hình, c t trong thanh trng thái (Status bar), nm
i áy màn hình, Default là m (On).
Thc hin lnh theo các cách sau:
- Nhp úp vào ô th hin ta  trên thanh trng thái
- Nhp vào t dòng Command : Coords( ri chn 1 (ON) hay 0 (OFF)
II.8.4. Ch thng góc (Ortho)
o nhng ng thng song song hay thng góc vi h trc ta . Thc
hin lnh bng các cách sau:
- Nhp úp vào ô Ortho trên thanh trng thái
- Nhn F8
- Nhn Ctrl+L
II.9. Trình t thit lp bn v kh A4 ngang
Sau khi m chng trình AutoCAD 2007. Ti dòng nhc Command ta
nhp vào:
Command: LIMITS . t gii hn kh giy
Reset Model space limits:
Spesify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000> : 
Spesify upper riget corner <420.0000,297.0000>: 297,210 
Command : ZOOM  thu bn v va trong phm vi màn hình
Specify corner of windaw, enter a scale factor (nX or nXP) ,or
[All/Center/Dynamic/Extens/Previous/Scale/Window] <real time>: A
Regenerating model
Command: UNITS  Xác nh các n vo
Xut hin hp thoi Drawing Units thit lp các n v nh hình sau ó
nhn Direction xác nh hng bn v nh hình:
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
24
Hình 2.10. Hp thoi Drawing Units
Command: LINETYPE  p nét v, ng tâm, ng khut
Xut hin hp thoi Linetype Manager
Chn Show all linetypes, chn Load và chn loi ng, nét. Chn OK
Hình 2.11. Hp thoi linetypes.
- Command: LTSCALE Ã xác nh t l bn v
Enter new linetype scale factor <1.0000>: 1.1 Ã
Regenerting model
- Command: DIMSTYLE Ã t kiu kích thc
Xut hin hp thoi Dimension Style Manager
+ Nhn vào nút New xut hin hp thoi Create New Dimension Style. t tên
cho kiu kích thc trong hp New Style Name
+ Nhn nút Continue hp thoi xut hin. Chn th Symbols and Arrows và
chn nh hình (hoc tu ý khai báo theo yêu cu) chn tip các th khai báo nh
hình:
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
25
Hình 2.12. Hp thoi Dimension Style Manager.
Hình 2.12a. Hp thoi Dimension Style Manager.
Hình 2.12b. Hp thoi Dimension Style Manager.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×