Tải bản đầy đủ

vai tro cua thi truong tai chinh trong su phat trien kinh te viet nam trong thoi gian qua


Đề tài:
Đề tài:
Chứng minh vai trò của thị trường tài chính trong sự
Chứng minh vai trò của thị trường tài chính trong sự
phát triển kinh tế của việt nam trong thời gian qua và
phát triển kinh tế của việt nam trong thời gian qua và
đề xuất giải pháp nhằm phát triển thị trường này
đề xuất giải pháp nhằm phát triển thị trường này
trong thời gian tới
trong thời gian tới
Sinh viên thực hiện:
Sinh viên thực hiện:


Nhóm 7
Nhóm 7Lớp
Lớp
:
:
CĐK9B7
CĐK9B7


Chuyên ngành :
Chuyên ngành :
Kế toán tổng hợp
Kế toán tổng hợp


Giáo viên hướng dẫn:
Giáo viên hướng dẫn:
Đặng Nguyên Mạnh
Đặng Nguyên Mạnh
Thái Bình, năm 2010
Thái Bình, năm 2010

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×